دانشگاه های دارای ارشد مدیریت بازرگانی در سال 93

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


1142-مدیریت بازرگانی (با ضرایب گرایش 1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 6 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه ارومیه 6 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه اصفهان 7 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه اصفهان 6 گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه اصفهان 3 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 10 فقط زن- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5 فقط زن-آموزش محور- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه ایلام 10  
روزانه دانشگاه تبریز 3 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تبریز 3 گرایش بازرگانی بین­ المللی
روزانه دانشگاه تبریز 3 مدیریت مالی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 8 گرایش بازاریابی بین­ المللی
روزانه دانشگاه تهران 9 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران 9 گرایش بازاریابی بین­ المللی –نیمسال دوم
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش بازاریابی-محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت تحول - محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع)-ویژه خواهران-قم 5 فقط زن- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع)-ویژه خواهران-قم 5 فقط زن- گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر 15  
روزانه دانشگاه زنجان 8 گرایش بازاریابی بین ­الملل
روزانه دانشگاه زنجان 8 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه سمنان 7 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 7 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 5 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 6 گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 6 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه شاهد - تهران 5 گرایش بازاریابی بین­ المللی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شاهد - تهران 4 گرایش مدیریت مالی - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 4  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی –تهران 6 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی –تهران 6 گرایش بازرگانی بین­ المللی
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 14 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 14 گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 14 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش بازرگانی بین­ الملل
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت بیمه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش بازرگانی بین­ الملل
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت بیمه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 8  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5 گرایش بازاریابی بین ­الملل
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5 گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه قم 10 فقط زن- گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه قم 10 فقط مرد- گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه کردستان- سنندج 17 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه کردستان- سنندج 6 آموزش محور- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه گیلان –رشت 8  
روزانه دانشگاه لرستان -خرم آباد 10 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه مازندران -بابلسر 10 بازاریابی بین­ المللی
روزانه دانشگاه مازندران- بابلسر 7 گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه مازندران- بابلسر 10 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه ملایر 12  
روزانه دانشگاه هرمزگان- بندرعباس 6 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه یزد 15 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه یزد 9 گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه یزد 6 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه یزد 6 آموزش محور- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه یزد 6 آموزش محور- گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه یزد 6 آموزش محور- گرایش مدیریت مالی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 7 گرایش بازاریابی بین­ المللی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 7 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)- تهران 2 فقط زن- گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)- تهران 3 فقط زن-آموزش محور- گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه ایلام 5  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش بازرگانی بین­ المللی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه تهران 9 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران 9 گرایش بازاریابی بین­ المللی–نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش بازاریابی-محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت تحول - محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع)-ویژه خواهران-قم 5 فقط زن- گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع)-ویژه خواهران-قم 5 فقط زن- گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه زنجان 2 گرایش بازاریابی بین­ المللی
نوبت دوم دانشگاه زنجان 2 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 5 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 4 گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 4 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران 5 گرایش بازاریابی بین­ المللی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران 4 گرایش مدیریت مالی - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 4  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 2 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 2 گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 2 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش بازرگانی بین ­الملل
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت بیمه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش بازرگانی بین ­الملل
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت بیمه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی 4  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3 گرایش بازاریابی بین­ الملل
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3 گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه گیلان –رشت 4  
نوبت دوم دانشگاه مازندران -بابلسر 6 بازاریابی بین­ المللی
نوبت دوم دانشگاه مازندران- بابلسر 4 گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه مازندران- بابلسر 8 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه ملایر 6  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان- بندرعباس 3 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه یزد 7 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه یزد 4 گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه یزد 2 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه یزد 2 آموزش محور- گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه یزد 2 آموزش محور- گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه یزد 2 آموزش محور- گرایش مدیریت مالی
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 6 گرایش بازاریابی- مرکز آموزش­های نیمه­ حضوری دانشگاه
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 6 گرایش مدیریت مالی-مرکز آموزش­های نیمه ­حضوری دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج 8 گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج 8 گرایش بازرگانی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج 15 آموزش محور- گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج 15 آموزش محور- گرایش بازرگانی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر- مرکز بین المللی عسلویه 15 آموزش محور- گرایش بازرگانی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش بازرگانی بین ­الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش مدیریت مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش بازرگانی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش مدیریت مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری 8 گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری 8 گرایش بازاریابی بین ­الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری 15 آموزش محور- گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری 15 آموزش محور- گرایش بازرگانی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان –مرکز گرمسار 8 گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان –مرکز گرمسار 15 آموزش محور- گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان –مرکز بین­ المللی کیش 15 آموزش محور- گرایش بازرگانی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان –واحد  قشم 15 آموزش محور- گرایش بازاریابی
غیرانتفاعی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان(غیرانتفاعی) 15  
غیرانتفاعی دانشگاه علم و هنر (غیرانتفاعی) 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان- ارومیه 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارس- تبریز 15 گرایش بازرگانی بین­ المللی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 10 فقط زن- گرایش بازرگانی بین ­الملل
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 10 فقط زن-مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 10 فقط مرد- گرایش بازرگانی بین ­الملل
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 10 فقط مرد-مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی البرز- قزوین 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز 7 گرایش بازرگانی بین­ المللی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز 8 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع)-یزد 15 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امین- فولادشهر اصفهان 7 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی باختر- ایلام 7 گرایش بازرگانی بین­ الملل
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی باختر- ایلام 8 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی بصیر- آبیک 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پرندک- پرند 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پیام- گلپایگان 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان ( استان قزوین) 15 گرایش بازاریابی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی- مشهد 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان 8 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی- قوچان 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیمان- بجنورد 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم تهران 15 گرایش بازاریابی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خزر- محمودآباد 15 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی- اصفهان 15 گرایش بازاریابی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش- بابل 15 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سمنگان- آمل 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی شاندیز- مشهد 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی- زنجان 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عطار- مشهد 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی غزالی- قزوین 15 گرایش بازرگانی بین ­الملل
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی فردوس- مشهد 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی فروردین- قائمشهر 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کار 15 مدیریت بازرگانی- بازاریابی- واحد خرمدره-محل تحصیل واحد خرمدره
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار- رشت 15 مدیریت بازرگانی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مازیار- رویان نور 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مولانا- آبیک 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نیمامحمودآباد 15 مدیریت بازرگانی-بازاریابی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی هشت بهشت- اصفهان 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان 7 گرایش بازاریابی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش- چالوس 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارس- تبریز 15 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امین- فولادشهر اصفهان 7 مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی بین­الملل
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم- تهران 15 مدیریت بیمه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش بازاریابی- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش بازاریابی بین ­المللی- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش بازاریابی بین­ المللی- محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش بازاریابی - محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش بازرگانی داخلی- محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش مدیریت بیمه- محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش مدیریت تحول - محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه ایلام 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس 8 گرایش بازاریابی بین­ المللی- پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش مدیریت تحول- محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد- تهران 5 گرایش بازاریابی بین­ المللی- پردیس خودگردان دانشگاه- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر- کرمان 4 آموزش محور- پردیس خودگردان دانشگاه-شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران- اهواز 16 گرایش مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد 5 گرایش بازاریابی بین ­الملل
پردیس خودگردان دانشگاه یزد 15 -


1142-مدیریت منابع انسانی ( با ضرایب گرایش 8)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام 10 عنوان رشته مدیریت سازمان­های دولتی گرایش برنامه­ ریزی و نظارت می­ باشد.
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- نیمسال دوم
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - نیمسال دوم
روزانه دانشگاه شیراز 6 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
نوبت دوم دانشگاه ایلام 5 عنوان رشته مدیریت سازمان­های دولتی گرایش برنامه­ ریزی و نظارت می ­باشد.
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه شیراز 3 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران –واحد شهر جدید پردیس 8 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران –واحد شهر جدید پردیس 15 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی-شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 20 آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی قم -شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی -شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 20 آموزش محور- گرایش مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی - محل تحصیل پردیس فارابی قم  -شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش منابع انسانی اسلامی -شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش منابع انسانی بین الملل -شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش منابع انسانی بین­ الملل- محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
 

1142- آماد (با ضرایب گرایش1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه علوم و فنون و هوایی شهید ستاری 4 فقط مرد-بورسیه قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران- کارکنان پداجا، در صورتی که دارای حداقل 16 سال سابقه خدمت و یا حداقل درجه سرگردی باشند، می­ توانند این رشته را انتخاب نمایند. شرایط در انتهای دفترچه 
روزانه دانشگاه علوم و فنون و هوایی شهید ستاری 3 فقط مرد- بورسیه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- فقط کارکنان نهاجا، دارای حداقل 16 سال سابقه خدمت و  یاحداقل درجه سرگردی، می توانند این رشته را انتخاب نمایند. شرایط در انتهای دفترچه 
نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون و هوایی شهید ستاری 10 فقط مرد


مطالب مشابه :


دانشگاه پیام نور واحد پردیس

دانشگاه پیام نور واحد این وب سایت به جهت اطلاع رسانی و تیلیغات شهر پردیس انتشار
دانشگاه آزاد واحد پردیس

جدیدترین اخبار روز شهر پردیس - دانشگاه نقطه شهر جدید پردیس دانشگاه پیام نور شهر
تصاویری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

جدیدترین اخبار روز شهر پردیس از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشگاه پیام نور شهر
اطلاعیه های دانشگاه پیام نور استان تهران به پذیرفته شدگان این دانشگاه

نسیم شهر. دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور واحد پردیس. ساوه شهر جدید پرند فاز 2 ، خ
آدرس و کروکی محل برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور

امتحانات دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور واحد شهر جدید پردیس ،بین
اطلاعیه

جدیدترین اخبار روز شهر پردیس مهر شهر جدید پردیس می رساند دانشگاه پیام نور شهر
دانشگاه های دارای ارشد مدیریت بازرگانی در سال 93

پیام نور: دانشگاه پیام نور استان البرز دانشگاه پیام نور استان تهران –واحد شهر جدید پردیس: 8:
برنامه کلاسی

سایت رسمی دانشگاه پیام نور پردیس ی جدید و فعالیتهای دانشگاه پیام نور پردیس: شهر
برچسب :