سوالات مبانی برق صفحات 25 تا 54

 

            سوالات مبانی برق صفحات 25 تا 54

 

1

آثار جریان الکتریکی را بنویسید؟ کارهایی که جریان الکتریکی می تواند انجام میدهد آثار الکتریکی گویند.

 

 

2

الکترولیز را تعریف کنید؟ بار الکتریکی نیروی اصلی است که باعث پیوند شیمیایی ترکیبات می شود به همین دلیل برای ایجاد اثرات شیمیایی می توان از جریان الکتریکی یا اختلاف پتانسیل الکتریکی استفاده کرد . در الکترو شیمیایی به این پدیده الکترولیز می گویند .

3

آثار جریان الکتریکی را بنویسید؟ تولید نور- گرما  مکانیکی  فعل و انفعالات شیمیایی  مغناطیس.

4

کاربرد الکترولیز را بنویسید؟ یک نمونه از الکترولیز آبکاری برقی است.

 

5

چگونه می توان فشاررا به وسیله ی الکتریسیته تولید کرد؟ نیرو یا فشار در بعضی از کریستال ها خمش یا چرخش ایجاد می کند اختلاف پتانسیل الکتریکی نیز باعث خمش یا چرخش در کریستال می شود و نیرو تولید می گردد. 

 

6

 

 

تولید گرما به وسیله ی جریان الکتریکی را بنویسید‍؟ جریان الکتریکی را هنگام عبور از سیم در آن مقداری گرما تولید می کند این بدان علت است که مقداری انرژی مصرف می شود تا جریان از سیم عبور کند واین انرژی به صورت گرما ظاهر می شود . چون عبور جریان از یک هادی خوب آسانتر است نتیجه می گیریم که آن حرارت کمتری تولید می کند. 

 

7

 

 

 

تولید نور به وسیله ی جریان الکتریکی را بنویسید؟ وقتی از هادی های ضعیف جریانی عبور کند داغ می شود و این گرما را به صورت نور قرمز یا سفید ظاهر می کنند. در نتیجه به علت گرما و التعاب درخشش روشنایی تولید می شود که اساس کار لامپ رشته ای است . نور را می توان بدون حرارت زیاد نیز توسط جریان الکتریکی تولید کرد . 

 

8

 

 

تولید مغناطیس به وسیله ی جریان الکتریکی را بنویسید ؟ هنگامی که جریان الکتریکی از سیم عبور کند سیم مانند مغناطیس عمل می کند و براده های آهن را جذب می نماید در صورت قطع شدن سیم خاصیت مغناطیسی سیم از بین می رود و براده های می افتند .  

9

آبکاری برقی چیست؟  یکی از کاربردهای الکترولیز آبکاری برقی است .

10

 

یک هادی خوب حرارت بیشتری تولید می کند یا یک هادی ضعیف ؟ هادی خوب 

فلزی را نام ببرید که اثر حرارتی زیادی داشته باشد ؟ تنگستن یا کروم نیکل 

11

لامپ معمولی چگونه نور تولید می کند ؟ با عبور جریان الکتریکی از یک رشته ی هادی ضعیف داخل آن « تنگستن » به دلیل مخافلت با عبور جریان الکتریکی حرارت تولید می شود. 

12

در لامپ های نئون از یک ............... به عنوان هادی استفاده شده است « گاز بی اثر» 

13

گوشی کریستالی براساس چه قانونی ساخته می شود ؟ پیزو الکتریک    

     کدام وسایل دیگر بر مبنای این قانون کار می کنند ؟ فندک پیزویی  ساعت کریستالی - میکروفن 

14

تفاوت خاصیت بین الکترو مغناطیس و الکتریسیته ی مغناطیس چیست ؟ الکترو مغناطیس یعنی مغناطیسی که به وسیله ی الکتریسیته تولید می شود اما الکتریسیته ی مغناطیس یعنی الکتریسیته که به وسیله ی مغناطیس تولید شده است .  

15

عناصر طبیعی مغناطیس را نام ببرید ؟ آهن  کبالت  نیکل  کادمیم . 

16

الکترو مغناطیس چیست ؟ چون الکترو کوچکترین جزء هر اتم است برای تشریح رابطه ی بین الکتریسیته و مغناطیس نظریه ای به وجود آمده است که به آن الکترومغناطیس گویند . 

17

میدان الکترو مغناطیسی را تعریف کنید ؟ در هر نقطه خطوط نیروی الکتریکی و خطوط نیروی مغناطیسی بر یکدیگر عمودند به ترکیب این دو میدان ، میدان الکترو مغناطیس گویند . 

18

فرو مغناطیس چیست ؟ اجسامی که خواص آهنربایی از خود نشان می دهند دارای خاصیت یا آهنربایی هستند از جمله ی این مواد آهن و آلیاژهای هستند که به آن ها مواد فرو مغناطیس گویند . 

19

مولکول مغناطیس را تعریف کنید ؟ به ذرات مغناطیسی مولکولهای مغناطیس نیز می گویند .

20

اجسام غیر مغناطیس چیست ؟ برخی از اجسام تقریباً خاصیت مغناطیسی ندارند این اجسام را اجسام غیر مغناطیسی گویند . 

21

چرا اجسام در حالت عادی مغناطیس نیستند ؟ چون در حالت عادی مولکولهای مغناطیس در آن جسم هم جهت نبوده و میدان مغناطیس یکدیگر را خنثی می کنند . 

22

اجسام از نظر مغناطیس در طبیعت بر چند نوع اند ؟ مغناطیسی  غیر مغناطیسی 

23

چگونه می توان به وسیله ی مالش آهنربای مصنوعی ایجاد می کنند ؟ هنگامی که جسم مغناطیس شده به سطح یک آهن مغناطیس نشده مالش داده شود میدان مغناطیسی ؛ مولکولهای آهن را مرتب می کند و آهن مغناطیس می شود .

24

 

 

چگونه می توان به وسیله ی جریان الکتریکی آهنربا تولید کرد ؟ اگر سیمی را به دور یک قطعه آهن مغناطیس نشده بپیچیم و دو سر آن را به یک منبع ولتاژ DC وصل کنیم ، جریان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید می کند و باعث  منظم شدن مولکولهای مغناطیسی آهن می شود .  

25

مغناطیس دائم چیست ؟ اگر یک جسم مغناطیس شده خاصیت مغناطیسی خود را برای مدت طولانی حفظ کند  به آن مغناطیس دائم می گویند .  مثال :{ آهن سخت، فولاد} 

26

مغناطیس موقت چیست ؟ اگر جسم مغناطیس خاصیت مغناطیسی خود را به سرعت از دست بدهد مغناطیس موقت می گویند. مثال:{آهن نرم} 

27

دیا مغناطیس چیست ؟ موادی که فقط به مقدار خیلی جزئی از آهن دفع می شوند مواد دیا مغناطیس   می گویند . مثال:{روی ، نمک ، طلا و جیوه} 

28

آهنربای مصنوعی چیست ؟ آهنربایی که طبیعی نبوده و بوسیله ی مالش یا جریان الکتریکی ساخته می شود .

29

آهنربای مصنوعی به چند روش ساخته می شوند ؟ مالش  جریان الکتریکی 

30

روشهای از بین بردن خاصیت مغناطیسی اجسام را نام ببرید ؟ ضربه ی سخت  گرما  جریان الکتریکی متناوب 

31

چگونه می توان بوسیله ی ضربه ی سخت خاصیت مغناطیسی را از بین ببریم ؟ اگر به یک آهنربا ضربه ی سختی وارد کنیم ، نیروی وارد شده مولکولها را به شدت تکان می دهد و باعث به هم خوردن نظم و ترتیب آنها می شود . گاهی اوقات لازم است ضربه چند بار تکرار کنیم . 

32

چگونه می توان بوسیله ی گرما خاصیت مغناطیسی را از بین برد ؟ گرما آهنربا را گرم کنیم ، انرژی حرارتی باعث نوسان مولکولهای مغناطیسی می شود و نظم آهنا را به هم می زند .

33

چگونه می توان بوسیله ی جریان الکتریکی خاصیت مغناطیسی را از بین برد ؟ اگر مغناطیس را در میدان مغناطیسی قرار دهیم که جهت آن به سرعت تغییر می کند ، نظم مولکولها به هم می خورند زیرا مولکولها می خواهند از میدان پیروی کنند ، میدان مغناطیسی متغییر را می توان بوسلیه ی یک جریان متناوب تولید کرد .

34

میدان مغناطیسی زمین را تعریف کنید؟ زمین جرمی چرخنده است و در اطراف خود میدان مغناطیسی تولید می کند. در واقع در مرکز آن مغناطیس قرار گرفته که قطب S آن در نزدیکی قطب شمال جغرافیایی و قطب N آن در نزدیکی قطب جنوب مغناطیس است . 

35

میدان مغناطیسی چیست ؟ فضایی را که در آن آهنربا بر اجسام مغناطیسی  اثر می گذارد میدان مغناطیسی می گویند .   

36

خطوط نیرو یا فلو چیست ؟ خطوطی که قطب N آهنربا به طرف S آهنربا به صورت جهتگیری شده حرکت می کنند و میدان مغناطیسی را نشان می دهند فلو می گویند .

37

چگونه می توان خطوط فلو را مشاهده کرد ؟ وجود خطوط نیرو با پاشیدن براده های آهن بر یک سطح صاف و قرار دادن آهنربایی در زیر آن معلوم می شود . 

38

جهت خطوط فلو را مشخص کنید ؟ از N به S است . 

39

نامهای دیگر خطوط نیرو یا فلو را بنویسید ؟ شار مغناطیسی  جریان مغناطیسی 

40

آثار مغناطیس را بر هم بنویسید ؟ قطب های همنام یکدیگر را دفع و قطب های غیر همنام یکدیگر را جذب می کنند .

41

پوشش مغناطیسی چیست و یک کاربرد آنرا بنویسید ؟ استفاده مواد مغناطیسی در اجسام خطوط نیرو به راحتی از آن عبور کرده و اثرات مخربی در داخل آن جسم ایجاد نمی شود . این عمل را پوشش مغناطیسی می گویند . مانند : ساعاتی که بوسیله ی اجسام مغناطیسی پوشش داده می شود . 

42

رلوکتانس چیست ؟ مخافلت در مقابل عبور خطوط نیرو یا فلو را رلوکتانس می گویند .

43

چه نوع جریانی میدان مغناطیسی  ایجاد می کند و چه نوع الکتریسیته ی میدان مغناطیس نمی کند ؟ الکتریسیته ی ساکن میدان مغناطیسی ایجاد نمی کند ولی الکتریسیته ی جاری میدان مغناطیس ایجاد می کند . 

44

چرا الکتریسیته ی ساکن نمی تواند میدان مغناطیسی ایجاد کند ؟ چون الکترونها با چرخش های وضعی مخالف هم میدان مغناطیسی یکدیگر را خنثی می کنند . 

45

چرا جریان با الکتریسیته ی جاری میدان مغناطیسی ایجاد می کند ؟ برای اینکه الکترون ها در یک جهت حرکت کرده و میدان مغناطیسی آنه با هم جمع شده و میدان مغناطیسی قوی ایجاد می شود .

46

ماکسول چیست ؟ یک خط فلو یا شار مغناطیسی را ماکسول می گویند .

47

وبر چیست ؟ ( ده به توان هشت ) ماکسول را وبر می گویند .           واحد wb100000000                              

48

چگالی میدان مغناطیسی چیست ؟ عبارت است از تعداد خطوط نیرویی که از واحد سطح عبور می کند

49

قانون دست راست را برای تعیین جهت میدان عبوری از یک سیم را شرح دهید . انگشت های دست راست را به دور سیم بپیچیم به طوری که انگشت شست در جهت جریان قرار بگیرد و بسته شدن بقیه ی انگشتان جهت میدان مغناطیسی را نشان می دهند.

50

چگالی میدان در اطراف یک سیم پیچ به چه عاملی بستگی دارد ؟ جریان هرچقدر شدتش بیشتر باشد چگالی میدان بیشتر است . 

51

چگالی میدان در اطراف یک سیم چگونه است توضیح دهید. چگالی میدان در نزدیکی میدان بیشتر است و هر چقدر از سیم دور شویم چگالی میدان کمتر می شود. 

52

دو سیم حامل جریان مخالف از نظر مغناطیسی چه اثری بر هم دارند ؟ همدیگر را دفع می کنند. 

53

اثر الکترو مغناطیس در یک سیم را تشریح کنید؟ اطراف یک سیم پیچ میدان مغناطیس تضعیف شده  در مرکز آن ( هسته )تقویت شده در واقع چگالی میدان در هسته بیشتر سایر نقاط سیم پیچ است .

54

چگالی میدان مغناطیسی در یک سیم پیچ چگونه است توضیح دهید . در اطراف کمتر و در مرکز بیشتر است . 

55

بوبین یا سیم پیچ یا سلونئویید چیست ؟ تعداد حلقه های سیم می باشند که در یک جهت به دور یک هسته پیچیده می شوند. 

56

اثر متقابل میدان مغناطیسی دو سیم حامل جریان هم جهت بریکدیگر چگونه اسیت ؟ همدیگر را جذب می کنند . 

57

چگونه می توان میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم ها قوی تر کرد ؟ افزایش تعداد سیم های حامل جریان موافق به هم چسبیده .

58

قانون دست راست را برای تعیین میدان مغناطیسی یک سیم پیچ را شرح دهید . انگشت های دست راست را در جهت جریان و سیم پیچ ها قرار می دهیم در این صورت انگشت شست در جهت قطب N است .

59

جنس هسته چه تأثیری در بوبین یک سیم پیچ دارد ؟ هرچه هسته آهنی تر باشد مغناطیس قوی تر خواهد بود . 

60

چگالی میدان در یک سیم پیچ به چه عواملی بستگی دارد ؟ شدت جریان  تعداد حلقه های سیم پیچ  جنس هسته فشردگی 

61

شدت جریان چه تأثیری در میدان مغناطیسی دارد ؟ هرچه شدت عبوری بیشتر باشد مغناطیس قوی تر می شود بنابراین چگالی تراکم خطوط نیرو با شدت جریان ( I ) نسبت مستقیم دارد .

62

تعداد حلقه های سیم پیچ چه تأثیری در میدان مغناطیسی سیم پیچ دارد ؟ هرچه تعداد حلقه های نیرو در مرکز بوبین بیشتر باشد میدان مغناطیسی حلقه ها با هم جمع می شوند و میدان مغناطیس قوی تری خواهیم داشت بنابراین تراکم خطوط با تعداد حلقه های بوبین ( N ) نسبت مستقیم دارد. 

63

سیم پیچ چه تأثیری در میدان مغناطیسی دارد؟ هرچه قدر سیم پیچ فشرده تر باشد یعنی یر روی هم پیچیده شده باشد ( طول سیم پیچ کمتر باشد ) میدان مغناطیسی قوی تر خواهد بود . 

64

اشباع مغناطیسی چیست ؟ نقطه ای است که با افزایش جریان و تعداد حلقه های سیم پیچ میدان دیگر افزایش نمی یابد و این نقطه ی اشباع است .

65

اشباع مغناطیسی چگونه به وجود می آید ؟ اگر تمام مولکولهای مغناطیسی جسم منظم شوند این جسم دیگر مغناطیسیش ( چگالی میدان ) افزایش نخواهد یافت .

66

چند کاربرد مغناطیس را نام ببرید ؟ 1)زنگ الکترو مغناطیسی DC  2) کلید مغناطیس قطع مدار

3) موور الکتریکی ساده   4) جرثقیل مغناطیسی           5) رله های مغناطیسی  

67

زنگ اخبار الکترو مغناطیسی چگونه کار می کند ؟ زنگ اخبار از یک سیم پیچ که جریانن آن از طریق یک میله ی فنری آهنی که سر آن یک چکش کوچک قرار دارد تشکیل شده است با عبور جریان از سیم پیچ میله ی آهنی به طرف سیم پیچ جذب می شود و چکش همراه خود را به یک کاسه می کوبد در این حالت جریان سیم پیچ که به وسیله ی میله تأمین می شد قطع می شود و سیم پیچ خاصیت آهنربایی خود را از دست داده و به حالت اول برمی گردد و با اتصال برق دوباره خاصیت آهنربایی پیدا کرده واین کار دوباره تکرار می شود . 

68

کلید مغناطیس قطع مدار چگونه کار می کند ؟ مسیر جریان از باتری شروع می شود و از کنتاکت هایی که توسط یک بسته شده اند می گذرد پس از آن جریان از آن جریان از طریق یک الکترومغناطیس به موتور میرود و دوباره به باتری باز میگردد . تا هنگامی که جریان خیلی زود عبور نکند میدان ایجاد شده توسط الکترو مغناطیس آن قدر قوی نیست که بتواند اهرم را جذب کند ولی اگر جریان خیلی زیادی عبور کند-مثلاً  هنگامی که موتور ترمز کند یا اتصال کوتاه شود میدان الکترو مغناطیسی خیلی قوی می شود و اهرم را به طرف خود می کشد این عمل به فنر امکان می دهد که بازوی اتصال را قطع و کنتاکتها را باز می کند در نتیجه مدار قطع می شود الکترو مغناطیس انرژی را از دست می دهد و اهرم به حالت اول بر می گردد در این حالت بازوی اتصال توسط فنر خارج نگاه داشته شده است هنگامی که مشکل برطرف شود قطع کننده ی مدار را می توان به حالت اول در آورد و از آن استفاده کرد . 

69

موتور الکتریکی چگونه کار می کند ؟ اگر یک سیم حامل جریان را در داخل یک میدان مغناطیسی قرار دهیم میدان مغناطیسی اثری مخالف بر سیم حامل جریان وارد می کند . سیم حامل جریان در اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد می کند . این میدان شکل خطوط نیرویی را که بین دو قطب مغناطیسی وجود داردتغییر می دهد خطوط نیروی تغییر شکل داده سعی دارند خود را به وضیعت قبل از ورود سیم حامل جریان درآورند در نتیجه ی نیروی دافعه ای بر سیم وارد می کنند .بدین ترتیب سیم به محلی رانده می شود که خطوط نیرو از بقیه ی جاها ضعیف ترند جهت نیروی دافعه به جهت جریان و جهت خطوط نیرو بستگی دارد در صورتی که هر کدام از کمیتها تغییر جهت پیدا کنند جهت نیروی دافعه نیز تغییر خواهد کرد اما اگر جهت هر دو کمیت با عوض شود جهت نیرو تغییر نخواهد کرد .  

70

ژنراتور چگونه کار می کند ؟ اگر به دو سر سیم میلی ولت متری را وصل کنیم مشاهده می شود که با حرکت سیم به طرف پایین عقربه ی میلی ولت متر در یک جهت و با حرکت سیم به طرف بالا عقربه در جهت مخالف حرکت می کند نتیجه می گیریم که با تغییر جهت حرکت سیم جهت نیروی محرکه ی القایی تغییر می کند این مطلب در مورد تغییر جهت خطوط نیرو نیز صاق است . 

71

قانون دست چپ را در مورد موتور بنویسید ؟ اگر انگشت شست دست چپ را طوری قرار دهیم که میدان مغناطیسی را نشان دهد و انگشت اشاره جهت جریان را نشان دهد و انگشت دیگر جمع شده جهت حرکت سیم را نشان خواهد داد. 

72

قانون دست راست در مورد ژنراتور بنویسید ؟ اگر دست راست را طوری قرار دهیم که میدان مغناطیسی به کف دست وارد شود و انگشت شست جهت حرکت سیم را نشان دهد و انگشت های دیگر جهت جریان تولیدی را به ما نشان خواهد داد. 

73

دستگاه اندازه گیری چگونه کار می کند ؟ با عبور جریان از سیم پیچ که هسته ی آن متحرک و به یک عقربه متصل است هسته ی آهنی به نسبت جریان عبوری سیم پیچ به داخل سیم پیچ حرکت کرده و به عقربه را همراه خود حرکت می دهد . 

74

جهت میذان مغناطیسی اطراف یک هادی حامل جریان کدام قانون تعیین می کند ؟ قانون دست راست 

75

بوبین در مورد میدان مغناطیسی چه عملی را انجام می دهد ؟ ایجاد میدان مغناطیسی قوی .

76

چرا در الکترو مغناطیسها هسته یکار می رود ؟ آیا هرگز از هسته های فولادی استفاده می کنند ؟ برای ایجاد میدان مغناطیسی  نخیر ، چون میدان مغناطیسی فولادی دائمی است .

77

تفاوت کلید قطع کننده ی مغناطیسی و فیوز چیست ؟ کلید قطع کننده ی مغناطیسی می تواند به حالت اول برگردد اما فیوز ذوب شده و به حالت اول برنمی گردد و باید تعویض شود. 

78

مدار الکتریکی چیست ؟ وسیله ی فیزیکی مناسب و لازم برای تبدیل انرژی الکتریکی و استفاده از آن مدار مدار الکتریکی نام دارد.

79

اجزای مدار الکتریکی ساده را نام ببرید ؟ 1) منبع ولتاژ     2) سیمهای رابط     3) مصرف کننده 

80

منبع ولتاژ چیست ؟ منبع ولتاژ از راههای مختلف از جمله واکنشهای شیمیایی و مغناطیسی انرژی الکتریکی تولید می کنند.

81

منابع ولتاژ چند نوع اند ؟ 1) مستقیم ( DC ) ......( برق باتری )  2) متناوب (AC ) ......( برق شهری ). 

82

سیم رابط چیست ؟ سیمی از جنس آلومینیوم می باشد که بین منبع ولتاژ و مصرف کننده قرار گرفته و انرژی الکتریکی را به مصرف کننده می رساند . 

83

مصرف کننده چیست ؟ در یک مدار ساده مصرف کننده وسیله ای است که انرژی اکتریکی را به انرژی های دیگر تبدیل می کند .

84

منبع ولتاژ DC را شرح  دهید ؟ منابعی هستند که جهت جریان در آنها همیشه ثابت و مقدار ولتاژ آن تغییر نمی کند .........( باتری ماشین ) . 

85

منابع ولتاژ AC را شرح دهید ؟ منابعی هستند که جهت جریان و مقدار آن در هر لحظه تغییر می کند ........( برق شهری ) . 

86

منظور از مدار باز و بسته چیست ؟ مداری که جریان در آن هست مدار باز می گویند ، و مداری که جریان جریان در آن نیست مدار باز می گویند .

87

آیا می توان باتری را بار الکتریکی  دانست ؟ توضیح دهید . بله ، زمانی که باتری شارژ می شود مصرف کننده است . 

88

بین باتری، ژنراتور جریان مستقیم و یک منبع تغذیه ی الکترونیکی چه وجه مشترکی وجود دارد ؟ جهت جربان و مقدار آن تغییر نمی کند . ( جای مثبت ومنفی تغییر نمی کند .) 

89

منظور از بار الکتریکی چیست ؟ همان مصرف کننده هست که انرژی الکتریکی را به سایرانرژی ها  تبدیل می کند. 

90

هدایت الکتریکی چیست ؟ راحتی عبور جریان الکتریکی را از یک سیم را هدایت می گویند .  سیم مسی هدایت بهتری نسبت به آلومینیومی دارد . 

91

هدایت مخصوص چیست ؟ نسبت شدت جریان عبوری از یک سیم مقدار ولتاژ منبع را هدایت مخصوص گویند . 

92

هدایت مخصوص نقره و مس را با هم مقایسه کنید و چرا نقره را به عنوان سیم استفاده کرد ؟ فلز نقره الکترونهای آزاد زیادی دارد ، بنابراین با سایر فلزات از هدایت مخصوص بیشتری برخوردار است مس بعد از نقره هادی خوبی است نسبت به آن ارزانتر است کاربرد بیشتری دارد. 

93

مقاوت الکتریکی چیست ؟ ایستادگی در مقابل عبور جریان الکتریکی را مفاومت الکترکی گویند. 

94

ماومت مخصوص چیست ؟ مقاومت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع را گویند . 

95

واحد مقاومت چیست ؟{ اهم } 

96

اهم واحد مقاومت را تعریف کنید . یک اهم واحد مقاومتی است که تحت اختلاف پتانسیل یک ولت ، شدت جریانی معادل یک آمپر از آن عبور کند .

97

مقاومت الکتریکی یک سیم به چه عواملی بستگی دارد؟ 1) جنس سیم { مقاومت مخصوص } 2) طول سیم  3) سطح مقطع سیم 

98

نقش مقاومت مخصوص در مقاومت سیم را شرح دهید . هر چقدر مقاومت مخصوص سیم بیشتر باشد مقاومت سیم بیشتر می شود . ( نسبت مستقیم ) 

99

نقش طول سیم در مقاومت  سیم را شرح دهید . هرچقدر طول سیم بیشتر باشد مقاومت سیم بیشتر می شود . ( نسبت مستقیم ) 

100

نقش مقطع سیم در مقاومت سیم را شرح دهید . هرچقدر سطح مقطع سیم بیشتر باشد مقاومت سیم کمتر می شود . ( نسبت عکس با هم دارند ) 

101

تأثیر حرارت بر مقاومت الکتریکی را بنویسید ؟ تغییر حرارت محیط باعث تغییر مقاومت سیم         

می شود . 

102

ضریب حرارتی یعنی چه و انواع آنرا بنویسید ؟ به ازای افزایش یک درجه حرارت محیط را ضریب حرارتی گویند . مثبتPTC> و منفی NTC>

103

چگونه می توان فلزات را ابررسانا کرد ؟ می توان با پائین بردن دمای فلزات به وسیله ی هلیوم مایع یا هیرروژن مایع آنها را به ابررسانا تبدیل کرد . 

104

ابررسانا چیست ؟ اجسامی هستند که مقاومت الکتریکی آنها تقریبأ صفر است . 

105

کاربرد ابرسانا را بنویسید ؟ قطارهای سریع السیر . 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات مبانی برق قسمت 1

» خلاصه فصل اول ( جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ ) » سوالات مبانی برق صفحات 25 تا 54 ( شنبه بیست و هشتم
نمونه سوالات مبانی برق 2

مهندسی مکانیک - نمونه سوالات مبانی برق 2 - جزوات و کتاب مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک
نمونه سوالات مبانی مهندسی برق

پاتوق مهندسی صنایع - نمونه سوالات مبانی مهندسی برق - مهندسی صنایع محبوب ترین رشته مهندسی است.
سوالات مبانی برق صفحات 25 تا 54

» نمونه سوالات مبانی برق قسمت 1 ( شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ ) درباره
مبانی برق

مهندس مرتضی اقبال دارای مدرک کارشناسی برق قدرت, هنرآموز رشته برق با بیش از 26 سال سابقه تدریس
نمونه سوال مبانی برق دوم هنرستان

نمونه سوال مبانی برق دوم هنرستان - سوالات هماهنگ مبانی برق, مبانی برق دوم
نمونه سوال مبانی برق

سوالات امتحان درس : مباني برق. رشته : الكترونیک شاخه : فني و حرفه اي. تاريخ آزمون : / 10 / 88
نمونه.سوال.مبانی.مهندسی.برق.با.پاسخ.تشریحی.و.تستی

نمونه.سوال.مبانی.مهندسی.برق بانک نمونه سوالات. نمونه.سوال.مبانی.مهندسی.برق.با
دانلود کتاب الکترونیکی مبانی مهندسی برق

نمونه سوالات دبیرستان،نمونه سوالات مبانی مهندسی برق با فرمت
برچسب :