طرح درس سالانه

ماه

هفته

رئوس مطالب

هدف كلي

هدف رفتاري

روش تدريس

مهر

اول

نگاره 1-2

آشنايي با نهاد خانواده،بچه ها آماده

آشنايي بانهاد خانواده،احترام گذاشتن به افراد خانواده،آشنايي با ابزارهاي زندگي،رعايت بهداشت فردي،توانايي رسم خط از راست به چپ ،توانايي تلفظ كلمات كليد

 

پرسش پاسخ، همياري،مشاركتي

دوم

نگاره 3-4

آشنايي با مدرسه ورفت وآمد

آشنايي بامقرراتوقوانين عبور ومرور،آشنايي بانقش ؤوالدين،توانايي شناخت رنگها،توانايي رسم خط از پايين به بالا وبالعكس توانايي انطباق تصاوير باكلمات،آشنايي باپرچم وتوجه به رنگ هاي آن

همياري

سوم

نگاره 5-6-7

آشنايي باكلاس ومحيط هاي تفريحي ،آشنايي باروستا

آشنايي با كلاس درس وقوانين آن،آشنايي با معلم ونقش او درآموزش،ايجاد ارتباط مؤثربا ديگر دانش آموزان،رعايت مقررات عمومي دربوستان،توانايي رسم رسم خطوط منحني وشكسته

همياري ،پرسش وپاسخ

چهارم

نگاره 8-9-10

اشنايي با باغ وحش ،آشنايي بامسجد، مراسم نوروز

تقويت علاقه نسبت به حيوانات ، توانايي تلفظ كليد واژه ها،آشنايي با مسجد وقرآن ،دقت وتوجه به رعايت نظم وترتيب وبهداشت در مسجد،آشنايي با آداب ورسوم مردم ايران درنوروز،توانايي رسم خطوط منحني در همه جهات

همياري، مشاركتي،

آبان

اول

درس آ ا ،ب

شناخت حروف آ،ب

معرفي آموزش صدا ونشانه ي آ وب ،تقويت توانايي خ.اندن ونوشتن صداي آ و ب در كلمات ،توجه به استفاده آب درطبيعت

شعر خواني، همياري

دوم

//اَ،د

شناخت حروف اَ    د

معرفي آموزش صدا ونشانه ي اَ  و د ،توانايي نوشتن شكل هاي مختلف صداي اَ   و د، آشنايي بانقش ابر درچرخه ي آب ،تاثير باد درحركت ابرها

شعرخواني ،پرسش وپاسخ، همياري

سوم

درس م،س

شناخت حروف م     س    

معرفي صدا ونشانه ي م   س،تشخيص صداي م  س  دراول وسط وآخر كلمات،احترام به مدرسه واولياي آن،

تلفيقي

چهارم

درس او،ت

شناخت حروف "او"   "ت

معرفي صدا ونشانه ي «او» «ت» ،تشخيص صدا وشكل هاي مختلف «او»«ت»،آشنايي با انواع ميوه ،همكاري دربازي هاي گروهي

تلفيقي

آذر

اول

درس «ر» «ن»

شناخت حروف «ر» «ن»

معرفي صدا ونشانه ي «ر» «ن» ،تشخيص صداها دراول وسط اخر كلمات،آشنايي با نان وتوليد آن،آشنايي با پديده هاي ابر-باد-باران

تلفيقي(شعر،پازل،پرسش وپاسخ)

دوم

درس «اي» «ز»

شناخت حروف «اي » «ز»

معرفي صدا ونشانه هاي نامبرده،توانايي خواندن ونوشتن كلماغت با حروف خوانده شده،آشنايي بااقوام ايراني،آشنايي بانقشه ي ايران

 

 

 

پازل، پرسش وپاسخ

سوم

 

 

 

 

درس «اِ» «ش»

شناخت حروف «اِ» «ش»

اموزش صدا ونشانه ي «اِ»«ش»،تشخيص صداها در جاهاي مختلف كلمات،آشنايي بااستخر،رعايت نكات ايمني در ورزش

 

 

پازل،همياري ،پرسش وپاسخ

چهارم

درس «ي» «اُ»

شناخت حروف «ي» «اُ»

معرفي صدا ونشانه «اُ»«ي» ،توانايي كاربرد درجاهاي مختلف كلمات ، توانايي ساخت جمله با كلمات داده شده،شناخت جانوران مختلف وزندگي انها

تلفيقي

دي

اول

درس «ك» «و»

شناخت حروف «ك» «و»

آموزش صدا ونشانه ي «ك»«و» ،توانايي خواندن ونوشتن كلمات با حروف خوانده شده، جمله سازي ،آشنايي باورزش ونقش آن در سلامتي

تلفيقي

دوم

درس«پ» گ»

شناخت حروف «پ» «گ»

آموزش صدا ونشانه ي «پ»«گ»،تشخيص صدا در جاهاي مختلف كلمات،آشنايي با جنگل وجانوران آن وايجاد علاقه به حفاظت از آن ،جمله سازي با كلمات، مرتب كردن جملات بهم ريخته

تلفيقي

سوم

درس«ف» «خ»

شناخت حروف «ف» «خ»

آموزش ومعرفي صدا ي «ف» «خ»، توانايي كاربرد در جاهاي مختلف كلمه، مرتب كردن جملات، ساخت كلمه جديد با حروف خوانده شده،استفاده از لباس مناسب درروزهاي سرد

تلفيقي

چهارم

درس«ق» «ل»

شناخت حروف «ق» «ل»

معرفي صدا ونشانه «ق» «ل»، توانايي كاربرد در جاهاي مختلف كلمه، جمله سازي با بيش از يك كلمه ، ساخت كلمات جديد ، همكاري بين اعضاي خانواده ،شناخت وسايل آشپزخانه ورعايت نكات ايمني

تلفيقي

بهمن

اول

درس«ج» -ُ استثنا

شناخت حروف «ج» «-ُ»

معرفي صدا ونشانه «ج»«-ُ»استثنا ،تشخيص صداها در جاهاي مختلف كلمات،آشنايي با شاليزار ،توجه دادن به نعمت هاي خداوند،تقويت روحيه سپاس گزاري از خداوند

تلفيقي

دوم

درس «ه» «چ»

شناخت حروف «ه» «چ»

معرفي صدا ونشانه «ه»«چ»، آشنايي با چهار شكل «ه»، توانايي خواندن ونوشتن كلمات با حروف خوانده شده ، كلمه سازي، جمله سازي ،آشنايي باچشمه وگياهان وچراگاه 

تلفيقي

سوم

درس «ژ» «خوا»

شناخت حروف «ژ» «خوا»

معرفي صداهاي «» «خوا» ، توانايي خواندن ونوشتن كلمات با حروف خوانده شده، ايجاد علاقه به مطالعه كتاب ،اشنايي باگلها ومراقبت از آنها

تلفيقي

چهارم

تمرينات دوره اي

شناخت حروف خوانده شده

آشنايي باحروف خوانده شده، توانايي كاربرد آنها در جاهاي مختلف ،

 

اسفند

اول

درس   ّ

شناخت  ّ

آموزش نشانه ي ّ ،تشخيص نشانه ي ّ دركلمات مختلف ،آشنايي بابازار ومشاغل مختلف ،تقويت روحيه سپاسگزاري واحترام متقابل به يكديگر

داستان گويي

دوم

درس «ص»«ذ»

شناخت حروف «ص»«ذ»

آموزش ومعرفي صداي «ص»«ذ»،تشخيص صداها در كلمات مختلف،توانايي خواندن ونوشتن كلمات با حروف خوانده شده،دريا وفوايد آن،آشنايي با حيوانات دريايي،آشنايي بامناظر طبيعي مناطق مختلف،تقويت روحيه ي ثبت خاطرات

 

 

 

 

 

 

 

سوم

درس«ع»«ث»

شناخت حروف «ع» «ث»

آموزش ومعرفي صدا ونشانه ي «ع»«ث» ،توانايي خواندن ونوشتن در جاهاي مختلف كلمه،برقراري روابط عاطفي واجتماعي،تقويت روحيه ي نظم در كارها ،ايجادروحيه تفكر وتعمق درپاسخگويي،جمله سازي،مرتب كردن جملات، داستان نويسي با كلمات داده شده

تلفيقي

چهارم

درس«ح»

شناخت «ح»

آموزش صدا ونشانه «ح» تشخيص نشانه ي «ح» در كلمات مختلف،آشنايي با زندگي حلزون،كامل كردن جملات،

تلفيقي

فروردين

سوم

درس «ض»«ط»

آموزش صدا ونشانه ي «ض» «ط»

آموزش ومعرفي صدا ونشانه ي «ض»«ط»، تشخيص  نشانه ها درجاهاي مختلف كلمات،اهميت عبادت از مريض و احوالپرسي ،آشنا كردن دانش آموزان با مسجدوآداب آن،آشنايي با انقلاب اسلامي،اهميت وحدت وهمدلي در پيروزي انقلاب، كامل كردن جملات ناقص،

تلفيقي

چهارم

درس«غ»درس آزاد

آموزش صدا ونشانه ي «غ»

آموزش ومعرفي صدا ونشانهي «غ» ،تقويت روحيه ي همكاري وكمك به ديگران،تشخيص نشانه در كلمات مختلف،رعايت ادب واحترام هنگام سخن گفتن ، جمله سازي، مرتب كردن جملات

تلفيقي

ارديبهشت

اول

درس «ظ»

آموزش صدا ونشانه ي «ظ»

آموزش صدا و نشانه ي «ظ»،آشنايي بااعياد مذهبي (عيد مبعث و....)تشخيص نشانه ي «ظ» در كلمات مختلف ،آشنايي باپيامبر وعيد مبعث،شناخت مكه به عنوان خانه ي خدا

تلفيقي

دوم

تمرينات دوره اي

---------------------

شناخت مطالب آموخته شده

 

سوم

مرور وتمرين

---------------------------

شناخت مطالب آموخته شده و رفع اشكالات احتمالي

 

چهارم

مروروتمرين

--------------------------

شناخت مطالب آموخته شده و رفع اشكالات احتمالي

 


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه ششم

طرح درس سالانه ششم. سه شنبه بیست و یکم آذر این طرح درس های سالانه هست گذاشتم شاید بدرد




طرح درس سالانه رياضي پنجم ابتدایی

پايه ششم شاهد طرح درس سالانه رياضي پنجم رياضي ششم ابتدائي ، اثر انتشارات بین المللی گاج .




طرح درس سالانه دروس بخوانيم و بنويسيم،رياضي،هديه هاي آسمان پايه پنجم

*همه چيز در مورد پايه ي پنجم و ششم* طرح درس سالانه دروس بخوانيم و بنويسيم نام درس : رياضي.




طرح درس سالانه دروس ششم(پيشنهادي)

طرح درس سالانه دروس ششم طرح درس سالانه كتاب:رياضي ي ششم وآموزگار پايه ي ششم دبستان




نمونه طرح درس و چك ليست پايه ي ششم

نمونه طرح درس و چك ليست پايه ي ششم آموزش رياضي. دانلود طرح درس سالانه علوم ششم ابتدایی




طرح درس سالانه

طرح درس سالانه سئوال اول -مقالات آموزشي-سئوالات اصول -مطالب پايه ششم آموزش رياضي




دانلود طرح درس روزانه و سالانه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه و سالانه دوم ابتدایی ستون شش آموزش ابتدايي -پايه ششم




طرح درس سالانه درس علوم پايه پنجم

طرح درس سالانه درس علوم *همه چيز در مورد پايه ي پنجم و ششم* و بنويسيم،رياضي،هديه هاي




« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»

« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم» باسمه تعالي « طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»




برچسب :