فیلم های درس علوم

ترکیب خون فیلم / 473 بازدید دستگاه گردش خون فیلم / 531 بازدید اندام‌های تنفسی فیلم / 336 بازدید سفر به منظومه شمسی فیلم / 520 بازدید
نزدیک‌ترین همسایه زمین فیلم / 275 بازدید زمین فیلم / 406 بازدید سنگ‌ها از چه ساخته شده‌اند؟ فیلم / 153 بازدید سنگ‌ها فیلم / 137 بازدید
آهن‌ربا بسازید فیلم / 152 بازدید نام‌گذاری سرهای آهن‌ربا فیلم / 118 بازدید مدار الکتریکی فیلم / 98 بازدید رسانا و نارسانا فیلم / 158 بازدید
الکتریسیته چگونه جریان پیدا می‌کند؟ فیلم / 142 بازدید الکتریسیته فیلم / 140 بازدید مخلوط‌های یک‌نواخت فیلم / 298 بازدید مخلوط چیست؟ فیلم / 239 بازدید
بند‌پایان فیلم / 228 بازدید کرم آسکاریس فیلم / 208 بازدید کرم‌ها فیلم / 168 بازدید جانوران بی‌مهره فیلم / 200 بازدید
استفاده‌های گوناگون از گیاهان فیلم / 121 بازدید محصولات کشاورزی فیلم / 112 بازدید آفت‌های کشاورزی فیلم / 100 بازدید شخم زدن و علف‌های هرز فیلم / 177 بازدید
سفر آب از ریشه تا برگ فیلم / 145 بازدید آنچه برای غذاسازی لازم است فیلم / 126 بازدید غذاسازان بزرگ فیلم / 137 بازدید رشد و تقسیم سلّول فیلم / 135 بازدید
ساختمان سلّول فیلم / 121 بازدید سلّول چیست؟ فیلم / 172 بازدید ساختمان بدن موجودات زنده فیلم / 119 بازدید جمعیّت فیلم / 327 بازدید


مطالب مشابه :


گرد کردن و قطع کردن ریاضی ششم

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
داستان های درس تفکروپژوهش ششم ابتدایی

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
فیلم های درس علوم

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
موضوع انشا پایه ششم

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
زاویه

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
کل سوالات دروس ششم

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
برچسب :