برگزاري اولين مسابقه رباتيك در تربت حيدريه ( از دوهفته نامه نوید تربت )

راهيابي 3طرح جشنواره خوارزمي تربت حيدريه به مرحله كشوري

دوازدهمين مرحله جشنواره جوان خوارزمي با شركت دانش آموزان مبتكر و خلاق دبيرستانهاي استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي، نمونه امام حسين(ع)،نمونه محموديه،غيردولتي پسرانه امام حسين(ع)،غيردولتي دخترانه وپسرانه امام حسين(ع)امام حسن مجتبي(ع)،دكترحسابي،رسالت،شاهدريحانه،شاهدرازي،دارالفنون و درخشش برگزار گرديد.

انصاري مديرآموزش و پرورش تربت حيدريه ومعاونت مديركل با اعلام خبرفوق به نويدتربت افزود:درمجموع از 70طرح رسيده به دبيرخانه جشنواره ،‌12طرح به مرحله مقدماتي استان،7طرح به مرحله نهايي(منتخب استان)و 3طرح نيز موفق به حضور درمرحله دوم كشوري شده اند.

 وطن پورمديرپژوهش سراي دانش آموزي شهرستان تربت حيدريه نيزدرهمين رابطه اززحمات آقايان اقبالي،خاكزاد،معاشري ومهرآفرين كه كارهدايت وراهنمايي دانش آموزان رابرعهده داشته اندونيزحمايت هاي مديريت محترم،‌معاونين محترم،كارشناس هاي آموزش متوسطه نظري،فني حرفه اي،گروه هاي آموزشي متوسطه،مديريت وكاركنان دبيرستان خوارزمي وكاركنان پژوهش سراي دانش آموزي قدرداني نمود.

وي دانش آموزان منتخب استان و طرح هاي آنان رابه شرح ذيل اعلام نمود.

1-طرح تاثيرميدان مغناطيسي بررشدكرم ابريشم مريوط به علي مومني و‌وحيد خضري از دبيرستان استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي (راه يافته به مرحله كشوري).

2-طرحهاي لوله سرم خودكار و شيرآب صرفه جومربوط به عليرضا بخشي از نمونه امام حسين(راه يافته به مرحله كشوري).

3-طرح بخاري درجاسوز:مربوط به شهاب احمدي از هنرستان دكتر حسابي.

4-طرح سلاح انفرادي:مربوط به امير سجاد حريري و رضا ترابي از دبيرستان شاهد رازي.

5-طرح تله زنبوران مهاجم :مربوط به شكوفه جعفري،‌زهرا يزدانپوروفاطمه راستگو از. دبيرستان نمونه محموديه كه به مرحله كشوري راه يافت .

6-طرح خون هم شهادت مي دهد:كارگروهي دانش آموزان: زهرامختاري،مژگان حسن زاده،محبوبه رمضاني ،‌مينا علي اكبري،حميده صالحي ،‌زكيه خدادادي و فريبا محمدي از دبيرستان رسالت.

 

برگزاري اولين مسابقه رباتيك در تربت حيدريه

خبرنگار نويد تربت-اولين مسابقه رباتيك شهرستان باشركت 30نفراز دانش آموزان مبتكروخلاق مدارس:نمونه حضرت مهدي،راهنمايي نامجو،استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي،راهنمائي غير دولتي سما،‌راهنمايي شاهدپسرانه،دبستان فروغ علم،‌دبيرستان غير دولتي امام حسين(ع)وتعدادي ازمدارس ديگر برگزارگرديد.

دراين مسابقه كه آقاي انصاري معاون مديركل ومديرآموزش و پرورش تربت حيدريه، كارشناس حراست وجمعي ازوالدين دانش آموزان حضور داشتند صاحبان 20ربات دردورشته (جنگجوومسيرياب) با هم به رقابت پرداختند. نتايج اين مسابقه به شرح ذيل است.

دررشته ربات سبك وزن:نفر اول:رسول پهلوان زاده ومحمد يعقوب زاده -نفردوم:مهدي شيباني-نفرسوم:محسن نوبهار.

دررشته ربات سنگين وزن:نفراول:محمد رمضان پور-نفردوم:مصطفي اسدي.

فني ترين ربات نيز مربوط به معين ذباح شناخته شد.

در همين رابطه وطن پورمديرپژوهش سراي دانش آموزي شهرستان ازهمكاري شركت حافظ رايانه وآقايان معاشري وحيدرحسني قدرداني نمود.لازم به يادآوري است كه دومين مسابقه رباتيك درپايان شهريورماه سال جاري انجام شد كه نتايج آن اعلام خواهدشد.


مطالب مشابه :


انتخاب واحد 92-93

دانشکده ی فنی وحرفه ای سمای تربت حیدریه. دانشکده سما واحد تربت حیدریه ایمیل :
روز جهانی قدس

ٍ انجمن گروه برق(الکتروتکنیک)دانشکده سما واحد تربت حیدریه ایمیل : وبلاگ انجمن
برگزاري اولين مسابقه رباتيك در تربت حيدريه ( از دوهفته نامه نوید تربت )

اخبار شهرستان تربت حیدریه غير دولتي سما،‌راهنمايي دانشگاه آزاد تربت حیدریه
دانشگاههای آزاد ایران

آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد 2227439 آموزشکده سما تربت حیدریه 9 استان خراسان
اخبار ،ضوابط استفاده از خوابگاههای دانشجويی دانشگاه

(صاحب حساب دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه حوزه معاونت سما
پل های مشهور جهان

اسلامی واحد تربت حیدریه ای سما - واحد تربت حیدریه ( دانشگاه آزاد اسلامی تربت
برچسب :