بودجه بندی سالانه ریاضی سوم راهنمایی (طرح درس سالانه)

بودجه بندی سالانه ریاضی سوم راهنمایی (طرح درس سالانه)

    طرح در س سالانه ( بودجه بندی سالانه ) درس ریاضیات       پایه : سوم راهنمایی                         سال تحصیلی                           دبیر :                             مدرسه  :

ماه

هفته

جلسه

صفحه

  موضوع و اهدا ف

 فعالیت های دیگر و مواد لازم   

 

 

 

 

 

 

مهر

  اول

1

------

آشنایی با دانش آموزان-   آزمون از درس ریاضی پایه دوم - گروه بندی دانش آموزان

  آزمون شفاهی یا كتبی   - تابلو - كتاب         

 

2

5 - 1

تعیین اعداد اول - آشنایی با مفهوم اعداداول و مركب روش الگوریتم غربال برای پیدا كردن اعداد اول

حل كاردركلاسها توسط دانش آموز با راهنمایی معلم- كتاب

 

 دوم

1

8 - 7

حل مسئله -  تناسب معكوس

حل تمرینات درس قبل توسط دانش آموزان- تابلو - كتاب

 

 

2

10- 9

توان - یادآوری مطالب سال گذشته - بكار بستن قواعد توان در حل تمرینا ت

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی - تابلو - كتاب

 

 

 سوم

1

15-13

جذر- یادآوری مفهوم جذر از سال دوم - جذربا تقریب نقصانی كمتر از یك

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی- تصاویر كتاب - تابلو

 

 

2

18-16

جذر اعشاری - امتحان جذر - رابطه بین رقمهای اعشار جذر و مجذور

حل كاردركلاسها- حل تمرینات قبلی-  كتاب - تابلو

 

 

چهارم

1

20-19

مجموعه ی عددهای صحیح - نوشتن مجموعه به صورت های مختلف - نوشتن مجموعه با اعضا - نوشتن مجموعه با نمادهای ریاضی

حل كار دركلاسها - تمرینات قبلی -كتاب

 

 

2

21 - 1

 امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثیر شده از قبل

 

 

 

 

 

 

 

آبان

  اول

1

25-22

جمع و تفریق اعداد صحیح - یادآوری و تكمیل جمع و تفریق اعداد صحیح

حل كاردركلاسها- حل تمرینات قبلی- رفع اشكال آزمون-كتاب

 

2

30-28

مجموعه ی عددهای گویا - معرفی اعدادگویا - محوراعدادگویا- تساوی كسرها

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی- رسم ص 27 - كتاب

 

 دوم

1

35-32

چهار عمل اصلی اعداد گویا – یادآوری و تكمیل چهار عمل اصلی دراعداد گویا

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی- كتاب

 

2

39-37

بردار- بدست آوردن مختصات یك نقطه و بردار و نوشتن جمع متناظر با یك بردار -  تساوی بردارها

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی - تابلو مختصات- كتاب

 

سوم

1

44-41

جمع بردارها- روش مثلث و روش متوازی الاضلاع برای جمع بردارها ضرب یك عدد دریك بردار

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی - تابلو مختصات - خط كش - كتاب

 

2

47-46

بردارهای واحد - شناخت بردا رهای واحد برروی دستگاه مختصات- نوشتن یك بردار برحسب بردارهای واحد و بالعكس

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی - تابلو مختصات -

  كتاب - رسم ص 48

 

چهارم

1

47-22

 امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثیر شده از قبل

 

2

50-49

جبر- یادآوری كاربرد حروف سال دوم عبارت های جبری - جملات متشابه - ساده كردن عبارت های جبری

حل كاردركلاسها – رفع اشكال آزمون جلسه قبل- كتاب

 

 

 

 

 

 

 

آذر

اول

1

56-52

مقدارعددی - توزیع پذیری (پیدا كردن مقدار عددی یك عبارت - ضرب دو عبارت جبری - ساده كردن یك عبارت جبری  )

حل كار دركلاسها - حل تمرینات قبلی - استفاده از اشكال كتاب برای تدریس هرچه بهتر

 

2

62-58

معادله -  یادآوری وتكمیل حل معادله - حل مسئله با ا ستفاده از تشكیل معادله

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی - رسم ص65- كتاب

 

دوم

1

70-66

هندسه1 - دایره- زاویه - وضع یك خط و یك دایره نسبت به هم - زاویه مركزی

حل كاردركلاسها- حل تمرینات قبلی- پرگار- نقاله- خط كش- كتاب

 

2

75-71

هندسه 1- زاویه محاطی - تقسیم كردن دایره به كمان های مساوی با روش های كتاب - چند ضلعی های منتظم

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی - خط كش - پرگار - نقاله - كتاب

 

سوم

1

79-77

رابطه فیثاغورس - پیداكردن رابطه ی فیثاغورس با كمك اشكال كتاب و كاردستی ساخته شده ص78 كتاب - عكس رابطه فیثاغورس: اگر در مثلثی مجذور بزرگترین ضلع با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر برابر باشد آن مثلث قائم الزاویه  است

حل كاردركلاسها -  حل تمرینات قبلی - كاردستی ساخته شده از قبل - كتاب

 

2

82-79

هندسه 1- استفاده از رابطه فیثاغورس - حل مسئله با استفاده از رابطه فیثاغورس

حل كار دركلاسها- حل تمرینات قبلی- كتاب

 

چهارم

1

82- 1

امتحان مرحله ای به منظور رفع مشكلات درسی - و آمادگی دانش آموزان برای شركت در امتحان نوبت اول

سئوالات تكثیر شده از قبل

 

2

------

                         رفع اشكال آزمون جلسه قبل

                    --------------------

 

 

 

 

 

دی

اول

1

86- 84

دوران - نمادهای دوران - مجموعه ی دوران ها ی یك شكل

حل كاردركلاس ها حل تمرینات قبلی - اشكال آماده شده روی مقوا مشابه اشكال كتا ب-  گچ رنگی  - كتاب

 

2

91-89

حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان به منظور آمادگی برای شركت در امتحان

                   ---------------------

 

دوم

 

93-91

حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان به منظور آمادگی برای شركت در ا متحان نوبت اول  - محاسبه نمره مستمر  دانش  آموزان با توجه به فعالیتهای انجام گرفته مانند حل تمرین - رسم - نمرات امتحانات مستمر و غیره

   ---------------------

 

 

 

                                                      

                                                                       امتحان نوبت اول                            

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

1

97-94

مجموعه ی عددهای حقیقی -   نمایش عددهای حقیقی-  محور عددهای حقیقی

حل كاردركلاس ها -  پرگار - خط كش - گونیا - كتاب

 

2

- 99

100

آمار -  دسته بندی داده ها - جدول فراوانی -  رسم نمودار ستونی

حل كاردركلاس ها - حل تمرینات قبلی - خط كش - تابلو  شطرنجی - كتاب

 

سوم

1

-101   

103

میانگین - پیدا كردن متوسط دسته ها - محاسبه میانگین با استفاده از جدول فراوانی

حل كاردركلاس ها - حل تمرینات قبلی

 

2

------

انجام پروژه توسط دانش آموزان به طور مثال جمع آوری اطلاعات عددی  مربوط به قد دانش آموزان و رسم نمودار ستونی - وبدست آوردن میانگین آنها

 حل تمرین جلسه قبل

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

1

- 104

108

معادله خط - رابطه ی طول وعرض نقاط-  معادله خطی كه از مبدا می گذرد - رسم خطی كه معادله ی آن داده شده 

حل كار در كلاس ها  -  ورق شطرنجی-  تابلو مختصات - خط كش - استفاده از اشكال كتا ب

 

2

 

 

 

 

- 109

112

 

 

 

معادله خط- نمودارمجموعه ای از نقاط - معادله خطی كه از مبدا نمی گذرد - رسم خطی كه معادله آن داده شده

 

 

                               

حل كار در كلاس ها - حل تمرینات قبلی - ورق شطرنجی - خط كش - تابلو مختصات - اشكال كتاب

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

اول

1

- 113

115

معادله خط - شیب خط -  عرض از مبدا -  نوشتن معادله خطی كه شیب و عرض از مبدا آن معلوم باشد -  خط های موازی

حل كار در كلاس ها - حل تمرین قبلی - ورق شطرنجی -خط كش - تابلو مختصات - كتاب

 

2

- 117

119

معادله خط – صورت دیگر معادله خط – تبدیل معادله به صورت y = ax + b

برای بدست آوردن شیب و عرض از مبدا آن – خط های موازی با محورها

حل كار دركلاسها - حل تمرینات قبلی -كتاب - خط كش - تابلو مختصات - ورق شطرنجی

 

 

دوم

1

- 94

120

 امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثیر شده از قبل

 

2

------

                     رفع اشكال آزمون جلسه قبل

               -------------------

 

سوم

1

- 121

122

دستگاه معادله های خطی - بدست آوردن مختصات محل برخورد دو خط در یك دستگاه مختصات با روش ترسیم - حل دستگاه معادله های خطی به روش حذفی

حل كار دركلاسها - كتاب - تابلو مختصات - ورق شطرنجی - خط كش

 

2

- 122

123

كاربرد دستگاه در حل مسئله ها - حل مسئله با استفاده از راهبرد تشكیل دستگاه معادلات

حل كار دركلاسها - حل تمرین قبلی -كتاب - تابلو مختصات - صفحه شطرنجی - خط كش – رسم ص126

 

چهارم

1

- 127

129

هندسه 2 - خطوط موازی - خط ها موازی با فاصله های متساوی  هر خطی را كه قطع كنند روی آن پاره خط های  متساوی ایجاد می كنند - تقسیم یك پاره خط به قطعات متساوی با استفاده خط های موازی با فاصله های متساوی

حل كار دركلاسها - حل تمرینات قبلی - كتاب - خط كش -  گونیا- پرگار

 

2

------

               تعیین  تكلیف نوروزی برای  دانش آموزان

              --------------------

 

 

 

 

 

 

فروردین

                                                                                            تعطیلات نوروزی

سوم

1

- 131

132

هندسه 2- قضیه تالس - با توجه به قسمت قبل اگر خطی موازی یك ضلع مثلثی رسم شود روی دو ضلع دیگر پاره خط های متناسب ایجاد می كند - عكس قضیه تالس اگر خطی روی دو ضلع مثلثی پاره خط های متناسب ایجاد كرد این خط با ضلع سوم مثلث موازی است

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی - كتاب - خط كش - پرگار - گونیا

 

2

- 132

133

هندسه 2- كاربرد قضیه تالس - بدست آوردن مقدار مجهول  در یك مثلث با استفاده از قضیه فیثاغورس

حل كاردركلاسها - حل تمرینات قبلی - كتاب

 

چهارم

1

1-134

بازدید تكالیف نورورزی -  امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثیر شده از قبل

 

2

- 135

138

هندسه 2- شكل های متشابه - رسم چند شكل متشابه - اندازه گرفتن زاویه های متناظر آنها و مقایسه با یكدیگر - اندازه گرفتن اضلاع متناظر آنها و مقایسه با یكدیگر- كاربرد تشابه درجغرافیا و مقیاس نقشه

حل كاردركلاسها - رفع اشكال آزمون جلسه قبل - پرگار- خط كش - گونیا -  ورق شطرنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

اول

 

 

 

 

 

 

1

- 140

142

هندسه 2 - تشابه دو مثلث – الف) اگر دو زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلث دیگر متساوی باشند دو مثلث متشابهند. ب) اگر دو ضلع ازمثلثی با دو ضلع از مثلث دیگر متناسب و زاویه های بین آن ها متساوی باشند آن دو مثلث متشابهند. پ) اگر سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلث دیگر متناسب باشند آن دو مثلث متشابهند

 

 

حل كار در كلاسها - حل تمرینات قبلی - پرگار - خط كش - گونیا - كتاب

2

- 143

144

 

 حل تمرینات صفحه 143 و 144 توسط دانش آموزان – ساخت هرم و مخروط با مقوا توسط دانش آموزان مطابق اشكال صفحه 145 و 147 كتاب

 

              --------------------

دوم

1

- 145

147

هندسه 2 - یاد آوری حجم منشور و استوانه از سال دوم - حجم هرم و مخروط -  مقایسه حجم منشوربا هرم  و كشف فرمول محاسبه حجم هرم توسط دانش آموزان -مقایسه حجم مخروط و استوانه  و كشف فرمول حجم مخروط توسط دانش آموزان

حل كاردركلاسها -  احجام ساخته شده توسط دانش آموزان - ظروف شیشه ای توخالی به شكل منشور هرم استوانه ومخروط - كتاب

 

2

- 148

149

هندسه 2- حجم كره – پدید آمدن كره ازدوران یك نیم دایره حول قطر آن - مقایسه حجم نیم كره با یك مخروط  و محاسبه حجم كره با استفاده از حجم مخروط - مقایسه سطح نیم كره با سطح دایره عظیمه ایجاد شده در كره و محاسبه مساحت كره با استفاده از مساحت دایره

حل كاردركلاسها – حل تمرینات قبلی - كتاب - یك توپ كه سطح آن از نخ پوشانده شده - یك دایره مساوی با دایره عظیمه كره كه سطح آن با همان نوع نخ پوشانده شده - یك ظرف شیشه ای تو خالی به شكل مخروط و یك ظرف شیشه ای توخالی به شكل نیم كره

 

سوم

1

- 149

150

حل تمرینات صفحه 149 توسط دانش آموزان - رسم صفحه 150

 

 

2

- 94

150

 امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

سئوالات تكثیر شده از قبل

 

چهارم

1

- 151

155

حل تمرینات دوره ای 2 توسط دانش آموزان به منظور رفع اشكالات درسی و آمادگی برای شركت در امتحان نهایی نوبت دوم

                ---------------------------

 

2

------

حل نمونه سئوالات امتحانات نهایی و پاسخگویی به اشكالات درسی دانش آموزان وتوصیه هایی برای بهتر آماده شدن دانش آموزان درامتحانات نوبت دوم

          

               -------------------------

 

خرداد

 

                                                                                            امتحانات نوبت دوم


مطالب مشابه :


فهرست فصلهاي ریاضی سال سوم دوره راهنمايي

بانک سوال ریاضی راهنمایی و مطالب ( تمرین 3 صفحه 81) فهرست فصلهاي ریاضی سال سوم
ریاضی سوم راهنمایی

ریاضی سوم راهنمایی بعد از ورود به صفحه بعدثبت تابستان , ریاضی , دوم , سوم , تمرین
بودجه بندي سالانه كتاب رياضي راهنمایی

آموزش حل مسئله و سوال ریاضی راهنمایی بانک سوال ریاضی سوم راهنمایی 31-37. رسم ا
بودجه بندی سالانه ریاضی سوم راهنمایی (طرح درس سالانه)

بودجه بندی سالانه ریاضی سوم راهنمایی صفحه موضوع و به فعالیتهای انجام گرفته مانند حل
طرح درس پایه ی سوم راهنمایی

طرح درس پایه ی سوم راهنمایی آزمایش صفحه 83 کتاب، حل تمرین های درس سوم. حل تمرین.
دستگاه معادله های خطی--- سوم راهنمایی

بانک سوال ریاضی راهنمایی و مطالب ( تمرین 3 صفحه 81) *جواب دستگاه در واقع طول و عرض
طرح درس سالانه (ریاضی راهنمایی)

(ریاضی راهنمایی) صفحه سوم. 1. 15-13. جذر- يادآوري مفهوم جذر از سال دوم
جواب فعالیت های کتاب علوم سال دوم راهنمایی(فصل دنیای زنده)

جواب فعالیت های کتاب 10 سانتی متر را مانند لام روی صفحه کلاس سوم راهنمایی در
برچسب :