آزمون‌های ناپارامتری

آزمون‌های ناپارامتری آمار استنباطی

در پژوهشهایی که در سطح مقیاسهای اسمی ‌و رتبه‌ای اجرا می‌شوند، باید از آزمون‌های ناپارامتریک برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شود. آزمون‌های زیادی برای این امر وجود دارد که براساس نوع تحلیل (نیکویی برازش ، همسویی دو نمونه مستقل ، همسویی دو نمونه وابسته ، همسویی K نمونه مستقل و همسویی K نمونه وابسته) و مقیاس اندازه گیری می‌توان دست به انتخاب زد. از آزمون‌های مورد استفاده برای پژوهشها در سطح اسمی‌ می‌توان به آزمون X2 ، آزمون تغییر مک نمار ، آزمون دقیق فیشر و آزمون کاکرن اشاره کرد. از آزمونهای مورد استفاده برای پژوهشها در سطح رتبه‌ای می‌توان به دو آزمون کولموگروف - اسمیرونف ، آزمون تقارن توزیع ، آزمون علامت ، آزمون میانه ، آزمون uمان – ویتنی ، آزمون تحلیل واریانس دو عاملی فریدمن و … اشاره کرد.

مباحث مرتبط با عنوان


مطالب مشابه :


آزمون دقیق فیشر (Fisher exact test)

اپیدمیولوژی و آمار زیستی - آزمون دقیق فیشر (Fisher exact test) - صفحه
آزمون‌های ناپارامتری

آزمون‌های ناپارامتری آمار استنباطی در پژوهشهایی که در سطح مقیاسهای اسمی ‌و رتبه‌ای اجرا
نرم افزار آنلاین برای محاسبه z فیشر

برای مقایسه ضرایب همبستگی بدست آمده در دو گروه مختلف از آزمون z فیشر استفاده می کنند.
انتخاب صحیح آزمون آماری

کنکاش - انتخاب صحیح آزمون آماری آزمون دقیق فیشر ( آزمون خی دو برای نمونه های بزرگ)
آزمون خی دو (کای اسکویر):

آزمون خی دو یکی از آزمون های غیر این آزمون توسط فیشر ارائه شده است تا به سنجش آماری
آزمون Cochran-Armitage-Trend Test

آمارزيستي و اپيدميولوژي - آزمون Cochran-Armitage-Trend Test - دو و دقیق فیشر می توان (بایستی)
سئوالات آمار در علوم اجتماعی برای دانشجویان علوم اجتماعی

الف) والیس کروسکال ب) آزمون F یا فیشر ج) آزمون توکی (Tukey) د) آزمون Uمن ویتنی 30) معادل آزمون
کتاب "چرا عاشق می‌شویم؟" نوشته دکتر هلن فیشر

خانم "هلن فیشر" یکی از سرشناس‌ترین انسان شناسان آمریکایی است آزمون شخصیت چند وجهی
آزمون‌های ناپارامتری آمار استنباطی

وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - آزمون‌های ناپارامتری آمار استنباطی - وبلاگ تخصصی حسابداری و
پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر

روان سنجی (مشاوره پایان نامه روانشناسی ) - پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر - وبلاگ تخصصی روان
برچسب :