نمونه سوال آزمون جغرافیا پایه چهارم

نام ونام خانوادگی:                                                                           جغرافیا

    -1  بندر انزلی در کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران قرار دارد ؟

   الف- کوهستانی ¨      ب- خزری¨     ج- گرم و خشک ¨     د- کویری ¨

    -2   کدام گزینه درست نیست ؟ 

   الف- دمای هوا همیشه یکسان نیست . ¨     ب- در فصل تابستان هوا گرم و در فصل زمستان هوا سرد است . ¨

   ج- با کمک دماسنج دمای هوا را اندازه می گیریم . ¨        د- در هنگام صبح و شب هوا گرم تر و در هنگام ظهر هوا خنک تر است . ¨

    -3 گردشگری می خواهد به تمام شهر های ایران سفر کند بیش ترین مسافت طی    شده ی اودرکدام ناحیه ی آب وهوایی خواهد بود ؟ ناحیه ی ............. 

  الف- گرم وخشک ¨ب- کوهستانی¨ ج- خزری¨د- کناره ی دریای جنوب¨

    -4 کار اصلی کوچ نشینان چیست ؟

   الف- دامپروری ¨   ب- کشاورزی ¨   ج- صیادی¨      د- صنایع دستی ¨

  -5 در ناحیه ی کوهستانی بیش تر ما ه های سال هوا گرم است و باران کم

    می بارد . صحیح ¨     غلط ¨       

  -6 مردمان کدام ناحیه به شیوه ی کوچ نشینی زندگی می کنند ؟

 

   -7 نام دریایی که در شمال ایران قرار دارد چیست ؟

 

  -8  طو لانی ترین رود ایران چه نام دارد ؟

 

   -9 به چه دلیل در ناحیه ی خزری جنگل های انبوه و چمنزار های سبز و زیبا پدید آمده اند ؟

 

  -10 چه موقع دامپروران به ییلاق می روند ؟ تعریف کنید

 

    -11 دلیل اهمیت دریای خزر چیست ؟

 

    -12 مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

 

     الف- دریا :

 

      ب- جزیره :

 

    -13 بزر گ ترین دریاچه ی داخلی ایران چه نام دارد ؟ در کدام طرف ایران واقع است ؟

 

     -14 آیا آب همه ی رود ها برای کشاورزی مناسب است ؟ چرا ؟

 

     -15 رود ............... از شهر اهواز می گذرد و زاینده رود از شهر ........       عبور می کند . 

     -16 دو رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزد نام ببرید ؟

 

     -17 سه ناحیه ی آب و هوایی ایران به ترتیب وسعت از کوچک به بزرگ نام ببرید ؟

 

    -18 سه ویژگی مختص ناحیه ی گرم وخشک ایران را بنویسید ؟

 

   -19 مردمی که درشهرهای بندری زندگی می کنند به چه کارهایی مشغولند؟

 

   -20 دو بندر بازر گانی و دو بندر نفتی ایران نام ببرید ؟

 

 

نام ونام خانوادگی:                                                                                جغرافی چهارم

-1 کدام گزینه نادرست است ؟

الف- به خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند « جزیره » می گویند . ¨

ب- دریاچه ی ارومیه بزرگ ترین دریاچه ی داخلی کشور است . ¨

ج- نوع آب وهوا در همه جای ایران یکسان نیست . ¨               د- بندر ها محل رفت و آمد کشتی های بزرگ و کوچک اند . ¨

-2 شهر کرد در کدام ناحیه قرار دارد ؟

الف- ناحیه ی خزری¨ب- ناحیه ی کوهستانی¨ج- نواحی جنوبی¨د- ناحیه ی گرم خشک¨

-3 کدام جمله نادرست است ؟ در ناحیه ی خزری .......................

الف- باران فراوان می بارد . ¨                          ب- گرما و سرمای شدید وجود ندارد . ¨

ج- جنگل های انبوه و چمنزارهای زیبا به وجود آمده اند ¨د- وسعت زمین بسیار زیاد است ¨.

-4 کدام گزینه صحیح است ؟

الف- وقتی هوا رو به گرمی می گذارد ، عشایر دام های خود را به قشلاق می برند . ¨

ب- وقتی هوا رو به سردی می گذارد ، عشایر دام های خود را به ییلاق می برند . ¨

ج- وقتی هوا روبه گرمی می گذاردعشایردامهای خود را به تدریج به جاهای بلندترمی برند . ¨

د- وقتی هوا روبه سردی می گذاردعشایردامهای خود را به تدریج به جاهای بلند ترمی برند. ¨ 

-5 در ایران چند ناحیه ی آب و هوایی وجود دارد ؟

الف- دو¨                       ب- پنج ¨                       ج- چهار ¨                   د- سه ¨

-6 کدام گزینه درست است ؟

الف- گرمی و خشکی هوا ، باعث رشد گیاهان در ناحیه ی گرم و خشک می شود . ¨

ب- در ناحیه ی گرم و خشک ، در بیشتر ماه های سال ، هوا گرم است و باران کم می بارد . ¨

ج- در ناحیه ی کوهستانی ، بیشتر ماه های سال هوا گرم است . ¨

د- در فصل پاییز در دامنه ی مراتع ، سر سبزی به وجود می آید که چراگاه گوسفندان است . ¨

-7 با تلاق گاو خونی نزدیک کدام یک از شهر های زیر است ؟

الف- اصفهان ¨                ب- شیراز¨                  ج- قم  ¨                  د- ارومیه  ¨

-8 کدام گزینه به علت صید ماهی خاویار اهمیت دارد ؟

الف- خلیج فارس ¨      ب- دریای ارومیه ¨    ج- دریای خزر¨     د- دریاچه ی ارومیه ¨

-9 کدام گزینه صحیح است ؟

الف- خلیج فارس و دریای عمان از نظر صید ماهی مخصوصا" ماهی خاویار اهمیت دارد . ¨

ب- بزرکترین دریاچه ی داخلی ایران ،ارومیه نام دارد که در شمال شرقی ایران قرار دارد . ¨

ج- به شهر هایی که در کنار دریا واقع شده ، جزیره  می گویند . ¨

د- از بعضی قسمت های نزدیک به ساحل دریای خزر ، نفت استخراج می شود ¨

-10 بار اندازی کشتی های تجاری در کدام یک از شهر های زیر  صورت می گیرد ؟

الف- خرمشهر ¨                  ب- شیراز¨               ج-  زاهدان ¨              د- اهواز ¨

-11 کدام شهر در ناحیه ی گرم و خشک قرار دارد ؟

الف- یزد ¨                  ب- شهر کرد ¨                ج- زنجان  ¨          د- آذربایجان ¨

-12 چرا کشاورزی در ناحیه ی خزری رونق بسیار دارد ؟ به علت .................

الف- خاک حاصل خیز و کمبود آب ¨          ب- خاک حاصل خیز و آبرفتی و آب فراوان¨

ج- خاک آبرفتی و سرمای زیاد¨                           د- گرمای زیاد و آب فراوان¨

-13 آب وهوای یک شهر گرم و خشک است ، زیرا ...............

الف- میزان بارندگی زیاد و دمای هوا بسیار بالاست . ¨   ب- مقدار بارندگی در آن کم و هوا گرم است . ¨

ج- کار خانه های زیادی در این شهر وجود دارد . ¨        د- میزان رطوبت هوا زیاد است . ¨

-14 کدام گزینه درست نیست ؟

الف- دمای هوا همیشه یکسان نیست . ¨

ب- در فصل تابستان هوا گرم و در فصل زمستان هوا سرد است . ¨

ج- با کمک دماسنج دمای هوا را اندازه می گیریم . ¨

د- در هنگام صبح و شب هوا گرم تر و در هنگام ظهر هوا خنک تر است . ¨

-15 کدام ناحیه ی آب و هایی ایران وسیع تر است ؟ ناحیه ی آب وهایی .................

الف- خزری  ¨          ب- کوهستانی  ¨           ج- سرد ومرتفع ¨      د- گرم و خشک ¨

-16 بندر انزلی در کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران قرار دارد ؟

الف- کوهستانی ¨             ب- خزری¨         ج- گرم و خشک ¨              د- کویری ¨

-17 در نا حیه ی ................. بعضی از مردم به شیوه های کوچ نشینی زندگی می کنند .

الف- کوهستانی ¨        ب- خزری¨        ج- گرم و خشک ¨           د- کویری¨

-18 کدام یک از بنادر بازر گانی جنوب کشور است ؟ بندر .................

الف- امام خمینی¨        ب- باکو  ¨                     ج- ترکمن¨                د- انزلی¨

-19 دریاچه ی طشک به کدام شهر نزدیک تراست ؟

الف- قم  ¨                  ب- اصفهان  ¨               ج- شیراز ¨                 د- زابل¨

-20 کار اصلی کوچ نشینان چیست ؟

الف- دامپروری ¨    ب- کشاورزی ¨          ج- صیادی¨            د- صنایع دستی ¨

-21 گردشگری می خواهد به تمام شهر های ایران سفر کند بیش ترین مسافت طی شده ی او در کدام ناحیه ی آب و هوایی خواهد بود ؟ ناحیه ی .............. 

الف- گرم و خشک ¨        ب- کو هستانی ¨   ج- خزری¨     د- کناره ی دریای جنوب¨ 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوال فصل سه علوم هفتم منبع وبلاگ خانم رستگار زاده سر علوم تجربی ناحیه یک

دبیر علوم تجربی اموزش وپروش اهواز ناحیه فیش حقوقی. نمونه سوال فصل سه علوم هفتم منبع
برنامه های سالانه برتر مدارس مقطع راهنمایی آموزش وپرورش ناحیه 2 اهواز معرفی شد

فیش حقوقی همکاران وپرورش ناحیه 2 اهواز، ابراهیمی آموزشگاه در سه سال گذشته
نمونه فرم ارزیابی همکاران 91 - 92

ناحیه 2 اهواز . آخرين فیش حقوقی دانلود فرم اختصاصی شماره سه.
سامانه ثبت نام اینترنتی سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی

+ نوشته شده در سه شنبه بیست فیش حقوقی سازمان آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز فیش حقوقی
نمونه سوال آزمون جغرافیا پایه چهارم

فیش حقوقی آموزش -17 سه ناحیه ی آب و هوایی ایران به زاهدان ¨ د- اهواز ¨-11 کدام شهر
برچسب :