گزارش کارآموزی (راه سازی)

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:1

 

مقدمه:

 

 

راه وسيله اي است جهت جابجايي و حمل ونقل مسافرين وكالا وپايه گسترش اقتصادي درهر كشورمي باشد.از

 

ديدگاه باربري وحمل مسافر به راههاي زميني –هوايي ودريايي تقسيم بندي مي شود.

 

 

 

 

راه زميني:

 

 

 

راه زميني كه با ويژگي خاص ساخته مي شود شامل راه(جاده وخيابان)وراه آهن ميباشد كه ذيلا به توصيف آن پرداخته خواهد شد:

 

راهسازي زميني ازپيدايش تمدن بشر آغاز شده است وپس از ساخته شدن چرخ كه بزرگترين كاميابي بشر در

 

دوران باستاني بود اهميت ويژه اي پيدا كرد.

 

قبل از پيدايش چرخ جهت عبور چارپايان بويژه در مناطق  صعب العبور مناطقي كه زمينهاي سست وآب

 

وهواي مرطوب داشته مناطقي چون كوير كه زمينهاي نمكزار آبگير لجني داشته است ضمن انتخاب مسير

 

مناسب وامن نسبت به ساخت راه وكاروانسرااقدام مي نمودند وباتوجه به آثار باقي مانده از روميان در بابل و...

 

 براي ساختن راه و خيابان ومحافظت از طغيان رودخانه هاي دجله وفرات ازآجر ملات و قيرهاي معدني

 

استفاده مي نموده اند ودر مسيرهاي گود وجاهايي كه نياز به خاكريزي داشته باريختن مخلوطهاي شن وماسه

 

وقلوه سنگ درلايه هاي حدود 30سانتي متري ومتراكم نمودن آن بروشهاي آن زمان نسبت به ساخت راه اقدام

 

مي نمودند وجهت پايدار نمودن راه ازخرده سنگ و ذغال چوب استفاده مي كردند.

 

اكثر راههاي شبكه اي كاروان رو در زمان حكومت صفوي ساخته ويا بازسازي شده اند .در بين راه محل امن

 

جهت استراحت كاروانيان كاروانسراهاي شاه عباسي ساخته شده كه آثار آنها مشهود است.ساختمان كاروانسراها

 

طوري ساخته شده كه كاروانيان بتوانند بيشترين استراحت راداشته وبارهاي خود را در سكوهاي آن براحتي

 

تخليه ومجددا بار چارپايان نمايند.

 

 

 

 

 

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:2

 

بستر راه:

  

1.     بستر وزيرسازي

 

 

2.     روسازي راه

 

قبل از احداث راه ضروري است كه مطالعات نقشه برداري مسير يابي وغيره... تعيين و پس ازتهيه نقشه هاي

 

 لازم ورسم خط پروژه محل هاي خاكبرداري وخاكريزي مشخص شده وضمن پياده نمودن نقشه در محل نسبت

 

به اجراي عمليات وبستر سازي اقدام گردد.

 

در كل مسير جاده خاكهاي نباتي برداشته شده واگر ريشه اضافي در خاك باقي ماند به طرق مناسب خشكانده

 

شده و خاكهاي نباتي وآشغال ونخاله هاي بنايي برداشته شده در محل هاي مناسب تخليه شوند.

 

لازم است كليه عمليات خاكبرداري بر اساس نقشه هاي اجرايي باشد وخاكهاي حاصل از آن بمصرف خاكريزي

 

برسد.

 

پس از خاكبرداري وتسطيح مي بايست  مسير بستر آبپاشي و توسط غلطك مناسب متراكم گردد.مقدار آبپاشي

 

بايد بميزان 2درصدبيش ازرطوبت اپتيمم باشد كه توسط آزمايش تراكم(compaction)مشخص مي گردد.

 

تراكم بستربايدبه حداقل90درصد برسدو پس از تاييد خاك بستر توسط آزمايشگاه فني و مكانيك خاك ودستگاه

 

نظارت نسبت به خاكريزي ويا قشرهاي زيراساس واساس اقدام گردد.

 

خاكريزي بايد در لايه هاي منظم بر اساس نقشه هاي فني ودر ضخامت هاي 15سانتي متري انجام شود بجز

 

موارديكه از مصالح سنگي يا Rock Fill  استفاده مي شود وبايد در گروههاي A-1تاA-7روش آشتو باشد.

 

تراكم ورطوبت مي بايست برابر حد بهينه ودر تمام ضخامت  لايه يكنواخت باشد.براي تامين تراكم يكنواخت در

 

تمام لايه ها عمل مرطوب نمودن واختلاط خاكها بايد در زمان مناسب و كافي و قبل از غلطك زني با وسايل

 

مكانيكي از جمله گريدر صورت گيرد. ضخامت خاك قبل از تراكم بايد به بميزاني باشد كه پس از تراكم برابر

جدول زير گردد:

نوع راه

تراكم نسبي قشرها بين30سانتي مترتا سطح نهايي خاكريز

تراكم نسبي كليه قشرهاي پايين تراز30سانتي متروبستر خاكريز

 

باخاك درشت دانه                         باخاك ريز دانه

باخاك درشت دانه                         باخاك ريز دانه

راه اصلي

100                                         95

95                                         90

راه فرعي درجه 1

100                                         95

95                                         90

راه فرعي درجه2

100                                         90

92                                          87

 

  

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:3

 

- مصالح مصرفي درعمليات خاكي بايد بروش AASHTO-T180(روش اصلاح شده) طريقه Dدر آزمايشگاه

 

مورد آزمايش قرارگرفته وحداكثر وزن مخصوص خشك آزمايشگاهي Maximum Dry Densityو رطوبت

 

بهينه Opimum Moisture Content آن تعيين گردد.

 

انجام عمليات پخش لايه خاكريزي جديد منوط به اتمام وتاييد لايه قبلي مي باشد.پس ازاتمام هر لايه خاكريزي

 

پيمانكار درخواست انجام آزمايش رابه دستگاه نظارت تسليم نموده ومهندس ناظر درصورت تاييد سطح بستر

 

دستور لازم جهت انجام آن رابه آزمايشگاه فني ومكانيك خاك مقيم كارگاه صادر خواهد كرد.پس ازدريافت برگه

 

درخواست آزمايش آزمايشگاه موظف است نسبت به انجام آزمايش درفواصل حداقل 50متري در قسمتهاي

 

راست.وسط وچپ جاده اقدام نموده ونتيجه را به دستگاه نظارت گزارش نمايد.چنانچه نتيجه تراكم حاصله از

 

آزمايشات مطابق با مشخصات فني مورد نظر باشد دستور انجام عمليات جهت لايه بعدي صادرگرديده در غير

 

اينصورت عمليات آبپاشي وتراكم ادامه يافته تا نتيجه دلخواه بدست آيد.

 

آزمايشگاه مقيم در كارگاه ملزم به نمونه برداري براي آزمايشات دانه بندي .حدود اتربرگ وتراكم آزمايشگاهي

 

Compactionو تعيين ضخامت هر نقطه اي كه آزمايش دانسيته Densityدرآن انجام مي شود مي باشد.

 

مهندس ناظر وآزمايشگاه مقيم بايد در موارد ذيل كاملا آگاهي داشته باشند:

 

1.خاك جهت خاكريز از كدام قرضه وبا چه فاصله اي تاميين مي شود.

 

2.خاك به چه ضخامتي در جاده پخش مي شود.

 

3.آيا سنگ دانه هاي پولكي در خاك خاكريز وجود دارد وآيا آنها جمع مي گردند ويا خاك جهت خاكريزي سرند

 

 مي شود.

 

4.آبپاشي با سرعت يكنواخت انجام شده وآيا منافذ آبپاش تماما باز است وآب يكنواخت پخش مي شود.

 

5.آيا عمليات ريسه كردن (مخلوط كردن آب وخاك) منظم با گريدر در مسير جاده انجام مي گردد.

 

6.آيا عمليات غلطك زني بطور منظم وبا سرعت برابر با مشخصات فني انجام مي شود.

 

7.آيا در نقاطي كه خاك خميري شده نسبت به تعويض واصلاح خاك اقدام ميگردد.

 

8.آيا مقاطع طولي وعرضي برابر مشخصات فني اجرا مي شوند.

 

 

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:4

 

2- روسازي راه:

 

پس از اينكه خاكريزي به سطح نهايي (Sub Grade)رسيد نسبت به خاكريز قشرهاي زير اساس(Sub Base)

 

واساس(Base)اقدام خواهد شد.

 

1.لايه زير اساس(Sub Base)

 

2.لايه اساس( Base)

 

زيراساس(Sub Base):

 

زير اساس به قشري از مصالح سنگي ويا مخلوطي از مصالح سنگي وخاك با مشخصات معين و ضخامت

 

محاسبه شده اطلاق مي گردد كه بر روي بستر روسازي راه( Sub Grade) به منظور تحمل بارهاي وارده از

 

جانب قشر اساس واقع شده است و داراي انواع زير مي باشد:

 

1.زير اساس شني ويا سنگي(Granular Sub Base)

 

2.زير اساس مخلوطي (Soil Aggregate)

 

3.زير اساس آهكي(Lime (Soil

 

4.زير اساس سيماني(Soil Cement)

 

5.زير اساس قيري(Soil Bituminous)

 

كه در اين كارگاه از زير اساس شني استفاده شده و ما به آن مي پردازيم.

 

زير اساس شني:

 

مصالح زير اساس شني از بستر رودخانه يا معادن شن وماسه ويا سنگ كوهي شكسته تهيه مي گردد ولازم

 

است مصالح داراي خصوصيات ذيل باشند:

درصدمجاز(مشخصات فني)

روش استاندارد

نوع آزمايش

<25

AASHTO-T89

حد رواني(LL)

<6

AASHTO-T90

دامنه خميري(PI)

>25

AASHTO-T176

ارزش ماسه اي(SE)

>50

AASHTO-T96

لس آنجلس

>20

AASHTO-T193

تحمل باربري اشباع(Soaked CBR)

100

AASHTO-T180

تراكم(Compaction)

 

 

 

 

 

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:5

 

جدول 1(دانه بندي مصالح قشر زير اساس)

 

شماره دانه بندي

1

2

3

4

5

6

2اينچ

100

100

---

---

---

---

1اينچ

---

95-75

100

100

100

100

8/3اينچ

65-30

75-40

85-50

100-60

---

---

4اينچ

55-25

60-30

65-35

85-50

100-55

100-70

شماره10

40-15

45-20

50-25

70-40

100-40

100-55

شماره40

20-8

30-15

30-15

45-25

50-20

70-30

شماره200

8-2

20-5

15-5

20-5

20-6

25-8

 

-لازم است قبل از اجراي عمليات زير اساس Sub Base سطح روسازي عاري از هرگونه مواد زايد واضافي

 

بوده ودر صورتيكه شمشه روي سطح جاده بگذاريم ناهمواري از3 ميليمترتجاوز ننمايد.

 

مصالح زير اساس بايد از قرضه مناسب كه به تاييد آزمايشگاه ودستگاه نظارت كارگاه رسيده است تهيه گردد

 

وجابجايي مصالح بايد طوري انجام گرددكه منجر به بهم خوردن دانه بندي آن نشود.

 

پس از پخش و پروفيله نمودن مصالح بر روي سطح جاده آبپاشي شده ومخلوط باغلطك 10الي12تني متراكم

 

گردد.وزن غلطك بايد طوري باشد كه دانه ها زير غلطك خرد نگشته ونظم دانه بندي بهم نخورد. عمليات غلطك

 

-زني از كنار راه شروع و به وسط آن ختم مي شود.پس ازمتراكم شدن تا 100% بروش آشتو اصلاح شده لازم

 

است راه ازدو طرف بسته شود تا عبورومرور  برروي آن صورت نگيرد.سطح قشر تمام شده بايد طوري باشد

 

كه اختلاف رقوم پستي و بلندي از2 سانتي متر تجاوز ننمايد. (بوسيله شمشه ميتوان صحت آن را تاييد كرد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:6

 

 لايه اساس:BASE

 

اساس به پخش قشري ازمصالح سنگي شكسته ويا مخلوط شكسته با مصالح رودخانه اي يا مصالح سنگي مخلوط

 

-با مواد چسبنده نظير قير وسيمان درسطح راه اطلاق مي گردد.اين كار به منظور تحمل بارهاي وارده ازجانب

 

-قشر رويه اجرا مي شود.

 

لايه اساس Baseشامل انواع زير مي باشد:

 

1.اساس شني يا سنگي

 

2.اساس ماكادامي

 

3.اساس سيماني

 

4.اساس بتني

 

5.اساس قيري

 

(كه در اين كارگاه از اساس شني يا سنگي استفاده شده است)

 

لايه اساس شني يا سنگي:

 

اساس شني به بخشي از رويه روسازي راه اطلاق مي گردد كه برروي قشر زير اساس پخش شده وبتواندوزن

 

بارهاي وارده برروي رويه راه را تحمل نمايد. لازم است مصالح اساس شني فاقد مواد گياهي وآلي ولجني باشد

 

و مشخصات آن بشرح زير مي باشد:

 

مشخصات فني اساس

روش استاندارد آزمايش

شرح آزمايش

<25%

  T-89آشتو

حد رواني(LL)

<6%

  T-90آشتو

دامنه خميري(PI)

>35%

  T-176آشتو

ارزش ماسه اي(SE)

>50%

 

درصد شكستگي مصالح روي الك 4 تهيه شده در سنگ شكن

<12%

  T-104آشتو

درصد افت وزني در5سيكل باسولفات سديم

<45

  T-96آشتو

لس آنجلس

100%

  T-193آشتو

درصد CBR

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:7

 

دانه بندي آشتوM-92

 

شماره دانه بندي

1

2

3

4

5

6

نمره الك 2اينچ

100

100

---

---

---

---

1اينچ

---

95-75

100

100

100

100

8/3 اينچ

65-30

75-40

85-50

100-60

---

---

4

55-25

60-30

65-35

85-50

100-55

100-70

10

40-15

45-20

50-25

70-40

100-40

100-55

40

20-8

30-15

30-15

45-25

50-20

70-30

200

8-2

20-5

15-5

20-5

20-6

25-8

 

منابع تهيه مصالح اساس بايد از معادن مورد تاييد بوده ولازم است قبل از حمل مصالح نسبت به نمونه برداري

 

آن برابر مشخصات فني ذكر شده اقدام وپس از تاييد به محل حمل شود.به منظور جلوگيري از تغيير دانه بندي

 

هنگام تخليه مصالح بر روي سطح جاده بايد دقت لازم صورت گيرد سطح راه بايد به صورتي پروفيله  شود كه

 

پس از متراكم شدن ضخامت مورد نظر حاصل شده و حداكثر از15سانتيمتر در هر لايه تجاوز ننمايد.در

 

صورت نياز به ضخامت بيشتر بايد لايه اساس در دو لايه ريخته وپخش گردد.واز هر 1500مترطول حداقل

 

25كيلو گرم مصالح برداشت وتحت آزمايش قرار گرفته و نتايج آن با مشخصات فني داده شده در متن مطابقت

 

داده شود.آبپاشي بايد با تانكر حامل آبپاش سالم وبا فشار يكنواخت وباسرعت مناسب به مقدار2% بيشاز رطوبت

 

-اپتيمم انجام وپس از آبپاشي عمليات ريسه كردن توسط گريدر صورت گرفته بطوريكه رطوبت در كل

 

ضخامت لايه يكسان شود.بايد وزن غلطك جهت تراكم مناسب باشد تا دانه ها زير چرخ غلطك خرد نشود

 

عمليات تراكم و غلطك زني آنقدر ادامه يابد تابرابر آزمايش دانسيته بروشT-191آشتو تراكم به100% برسد.

 

چنانچه پس از انجام آزمايش تراكم به 100% نرسيد بايد قشر زمين كوبيده شده را مجدداشخم زده و آبپاشي و

 

متراكم نمود تا ميزان تراكم به 100% برسد.

 

لازم است در اين قشر كه قشر نهايي قبل ازاجراي آسفالت ميباشد واز اهميت ويژه اي نيز برخوردار است

 

سطح راه را به گونه اي تسطيح كرد كه اختلاف رقوم سطح از 5/1 سانتي متر بيشتر نشود.پس از اتمام لايه

 

اساس تا اجراي قشر پريمكت وآسفالت از تردد وسايط نقليه بر روي آن كاملا خودداري گردد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:8

 

آسفالت سرد Road Mix:

 

آسفالت رودميكس آسفالتي است كه بعنوان  قشر زير اساس-اساس و يا قشر رويه مورد استفاده قرار مي گيرد

 

و براي ترافيك سنگين و جاده يا خيابان پر تردد به تنهايي مناسب نبوده ولي براي ترافيك سبك قابل استفاده است

 

اين نوع آسفالت از اختلاط مصالح سنگي و قير هاي محلول ويا امولسيون قير به كمك وسايل مخلوط كننده تهيه

 

-مي گردد.

 

انتخاب هريك از قيرهاي محلول ويا امو لسيون قير بستگي به شرايط جوي وميزان رطوبت مصالح دارد

 

بطوريكه اگر مصالح بيش از 3% رطوبت داشته باشد از امو لسيون قير و اگر شرايط جوي هواي گرم وخشك

 

-باشد از قير دير گير SC واگرهوا سرد باشد ازقير زود گيرRCاستفاده مي گردد.

 

درجه حرارت پخش آسفالت رود ميكس بايد تابع جدول زير باشد:

 

نوع قير

درجه حرارت بر حسب سانتي گراد براي منفذ سوزني

قير محلول RC-70

85-70

قير محلول RC-250

110-90

قير محلول RC-800

130-115

قير محلول RC-3000

155-140

قير محلول MC-70

85-70

قير محلول MC-250

115-110

قير محلول MC-800

130-115

قير محلول MC-3000

155-140

امو لسيون قير آنيونيكMS-1

70-20

امو لسيون قير آنيونيكMS-2

70-20

امو لسيون قير آنيونيكMS-2h

70-20

امو لسيون قير آنيونيكSS-1

70-20

امو لسيون قير آنيونيكSS-1h

70-20

امو لسيون قير كاتيونيكCMS-1

70-20

امو لسيون قير كاتيونيكCMS-2h

70-20

امو لسيون قير كاتيونيكCSS-1

70-20

امو لسيون قير كاتيونيكCSS-1h

70-20

 

(چون حرارت هاي ياد شده ممكن است بالاتر از نقطه اشتعال قير باشد لذا در هنگام گرم نمودن قير بايد از

 

نزديك كردن شعله مستقيم به آن جلوگيري كرد.)

 

 

 

 

 

 

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:9

 

جهت تهيه آسفالت رود ميكس از دونوع مصالح بادانه بندي باز و دانه بندي پيوسته استفاده مي شود.

 

جهت تهيه آسفالت رود ميكس با دانه بندي باز بايد مصالح سنگي را از نوع كوهي و يا رودخانه اي شكسته

 

وعاري از گردوخاك تهيه نمود. مصالح سنگ بايد داراي خصوصيات زير باشند:

 

نتيجه قابل قبول

نوع آزمايش

<12%

افت وزني در مقابل سولفات سديم در5سيكل

<40%

درصد سايش مصالح روش لس آنجلس

>60%

درصد شكستگي دريك وجه وبيشتر مصالح شن

برابر آيين نامه AASHTO-M43

دانه بندي مصالح

 

                                        

                                         جدول دانه بندي آسفالت رودميكس ازنوع باز

 

شماره دانه بندي

1

2

3

4

5

حداكثر قطر بزرگترين دانه

19mm

25mm

25mm

37.5mm

9.5mm

2اينچ

---

---

---

100

---

2/1 1 اينچ

---

100

100

100-95

---

1اينچ

100

100-90

100-90

---

---

4/3 اينچ

100-90

75-40

55-20

70-35

---

2/1 اينچ

---

35-15

10-0

---

100

نمره4

10-0

5-0

---

5-0

30-10

نمره8

5-0

---

---

---

10-0

نمره16

---

---

---

---

5-0

 

 

طرح اختلاط آسفالت سرد رود ميكس با انواع قير محلول:

 

جهت طرح ياد شده لازم است از رابطه زير استفاده شود.

 

=0.2a+0.7b+0.15c+0.2dدرصد قير مخلوط نسبت به وزن مصالح خشك

 

كه در فرمول ياد شده

 

a: درصد مانده روي الك50

 

b:درصدمصالح ردشده از الك 50 و مانده روي الك100

 

c:درصد مصالح رد شده از الك100 ومانده روي الك200

 

‌d:درصد مصالح ردشده از الك 200

 

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:10

 

-به منظورساخت آسفالت رود ميكس بايد از ماشين آلات اختلاط  ماشين آلات پخش و ماشين آلات تراكم و

 

غلطك مناسب استفاده نمود.

 

-قبل از اجراي آسفالت رود ميكس مي بايست سطح جاده را چاله و كليه پستي وناهمواري ها تسطيح و مرمت

 

نمودو سپس يك قشر پريمكت آسفالت بر روي آن پخش نمود.

 

(جدول ضخامت لايه آسفالت بر اساس قطر بزرگترين دانه مخلوط)

 

ضخامت لايه بر حسب سانتي متر

اندازه ماكزيمم اسمي مصالح بر حسب شماره الك

 

پخش آسفالت با فنيشر

پخش آسفالت با

گريدر

 

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

اندازه دانه ها بر حسب ميليمتر

7.5

4

7.5

6

mm19.5

6

4

---

---

mm12.5

4

4

---

---

mm9.5

 

-بلافاصله پس از پخش آسفالت بايد سطح آن رابا غلطك فلزي مناسب اطو نموده وسپس با غلطك چرخ لاستيكي

 

تا مقدار لازم متراكم كرد بطوريكه درطول هر 3متر آسفالت متراكم شده نا همواري ها بيش از 5ميليمتر نشود

 

عبور ومرور پس ازگذشت 24ساعت از تراكم مي تواند انجام گردد.ضمنا هنگام پخش آسفالت دقت شود كه

 

درجه حرارت هوا از 10درجه سانتي گراد كمتر نباشد زيرا اجراي آسفالت سرد در هواي سرد امكان پذير

 

نبوده ويا اينكه تراكم به خوبي انجام نخواهد شد.

 

جهت طرح آسفالت لازم است آزمايشات لازم بر روي مصالح انجام شده و با مشخصات فني مقايسه گردد.

 

در مورد آسفالت متراكم شده نيز انجام آزمايشهاي وزن مخصوص و درصد كوبيدگي الزامي است.

 

*مقدار قير مورد نياز در مسير را مطابق با فرمول طرح بايد مشخص كرده وبا حرارت لازم (طبق جدول)

 

پخش نمود.*

 

بلافاصله پس از مخلوط وپخش آسفالت بايد آن را توسط غلطك فلزي 8تا16تني اطوكرده وسپس توسط غلطك

 

لاستيكي متراكم نمود.

 

 

 

 

 

 

 

گزارش كار كارآموزي                تابستان 86                               عبدالناصر حسين بر                           صفحه:68

 

 

منابع  و ءماءءخذ:

 

1.نشريه  شماره 101 (مشخصات فني وعمومي راه)

2.مجموعه كاربردي راه و آسفالت  (مولف: عباس حاج محمد رضايي)

3.صورت وضعيت هاي كارگاه

 


مطالب مشابه :


گزارش کارآموزی (راه سازی)

راهسازي زميني ازپيدايش تمدن بشر آغاز گزارش كار كارآموزي تابستان 86
مقاله – پايان نامه – كارآموزي مهندسي مكانيك

fdghfhgf - مقاله – پايان نامه – كارآموزي مهندسي مكانيك - hfg ماشين‌آلات راهسازي اسكريپر
گزارش های کارآموزی عمران

نقشه برداري، راهسازي، روكش آسفالت، پل سازي در اداره راه كارآموزي اجراي سازه هاي
سرفصل دروس کارشناسی پیوسته عمران

راهسازي 51 پروژه راهسازي 52 روسازي راه 53 مهندسي ترابري 25 متره وبرآورد پروژه 48 كارآموزي
ليست مقاله - پايان نامه مهندسي عمران

پروژه عمران-قوسها در راهسازي (كارآموزي) خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير .
دانلود نشریه 75 برنامه کامپيوتري مربوط به آناليز قيمت کارهاي ساختماني و راهسازي

نشریه 75 برنامه کامپيوتري مربوط به آناليز قيمت کارهاي ساختماني و راهسازي كارآموزي
گزارش كار آموزي ساختمان اسكلت فلزي

گزارش كارآموزي ساختمان اسكلت فلزي مجتبی دو مقاله راهسازي مقررات ملي
برچسب :