آشنایی بیشتر با مدیریت وبلاگ، دکتر حمیدرضا حسن آبادی

·        عضو کمیته علمی و دبیر کمیته ویرایش پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی که در 5 و 6 آبان ماه 1390 برگزار شد.

 

 

·        عضو کمیته علمی اولین همایش منطقه­ای روانسنجی ایران که 5 اسفندماه 1388 برگزار شد.

 

·        عضو کمیته علمی و دبیر کمیته ویرایش سومین کنگره سراسری پژوهش­های روانشناسی بالینی  که بهمن ماه 1390 برگزار گردید.

 

·        عضو کمیته علمی و دبیر کمیته ویرایش ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان که اردیبهشت ماه 1391 برگزار می­گردد.

 

·        عضو کمیته علمی و دبیر کمیته ویرایش اولین همایش آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

 

·        عضو همکار در دانشگاه دفاع ملی در زمینه مباحث روش­شناختی پژوهش­های استراتژیک و همکاری در پروژه­های پژوهشی و برگزاری میزگرد و کارگاه در این دانشگاه.

 

·        دو سال همکاری با مرکز تحقیقات و سنجش صدا و سیما در برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی و ارزیابی طرح­های پژوهشی. سوابق پژوهشی

 

الف- مقاله

 

مقاله­های نشریه­های علمی

 

·        مدیریت تقسیم توجه و افزونگی در محیط­های یادگیری چند­رسانه­ای: شواهدی برای سامانه­های پردازش دوگانه در حافظه کاری (1387)- با همکاری دکتر زهره سرمد و دکتر قاضی طباطبائی-فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسان ایرانی، سال5 (شماره 17)، صص 42- 27.  

 

·        تنیدگی والدینی و سلامت عمومی: پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه­دار دارای کودکان خردسال (1385)- با همکاری دکتر دادستان و علی احمدی ازغندی- فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسان ایرانی، سال2 (شماره 7) – صص 184- 171.

 

·        فرايندهای شناختی زيربنايی در ناتوانی رياضی (1389)- با همکاری انوشه امین­زاده- فصلنامه علمی- پژوهشی روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، سال 6 (شماره 23)، صص 200-187.

 

·        ساختار عاملی مقياس رويكردهاي يادگيري در دانش­آموزان ايراني (1389)- با همکاری مریم صداقت، دکتر علیرضا عابدین و دکتر الهه حجازی – فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی کاربردی،  سال 4، شماره 3(15 )، 24 -41 .

 

·        مقاله ISI با همکاری دکتر ماریا ای. آگویلار- وفایی، مهرنوش رسولی، زهرا مسعودیان و دکتر غلامعلی افروز

 

Aguilar-Vafaie, Maria E.; Roshani, Mehrnoos; Hassanabadi, Hamidreza; Masoudian, Zahra & Afruz, Gholam A. (2011). Risk and protective factors for residential foster care adolescents. Children and Youth Services Review 33, 1–15

 

·        مقاله در مجله بین­المللی روانشناسی

 

Aguilar-Vafaie, Maria E., Roshani, Mehrnoosh, & Hassanabadi Hamidreza (2010). The Relationship of Individual and Contextual Risk Factors with Social- Emotional Health among Iranian Residential Foster Care Adolescents, International Journal of Psychology, 4 (1), 86- 135.

 

·        استانداردهای گزارش مقاله­های پژوهشی بر اساس سبک انجمن روانشناسی آمریکا- فصلنامه علمی- تخصصی سلامت روان، دوره 4 (شماره 4 و5 )، صص 24-16.

 

·        شخصیت سالم از منظر فرانکل و معارف قرآنی (1383)- سروش اندیشه- سال 3 (شماره 9)- صص 29 - 3.

 

·        مهارتهای بنیادی در کودکان با ناتوانی رياضی و ناتوانی توأم رياضی و خواندن-  با همکاری انوشه امین­زاده- فصلنامه علمی- پژوهشی روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، زیر چاپ.

 

·        مقاله- ادراک دانش­آموزان از فعالیت­های کلاسی و پیشرفت تحصیلی: آیا ارتباط این دو متغیر تحت تاثیر جنس و رشته تحصیلی قرار می­گیرد؟ - با همکاری مریم صداقت، دکتر الهه حجازی و دکتر علیرضا عابدین- زیر چاپ

 

 

 

 

 

مقاله­های همایش

 

·        مقاله ارایه شده در کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی ترکیه و چاپ شده در Science Direct - با همکاری عبدالرضا حاتم­زاده و دکتر حمیدرضا پوراعتماد

 

The effectiveness of Parent - Child Interaction Therapy for children with high functioning autism, Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, (2010), 994–997, Available online at www.sciencedirect.com

 

·        مقاله ارایه شده در کنفرانس جهانی علوم اجتماعی و رفتاری ترکیه و چاپ شده در Science Direct - با همکاری دکتر مریم صداقت، دکتر علیرضا عابدین و دکتر الهه حجازی

 

Motivation, cognitive engagement, and academic achievement, Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 2406–2410, Available online at www.sciencedirect.com

 

·        مقاله ارایه شده در کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی ترکیه و چاپ شده در Science Direct - با همکاری عفت رباط جزی و آذر پاکدامن

 

Cognitive consequences of segmentation and modality methods in learning from instructional animations,Procedia Social and Behavioral Sciences, x, (2011), xxx–xxx.

 

·        مقاله ارایه شده در کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی ترکیه و چاپ شده در Science Direct - با همکاری زهرا فصیحی پور و آذر پاکدامن

 

The modality effect in learner-paced multimedia learning,Procedia Social and Behavioral Sciences, x, (2011), xxx–xxx.

 

·        اقدامات و چالش­های ساخت مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان (1389)- با همکاری دکتر حمید پورشریفی، سعید اکبری زردخانه، دکتر حمید یعقوبی، حمید پیروی، دکتر حسن حمیدپور و دکتر ناصر صبحی قراملکی - در مجموعه مقالات پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان 22 و 23 اردیبهشت ماه- صص 50- 47.

 

·        شیوه نگارش خلاصه مبسوط و گزارش آن در گردهمایی­های علمی (1389)- مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران 11 و 12 اسفندماه - دو فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره پنجم، ویژه نامه، صص ظ- ز.

 

·        مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان: مطالعه مقدماتی (1389)- با همکاری دکتر حمید پورشریفی، سعید اکبری زردخانه، دکتر حمید یعقوبی، حمید پیروی، دکتر حسن حمیدپور و دکتر ناصر صبحی قراملکی - در مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران 11 و 12 اسفندماه- دو فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره پنجم، ویژه نامه، صص 197- 195.

 

·        افزایش کارایی آموزشی انیمیشن­ها از خلال کمینه سازی بار شناختی(1389)- با همکاری عفت سادات رباط­جزی و دکتر آذر پاکدامن ساوجی- در مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران 11 و 12 اسفندماه - دو فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره پنجم، ویژه نامه، صص 357- 355.

 

·        نقش ادراک از توانایی و ادراک از سودمندی در پیش بینی درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی: آزمون یک مدل ساختاری(1389)- با همکاری مریم صداقت، دکتر الهه حجازی و دکتر علیرضا عابدین- در مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران 11 و 12 اسفندماه - دو فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره پنجم، ویژه نامه، صص 494- 492.

 

·        نقش تعامل داشتن یادگیرنده با سیستم در یادگیری چندرسانه­ای- (1389)- با همکاری زهرا فصیحی­پور و دکتر آذر پاکدامن ساوجی- در مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران 11 و 12 اسفندماه - دو فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره پنجم، ویژه نامه، صص 602- 600.

 

·        تحول باورهای معرفت­شناختی یاد گیرندگان: نقش سطح تحصیلات و جنس (1389)- با همکاری اکرم قدرتی و دکتر آذر پاکدامن ساوجی- در مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران 11 و 12 اسفندماه - دو فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره پنجم، ویژه نامه، صص 617- 614.

 

·        مقاله ارایه شده در کنفرانس جهانی روانشناسی کودک و نوجوان در شیراز - با همکاری دکتر آذر پاکدامن

 

Increasing mental health through Life Skills Training (LST) program Azar Pakdaman Savoji and Hamidreza Hassanabadi, Procedia Social and Behavioral Sciences, x, (2011), xxx–xxx.

 

 

 

·        تاثیر آموزش مهارت­های جنسی بر رضایت جنسی زنان دارای بیش از یک فرزند (1390)- با همکاری عفت سادات رباط جزی، فاطمه فرامرزی- در پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، 5 و 6 آبان ماه- ص 153.

 

·        بهینه­سازی یادگیری از انیمیشن‌های آموزشی (1390) – با همکاری عفت سادات رباط­جزی و مریم فصیحی­پور- اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت در مازنداران، 27 تا 29 مهر ماه – صص 409 – 405.

 

 

 

مقاله­های زیر چاپ

 

·        مقاله- روایی نتایج آماری پژوهش­های تربیتی: ضرورت وارسی چند مفروضۀ رگرسیون چندگانه

 

·        فرایند مدل یابی روابط خطی ساختاری (لیزرل): تشریح یک مثال عملی

 

·        مقاله- رابطه بین فعالیتهای فوق برنامه، تکلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی- با همکاری انوشه امین­زاده

 

·        مقاله- اثربخشی درمان تعامل والد- کودک در کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اتیسم با کنشوری بالا- با همکاری دکتر حمیدرضا پوراعتماد و عبدالرضا حاتم­زاده

 

·        مقاله- اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش استرس والدگری مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیسم با کنشوری بالا - با همکاری دکتر حمیدرضا پوراعتماد و عبدالرضا حاتم­زاده و صدیقه باقریان خسروشاهی

 

·        مقاله- ساختار عاملی مقیاس "فعالیت­های کلاسی من" در نمونه دانش­آموزان ایرانی- با همکاری مریم صداقت

 

·        اثربخشی روش­های یکپارچه­سازی حسی- حرکتی بر خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیر کلامی- با همکاری فروغ محمدیان و دکتر حمیدرضا پوراعتماد.

 

·        مقاله- راهبردهای مدیریت منابع و عملکرد تحصیلی: نقش تعدیل­کنندگی دوره آموزشی- منظور از دوره آموزشی دوره های آموزش رسمی و الکترونیکی است. این پژوهش در دانشگاه علم و صنعت انجام گرفته است - با همکاری دکتر آذر پاکدامن

 

·        مقاله- یادگیری مشارکتی در کلاس­های درس دانشگاه- با همکاری دکتر محمدرضا کرامتی- این مقاله مستخرج از طرحی است که با همین عنوان در دانشگاه تهران انجام شده است.

 

·        مقاله- Does Growth of Information lead to growth of knowledge? - با همکاری گلرخ براتپور

 

·        مقاله- اثربخشی آموزش همسال به همسال بر عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی - با همکاری گلرخ براتپور

 

 

 

ب- طرح پژوهشی

 

·        طرح پژوهشی- بررسی باورهای هوشی کودکان و نوجوانان دختر و پسر شهر تهران- به عنوان یکی از همکاران طرح- اتمام سال 1380

 

·        طرح پژوهشی- بررسی پایان نامه های تحصیلی دوره ضمن خدمت فرهنگیان شهر اصفهان در رشته های تحصیلی روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی- مشاور و همکار طرح- اتمام سال 1382

 

·        طرح پژوهشی- نیاز­سنجی اجتماعی شهروند تهرانی: پژوهشی درباره ماهیت، منبع تولید و راههای رفع نیاز­های شخصی، خانوادگی و اجتماعی در پرتو متغیرهای جمعیت شناختی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- مشاور و همکار طرح – اتمام سال 1386

 

·        طرح پژوهشی- بررسی ملاک­های تشخیصی اختلالات یادگیری بر اساس آزمون وکسلر در دوره ابتدائی استان سمنان-  به عنوان ناظر طرح - مجری طرح اسحق رحیمیان بوگر- اتمام سال 1388

 

·        طرح پژوهشی ملی- ساخت و هنجاریابی مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان- زیر نظر دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- به عنوان همکار اصلی طرح- مجریان طرح دکتر حمید پورشریفی و دکتر سعید اکبری زردخانه- اتمام  سال 1389

 

·        طرح پژوهشی ملی- مطالعۀ ملی شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: تدوین یک مدل ساختاری بر پایه نظریه شناختی- اجتماعی حرفه، زیر نظر دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( مجری طرح)، در حال انجام

 

·        طرح پژوهشی ملی- ساخت و استانداردسازي مقیاس رشد روانشناختی دانشجويان- زیر نظر دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- به عنوان همکار روانسنجی طرح- مجری طرح دکتر شهرام محمّدخانی- در حال اجرا

 

·        طرح پژوهشی- جایگاه فرهنگ تفکر و گرایش­های فکری در کلاسهای دوره تحصیلی ابتدایی- زیر نظر پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی واحد تهران (گروه پژوهشی علوم تربیتی)- به عنوان همکار اصلی طرح - دکتر مریم صداقت- در حال اجرا

 

·        طرح پژوهشی- رابطة بین استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و رشد فکری در دانش­آموزان مقطع ابتدایی – زیر نظر پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی واحد تهران (گروه پژوهشی علوم تربیتی)- به عنوان همکار طرح- مجری طرح دکتر پور کریمی- در حال اجرا

 

·        طرح پژوهشی – ارزیابی دروه­های آموزشی سوء مصرف مواد- زیر نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر- مجری طرح دکتر پورشریفی- اتمام در سال 1390

 

·        طرح پژوهشی- مقایسه سلامت روانی دانشجویان در چهار سال زندگی دانشجویی- زیر نظر دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- مجری طرح دکتر عبدالله امیدی- در حال انجام

 

·        طرح پژوهشی- شور زندگی 2- زیر نظر دفتر مشاوره دانشگاه تهران و با همکاری دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- مجری طرح دکتر پورشریفی- در حال اجرا

 

·        طرح پژوهشی- مقایسه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورد به دانشگاه تهران بر اساس چهار فرمت ثبت یا عدم ثبت نام و نام خانوادگی در فرمها و اجرا در آغاز یا سه ماه پس از ورود به دانشگاه- زیر نظر دفتر مشاوره دانشگاه تهران و با همکاری دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- مجری طرح سعید اکبری- در حال اجرا

 

 

 

 

 

پ- رساله و پایان­نامه

 

·        استاد مشاور سه پایان­نامه­ دوره دکتری در دانشگاه­ شهید بهشتی و بقیه الله

 

·        راهنمایی و مشاورت و داوری پایان­نامه­های دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه­های تهران، تربیت معلم، شهید بهشتی، گیلان، مهر البرز، آزاد واحد ساوه، آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

 

 

ت- کارگاه

 

·        سه کارگاه آموزشی در زمینه مباحث تحلیل­های آماری و روشهای پژوهش در مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

·        کارگاه آموزشی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ویژه رابطین تخصصی مراکز مشاوره دانشگاه های کشور- زیر نظر دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

·        کارگاه آموزشی روانشناسی تربیتی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان بورسیه منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

 

·        کارگاه آموزشی چگونه یک سمینار خوب ارائه کنیم؟  برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

 

·        کارگاه آموزشی چگونه یک سمینار خوب ارائه کنیم؟  برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تفرش

 

·        کارگاه آموزشی ملاحظات روش شناختی در طرح و اجرای پروژه­های پژوهشی: با تأکید بر روش نمونه­گیری و انتخاب حجم نمونه مناسب در مطالعات آزمایشی و غیر آزمایشی در حاشیه پنجمین سمینار بهداشت روانی (توسط دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای شرکت­کنندگان در سمینار به مدت 4 ساعت

 

·        کارگاه آموزشی آشنایی با روش تحلیل روند برای دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملّی به مدت 4 ساعت

 

·        کارگاه آموزشی آشنایی با روش تحلیل عاملی برای دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملّی به مدت 4 ساعت

 

·        کارگاه آموزشی آشنایی با روش­شناسی مدل­یابی معادلات ساختاری برای دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملّی به مدت 4 ساعت

 

·        کارگاه آموزشی ضرورت، ماهیت و فعالیت­های مشاوران تحصیلی در محیط­های دانشگاهی و مؤسسات آموزشی وابسته برای مشاوران منطقه 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرکز مشاوره دانشگاه تهران به مدت دو روز

 

·        کارگاه آموزشی شیوه نگارش مقاله بر اساس سبک APA برای اساتید، دانشجویان و کارکنان بیمارستان روزبه و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مدت 4 ساعت

 

·        کارگاه آموزشی شیوه نگارش مقاله بر اساس سبک APAبرای شرکت کنندگان در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران در 11 و 12 اسفندماه 1389 به مدت 4 ساعت

 

·        کارگاه آموزشی شیوه نگارش مقاله بر اساس سبک APAدر انجمن روانشناسی ایران در 20 اسفندماه 1389 به مدت 8 ساعت.

 

·        کارگاه آموزشی پرپوزال نویسی برای دانشجویان دانشگاه تربیت معلم (سه مورد- یک مورد برای دانشجویان تربیتی کرج ورودی 89 و دو مورد برای دانشجویان تربیتی آموزش محور ورودی 88  و 89).

 

·        کارگاه آموزشی مدل­یابی معادلات ساختاری در پژوهش­های تربیتی با استفاده از لیزرل برای انجمن برنامه­ریزی درسی و با همکاری مرکز تحقیقات صنعتی در 12 و 13 آبان ماه 1390 به مدت 16 ساعت.

 

 

 

 

 

ت- کتاب

 

 

 

·        روانشناسی اجتماعی از منظر اروپائیان- ترجمه گروهی، نشر سمپاد، 1384

 

·        روش­های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی- ویراستاری علمی، نشر چاپار، 1384

 

·        رگرسیون چندگانه: آزمون و تفسیر اثر­های متقابل- تألیف آیکن و وست، ترجمه، طرف قرارداد انتشارات سمت- در مرحله ویراستاری

 

·        آمار ناپارامتری مدرن- تألیف هیگینز- ترجمه با همکاری خانم دکتر زهره سرمد- این اثر در مراحل پایانی ترجمه قرار دارد.

 

·        فرایند مدل­یابی روابط خطی ساختاری: راهنمای گام به گام لیزرل - تألیف دیامنتوپولوس و سیگو- ترجمه با همکاری نجمه سلطانی نژاد و مریم فراهانی- در مرحله ویراستاری

 

·        پژوهشهای چندمتغیری کاربردی: طرح و تفسیر- تألیف مایرز، گامست و گوارینو- ترجمه گروهی- زیر چاپ

 

·        نظریه­های آماری آزمون در علوم رفتاری- دی­جرویتر و فان در کمپ – ترجمه با همکاری مریم انواری و مریم معصوم بیگی – زیر چاپ

 

·        یادگیری چندرسانه­ای – ریچارد مه­یر – ترجمه با همکاری زهرا جهان­بخش، نجمه سلطانی نژاد و نادری- زیر چاپ


مطالب مشابه :


آشنایی بیشتر با مدیریت وبلاگ، دکتر حمیدرضا حسن آبادی

خانه روانشناسان تربیتی ایران - آشنایی بیشتر با مدیریت وبلاگ، دکتر حمیدرضا حسن آبادی -
سوال شماره 292 : یبوست شدید کودک دو ماهه

وبگاه پرسش و پاسخ با دکتر زرین آذر محبوبه ازغندی. درباره خانم دکتر زرین
همایش آموزش علوم سیاسی در ایران

دانش سیاست و روابط بین الملل - همایش آموزش علوم سیاسی در ایران - وبلاگ شخصی دکتر علیرضا رضائی
درخواست 160 استاد علوم سیاسی از رییس جمهور

9- دکتر علیرضا ازغندی. 11-دکتر روح اا اسلامی. 13-دکتر رضا اکبری نوری. 14- خانم مرضیه سادات
نامه ۱۶۰ استاد دانشگاه به حجت الاسلام دکتر روحانی ریاست محترم جمهور

دانشجویان کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1392 - نامه ۱۶۰ استاد دانشگاه به حجت الاسلام دکتر روحانی
منابع کارشناسی ارشد علوم سیاسی - گرایش علوم سیاسی

دکتر ازغندی (*) تاریخ سیاسی معاصر ایران دکتر جلال الدین مدنی »» تقدیم به همسرم خانم
منابع جدیدو مهم آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، نویسنده: دکتر ازغندی، انتشارات قومس، خانم کوچولو
مهندس عبدالرئوف بياباني

تداوم آموزش ( خانم قرباني ايرندگان) تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ، دکتر ازغندی
منابع کارشناسی ارشد

دکتر محمد درخشانی تاریخ روابط خارجی ایران ، دکتر ازغندی خانم شكوه نوابي‌نژاد تهران
برچسب :