لباس بافتنی بچه گانه :: کلاه با حاشيه برگ


توضیج علامت اختصاری بافت:
kfb: از یه دونه دوتا دونه ببافید یعنی از زیر یه دونه ببافین وبدون اینكه حلقه میل چپ رو رها كنین دوباره از پشت دونه یك دونه ببافید.
ssk: دونه اول رو نبافته به میل بگیرین دونه دوم هم همینطور، بعد با میل چپ از جلو دوتا دونه رو بگیرین ودوتا یكی كنین.
sk2p:یه دونه نبافته به میل بگیرین،دوتایكی از زیر،دونه نبافته رو روی دونه دوتایكی شده بندازین.

حاشیه تك برگ:
5 تا دونه سر بندازین.
رج1(روی كار):دو زیر،یه ژوته،یه زیر،یه ژوته،دوزیر
رج2 : 6رو،kfb
رج3:یه زیر،یهرو،دوزیر،یه ژوته،یه زیر،یه ژوته،سه زیر
رج4: 8 رو،kfb،یه زیر
رج5:یه زیر،دو رو،سه زیر،یه ژوته،یه زیر،یه ژوته،4 زیر
رج6: 10 رو،kfb،دو زیر
رج7:یه زیر،سه رو،4 زیر،یه ژوته،یه زیر،یه ژوته،4 زیر
رج8: 12 رو،kfb،سه زیر
رج9:یه زیر،4 رو،ssk، 7 زیر،دو تایكی زیر،یه زیر
رج10:10رو،kfb، ز4 زیر
رج11:یه زیر،5 رو،ssk، ز5 زیر
رج12 :8رو،kfb، دو زیر،یه رو،دو زیر
رج13 :یه زیر،یه رو،یه زیر،4 رو،ssk ، یه زیر،دوتایكی زیر،یه زیر
رج14 : 6 رو،kfb، سه زیر،یه رو،دو زیر
رج15: یه زیر،یه رو،یه زیر،5 رو،ssk ، یه زیر،دوتایكی زیر،یه زیر
رج16 :4رو،kfb ،4 زیر،یه رو،دوزیر
رج17 : یه زیر،یه رو،یه زیر،6 رو،sk2p ، یه زیر
رج18: دوتایكی رو،5 تا دونه رو كور كنین (برای دوتا دونه اول دوتایكی از رو انجام بدین وبقیه رو كور كنین)،سه رو،یه زیر
تكرار رج 1-18 برای اینكه حاشیه دور سر (به اندازه مورد دلخواهتون) دربیاد رو انجام بدین كه برای دور سر 5/39(5/5،44/48) سانت با انجام 6(7،8) بار طرح رو پیاده كنین.بعد از آن در حالیكه روی كار به شماست از لبه صاف حاشیه به تعداد 96(104،112) تا دونه بگیرین وشروع به بافت جودونه دوبل كنید تا كلاه از بالای حاشیه 7/6(5/7 ، 10) سانت شد بافت رو با رج4 مدل تموم كنین.در رج بعد در طول رج 8 تادونه كم كنین و اینكارو در رجهای 11(12،13) تكرار كنید.نخ رو از 8 تا دونه باقیمونده رد كرده و سفت كنید.

مدل بافت برگ:
برگها رو 4 تا ببافین.
5 دونه سر بندازین.
رج1 وهمه رجهای پشت كار:همه رو
رج2:دو زیر،یه ژوته، یه زیر، یه ژوته، دو زیر(7 دونه)
رج 4: سه زسر،یه ژوته،یه زیر،یه ژوته، سه زیر(9 دونه)
رج 6: 4 زیر،یه ژوته، یه زیر،یه ژوته،4 زیر(11 دونه)
رج8: 5 زیر،یه ژوته،یه زیر،یه ژوته،5 زیر(13 دونه)
رج10: یه زیر،ssk،ه7 زیر،دوتا یكی زیر،یه زیر(11 دونه)
رج12: یه زیر،ssk،ه5 زیر،دوتا یكی زیر،یه زیر(9 دونه)
رج14: یه زیر،ssk،سه زیر،دوتا یكی زیر،یه زیر(7 دونه)
رج16: یه زیر،ssk،یه زیر،دوتا یكی زیر،یه زیر(5 دونه)
رج18: یه زیر،sk2p،یه زیر(3 دونه)
رج19: سه تا یكی رو
برگهای بافته شده را به بالای كلاه وصل كنین ودرزها رو بدوزین.


مطالب مشابه :


جودانه درشت

آموزش بافتنی - جودانه درشت - آموزش انواع بافتنی رج اول: یک دانه از زیر - یک دانه از رو - یک
لباس بافتنی بچه گانه :: کلاه با حاشيه برگ

(104،112) تا دونه بگیرین وشروع به بافت جودونه دوبل كنید تا كلاه از بالای حاشیه 7/6(5/7 ، 10)
مراقب فرزندان خود باشیم ، اعتیاد به کمتر از مرگ اکتفا نمی کند

لازم به ذکر است این جسد در صحرای جودونه بشنیغان
آموزش بافتنی

در این بافت هم مثل بافت پنجه گربه ای میتونیدبه جای رج اول ، 4 رج جودونه ببافید و بعد رج 2 را
برچسب :