عناوین آزمایشگاهی درس زیست شناسی در کلیه پایه ها

آزمایش های زیست شناسی سال اول دبیرستان:

موضوع آزمایش  1 : آشنایی با میکروسکوپ و مشاهده سلول های چوب پنبه

موضوع آزمایش  2 : بررسی اثر دما بر نفوذپذیری انتخابی غشاء

موضوع آزمایش  3 : مشاهده واکوئول های گیاهی

موضوع آزمایش  4 : مشاهده کوپ میکروسکوپی و اسلاید کروموزم ها

موضوع آزمایش  ۵ : مقایسه سلول جانوری و گیاهی ( سلول های مخاط دهان و سلول های بشره ی پیاز)

موضوع آزمایش  ۶: تعیین گروه خونی

موضوع آزمایش  ۷: مشاهده کوپ های آماده ی سلول های خون

موضوع آزمایش  ۸: مشاهده کوپ میکروسکوپی باکتری و اسلاید آن

موضوع آزمایش  ۹: مشاهده مولکول DNA

موضوع آزمایش  ۱۰: بررسی اثر نور و دما بر پدیده فتو سنتز در گیاه آبزی الودآ

موضوع آزمایش ۱۱: تشخیص وجود نشاسته به وسیله محلول ید

موضوع آزمایش  ۱۲: بررسی تغییرات PH و دما بر پروتئین ها ( سفیده ی تخم مرغ)

موضوع آزمایش  ۱۳: مشاهده برش عرضی برگ ( تاکید روی اپیدرم فوقانی و میان برگ و اپیدرم تحتانی و سلول های نگهبان روزنه )

موضوع آزمایش  ۱۴: مشاهده کلروپلاست در برگ الودآ

 آزمایشهای زیست شناسی سال دوم تجربی :

جلسه اول

موضوع آزمایش  1: میکروب ها با ترشح آنزیم های خارج سلولی از مواد غذایی استفاده می کنند.

توجه : با رعایت نکات بهداشتی انجام شود.

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1: آشنایی با میکروسکوپ و طرز کار آن

موضوع آزمایش2:مشاهده جلبک سبز رشته ای و تک سلولی آب راکد (مشاهده پارامسی  و تشخیص  واکائول های ضربان دار )

موضوع آزمایش 3:مشاهده ساختمان پر و تار عنکبوت به کمک میکروسکوپ

موضوع آزمایش  4 : مشاهده رشته های سلولز در پنبه

جلسه سوم ( هدف آزمایش : مشاهده سلول های گیاهی)

موضوع آزمایش  1 : مشاهده بشره پیاز و پدیده پلاسمولیز در آن

موضوع آزمایش  2 : مشاهده برگ الودا و کلروپلاست های داخل آن

موضوع آزمایش  3 : مشاهده سلول های نگهبان روزنه

 جلسه چهارم

موضوع آزمایش  1 : مشاهده میکروسکوپی ماهیچه مختلط

موضوع آزمایش  2 : مشاهده میکروسکوپی استخوان متراکم

جلسه پنجم ( موضوع : بررسی ساختار میکروسکوپی ساقه ی تک لپه و دولپه)

موضوع آزمایش  1 : مشاهده برش عرضی ساقه ی تک لپه و دو لپه  

 موضوع آزمایش  2 : مشاهده برش عرضی ساقه حسن یوسف و ساقه برگ بیدی و تشخیص باقت های مختلف کوتیکول اپیدروم ، پارنشیم ، کلانشیم و آوندها

موضوع آزمایش  3: مشاهده بافت اسکروئید در میوه گلابی و مقایسه آن با اسکلونشیم در ساقه ی چو بی شده

جلسه ششم ( هدف آزمایش : مشاهده انواع آوندهای چوبی ( مارپیچی ، مخطط و ... )

موضوع آزمایش  1 : برش طولی ساقه ( کرفس و حسن یوسف )

موضوع آزمایش  2 : برش عرضی ریشه ( مشاهده پوست ، استوانه مرکزی ، لایه ریشه زا و ...)

جلسه هفتم

موضوع آزمایش  1: اندازه گیری ظرفیت حیاتی شش ها

موضوع آزمایش  2: تغییرات فشار و حجم در مدل قفسه سینه

موضوع آزمایش  3 : مقایسه مقدار دی اکسید کربن در هوای دم و بازدم

موضوع آزمایش  4 : مشاهده کروموپلاست ها در پارانشیم گوجه فرنگی

موضوع آزمایش  5 : مشاهده آمیلوپلاست ها در پارانشیم ساقه سیب زمینی ( بررسی انواع پلاست ها )

جلسه هشتم

موضوع آزمایش  1 : تشریح قلب گوسفند

موضوع آزمایش  2 : تهیه فیلم خون ( گسترش خونی ) و تشخیص انواع گلبول ها

جلسه نهم

موضوع آزمایش  1 : مشاهده گردش خون ماهی

موضوع آزمایش  2 : ساختن آشام سنج

موضوع آزمایش  3 : تشریح کلیه گوسفند

آزمایش های زیست شناسی سال سوم تجربی:

جلسه اول

موضوع آزمایش  1 : تشریح مغز گوساله

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1 : تشریح چشم گوساله

موضوع آزمایش  2 : تعیین حساسیت پوست

موضوع آزمایش  3 : تعیین مناطق چشایی زبان

جلسه سوم

موضوع آزمایش  1 : استخراج DNA از عصاره پیاز

موضوع آزمایش  2 : بررسی بخش های مختلف گل ( پرچم ، مادگی ) نشان دادن گل تک جنسی و دو جنسی

موضوع آزمایش  3 : شناسایی ماکروسکوپی گیاهان تک لپه و دولپه

 جلسه چهارم

موضوع آزمایش  1 : مخمر نان چگونه تولید مثل می کنند

موضوع آزمایش  2 : تشخیص اسپروفیت و گامتوفیت خزه و سرخس

موضوع آزمایش  3 : شناسایی مخروط نر و ماده ی کاج ، مشاهده رویان کاج به وسیله لوپ

فعاليت هاي آزمايشگاهي زیست شناسی

فعاليت هاي آزمايشگاهي مورد انتظار درس زيست شناسي دوره ي متوسطه درسه حيطه ي مشاهده ، فعاليت ذهني و فعاليت عملي مورد ارزشيابي قرار مي گيرد .

الف) حيطه ي مشاهده

اين حيطه بر اساس مشاهدة پوستر ، مولاژ ، اسلايد ، ميكروسكوپ و تشخيص بخش هاي مختلف نمونه مورد بررسي انجام مي شود .

 نمونه هايي از حيطة مشاهده در كتاب هاي زيست شناسي نظام سالي ـ واحدي

ـ تشخيص سلول هاي گياهي و جانوري ، اندامك هاي آنها

ـ تشخص اجزاء ماكروسكوپي برگ

ـ تشخيص ساختار خارجي باكتريها و هاگ دروني آنها

ـ تشخيص بافت هاي گياهي و جانوري

ـ تشخيص اجزاي دستگاههاي مختلف بدن انسان

ـ تشخيص اندام هاي حسي ( چشم ، گوش ، بيني ، زبان و پوست ) در انسان

ـ تشخيص ميكروسكوپي چشم مركب

ـ تشخيص دستگاههاي مختلف بدن جانوران ( ملخ ، كرم خاكي ، قورباغه ، ماهي و كبوتر)

ـ تشخيص سلولهاي خوني

ـ تشخيص ماهيچه هاي بدن انسان و اسكلت آدمي

ـ شناسايي گياهان مختلف ( خزه ، سرخس و كاج ) و اجزاي آنها

ب ) حيطه ي مهارت هاي ذهني

اين بخش شامل طراحي آزمايش يا نوعي مدل زيستي ، ارائه ي  يافته ها و نتايج ، رسم نمودار ، تجزيه و تحليل و تفسير نتايج حاصل از آزمايش مي باشد .

 نمونه هايي از حيطه ي مهارت ذهني كتاب زيست شناسي دوره ي متوسطه :

-         طراحي مدلي براي معرفي اكوسيستم

-         طراحي آزمايشي براي بررسي اثر ميزان نور و دما بر شدت فتوسنتز

-          رسم نمودار : سئوال 5 ص 48

-          طراحي آزمايشي براي بررسي اثر پوسته ي اطراف دانه ي برنج بر بيماري بري بري

-         طراحي كليد شناسايي براي گياهان و جانوران

-         طراحي آزمايشي در رابطه با نقش آنزيم هاي موجود در پودر هاي شوينده

-         طراحي دستگاهي در ارتباط با توليد قندهاي ساده از كاغذ روزنامه

-         طراحي آزمايش براي محاسبه نسبت مگس هاي چشم سفيد به مگس هاي چسم قرمز

-         تفسير حلقه هاي ساليانه يك ساقه ي چوبي

-         تجزيه و تحليل اثر دما بر جوانه زني دانه

-         ارائه ي مدلي براي نشان دادن جهش هاي ساختاري كروموزوم

-         طراحي آزمايشي براي بررسي اثر آب و صابون بر ميكروب هاي محيطي دست

ج) حيطه ي فعاليت هاي عملي

اين حيطه شامل تشريح اجزاي مختلف بدن جانوران ، مدل سازي و اجراي آزمايش هاي طراحي شده، مي باشد .

 نمونه هايي از حيطه ي فعاليت هاي عملي در كتاب هاي زيست شناسي دوره ي متوسطه :

-         شناخت اجزاي مختلف ميكروسكوپ و نحوه ي كار با ميكروسكوپ

-         طبقه بندي كروموزوم هاي موجود دريك سلول (كاريوتيپ)

-         شناسايي نشاسته در نمونه هاي مختلف گياهي با استفاده از معرف

-         شناسايي آنزيم ميلاز در ميكروب هاي خاك

-         تهيه برش هاي ميكروسكوپي از اندام هاي (ريشه ، ساقه ، برگ ) گياهي و رنگ آميزي آنها

-         تشريح اندام هاي مغز ، چشم ، كليه ، شش و قلب گوسفند

-         تعيين گروههاي خوني

-         مشاهده گردش خون ماهي

-         استخراج مولكول DNA از سلولهاي پياز

-         مدل سازي تقسيم ميتوز و ميوز

-         تشخيص ماكروسكوپي گياهان تك لپه اي و دولپه اي

-         بررسي اثر اتيلن بر گياهان

 

 


مطالب مشابه :


آزمایشهای زیست شناسی

آزمایشهای زیست شناسی زیست شناسی دوم سال دوم متوسطه :
آزمایشهای زیست شناسی دوم تجربی

کلاس زیست شناسی - آزمایشهای زیست آزمایشهای زیست شناسی دوم دانش آموزان سال
آزمایشگاه زیست شناسی

آزمایشگاه زیست شناسی آزمایشهای زیست شناسی دوم تجربی آموزش علوم تجربی سال دوم
سرفصل های پیشنهادی برای آزمایشگاه زیست شناسی

سلام.دوستان: ثبت نام در کلاسهای زیست شناسی ومهندسی علوم وصنایع غذایی؛آمادگي براي كنكور
سرفصل های مباحث مطرح در مسابقات آزمایشگاه زیست شناسی

آزمایشهای زیست شناسی سال دوم تجربی : جلسه جلسه دوم. موضوع آزمایش 1:
آزمایشگاه

نمونه سوال زیست دوم آزمایشهای زیست شناسی سال دوم تجربی : جلسه
آزمایشگاه زیست شناسی سال اول

آزمایشگاه زیست شناسی سال ( آزمایشهای زیر رااز کتابها فصل دوم کتاب سال اول دبیرستان
سرفصل های پیشنهادی برای جلسات آزمایشگاهی زیست شناسی دوره متوسطه

سوالات زیست شناسی سال دوم آزمایشهای زیست شناسی سال دوم تجربی : جلسه
آزمایشهای زیست شناسی

دوستان عزیز مسابقات آزمایشهای زیست شناسی از سوی دبیرخانه » تبریک سال ( جمعه دوم
عناوین آزمایشگاهی درس زیست شناسی در کلیه پایه ها

آزمایش های زیست شناسی سال اول دبیرستان: آزمایشهای زیست شناسی سال دوم تجربی : جلسه دوم.
برچسب :