موضوع پایان نامه


   601 : بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان  602 : بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي  

  603 : بررسي رابطه هويت يابي و سلامت رواني نوجوانان شاهد 

   604 : بررسي رابطه هيجان ها و اسنادهاي علي با عزت نفس در دانشجويان دانشگاه تبريز  

  605 : بررسي رابطه وابستگي به اينترنت با نظام ارزشي دانشجويان كارشناسي ارشد   

 606 : بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي (هيجان خواهي، ابراز وجود، سرسختي روانشناختي)، نگرش مذهبي و رضايت زناشويي با آمادگي اعتياد به مواد مخدر در كاركنان يك شركت صنعتي در اهواز

    607 : بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي رهبري مديران     608 : بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و عوامل فردي – خانوادگي با رضايت زناشويي در كاركنان اداره هاي دولتي شهر اهواز 

   609 : بررسي رابطه کمال گرايي مثبت و منفي و صفات شخصيت

    61 : اثر روزه داري بر سلامت روان    

 610 : بررسي رابطه‌ بين راهبردهاي يادگيري خود ـ تنظيم و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دوره‌ متوسط شهر اصفهان با عملكرد تحصيلي آنان در درس رياضي  

  611 : بررسي رضايت زناشويي در سبک هاي مختلف دلبستگي 

   612 : بررسي رضايت شغلي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان هاي جنوب غرب كشور    

613 : بررسي رفتار استنادي نويسندگان مقاله هاي مندرج در مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از آغاز تا پايان سال 1379

   614 : بررسي رفتار ميان فردي معلمان با دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه تهران

   615 : بررسي رفتارهاي اطلاع يابي معلمان پژوهنده در نواحي آموزش و پرورش شهر شيراز   

  616 : بررسي روابط بين موضوعي و درون موضوعي انگيزش تحصيلي (خودكارآمدي، ارزش تكليف، هدفهاي عملكرد گرا، عملكرد گريز و تبحري) در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهر اهواز     

617 : بررسي روابط بين هدف هاي تسلط، هدف هاي عملکردي گرايش اجتناب، راهبردهاي يادگيري و توانايي حل مساله رياضي دانشجويان 

   618 : بررسي روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيري مذهبي با سلامت رواني در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه   

 619 : بررسي روابط ساده و چندگانه ترس از موفقيت، عزت نفس، كمال گرايي و ترس از ارزيابي منفي با نشانگان وانمودگرايي در دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز   

  62 : اثر روش هاي تمريني آيروبيک و يوگا بر مولفه هاي خود توصيفي بدني دانشجويان دختر   

  620 : بررسي روابط ساده و چندگانه ساخت و سازگرايي در كلاس و شيوه اجراي برنامه درسي (رويكردهاي تدريس و ارزيابي) با رويكردهاي يادگيري دانشجويان در دوره هاي كارشناسي دانشگاه شيراز  

  621 : بررسي روابط ساده و چندگانه عدالت سازماني با خشنودي شغلي در كاركنان يك شركت صنعتي  

  622 : بررسي روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبي، خوشبيني و سبكهاي دلبستگي با رضايت زناشويي در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز    

623 : بررسي روابط ساده و چندگانه هدف هاي چهارگانه پيشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان هاي شهرستان ايذه  

  624 : بررسي روابط ساده و چندگانه ويژگي هاي شخصيتي با تعهد حرفه اي در پرستاران برخي از بيمارستانهاي شهرستان اهواز     625 : بررسي روابط ساده، چندگانه و تعاملي متغيرهاي مهم محيطي، نگرشي، شخصيتي و عاطفي با رفتارهاي نابارور در محيط كار در كاركنان يك شركت صنعتي 

   626 : بررسي روايي سيکل هاي فکري بيوريتم با استفاده از عملکرد هاي شناختي   

  627 : بررسي روايي و اعتبار آزمون نظريه ذهن در گروهي از دانش آموزان عقب مانده ذهني و عادي شهر شيراز

    628 : بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي (G.H.Q)     629 : بررسي روايي و پايايي پرسشنامه شخصيتي 5 بزرگ ايراني (گردون)     63 : اثر عدم حضور مستمر پدر در خانه (به دليل اشتغال) بر ميزان اختلالهاي رفتاري دانش آموزان دبستاني      630 : بررسي روايي و پايايي مقياس انگيزش تحصيلي هارتر     631 : بررسي روايي و پايايي مقياس خود سنجي افسردگي(DSRS) براي دانش آموزان ايراني      632 : بررسي روايي و پايايي مقياس محرک هاي تصويري استاندارد در گروهي از دانشجويان شيراز، جنوب ايران     633 : بررسي روش هاي افزايش مسوليت پذيري در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شهرضا در سال تحصيلي 85 -1384     634 : بررسي روند برنامه ريزي فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه هاي دولتي اصفهان طي برنامه دوم و سوم توسعه كشور      635 : بررسي زمينه هاي پيش اعتيادي معتادان و مقايسه آن با افراد سالم غيرمعتاد     636 : بررسي ساخت خانواده دختران فراري و اثربخشي خانواده درماني و درمانگري حمايتي در تغيير آن     637 : بررسي ساختار عاملي پرسشنامه شخصيت 16 عاملي كتل فرم ‌16PF-E)E) در شهر اهواز     638 : بررسي ساختار عاملي سوالات سندرمي سياهه رفتاري کودک (CBCL) با استفاده از تحليل عاملي تاييدي     639 : بررسي ساختار عاملي مقياس بهزيستي جامع     64 : اثر فلوكستين بر اختلال بيش فعالي- كم توجهي: يك بررسي مقدماتي      640 : بررسي ساختار عاملي مقياس علايم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسکيزوفرني     641 : بررسي ساختار عاملي نسخه هاي فارسي سه، نه و 14 سوالي مقياس هاي به زيستي روانشناختي ريف در دانشجويان     642 : بررسي ساختار عاملي، روايي و اعتبار پرسشنامه فراشناخت 30     643 : بررسي ساختار عاملي، روايي، اعتبار و هنجاريابي مقياس شخصيتي اسكيزوتايپي (STA)     644 : بررسي ساختارعاملي، روايي، پايايي و هنجاريابي مقياس شخصيتي مرزي (STB) در دانشجويان دانشگاه شيراز     645 : بررسي سازگاري اجتماعي کودکان و نوجوانان مصروع (18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384     646 : بررسي سبك هاي مقابله و سخت كوشي در مبتلايان به سوء‌ هاضمه كنشي     647 : بررسي سبكهاي مديريت تعارض در دبيرستانهاي شهر يزد از ديدگاه مديران     648 : بررسي سبک ها و ابعاد دلبستگي بزرگسال در تجاوزگران جنسي و مقايسه آن با افراد عادي     649 : بررسي سطح سلامت روان در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران     65 : اثر فنوفنازين دكانوييت هر 2 هفته و هر 6 هفته يك بار در درمان اسكيزوفرنيا و اسكيزوافكتيو      650 : بررسي سلامت روان بيماران وابسته به مواد روانگردان     651 : بررسي سلامت رواني دانش آموزان سوم راهنمايي شهر ساري در سال 79-80     652 : بررسي سلامت رواني دانشجويان ورودي سال 1375 دانشگاه علوم پزشكي كاشان     653 : بررسي سلامت رواني و موفقيت تحصيلي دانشجويان ممتاز دانشگاهها     654 : بررسي سهم عوامل انگيزشي بر استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در فرآيند يادگيري     655 : بررسي سو گيري حافظه (شناختي) در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعي     656 : بررسي سوالات امتحاني اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران از طريق بررسي شاخصهاي روان سنجي سوالات امتحاني موجود     657 : بررسي سوگيري توجه نسبت به محرك هاي مربوط به مواد در افراد وابسته به مواد افيوني، مبتلا به عود، ترك كرده و به هنجار     658 : بررسي سوگيري حافظه آشكار در ويژگي اضطراب و اختلال وسواسي - اجباري     659 : بررسي سوگيري حافظه آشکار و ضمني (مثبت و منفي) در شرايط آسان و دشوار، و ادراک پيامد مخاطره آميز در دانشجويان افسرده، مضطرب، ترکيبي و سالم دانشگاه هاي الزهرا(س) و تهران     66 : اثر كاهنده شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افكار خودآيند و نگرش هاي ناكارآمد      660 : بررسي سوگيري حافظه و ميزان اطمينان به حافظه در اختلال وسواسي- اجباري از نوع وارسي، اختلال شخصيت وسواسي- اجباري، و اختلال اضطراب فراگير         661 : بررسي سوگيري هاي اسنادي در شخصيت اسكيزوتايپي  662 : بررسي شاخص هاي روان سنجي سياهه علايم اختلال خوردن (EDI) در دانش آموزان دختر پايه دوم دبيرستان هاي تهران     663 : بررسي شيوع آلودگي به ويروس نقص ايمني اکتسابي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز در معتادان تزريقي شيراز     664 : بررسي شيوع اختلال هاي سلوك و نافرماني در دانش آموزان راهنمايي استان كردستان     665 : بررسي شيوع اختلالات روانپزشكي در شهرستان ارسنجان     666 : بررسي شيوع افسردگي پس از سکته مغزي و ارتباط آن با ميزان ناتواني و محل ضايعه مغزي     667 : بررسي شيوع افسردگي در 52 بيمار ويتيليگو مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1383     668 : بررسي شيوع افسردگي و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه كننده به كلينيك نازايي منتصريه مشهد     669 : بررسي شيوع تعلل و تاثير روشهاي درمان شناختي – رفتاري و مديريت رفتار بر كاهش آن در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان اهواز     67 : اثر گروه درماني شناختي رفتاري بر پيامد اختلال دو قطبي نوع يک      670 : بررسي شيوع درد در طول عمر، درد مزمن مستمر و برخي از ويژگي هاي همراه با آن     671 : بررسي شيوع ديابت در بيماران بستري مبتلا به اختلال دو قطبي     672 : بررسي شيوع علايم جسمي در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي     673 : بررسي شيوع نشانه هاي اختلال وسواسي - جبري     674 : بررسي شيوع نشانه هاي افسردگي کودکان دبستاني 9 تا 11 ساله در تهران و رابطه آن با عملکرد خانواده     675 : بررسي شيوع کودک آزاري و پيش بيني اين متغير از طريق سلامت عمومي والدين، سازگاري، عزت نفس و عملکرد تحصيلي دانش آموز و متغيرهاي جمعيت شناختي در دانش آموزان دختر آزارديده و عادي دوره راهنمايي شهر اهواز     676 : بررسي شيوه هاي والديني و تاثير آن بر تحصيلات فرزندان     677 : بررسي علايم اختلال فشار رواني پس آسيبي و رابطه آن با آسيب شناسي رواني در پرستاران بخش هاي اورژانس اهواز     678 : بررسي علل اصلي معلوليت ها در کودکان و نوجوانان سنين مدرسه مناطق شهري و روستايي ايران     679 : بررسي علل گرايش فراگيران بزرگسال غير شاغل به آموزشهاي كاردانش     68 : اثر محروميت از پدر بر اختلال هاي رفتاري کودکان دبستاني      680 : بررسي علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس ابتدايي استان كردستان     681 : بررسي عمده ترين عوامل ايجاد کننده برآورد روايي آزمون اندريافت خود     682 : بررسي عمده ترين عوامل ايجاد کننده درگيري هاي زناشويي در شهر شيراز     683 : بررسي عملكرد سيستم توسعه منابع انساني در دانشكده هاي علوم رفتاري و اجتماعي دانشگاه تهران      684 : بررسي عملكرد كودكان ايراني در تكاليف استاندارد و محاوره اي باور كاذب     685 : بررسي عملكرد نوروسايكولوژيك و ارتباط آن با عملكرد رواني - اجتماعي و متغيرهاي باليني در اختلالات دوقطبي     686 : بررسي عملکرد افراد مبتلا به PTSD ناشي از جنگ در حافظه شرح حال رويدادي     687 : بررسي عملکرد کارکنان واحدهاي صنعتي در آزمون نوروپسيکولوژي بنتون     688 : بررسي عوامل آسيب زا در مدارس شهر تهران     689 : بررسي عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر شادماني از نظر مديران و مربيان پرورشي مدارس راهنمايي شهر اصفهان     69 : اثر مداخله هاي نوروسايکولوژي در کارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي دچار نارساخواني تحولي نوع زنان شناختي: مطالعه موردي      690 : بررسي عوامل استرس زا، راهبردهاي مقابله و رابطه آن با سلامت رواني در افراد نابارور     691 : بررسي عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر     692 : بررسي عوامل تاثيرگذار بر ميزان شادکامي     693 : بررسي عوامل تنش زا در پرستاران     694 : بررسي عوامل روان شناختي اقدام به خودكشي در دانشجويان ايراني     695 : بررسي عوامل رواني، اجتماعي و آموزشي موثر بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد استان همدان     696 : بررسي عوامل شخصيتي، محيطي و سبك حل مساله موثر بر فرار دختران 18-12 از منزل     697 : بررسي عوامل فردي موثر بر كاربرد فن آوري اطلاعات توسط كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه تهران      698 : بررسي عوامل فشار رواني مربوط به شغل و رضايت شغلي در گروهي از روان شناسان سازمان بهزيستي     699 : بررسي عوامل مرتبط با مصرف داروهاي اعصاب و روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان در سال 1386     7 : آزمون ترسيم خانواده در كودكان آسيب ديده زلزله بم      70 : اثر مسووليت پذيري بر سوگيري و اطمينان به حافظه در بيماران مبتلا به وسواس وارسي      700 : بررسي عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستانهاي پسرانه شهرستان اهواز     701 : بررسي عوامل موثر بر استفاده دانشجويان کشاورزي از منابع کتابخانه     702 : بررسي عوامل موثر بر انگيزه خدمتي كاركنان اجرايي استان همدان     703 : بررسي عوامل موثر بر تجارب پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي     704 : بررسي عوامل موثر بر تجربه پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه فردوسي مشهد     705 : بررسي عوامل موثر بر خودباوري دانش آموزان     706 : بررسي عوامل موثر بر شرکت معلمان دوره ابتدايي منطقه برخوار (اصفهان) در دوره هاي آموزشي کوتاه مدت ضمن خدمت     707 : بررسي عوامل موثر بر گرايش به ماهواره و تاثير آن بر باورها و رفتارهاي ديني مردم مشهد     708 : بررسي عوامل موثر بر مشاركت والدين دانش آموزان در امور مدرسه اي دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربايجان شرقي     709 : بررسي عوامل موثر بر مهارت هاي جست و جوي پيوسته دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز     71 : اثر مشاوره رواني در كاهش افسردگي پس از وازكتومي و توبكتومي      710 : بررسي عوامل موثر بر ميزان رعايت هنجارها توسط دانش آموزان در محيطهاي آموزشي     711 : بررسي عوامل موثر بر ميزان كتابخواني و مطالعه آزاد دانش آموزان متوسطه در استان فارس     712 : بررسي عوامل موثر در رضامندي مراجعين از خدمات مشاوره اي     713 : بررسي عوامل موثر در گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر     714 : بررسي عوامل موثر در وابستگي به مواد مخدر در مراجعه كنندگان به مركز خود معرف تبريز     715 : بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز     716 : بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحليل عوامل     717 : بررسي فراواني اختلال هاي شخصيت در مجرمين مرد زنداني در زندان شهركرد (1380-1379)     718 : بررسي فراواني افسردگي در بيماران همودياليزي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد در سال 1378     719 : بررسي فراواني نسبي افسردگي و اضطراب در مبتلايان به سردردهاي ميگرني و تنشي و مقايسه آنها در افراد فاقد سردرد     72 : اثر هيجان هاي رايانه اي بر مقادير كورتيزول صبحگاهي و شامگاهي كودكان      720 : بررسي فراواني نشانه هاي روانپزشكي در دانشجويان سال آخر پزشكي و غير پزشكي دانشگاه تهران         721 : بررسي فرايند تحول مراحل مختلف هويت جنسي در كودكان 2 تا 7 سال  722 : بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در بين اساتيد و كاركنان دانشگاه     723 : بررسي فشارزاهاي رواني– اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر     724 : بررسي قابليت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتري چاپمن در دانش آموزان راهنمايي     725 : بررسي قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي فرزندان از طريق ابعاد فرزندپروري والدين در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز     726 : بررسي قدرت پيش بيني کنندگي خصوصيات دموگرافيک و ادراک کودکان دبستاني از ويژگي هاي والدين بر ادراک آنان از مفهوم خدا     727 : بررسي كارآيي روش عصبي ـ رواني دلاكاتو در درمان كودكان بيش فعال     728 : بررسي كارايي رفتار درمانگري فشرده، بر كودكان مبتلا به درخودماندگي     729 : بررسي كيفي اختلال هاي رفتاري دانش آموزان ديرآموز ارجاعي به كلينيك كاردرماني     73 : اثر واسطه گي توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدي اجتماعي بر ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و سوگيري هاي داوري      730 : بررسي كيفي عملكرد دبيرستان در ايجاد و پرورش مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان     731 : بررسي كيفيت رابطه والد- فرزندي در دو گروه از دانش آموزان پسر پرخاشگر و غير پرخاشگر     732 : بررسي كيفيت زندگي (بعد روانشناختي) پرسنل دانشگاه آزاد اسلامي اراك در سال 1382     733 : بررسي كيفيت زندگي دانش آموزان نابينا و همتايان بيناي آنها     734 : بررسي گرايش هاي موضوعي مطالعه در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اهواز و مقايسه آن با توزيع موضوعي کتاب هاي مناسب دانش آموزان اين دوره     735 : بررسي متغيرهاي شخصيتي، شناختي، سازماني و زيستي - جسماني به عنوان پيش بين هاي حادثه ديدگي در کارکنان يک شرکت در اهواز     736 : بررسي مجموعه آزمون هاي عصب- روان شناختي در تشخيص رانندگان اتوبوس بين شهري متخلف و شايسته     737 : بررسي محتواي درس فلسفه تعليم و تربيت در دوره هاي تربيت معلم (در جهان)     738 : بررسي محتواي درسي سطح يک حوزه علميه و ارايه ويژگي هاي مطلوب آن بر اساس نظريه شرح و بسط (با تاکيد بر اصول فقه)     739 : بررسي مسايل و مشكلات عاطفي، رفتاري، خانوادگي و شخصيتي مراجعه كنندگان به مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه لرستان در سال تحصيلي 79-1378     74 : اثرات آموزش بر نگرش دانشجويان نسبت به سالمندان      740 : بررسي مسير مراجعه بيماران رواني به بيمارستان امام حسين (ع) در سال 1378     741 : بررسي مشكلات درس انشا فارسي دوره راهنمايي استان خوزستان     742 : بررسي مشكلات گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه شهيد چمران     743 : بررسي مشكلات محاسباتي، از نوع جمع، در دانش آموزان دختر و پسر كلاس سوم ابتدايي شهر شيراز     744 : بررسي مشكلات و ميزان تمايل خانواده جهت پذيرش و نگهداري بيماران رواني در منزل پس از ترخيص از بيمارستان هاي روان پزشكي شهرستان مشهد     745 : بررسي مصرف مواد در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني بستري در بيمارستان ابن سينا مشهد     746 : بررسي معيارهاي قضاوت ربط در فضاي الكترونيكي     747 : بررسي مقالات پژوهشي کشور در خصوص بهداشت روان مدارس طي سال هاي 1381-1352     748 : بررسي مقايسه اي اثرات روان درمانگري شناختي- رفتاري و شناخت درمانگري با رويكرد ديني بر بيماران افسرده و پاسخ لنفوسيت هاي T آن ها در مقابل ميتوژن PHA     749 : بررسي مقايسه اي اختلال هاي عاطفي - رفتاري و عملکرد تحصيلي کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادي     75 : اثرات آموزش هاي اوليه تحولي خانواده محور، بر رشد حرکتي کودکان داراي نشانگان داون از تولد تا 24 ماهگي      750 : بررسي مقايسه اي الگوي جستجوي كليدواژه اي با دريافت كمك و الگوي جستجوي بدون دريافت كمك در موتور کاوش گوگل از ديدگاه كاربران     751 : بررسي مقايسه اي اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه افلاطون و فارابي     752 : بررسي مقايسه اي بهزيستي دانشجويان دختر و پسر برحسب ارزيابي از هويت اجتماعي و هويت فردي     753 : بررسي مقايسه اي پاسخ هاي مقابله اي و رويدادهاي مهم زندگي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري     754 : بررسي مقايسه اي توانش هاي نظريه ذهن و نگهداري ذهني عدد در كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و كودكان عادي پيش دبستاني     755 : بررسي مقايسه اي خصوصيات روانشناختي زنان ويژه با زنان عادي     756 : بررسي مقايسه اي دانشجويان از لحاظ مسند مهار گذاري، باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود نظم داده شده     757 : بررسي مقايسه اي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان شاهد و غيرشاهد دانشگاه تهران     758 : بررسي مقايسه اي رفتار چت کردن و رابطه آن با خود پنداره دانشجويان دختر دانشگاه الزهرا (س) سال تحصيلي 86-85     759 : بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زا و شيوه هاي رويارويي در نوجوانان مراكز شبانه روزي و نوجوان داراي والدين     76 : اثرات اجراي يک برنامه آموزش مديريت خشم در مهارت هاي خود نظم دهي خشم پسران دبيرستاني      760 : بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي‌زا و شيوه هاي مقابله با آن در دختران فراري و عادي شهر تهران     761 : بررسي مقايسه اي فشارهاي شغلي و روش هاي مقابله با آن در بين مديران زن و مرد مدارس متوسطه اي دولتي شهر تهران     762 : بررسي مقايسه اي منابع و پيامدهاي استرس شغلي در كاركنان زن و مرد بيمارستان هاي خصوصي شهر اصفهان     763 : بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان دبيرستاني ايراني و سوئدي نسبت به خودكشي     764 : بررسي مقايسه‌ اي کيفيت زندگي و نگرش مذهبي در افراد معتاد ، غير معتاد شهر کرمان     765 : بررسي مقدماتي آموزش بلوغ در دختران نوجوان: يك پژوهش كيفي     766 : بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس هاي MAC-R ,AAS و APS     767 : بررسي مقدماتي محتواي فرهنگي هذيانهاي بيماران رواني بستري     768 : بررسي مقياس هاي اعتباري فرم كوتاه پرسشنامه MMPI به زبان فارسي      769 : بررسي ملاک هاي انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه هاي دولتي و مقايسه آن بر مبناي تحصيلات پدر، رشته تحصيلي، سن و دفعات شرکت در آزمون سراسري     77 : اثرات اضطراب مادران در اختلال رفتاري كودكان: ناخن جويدن      770 : بررسي منابع افت انگيزشي دانشجويان دانشگاه از ديدگاه آنان     771 : بررسي منابع حمايتي و شيوه هاي مقابله با عوامل استرس زا در دانشجويان     772 : بررسي مناطق مغزي درگير در ولع مصرف معتادان تزريقي هرويين به وسيله تصويربرداري مغزي عملکردي     773 : بررسي مهارت اجتماعي در گروهي از دانش آموزان نابينا از نظر معلمان     774 : بررسي مهارت تفکر انتقادي دانشجو معلمان مراکز تربيت معلم تبريز     775 : بررسي مهارت هاي مطالعه و يادگيري رياضي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان     776 : بررسي موانع کاربست يافته هاي پژوهشي رشته راهنمايي و مشاوره     777 : بررسي مورد– شاهدي افسردگي در بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار قلبي     778 : بررسي مولفه هاي روان شناختي در فرايند حل مساله علوم اجتماعي در دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه و دوره پيش دانشگاهي شهر تهران     779 : بررسي ميزان اثربخشي رويکرد تکليف- فرآيند در درمان ناتواني ويژه يادگيري رياضي     78 : اثرات انطباقي تروما: يك مرور مفهومي      780 : بررسي ميزان اثربخشي زوج درماني گلاسر بر کاهش استرس و افزايش رابطه صميمانه پس از ضربه ناشي از ادراک خيانت به همسر         781 : بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاههاي خليج فارس و علوم پزشكي بوشهر از اينترنت با توجه به عواملي مانند، جنس، سابقه تدريس، درجه و مرتبه علمي  782 : بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي از فن آوريهاي اطلاعاتي در كتابخانه‌ها و مراكز رايانه دانشگاه شيراز     783 : بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه هاي فردوسي مشهد، شهيد چمران اهواز، تهران، اصفهان و شيراز از مجلات الكترونيكي در مقايسه با مجلات چاپي     784 : بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهواز از مجلات خارجي رشته تخصصي آنان و از طرح تامين مدرك و بررسي ميزان،علل و مشكلات استفاده آنان از مجلات خارجي رشته تخصصي در خارج از دانشگاه     785 : بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در همسران نابارور     786 : بررسي ميزان اعتياد به اينترنت در استفاده كنندگان از كافي نت هاي شهر لار     787 : بررسي ميزان افسردگي، هيجان خواهي، پرخاشگري، سبك هاي دلبستگي و تحصيلات والدين به عنوان پيش بين هاي وابستگي به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز     788 : بررسي ميزان تاثير آموزش تبادلي راهبردها بر بهبود درك مطلب     789 : بررسي ميزان توافق مصاحبه هاي باليني و سازمان يافته با آزمون MCMI-II در تشخيص اختلالهاي شخصيت     79 : اثرات تجربه کاري بر ارزشهاي حرفه اي در دانشجويان      790 : بررسي ميزان خشونت مردان عليه زنان و متغيرهاي مرتبط با آن در ميان خانواده هاي ساكن در شهر اردبيل     791 : بررسي ميزان خودكشي در سطح استان آذربايجان غربي بين سالهاي 1377 و 1378 و دستيابي به برخي از متغيرهاي اثر گذار بر آن     792 : بررسي ميزان دستيابي نوجوانان ايراني به مهارت هاي زندگي     793 : بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران      794 : بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان نخبه دانشگاه اصفهان از مولفه هاي آموزشي     795 : بررسي ميزان سخت رويي در دستياران تخصصي پزشکي     796 : بررسي ميزان سلامت رواني و تنيدگي در معتادان، قاچاقچيان مواد مخدر و افراد عادي     797 : بررسي ميزان شيوع اختلال اضطراب منتشر در ميان دانش آموزان پايه پنجم و اثربخشي روشهاي خودگويي دروني و بيروني بر كاهش آن     798 : بررسي ميزان شيوع افسردگي و اثربخشي درمان رفتاري – شناختي در كاهش افسردگي دانش آموزان     799 : بررسي ميزان شيوع افسردگي و اضطراب در بيماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي     8 : آسيب پذيري افتراقي اسم و فعل در بيماران زبان پريش      80 : اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش آموزان با نارساخواني تحولي نوع زبان شناختي      800 : بررسي ميزان شيوع تشنج در بيماران تحت درمان با كلوزاپين در مركز روانپزشكي شهيد اسماعيلي     801 : بررسي ميزان شيوع عقب ماندگي ذهني و عوامل موثر در كودكان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ     802 : بررسي ميزان مهارت هاي مديران از نظر معلمان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران      803 : بررسي ميزان نشانه هاي افسردگي نوجوانان و ارتباط آن با رضايت زناشويي مادران آنان در شهرستان تويسرکان در سال 1383     804 : بررسي ميزان همسويي كتابخانه ها در سازمان دهي موضوعي كتاب ها (با تأكيد بر حوزه ايران شناسي)      805 : بررسي ميزان همگوني تدريس مواد با توليد و هدايت آثار توسط اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني در ايران     806 : بررسي ميزان همه گير شناسي اضطراب امتحان و رابطه خود – كارآمدي و جايگاه مهار با آن با توجه به متغير هوش     807 : بررسي ميزان و عوامل موثر بر قابليت درك واژگان محيط رابط نرم افزارهاي جامع كتابخانه اي فارسي     808 : بررسي ميزان کارآيي آموزش مهارت هاي هوش هيجاني بر افزايش آن در نوجوانان     809 : بررسي ميزان کاربست مولفه هاي دانشگاه ياددهنده از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه ها     81 : اثربخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا بر نگرش دانش آموزان پسر مدارس متوسطه      810 : بررسي مکتب تربيتي لندن (با تاکيد بر آراي هرست و پيترز)     811 : بررسي نرخ شيوع اعتياد به اينترنت در دختران و مقايسه دختران معتاد و غيرمعتاد به اينترنت در متغيرهاي تنهايي، عزت نفس و مهارتهاي اجتماعي     812 : بررسي نرم نشانه هاي عصبي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنياي پارانوييد و غير پارانوييد     813 : بررسي نظرات آموزگاران درباره مشكلات آموزشي و يادگيري رياضيات دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي     814 : بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز درباره ميزان همخواني و مطابقت منابع و خدمات موجود در كتابخانه هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز با نيازهاي اطلاعاتي آنان     815 : بررسي نظريه اصالت نفع و مضامين آن در آموزش و پرورش اخلاقي     816 : بررسي نظريه خودگرايي اخلاقي براساس معيار عقلانيت: بحثي در فلسفه آموزش و پرورش اخلاقي     817 : بررسي نقش «مشکلات سازگاري با مسايل روزمره»، در رابطه بين هوش هيجاني و سلامت عمومي، با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري     818 : بررسي نقش اختلالات شخصيت در درمان بيماران مبتلا به اختلالات تغذيه     819 : بررسي نقش حمايت اجتماعي در رضايتمندي از زندگي، سلامت عمومي و احساس تنهايي در بين سالمندان بالاتر از 60 سال     82 : اثربخشي آموزش تنيدگي زدايي شناختي- رفتاري بر كاهش تنيدگي مادران شاغل برحسب ويژگي هاي مادر- كودك      820 : بررسي نقش خشم و ادراك خطا در سازگاري با درد مزمن     821 : بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي و كاهش مشكلات روان شناختي دانشجويان     822 : بررسي نقش ساخت شخصيت در جهت گيري مذهبي دانشجويان     823 : بررسي نقش سيگار و در معرض دود سيگار بودن در بروز سكته مغزي در افراد مبتلا به بالا بودن فشار خون شرياني     824 : بررسي نقش عوامل انساني در بروز تصادفات رانندگي در ايران     825 : بررسي نقش عوامل درون سازماني و درون فردي بر وضعيت سلامت رواني مديران و کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران     826 : بررسي نقش عوامل فرهنگي - اجتماعي بر طرحواره هاي نقشي جنسيتي در دو گروه قومي از دانشجويان در ايران     827 : بررسي نگرش هاي ناسالم، افسردگي و شدت بيماري كرونر قلب در بيماران بستري در CCU     828 : بررسي نگرش هاي ناکارآمد و سبک هاي مقابله اي در بيماران مبتلا به فشار خون اوليه     829 : بررسي نگرش همراهان بيماران رواني نسبت به شوك درماني الكتريكي     83 : اثربخشي آموزش خانواده بر ميزان بار رواني مراقبان خانگي بيماران رواني بستري      830 : بررسي نمادها و نشانه هاي امنيت در ساختار خيالي و نمادگرايي نوجوانان شهر تهران     831 : بررسي همبودي اختلال هاي خلقي و اضطرابي در معتادان جوياي درمان و افراد بهنجار     832 : بررسي همراهي تالاسمي با افسردگي در شهرستان ساري     833 : بررسي همه گير شناسي خودكشي از طريق پزشكي قانوني در استان كرمان     834 : بررسي همه گير شناسي خودكشي در مناطق روستايي     835 : بررسي همه گيرشناسي اختلال هاي رواني در يك روستاي استان تهران     836 : بررسي همه گيرشناسي مصرف سيگار در كاركنان ادارات دولتي اهواز و مقايسه اثربخش روشهاي رفتاري، رفتاري - آموزشي و رفتاري - دارويي در ترك سيگار با كنترل سن، مدت زمان مصرف و هيجان خواهي     837 : بررسي همه گيرشناسي ناتواني يادگيري املاء در دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدائي شهر اهواز و اثر درمان چند حسي در كاهش ناتواني يادگيري املاء در آنان     838 : بررسي همه گيرشناسي و علت شناسي اقدام به خودكشي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در بين مراجعين اورژانس بيمارستان 22 بهمن نيشابور در سال1382     839 : بررسي هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رايانه     84 : اثربخشي آموزش راهبردهاي برنامه ريزي عصبي - کلامي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان      840 : بررسي هويت فرهنگي در دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي (گرايش ها و شناخت ها)         841 : بررسي و تحليل سطوح حيطه شناختي و شاخصهاي روان سنجي امتحان نهايي دروس عربي، حسابان و زيست شناسي دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه در سه منطقه متفاوت اقتصادي - اجتماعي استان خوزستان  842 : بررسي و مقايسه انواع خشونت خانوادگي در زنان و مردان در تهران     843 : بررسي و مقايسه انواع هويت در ابعاد اعتقادي و روابط بين فردي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز     844 : بررسي و مقايسه تاثير شناخت درمانگري بک با شناخت درمانگري تيزدل و تلفيق آن با نرمش هاي يوگا در درمان افسردگي اساسي     845 : بررسي و مقايسه خودپنداره نوجوانان دختر و پسر گريزان و عادي     846 : بررسي و مقايسه رابطه بين سبكهاي مقابله با تنيدگي، خلاقيت هيجاني و سلامت عمومي در دختران دانشجو     847 : بررسي و مقايسه سودمندي شيوه هاي تغيير نگرش منفي به رياضي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي اصفهان     848 : بررسي و مقايسه شانزده تيپ شخصيتي دانشجويان ايراني و هندي      849 : بررسي و مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان عادي و بزهكار شهر تهران     85 : اثربخشي آموزش راهبردي برنامه ريزي عصبي- كلامي بر سلامت عمومي و انگيزش تحصيلي      850 : بررسي و مقايسه ميزان استناد مقالات مجلات نمايه شده در وب علم آي اس آي (ISI Web of Science) با مجلات راهنماي مجلات دسترسي آزاد (DOAJ) در طول سال هاي 2008-2003     851 : بررسي و مقايسه ي تاثير كنكور بر وضعيت رواني و شخصيتي راه يافته گان و راه نيافته گان به دانشگاه و خانواده هاي آنان     852 : بررسي وابستگي نتايج ارزشيابي استادان از دانشجويان به استاد در دوره كارشناسي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران در نيمسال هاي 78-77 تا 80-79     853 : بررسي واكنشهاي فيزيولوژيك به تنيدگي بر اساس فعاليت نظام مغزي / رفتاري     854 : بررسي وضعيت اجتماعي نوجوانان نزد همسالان خود و ارتباط آن با مشكلات رفتار ارتباطي و افسردگي     855 : بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي در شهر تهران     856 : بررسي وضعيت خشونت كلامي در مدارس راهنمايي شهر تهران : مقايسه نظرات دانش آموزان و معلمان     857 : بررسي وضعيت سبک هاي هويت يابي و رابطه آن با سلامت عمومي و پايگاه اقتصادي، اجتماعي     858 : بررسي وضعيت سلامت رواني بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در استان مازندران در سال 1385     859 : بررسي وضعيت سلامت عمومي و شادكامي در دانشجويان دانشگاه يزد     86 : اثربخشي آموزش كارآفريني بر افزايش فعاليت كاريابي زنان جوياي كار شهركرد      860 : بررسي وضعيت نمايه سازي و چكيده نويسي در مراكز اطلاع رساني كشور      861 : بررسي وضعيت وب سايت هاي ايراني بر اساس معيارهاي عمومي ارزيابي     862 : بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي بيماران وابسته به مواد افيوني موفق در ترك مراجعه كننده به واحد سرپايي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان     863 : بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه اعتياد به اينترنت GPIUS دركاربران دانشجوي دانشگاههاي شهر اصفهان سال 1388     864 : بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه بروز خشم حالتي- صفتي اسپيلبرگر (فرم شماره 2)     865 : بررسي ويژگي هاي روان سنجي شاخص تجديدنظر شده حساسيت اضطرابي (ASIR)     866 : بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس افسردگي دانشجويان (USDI) در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه تهران     867 : بررسي ويژگي هاي روان شناختي خشونت گرايان در خانواده     868 : بررسي ويژگي هاي روانسجي ISALEM-97 و مقايسه سبک هاي يادگيري شناختي در دانشجويان     869 : بررسي ويژگي هاي روانسنجي «شاخص رضايت زناشويي»     87 : اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل تنيدگي بر سلامت عمومي      870 : بررسي ويژگي هاي روانسنجي سياهه چند وجهي درد در ميان جمعيت ايراني مبتلا به درد مزمن     871 : بررسي ويژگي هاي زيستي، رواني و اجتماعي والدين داراي بيش از يك فرزند استثنايي     872 : بررسي ويژگي هاي شخصيتي، مهارتهاي اجتماعي، سبكهاي دلبستگي و ويژگيهاي جمعيت شناختي به عنوان پيش بينهاي موفقيت و شكست رابطه زناشويي در زوجهاي متقاضي طلاق و عادي در اهواز     873 : بررسي ويژگي هاي مبتني بر روانسنجي «مقياس درجه بندي حرمت خود» (SERS)     874 : بررسي ويژگيهاي روانسنجي سياهه سازمان شخصيت كرنبرگ     875 : بررسي يادآوري خاطرات در بيماران افسرده، مانيک و افراد بهنجار     876 : بررسي يک مدل پيشنهادي براي پيشايندها و پيامدهاي گذشت در ازدواج     877 : بررسي کارآيي و اثربخشي شناخت درماني مبتني بر هشياري فراگير (MBCT) در درمان و جلوگيري از عود و بازگشت افسرده خويي     878 : بررسي کمي و کيفي رضايت زناشويي معتادان و همسران آنها در مراجعه كنندگان به كلينيك درمان و ترك اعتياد     879 : بررسي کنسرسيوم هاي خريد اطلاعات علمي دانشگاهي ايران و جهان     88 : اثربخشي آموزش گروهي خودكارآمدي بر كاهش هراس اجتماعي      880 : بررسي کيفي نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهاي مخاطره آميز نوجوانان     881 : بررسي کيفيت زندگي مربوط به سلامت در مبتلايان به نشانگان روده تحريک پذير     882 : بررسي‌ مقدماتي‌ ميزان اعتبار و قابليت اعتماد مقياس جهت گيري‌ مذهبي‌      883 : بررسي‌ ملاكها و كيفيت دوستي‌ در كودكان و نوجوانان دختر     884 : بررسي‌ و مقايسه خود ارزشيابي‌ رفتاري‌ در سه موقعيت خانه، مدرسه، همسالان در بين دختران و پسران سنين مختلف     885 : برسي اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي، بر تغيير نگرش نسبت به تحصيل     886 : برنامه بهداشت روان در جمهوري اسلامي ايران     887 : بروز نشانگان روان پزشكي در زنان داراي همسران معتاد     888 : برونگرايي ـ درونگرايي، کمرويي، و مهارت زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي     889 : بستري و درمان اجباري: نگاهي به قوانين بهداشت روان (مقاله مروري)     89 : اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر شيوه هاي حل مساله دانش آموزان      890 : بنيادهاي زيستي - رواني زمينه ساز اعتياد     891 : به سوي بهداشت روان     892 : بهبود حرمت خود و خودكارآمدي در نوجوانان     893 : بهداشت رواني در قرن بيست و يكم و چالشهاي پيش رو     894 : بهوشياري و نيازهاي بنيادي روانشناختي در بيماران قلبي - عروقي     895 : پاسخ هاي رفتاري تيزهوشان به محركهاي مبهم اجتماعي     896 : پايايي و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره هاي يانگ     897 : پايايي و روايي پرسش نامه دلايل زندگي بزرگسالان     898 : پايايي و روايي فرم کوتاه نسخه فارسي «مقياس سنجش آگاهي نداشتن از اختلال رواني» در مبتلايان به شيدايي روان پريش     899 : پايايي و روايي مقياس افسردگي ـ شادكامي مك گريل و جوز‏ف     9 : آسيب هاي رواني و بهداشت روان در متون ايراني ميانه      90 : اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر افزايش سلامت روان دانشجويان      900 : پايايي و روايي مقياس حمايت اجتماعي در دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان         901 : پايايي و روايي نخستين آزمون ساختار يافته عيني - باليني (OSCE) روانپزشکي در ايران  902 : پايايي، اعتبار، و هنجاريابي پرسشنامه شادكامي آكسفورد     903 : پايايي، روايي و هنجاريابي آزمون ماتريس هاي پيشرونده ريون پيشرفته در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان     904 : پايداري نظريه هاي ضمني با داده هاي عيني و مجرد در رابطه هاي تابعي مثبت و منفي در ميان دانشجويان روان شناسي اجتماعي در دانشگاه اصفهان     905 : پبشرفتهايي در قلمرو سلامت حرفه اي: از آغاز تنيدگي زا تا آينده اي مثبت (قسمت دوم)     906 : پبشرفتهايي در قلمرو سلامت حرفه اي: از آغازي تنيدگي زا تا آينده اي مثبت (قسمت اول)     907 : پبشرفتهايي در قلمرو سلامت حرفه اي: از آغازي تنيدگي زا تا آينده اي مثبت (قسمت سوم)     908 : پرخاشگري آشکار و رابطه اي در کودکان دبستاني     909 : پرخاشگري رابطه اي در کودکان پيش دبستاني     91 : اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله اي مبتني بر مدل مارلات در پيشگيري از عود و افزايش تاب آوري در افراد وابسته به مواد      910 : پرسشنامه غربالگري اختلالهاي اجتماعي/ هيجاني كودكان پيش‌ دبستاني: يك مطالعه روا سازي متقاطع     911 : پژوهش كتاب سنجي نشريات علمي بهداشت روان ايران     912 : پژوهشي در الگوي رفتاري افسردگي: بررسي نقش تقويت و تنبيه محيطي بر رفتارهاي خود تقويتي و خود تنبيهي      913 : پنج رگه اصلي شخصيت و حرمت خود به عنوان پيش بينيهاي بهزيستي فضيلت گرا     914 : پنج عامل بزرگ شخصيت و نياز به شناخت     915 : پول شويي و تعليم و تربيت      916 : پي گيري يک ساله بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي بستري شده در بيمارستان روزبه     917 : پيامدهاي شناختي كودك ‌آزاري در دختران نوجوان     918 : پيدايش و گسترش خدمات مرجع در كتابخانه ها     919 : پيش بيني «تعلل ورزي رفتاري و تصميم گيري» با توجه به باورهاي فراشناختي در دانشجويان     92 : اثربخشي آموزش مهارتهاي جنسي بر نگرش جنسي زوج هاي در شرف ازدواج      920 : پيش بيني آگاهي فراشناختي و پيشرفت تحصيلي بر اساس جهت گيري هدف پيشرفت     921 : پيش بيني اختلال دلبستگي كودكان دبستاني بر اساس سبك دلبستگي والدين آنها     922 : پيش بيني بهبودي يا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجاني و رويارويي مذهبي     923 : پيش بيني بهزيستي در مبتلايان به هراس اجتماعي بر اساس انواع «خود ناهمخواني»     924 : پيش بيني تعهد سازماني اعضاي هيات علمي بر اساس ادراك آنان از محيط کار     925 : پيش بيني تعهد سازماني و مولفه هاي آن بر اساس متغيرهاي هفده گانه فردي و سازماني     926 : پيش بيني جهت گيري هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصيت در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز     927 : پيش بيني رضايت زناشويي و تفكر قطعي نگر در زوجين     928 : پيش بيني رفتارهاي پرخـطر بر اساس هيجان خواهي و عوامل جمعيت شناسي در دانشجويان دانشگاه اصفهان     929 : پيش بيني صميميت اجتماعي بر اساس سبک هاي هويت، تعهد هويت و جنسيت     93 : اثربخشي آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر سازگاري فردي - اجتماعي دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر      930 : پيش بيني غيبت كاركنان با استفاده از دو روش رگرسيوني كمترين مجذورهاي متداول و توبيت     931 : پيش بيني فرار دختران با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصيت     932 : پيش بيني كننده هاي درگيري شغلي در استادان دانشگاه آزاد اسلامي     933 : پيش بيني كننده هاي روان شناختي رضايت از زندگي     934 : پيش بيني موفقيت و شکست رابطه زناشويي بر اساس مهارت هاي اجتماعي     935 : پيش بيني ميزان مشكلات رفتاري دانش‌آموزان در خانه، مدرسه و با همسالان     936 : پيش بيني کارکرد خانواده بر اساس ويژگي هاي شخصيتي زوجين     937 : پيش بيني کننده هاي علايم وسواسي - اجباري در دانشجويان     938 : پيشرفت تحصيلي و روشهاي تدريس در دانشجويان با سبكهاي شناختي مستقل/ وابسته به زمينه     939 : پيوند عروق كرونر: ارتباط مدت اتصال به پمپ با حالات رواني     94 : اثربخشي آموزش والدين بر مشكلات رفتاري كودكان ADHD (مطالعه تك موردي)      940 : تأثير تحريك نقاط حساس گوش بر توانايي هوش كلامي دانش آموزان آسيب ديده ي مغزي پسر كم هوش مرزي آموزشگاه استثنائي پويا در سال تحصيلي 1382-1381     941 : تأثير ورزش صبحگاهي در كاهش تمايلات پرخاشگري كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير      942 : تاب آوري، آسيب پذيري و سلامت رواني     943 : تاب آوري، سلامت رواني و رضايتمندي از زندگي     944 : تاثير آموزش «برنامه تربيت سازنده» به مادران بر مشکلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي كم توجهي     945 : تاثير آموزش آرميدگي عضلاني در کاهش علايم سندرم پيش از قاعدگي     946 : تاثير آموزش ابزار وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعي و بهداشت رواني دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي دبيرستاني شهرستان اهواز     947 : تاثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشارخون بالا     948 : تاثير آموزش بارش مغزي بر خلاقيت دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز با كنترل هوش     949 : تاثير آموزش باور کاذب بر پاسخ گويي به تكاليف نظريه ذهن در کودکان 3 تا 6 سال     95 : اثربخشي برنامه درماني همسران جانبازان داراي اختلال استرس پس از ضربه با رويكرد آدلر با كاهش نشانه هاي اين اختلال در جانبازان و افزايش رضايت زناشويي زوجين      950 : تاثير آموزش بر تحول صلاحيت راهبردي حساب در کودکان ايراني     951 : تاثير آموزش برنامه تركيبي درمان شناختي رفتاري با رويكرد مثبت گرايي بر پيشگيري از خشونت نوجوانان شهر تهران     952 : تاثير آموزش تربيت سازنده فرزندان به والدين در کاهش مشکلات رفتارى کودکان     953 : تاثير آموزش تنش ‌زدايي بر پايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار     954 : تاثير آموزش تنش زدايي تدريجي بر مديريت تنيدگيهاي ناشي از رويدادهاي زندگي روزمره     955 : تاثير آموزش تنش زدايي تدريجي و مهارتهاي مقابله اي بر ميزان تنيدگي و شيوه هاي مواجهه دخت


مطالب مشابه :


موضوع پایان نامه

روانشناسی - موضوع پایان نامه - "همه چیز در درون توست" 09376906302
موضوعات روش تحقیق

پایان نامه روانشناسی - موضوعات روش تحقیق - پایان نامه روانشناسی - علوم تربیتی - علوم اجتماعی
انجام پروپوزال - روش تحقیق - تحقیقات رشته های مختلف - پایان نامه و پروژه دانشجویی

پایان نامه روانشناسی - انجام پروپوزال - روش تحقیق - تحقیقات رشته های مختلف - پایان نامه و
پایان نامه رشته علوم تربیتی

انجام پایان نامه رشته علوم اتربیتی - گرایش های مختلف. انجام پایان نامه رشته انجام پایان نامه
بانک موضوع برای پایان نامه

بانک موضوع برای پایان نامه. بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت
پایان نامه رشته روانشناسی

این وبلاگ اختصاص داره به فروش پایان نامه- روش تحقیق -پوروپوزال رشته های روانشناسی علوم
پایان نامه روانشناسی - مشاوره - علوم تربیتی

این وبلاگ اختصاص داره به فروش پایان نامه- روش تحقیق -پوروپوزال رشته های روانشناسی علوم
تبلیغات و ابزارهای تبلیغاتی:

پایان نامه روانشناسی - تبلیغات و ابزارهای تبلیغاتی: - مقالات علمی و دانش محور در زمینه تولید
برچسب :