1-6-تحلیل امتحانات دوره متوسطه(محاسبه درصد قبولی و میانگین نمرات)

بسمه تعالی                                 « ارزش هر کس به میزان دانایی اوست.» حضرت علی (ع)

         «  راهنمای استفاده از نرم افزار تحلیل نتایج امتحانات پایان ترم دوره متوسطه»

با سلام و احترام خدمت شما همکار گرانقدر

اینجانب محمد گل چین حق دبیر ریاضی شهرستان مراغه که در پست معاون اجرایی مجتمع شهید پرکار مشغول خدمت می باشم جهت انجام امورمجتمع از فایل های اکسل بهره بسیار برده ام. جهت استفاده شما عزیزان این فایلها در وبلاگم قرار داده ام و امیدوارم استفاده از آنها سودمند باشد.

نرم افزار حاضر جهت تجزیه و تحلیل امتحانات پایان ترم طراحی شده که تنها با وارد کردن مشخصات کلاس و مشخصات دانش آموزان (که قابل دریافت از سامانه سناد می باشد) و نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان اطلاعات زیادی در اختیار شما همکاران عزیز قرار می دهد از جمله تحلیل آزمون، نتایج کلی آزمون، رسم نمودارهای مختلف،صدور کارنامه برای هر دانش آموز،جمع بندی اطلاعات برای تحلیل اطلاعات دبیرستان و منطقه.

و با در نظر گرفتن اینکه ارسال میانگین نمرات و درصد قبولی به اداره ضروری می باشد ،با وارد کردن نمرات در این فایلها(بجای مثلا ماشین حساب)می توان علاوه بر موارد ذکر شده،اطلاعات  بالا را نیز بدست آورد.توضیحات بیشتر قسمت های مختلف فایلها در زیر می آید. ضمنا جهت آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان نمونه های پرشده ای از هر فایل پیوست گردیده است. اطلاعات وارد شده بصورت تصادفی انتخاب شده و غیرواقعی می باشد.

فایل کلاس:

صفحه1: ورود اطلاعات

در این صفحه (فقط در خانه های سبز کم رنگ)،تمامی اطلاعات خواسته شده را وارد کنید.

توجه:ممکن است بعضی از اطلاعات، توسط اداره بصورت تکمیل شده ارسال شود در اینصورت جهت هماهنگی با سایر مدارس آنها را تغییر ندهید

مخصوصا در مورد ترتیب درسها این مسئله بسیار مهم است.

نام و نام خانوادگی دانش آموزان کلاس  را می توانید از طریق دفتر آمار فرمت اکسل - دریافت شده از  سامانه سناد – وارد نمایید.(هنگام pasteکردن گزینه values را انتخاب نمایید.)توجه داشته باشید که وارد کردن نام خانوادگی دانش آموزان جهت نمایش اطلاعات ضروری می باشد.نام دروس را فقط در جدول مشخص شده وارد کنید تا در سایر سلول ها بصورت خودکار  نام درسهاوارد شوند.

نمره مستمر و پایانی با توجه به قوانین امتحانات می توانند با ضریب خاصی در نمره میانگین تاثیر داشته باشند.همچنین هر درس با توجه به قوانین امتحانات می تواند با ضریب خاصی در معدل دانش آموز تاثیر داشته باشند.اگر چنین ضرایبی تعریف نشده باشد ،در خانه های مربوطه عدد1 را واردکنید.

توجه:وارد کردن عدد 1 در خانه های مذکور جهت انجام محاسبات ضروری است.

توجه: هر درسی که در امتحانات شما وجود ندارد،نام این درسو ضریب آن را خالی بگذارید. در این صورت هیچ اطلاعاتی در ستونهای مربوط به این درس  نمایش داده نمی شود و نمودارها نیز عدد0 را نشان می دهند.

توجه:اگر برای درسی که در امتحانات شما وجود ندارد ضریب وارد کنید،معدل دانش آموزان اشتباه محاسبه می شود.

 

 

صفحه 2: ورود نمرات

فقط نمرات مستمر و پایانی هر درس را وارد کنید.سایر اطلاعات از صفحه اول وارد می شوند. .پس از تکمیل اطلاعات صفحه اول ،این صفحه(صفحه 2)در صورت نیاز می تواند چاپ گردیده و جهت تکمیل سایر اطلاعات در اختیار معلم مربوطه قرار گیرد.

توجه: در وارد کردن اعداد اعشاری ممیز همان نقطه کنار اعداد کیبورد می باشد نه دکمه های دیگر.

صفحه 3و4و5: تحلیل آزمون

در این صفحات موارد زیر برای هر درس  محاسبه می شوند:

1-میانگین نمره مستمر و پایانی:

با اعمال ضرایب نمره مستمر و پایانی ، بصورت دقیق(نه گرد شده) تا دو رقم اعشار محاسبه می گردد.

2-تفاوت با میانگین:

نمره میانگین دانش آموز از معدل نمرات میانگین کلاس در آن درس کم می شود.(تا دو رقم اعشار)در نتیجه اگر این عدد مثبت باشد نشان می دهدسطح دانش آموز در این درس از متوسط کلاس بالاتر است و اگر منفی باشد یعنی سطح دانش آموز از متوسط کلاس پایین تر است.

3-رتبه در کلاس :

از روی نمره میانگین،رتبه دانش آموز در بین تمام دانش آموزان  کلاس محاسبه می شود .توجه داشته باشید که دانش آموزان دارای نمره مساوی دارای رتبه های مساوی خواهند بود. به عنوان مثال اگر سه دانش آموز دارای نمره 20 باشند رتبه همه آنها  یک خواهد بود و دانش آموزی که دارای نمره 19باشد دارای رتبه 4 خواهد بود.

4- وضعیت قبولی:

اگر نمره میانگین دانش آموز پایین تر از 10 باشد در این ستون کلمه تجدید قید می گردد در غیر اینصورت خالی می ماند.

در ستون معدل دانش آموزان کلاس معدل نمرات مستمر و پایانی و میانگین هر دانش آموزبا توجه به به تعداد دروس و ضریب هر یک، محاسبه گردیده و موارد بالا برای این معدل ها نیز محاسبه می گردد.همچنین تعداد دروس تجدیدی هر دانش آموز  محاسبه می شود و در صورتیکه این عدد صفر باشد کلمه قبول و در غیر اینصورت کلمه تجدید در ستون کناری (وضعیت قبولی )درج می گردد.

صفحه 6:نتایج کلی

در این صفحه موارد زیر محاسبه می شود:

1-     مجموع کلاسی نمرات مستمر،پایانی و میانگین و معدل هر کدام برای هر درس و معدل دانش آموزان

2-     درصد قبولی هر درس:از نسبت تعداد دانش آموزان غیر تجدید در آن درس به تعداد کل دانش آموزان بدست می آید.

3-     درصد قبولی کلی کلاس :از نسبت تعداد دانش آموزانی که تعداد تجدید آنها صفر است به تعداد کل دانش آموزان بدست می آید.

 

صفحه7: نمودار های کلی

برای ستون های معدل نمرات میانگین ودرصد قبولی صفحه 6  نمودار رسم می شود که وضعیت کلی کلاس را نمایش می دهند.

صفحه8و9و10: نمودار دروس

از روی نمره میانگین هر دانش آموز ، برای هر درس و معدل آنها  نمودار رسم می شودو در زیر نمودار ،نام خانوادگی دانش آموزان قید می گردد.

صفحه 11: خروج اطلاعات جمع بندی شده

معدل نمرات میانگین و درصد قبولی هر درس و معدل دانش آموزان که در صفحه نتایج کلی محاسبه شدهبود جهت جمعبندی اطلاعات دبیرستان– فقط ردیف سبز کم رنگ- به فایل دبیرستان(  قسمت ورود اطلاعات جمعبندی شده ) وارد می شوند.(هنگام pasteکردن گزینه values را انتخاب نمایید.)

20 صفحه آخر:کارنامه دانش آموزان

 نتیجه عملکرد هر دانش آموز بصورت کارنامه ای جداگانه طبق ردیفهای صفحه ورود اطلاعات  ارائه میگردد.

توجه: حداکثر تعداد دانش آموزان کلاس 40 نفر می تواند باشد.

فایل دبیرستان:

صفحه 1:ورود اطلاعات

در این صفحه (در خانه های سبز کم رنگ)، اطلاعات لازم را وارد کنید.. نام دروس را فقط در جدول مشخص شدهوارد کنید تا در سایر سلول ها بصورت خودکار  نام درسها وارد شوند.اگر  درسی در امتحانات شما وجود ندارد، نام این درس را خالی بگذارید.در این صورت هیچ اطلاعاتی در ستونهای مربوط

به این درس  نمایش داده نمی شود.منظور از تعداد واحد تعداد واحدهایی است که می خواهیم اطلاعات آنها را جمع بندی کنیم که همان تعداد کلاسهامی شود.

توجه:ممکن است بعضی از اطلاعات، توسط اداره بصورت تکمیل شده ارسال شود در اینصورت جهت هماهنگی با سایر مدارس آنها را تغییر ندهیدمخصوصا در مورد ترتیب درسها این مسئله بسیار مهم است.

صفحه 2:ورود اطلاعات جمعبندی شده

اطلاعات جمعبندی شده در صفحه 11 هر کلاس را وارد کنید..(هنگام pasteکردن گزینه values را انتخاب نمایید.).

توجه:وارد کردن نام دبیرستاندر همه ردیفهای این صفحه جهت نمایش اطلاعات ضروری می باشد.

صفحه3و4و5: تحلیل اطلاعات

برای میانگین نمره و درصد قبولی هر کلاس، رتبه در دبیرستان و تفاوت از میانگین دبیرستان محاسبه می شود. این کار برای هر درس و نیز معدل کل هر کلاس انجام می شود.

 

 

صفحه 6:نتایج کلی

میانگین نمره و درصد قبولی کل دبیرستان محاسبه می شود.این کار نیز برای هر درس و  معدل کل انجام می شود.

صفحه7: نمودار های کلی

برای ستون های میانگین نمره ودرصد قبولی صفحه 6  نمودار رسم می شود که وضعیت کلی دبیرستان را نمایش می دهند.

صفحه 8: خروج اطلاعات جمع بندی شده

اطلاعاتی که در صفحه نتایج کلی محاسبه شده بود جهت جمعبندی اطلاعات منطقه ، – فقط ردیف سبز کم رنگ-  به فایل اداره(  قسمت ورود اطلاعات جمعبندی شده ) وارد می شوند.(هنگام pasteکردن گزینه values را انتخاب نمایید.)

 

توجه: حداکثر تعداد کلاسهای دبیرستان40 باب  می تواند باشد.

فایل اداره:

دارای شرایطی مشابه با فایل دبیرستانجهت تحلیل و جمع بندی اطلاعات 5000 باب دبیرستان یا کلاس است.با ذکر این نکته که در تحلیل کلاس به کلاس ،اطلاعات از صفحه 2 فایل دبیرستان و در تحلیل دبیرستان به دبیرستان ،از صفحه 8 فایل دبیرستان وارد می شوند.(منظور از تعداد واحد که یا می تواند کلاس باشد یا دبیرستان همین است.)جهت سهولت مشاهده و وارد کردن اطلاعات در صفحات 2و3و4و5ردیف های بالایی هر صفحه فریزشده اند. پس اگر احیانا باوجود ورود تمام اطلاعات لازم- این صفحات را خالی دیدید به ابتدای صفحات مراجعه کنید.

توجه:وارد کردن نام دبیرستان در همه ردیفهای صفحه 2 جهت نمایش اطلاعات ضروری می باشد.

نکات کلی :

1-در همه فایلها غیر از صفحات ورود اطلاعات، سلولهای سایر صفحات با توجه به فرمولهای درج شده و اطلاعات ورودی محاسبه می شوند و غیر قابل تغییرند.

2-با کمتر و بیشتر کردن درصد زوم هر صفحه -از گوشه پایین سمت راست- می توان اطلاعات صفحه را درشتتر دید یا همه صفحه را یکجا دید.

3-در همه فایلها هر صفحه در یک برگ قابل چاپ می باشد.فقط در فایل اداره، صفحه تحلیل اطلاعات و ورود اطلاعات جمعبندی شده بطور متوسط اطلاعات هر 50 دبیرستان در یک برگ قابل چاپ است.اگر قصد چاپ ندارید،می توانید در آفیس 2010 بصورت pdf، save as نمایید.و یا جهت

ارسال اطلاعات صفحه اول و دوم را نیز مانند سایر صفحات از سربرگ  Reviewe قسمت protect sheet(در صورت تمایل همراه با دادن رمز)  قفل کنید تا اطلاعات آن غیر قابل تغییر شوند.

4-صفحات خروج اطلاعات روی درجه زوم کم قرار گرفته اند تا بتوانید راحتتراین اطلاعات را بطور یکجا انتخاب کنید. توجه داشته باشید که هنگام ورود این اطلاعات کافیست فقط روی اولین سلول از سمت راست، اراست کلیک کرده و  paste با گزینه values را انتخاب نمایید. در حالت کلی این یکی از خواص مفید اکسل است که هنگامی که یک  محدوده از سلولها را کپی کرده ایم برخلاف جداول وورد کافیست روی بالاتترین سلول از سمت راستِ محدوده ای که می خواهیم اطلاعاتمانقرار گیرند paste کنیم.

5-اگر بعد از تکمیل تمامی اطلاعات، احیانا در خانه ای علامت #### مشاهده کردید نشانه کوچک بودن سلول برای نمایش اطلاعات است پس فونت سلول را کمتر کنید.بدلیل اینکه ممکن است برخی از اسامی طولانی باشد فونت کمتری برای آنها انتخاب شده است .در صورت تمایل می توانید فونت آنها را بزرگتر کنید.

این نرم افزار با شماره 30027 در دبیرخانه شورای مرکزی نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به ثبت رسیده است و یقینادارای کاستیها و ایراداتی است که تذکر آنها از طریق [email protected]  منجر به بهبود آن خواهد بود.

خداوند متعال را شاکر خواهم بود اگر استفاده از این نرم افزار  رضایت خاطر شما همکارگرانقدر  را فراهم آورد .

اگر این امر تحقق گردید روح مادر مرحومم را با نثار صلواتی شاد کنید.

             با تشکر محمد گلچین حق مجتمع شهید پرکار - شهرستان مراغه - استان آذربایجان شرقی

 


مطالب مشابه :


کارنامه نفرات قبول شده در ارشد فراگیر پیام نور

قبولی در منابع آزمون اشد،دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد،پذیرش دانشجوی ارشد
1-6-تحلیل امتحانات دوره متوسطه(محاسبه درصد قبولی و میانگین نمرات)

(محاسبه درصد قبولی و از جمله تحلیل آزمون، نتایج کلی آزمون جهت انجام محاسبات
درصدهای دروس کنکور ارشد ساخت و تولید

درصد دروس یکی از دوستان قبولی شبانه در گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد محاسبات آنلاین
مصاحبه با نفر ممتاز آزمون نظام مهندسی آذر 92رشته عمران نظارت

ایا شما همزمان در آزمون محاسبات و شما به 67 درصد تقلیل می قبولی در آزمون
بسته های آموزش غیر حضوری آمادگی نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی تهیه شده که درصد قبولی بالایی را نظارت و اجرا و محاسبات با هزینه
تحلیل آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سال 93

مشاوره آزمون استعلام موضوع پایان نامه. لینک دوستان. قالب وبلاگ. سايت ديوان محاسبات
در صد قبولی

رد کنم تا مبادا درصد قبولی بدتر از آن از محاسبات معمولی آزمون ‌ ورودي
معرفی دانشگاه های غیرانتفاعی دارای رتبه های نخست در آزمون کارشناسی ارشد

که دانشجویان آنها بیشترین درصد قبولی را در آزمون کارشناسی سال 91 محاسبات
آگهی دعوت برای آزمون حسابدار رسمی(سازمان حسابرسی)

آگهی دعوت برای آزمون ( %25 ) و قوانین تجارت و محاسبات برای قبولی داوطلبان در آزمون بشرح
برچسب :