شرح وظایف معلم

شرح وظایف معلمان

عنوان پست : معلم                                                 واحد سازمانی : دبستان

شرح وظایف :

شاغل این پست زیر نظر مدرسه به شرح زیر انجام وظیفه می نماید:

1-کوشش و اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملا آموزنده و پرورش دهنده در کلاس منطبق با موازین و معیارهای اسلامی به طوریکه زمینه شکوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.

2-کوشش در ایجاد روحیه نظم و ترتیب و دقت و همکاری و تعاون در دانش آموزان و علاقه مند نمودن آنان به تحقیق و تفحص.

3-اجرای برنامه های آموزشی – پرورشی مصوب (تدریس به موقع کلیه مواد برنامه طبق جدول ساعات کار هفتگی و سازمان بندی سالانه و اهتمام در بهبود کیفیت آموزشی از طریق بکار گرفتن شیوه ها و روشهای جدید تدریس با استفاده از وستیل کمک آموزشی و تهیه طرح درس)

4-فراهم کردن موجبات ارزشیابی به موقع از پیشرفت تحصیلی و سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع نقاط ضعف یادگیری دانش آموزان.

5-انجام ارزشیابی های تشخیصی ، تدریجی و پایانی برابر آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.

6-دقت در برگزاری امتحانات شفاهی و عملی دانش آموزان.

7-تححیح دقیق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلی یا نهایی بر حسب مورد برابر دستورالعملهای صادره از سوی آموزش و پرورش.

8-رسیدگی مستمر به تکالیف دانش آموزان و سعی در حسن خط و بهبود کار آنان.

9-تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شرکت در شوراهای آموزشی – پرورشی مدرسه و گرده همایی ها و دورههای کارآموزی و ارائه پیشنهادهای لازم.

10-شرکت فعالانه در گروههای آموزشی مربوط و تبادل نظر با سایر کارکنان در اجرای بهتر برنامه های درسی و ارائه پیشنهادهای لازم.

11-پیشنهادهای لازم در مورد برنامه های درسی ، پرورشی ، روشها و وسایل و اجرای مصوبات شوراها در حدود مقررات لازم.

12-همکاری و تبادل نظر با اولیل دانش آموزان در موارد لازم به منظور آگاهی از وضع رفتار و تحصیلات دانش آموزان و راهنمایی خانوادهها برای چاره جویی دشواریها و مسایل تحصیلی دانش آموزان با اطلاع مدیر مدرسه.

13-رسیدگی مرتب به کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ثبت نمرات آنان بر اساس مفاد آئین نامه امتحانات ، انجام آزمایشها و کارهای عملی لازم با توجه به محتوای کتاب درسی مربوط.

14-ثبت خلاصه ای از آمایشهای انجام شده و نتایج آن توسط دانش آموزان یا معلم در دفتر مربوط.

15-دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذکر مطالب لازم به آنان در این زمینه .

16-شرکت فعال در جلسات شورای معلمان و اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم.

17-توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و توجه لازم به دانش آموزانی که در یادگیری نارسایی هایی دارند و یا دیر آموز هستند.

18-سعی در شناسایی ناهنجاریهای رفتاری و نارساییهای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دانش آموزان و همکاری با مدیر و دیگر مسئولین و اولیا در جهت اصلاح و رفع مشکل آنان.

19-همکاری ومعاضدت با مدیر و معاون و سایر معلمان در اجرای ضوابط و مقررات دستورالعملها و بخشنامه ها.

20-همکاری و مساعدت لازم با مسئولین و حضور به موقع درمدرسه در جریان برگزاری امتحانات.رسیدگی مرتب به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارشهای لازم به اولیا مدرسه.

 21-ورود به کلاس قبل از دانش آموزان و خروج بعد از آنان و عنداللزوم همکاری با معاونت مدرسه برای مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفریح.

22-حضور در جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی به عنوان مراقب یا ناظر یا مسئول حوزه و یا بر حسب مسئولیتی که طبق دستورالعملهای صادره از سوی آموزش و پرورش به وی محول می گردد.

23-همکاری در تشکیل و نظم پرونده های تحصیلی دانش آموز

24-انتقال و ثبت نمرات امتحانی در لیست معلم و کنترل آن و تحویل به موقع به مدیر مدرسه پس از امضا

25-انجام سایرامور ارجاعی مربوط.


مطالب مشابه :


شرح وظايف معاون مدرسه

شرح وظايف معاون ـ ايجاد هماهنگي و تقسيم كار براساس شرح وظايف با ديگر دبستان مولوی
شرح وظایف معاون آموزشی

آمادگی و دبستان پسرانه سما 3 اصفهان - شرح وظایف معاون آموزشی - معاون آموزشی و پژوهشی
شرح وظایف معاون آموزشی

پژوهشگران دبستان پسرانه شرح وظایف معاون
شرح وظایف معاون آموزشی براساس دستورالعمل صادره از وزارت آموزش و پرورش

نظم در دبستان - شرح وظایف معاون آموزشی براساس دستورالعمل صادره از وزارت آموزش و پرورش - - نظم
شرح وظایف معلم

دبستان. شرح وظایف : 19-همکاری ومعاضدت با مدیر و معاون و سایر معلمان در اجرای ضوابط و
شرح وظایف معاون آموزشی مجتمع آموزشی و پرورشی

شرح وظایف معاون آموزشی مجتمع آموزشی و پرورشی . 1. دبستان سلمان فارسی-دوره اول ودوم(آرام)
شرح وظایف کادر مدرسه

دبستان. شرح وظایف : شاغل این پست زیر نظر مدیر و معاون مربوطه وظایف مشروحه ذیل را به
برچسب :