وظایف انجمن اولیاومربیان . شورای معلمان/ انجمن اولیا و مربیان پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و مربیا

 وظایف  انجمن اولیاومربیان

 بي‌ترديد انجمن هاي اوليا و مربيان به عنوان قديمي ترين و مردمي ترين نهاد مشاركتي در آموزش و پرورش مي‌باشند كه «به منظور تقويت همكاري و مشاركت اولياي دانش‌آموزان براي كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي و گسترش ارتباط در كانون مقدس خانه و مدرسه، تلاش مي نمايد»؛ وانگهي تعليم و تربيت در نظام جمهوري اسلامي از جمله مهم ترين و اساسي ترين نهادهاي كشور است كه جايگاه اعتقادي و آرماني آن، اهميت آن را مضاعف مي سازد. و براي تحقق اهداف نظام تعليم و تربيت، علاوه بر دستگاه آموزش و پرورش، پدران و مادران           ( اوليا ) نيز مسووليت مشترك دارند.

سازمان يونسكو توصيه مي كند : «بايد راهبردهايي به وجود آيد كه بتوان خانواده‌ها را در امر آموزش فرزندان خود مشاركت داد». و در فصل سوم قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش، ذيل عنوان اصول و مباني و خط مشي كلي آموزش و پرورش ماده هفتم آمده است كه «به منظور تعميم و توسعه آموزش و پرورش در كشور، زمينه‌هاي جلب مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طريق ممكن فراهم آيد». به اين تربيت، زمينه‌هاي لازم و مناسب براي همكاري هر چه بيش‌تر بين اوليا و آموزش و پرورش مهيا گرديده است، و حتي با توجه به اهميت و حساسيت فوق‌العاده موضوع، يكي از وظايف آموزش و پرورش استمداد از اوليا در تعليم و تربيت تعيين گرديده است، به نحوي كه در ماده 26 قانون فوق به اين امر مهم عنايت شده است:           «ارتباط مستمر با اولياي دانش‌آموزان و استمداد از آن‌ها در تعليم و تربيت با توجه به نقش عظيم خانواده در اين امر خطير». اما از آنجا كه برابر مقررات مديران مدارس موظف به تشكيل انجمن اوليا و مربيان مي‌باشند و در اين راستا مي‌توانند نقش كليدي را ايفا نمايند لذا تقرير اهم وظايف مديران نسبت به انجمن اوليا و مربيان در ذيل جهت تنوير اذهان اوليا و نيز تاكيد اين مهم براي مسوولين آموزشگاه‌ها حايز اهميت است:

1-برگزاري انتخابات انجمن حداكثر تا پايان مهرماه هر سال (در موارد استثنايي آخرين مهلت 15 آبان ماه است).

2-هر دو هفته و يا حداقل ماهي يكبار از اعضاي انجمن براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آيد

3-دعوت براي جلسات عادي و فوق‌العاده به عهده مدير مدرسه است و در صورت ضرورت، رييس انجمن نيز مي‌تواند از اعضا براي شركت در جلسات دعوت كند.

4-مدير مدرسه موظف است اطلاعيه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل هاي سازمان مركزي، اداره كل استان، منطقه يا شهرستان را كه به منظور اطلاع و يا اقدام براي انجمن مدرسه ارسال مي شود، پس از دريافت در اولين جلسه به اطلاع اعضاي انجمن برساند و مراتب را در صورت جلسه ثبت كند.

5-مدير مدرسه موظف است انجمن اوليا و مربيان، شوراي مدرسه، شوراي معلمان و شوراي دانش‌آموزان را در مدرسه تشكيل دهد و بر چگونگي ثبت و نگهداري سوابق و صورت جلسات مربوط نظارت كند.

6-مدير مدرسه موظف است ظرف مدت 5 روز پس از انجام هر يك از مراحل زير يك نسخه از صورت جلسه مربوط را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال كند.

الف- انجام انتخابات انجمن در ابتداي هر سال تحصيلي.

ب- تشكيل اولين جلسه انجمن و انتخاب هيأت رئيسه فهرست اسامي و مشخصات كامل اعضاي اصلي و علي البدل با نشاني منزل و محل كار، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، نوع شغل و شماره تلفن آنان در صورت جلسه قيد گردد.

ج- انجام هر گونه تغييرات مربوط به اعضاي اصلي و جايگزيني اعضاي علي البدل.

د- ارايه گزارش عملكرد و بيان و گزارش فعاليت انجمن.

7- همكاري با انجمن مدرسه به منظور دريافت اطلاعات از تخصص‌ها و مهارت‌هاي اوليا و استفاده بهينه از مشاركت اوليا.

8- همكاري با انجمن مدرسه براي معرفي اوليا به مراكز مشاوره خانواده.

9- همكاري با انجمن مدرسه در جهت برقراري ارتباط دو جانبه با مراكز فرهنگي و ديني و   انجمن هاي مدارس هم جوار.

10-همكاري با انجمن مدرسه در جهت تامين امكانات تحصيلي دانش آموزان بي بضاعت.

11- هم انديشي و همكاري با انجمن مدرسه به منظور اجرا برنامه‌هاي آموزش خانواده.

12- همكاري و هماهنگي با انجمن مدرسه در برنامه‌ريزي و برگزاري گردهمايي اوليا و مربيان به مناسبت اعياد و تشويق اولياو مربيان فعال و دانش آموزان كوشا.

13- فراهم آوردن امكانات لازم براي تشكيل كلاس‌هاي جبراني، تقويتي، فرهنگي و ورزشي به‌ويژه غني‌سازي اوقات فراغت دانش‌آموزان در ايام تابستان با همكاري انجمن اوليا و مربيان.

14- فراهم آوردن امكانات لازم براي گردش‌هاي علمي، تربيتي، تفريحي، و زيارتي دانش‌آموزان

15- نظر به اين كه در مدرسه بايد حداقل دوبار در سال از دانش‌آموزان معاينه پزشكي به عمل آيد، مديران مدارس بايد با كمك انجمن اوليا و مربيان نهايت همكاري را با مسوولان و سازمان‌هاي بهداشتي براي تامين و سلامت دانش‌آموزان داشته باشند.

16- در مناطقي كه مربي بهداشت يا مركز بهداشتي درماني براي اجراي برنامه‌هاي بهداشتي وجود نداشته باشد و انجمن اوليا و مربيان نيز قادر به  تامين آن نباشد مدير مدرسه بايد در اسرع وقت با تهيه گزارش لازم مراتب را به اطلاع اداره آموزش و پرورش محل برساند تا اقدامات لازم براي اجراي برنامه‌هاي مربوط به مراقبت‌هاي بهداشتي و خدماتي ايمني صورت گيرد.

17- شوراي مالي مدرسه در هر سال تحصيلي با عضويت رييس انجمن اوليا و مربيان، نماينده شوراي معلمان و مدير مدرسه تشكيل مي‌شود و بايد اسناد هزينه به امضاي اعضاي شوراي مالي برسد.

18- كليه درآمدهاي مدرسه (سرانه دانش‌آموزان و وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه كمك‌هاي شوراهاي آموزش و پرورش مناطق و كمك‌هاي مردمي) بايد به حساب بانكي مدرسه واريز و با رعايت مقررات مربوط، تحت نظر شوراي مالي مدرسه هزينه شود.

 19- برداشت از حساب مدرسه دو امضا از سه امضاي شوراي مالي مدرسه (امضاي مدير و يك نفر ديگر از اعضاي شوراي مالي مدرسه) صورت خواهد گرفت و اعضاي شوراي مالي در مقابل انجام هزينه‌ها مسووليت مشترك خواهند داشت.

20- در صورتي كه مدير در سال تحصيلي جديد انتخابات انجمن را انجام ندهد اسناد مالي آن مدرسه در آن سال از درجه اعتبار ساقط است و مدير مدرسه از طرف اداره آموزش و پرورش مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.

21- كليه مكاتبات انجمن مدرسه با امضاي رييس انجمن و مدير مدرسه معتبر خواهد بود.

22- استفاده از كمك‌هاي مردمي براي تشويق كاركنان، معلمان و مربيان مدرسه مي بايست با موافقت انجمن اوليا و مربيان مدرسه صورت پذيرد.

23- گرفتن هر گونه وجه بابت هزينه گردش‌هاي علمي، تفريحي و تربيتي بايد متناسب با توان پرداخت خانواده‌ها، ضروري بودن انجام هزينه و موافقت انجمن اوليا ومربيان مدرسه باشد.

24- در صورتي كه به دلايل قانوني و موجه امكان تشكيل انجمن اوليا و مربيان يا يكي از شوراهاي مدرسه وجود نداشته باشد و يا انجمن يا شوراي تشكيل شده منحل گردد مسووليت‌ها و وظايف مربوط به مديرمدرسه واگذاري مي‌شود و مدير مدرسه موظف است پس از برطرف شدن مشكل مربوط در اسرع وقت نسبت به تشكيل انجمن اوليا و مربيان اقدام كند.

25- درمواردي كه تصميم هاي اتخاذ شده در انجمن اوليا و مربيان با نظر مدير مغاير باشد مدير موضوع را به اداره آموزش و پرورش مربوط منعكس و برابر نظر اداره اقدام مي‌كند.

26- مديران مدارس موظفند مدارس تحت مديريت خود را بر اساس بودجه تخصيص يافته از محل منابع زير و در چهار چوب ضوابط آموزش و پرورش و خط مشي‌ها و سياست‌هاي شوراي مناطق و با همكاري انجمن اوليا و مربيان با كيفيت مناسب اداره نمايند.

1- اعتبارات دولت كه به‌صورت سرانه دانش‌آموزي پرداخت مي شود.

2- كمك‌هاي مردمي.

3- سهمي كه از طريق شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه از عوارض اخذ شده در اختيار مدرسه قرار مي‌گيرد.

4- وجوه حاصل از ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه.

 

 

 
     
     
  انجمن اولیا و مربیان
پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و مربیان مدارس وظایف اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس نکاتی برای برگزاری مفید جلسات انجمن اولیا و مربیان ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اهم فعالیت های انجمن اولیا و مربیان مدارس شاخص های ارزیابی از عملکرد انجمن های اولیا و مربیان مدارس شرح وظایف ستاد سرویس مدارس شیوه نامه اجرایی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموز گزيده اي از آئين نامه هاي اجرايي مدارس و انجمن اوليا و مربيان عناوین وسرفصل های آموزشی دوره آموزش خانواده شیوه نامه برگزاری جشنواره تجارب و نو آوریها

شورای معلمان

به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور اموزشی واداری وپرورشی مدرسه و تامین
مشارکت معلمان درحسن جریان اموزشی و پرورشی واداری مدرسه ، شورایی به نام شورای
معلمان با شرکت همه معلمان ، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می گردد. وظایف شورای
معلمان در ۱۶ ماده و ۳تبصره در آیین نامه اجرایی مدارس بیان شده است . ( ماده ۱۵
آیین نامه اجرایی مدارس )
همانطور که قبلا نوشته شده شورای دبیران یکی از ارکان مهم مدرسه بوده که نقش بزرگی
در پیشرفت فعالیتهای آموزشگاهی داشته و کمک زیادی به مدیریت آموزشگاهی می
نماید.جلسات شورای معلمان بصورت ماهانه برگزار میگردد که موارد ذیل در خصوص شورای
معلمان بیان میگردد:
۱- در اولین جلسه شورای معلمان در ابتدای سال تحصیلی نسبت به انتخاب نماینده معلمان
برای شرکت در جلسات شورای مدرسه و انجمن اولیا ومربیان و شورای مالی اقدام می کردد.

۲- محتوی و دستورکار و زمان ومکان جلسات شورای معلمان برای یکسال تحصیلی مشخص
میگردد.
۳- به مدیران آموزشگاهها توصیه میگردد که جلسات شورای دبیران را با رعایت نکات ذیل
برگزار نمایند:
الف ) موضوعات کاربردی در دستورکار قرار گیرد. ب) جلسات دریک جا برگزار نگردد
ومتناسب با فصل در منطقه ییلاقی یا مکان های دیگر برگزار گردد. ج) هریک از
نقش موثر در جلسات داشته باشند
۴- در جلسات از افراد صاحب نظر استفاده گردد
۵- جلسات مشترک با منتخب اولیا برگزار گردد.http://shakerali.blogfa.com/post/10013

 تهیه  وتحقیق :سیدخلیل شاکری سردرود(شاکر)رییس انجمن اولیاومربیان دبیرستان شهدأسردرودـ تبریز


مطالب مشابه :


آیین نامه های اجرائی مدارس و انجمن اولیا و مربیان

تركيب اعضاي انجمن اوليا و مربيان نامه ي انجمن مركزي اوليا دعوت برای جلسات عادی و
اصلاح اساسنامه انجمن اولیا و مربیان پس از دو دهه

حضور در مدرسه دعوت نامه انجمن اولیا و مربیان پس و مشاوره در انجمن اوليا و مربيان.
به مناسبت هفته پیوند اولیا ومربیان

اهم وظايف انجمن اوليا و مربيان تربيتي، ديني و سواد آموزي. ۴- دعوت از اولياي نامه هفته
شرح وظایف انجمن اولیا ومربیان

شركت درجلسات انجمن دعوت انجمن اوليا و مربيان آيين نامه ي انجمن اوليا
وظایف انجمن اولیاومربیان . شورای معلمان/ انجمن اولیا و مربیان پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و مربیا

بي‌ترديد انجمن هاي اوليا و مربيان به عنوان بخش نامه ها و دعوت و اصلاح
متن صورتجلسه یکی از جلسات انجمن اولیا

با ايشان و دعوت از انتخابات انجمن اوليا و مربيان طبق شعر و متن ادبی
چرا والدین در جلسات انجمن اولیا و مربیان شرکت نمی کنند؟

مسوول انجمن اوليا و مربيان سازمان آموزش و سایت رسمی جماعت دعوت و در اسلام و ایران; متن
به نام يزدان ازلی اطلاعیه انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان شهداءمجتمع ولیعصر (عج)سردروددرسال نحصیلی93-

آيين نامه شوراهاي انجمن اوليا و هاي انجمن اوليا و مربيان و و متن ادبی
نکاتی برای برگزاری مفید جلسات انجمن اولیا و مربیان

دراولین جلسه عمومی انجمن دعوت شوند و حتی جلسات انجمن اوليا و مربيان متن کامل
برچسب :