منابع کارشناسی ارشد حقوق کلیه گرایشها

منابع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

(منابعی که اصلی قلمداد شده اند جهت آزمون دانشگاههای سراسری میباشد وتنها تفاوت آن برای دانشگاه آزاد در حقوق جزای عمومی میباشد که در آزمون دانشگاه آزاد حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی منبع اصلی میباشد)  

حقوق جزاي عمومي:   

زمينه حقوق جزاي عمومي...............دكتر رضا  نور بها(اصلی)                                                                                           

بايسته هاي حقوق جزا....................................دكتر ايرج گلدوزيان 

حقوق جزای عمومی (جلد ۱ و۲)..........دکتر محمد علی اردبیلی

قانون مجازات اسلامي (مواد1 تا62 مكرر)

                         

 
حقوق جزاي اختصاصي:

حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)...دکتر حسین میر محمد صادقی(اصلی)                                                                                                                       

حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال و مالكيت)....دكتر ميرمحمدصادقي(اصلی)

حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)...دكتر ميرمحمدصادقي(اصلی)

حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)..............دكتر محمدهادي صادقي

بحث قانون مجازات اسلامي..............................................دكتر ايرج گلدوزيان
قانون مجازات اسلامي (مواد63 تا729 )


آئين دادرسي كيفري:
آئین دادرس کیفری ...................................دکتر خالقی(اصلی)

آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 )..................................دكتر محمد آشوري

آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 و3 و4 ).........................دكتر آخوندي
قانون آ.د.ك.د.ع. مصوب 1378 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت مصوب 1373

قانون حقوق شهروندی

قانون نیروهای مسلح


متون فقه:
لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بيع، اجاره، وديعه، وكالت، عاريه، قرض، ضمان،رهن، نكاح و طلاق، حدود و قصاص و ديات، اخذ به شفعه و ارث(اصلی)
 تحریر الروضه فی شرح العمه(اصلی) 
خلاصه شرح لمعه.............................رضا شكري( نشر پردازش )


متون حقوقي

 Law text 
Law madesimple
C.S.E law

تذکرات و پیشنهادهای مهم

در مورد کتابهای تست :مجموعه تست های دکتر نور محمد صبری بسیار توصیه می شود(برای دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی)در هنگام تست زدن مجموعه تست های رضا شکری دقت لازم را به خرج دهید که دارای غلط های بسیار می باشد

تذکر مهم برای درس آئین دادرسی کیفری :آئین دادرسی از جمله درس های مشکل از نظر طرز خواندن آن است که دواطلبان باید دقت بسیار بنمایند لذا چون جمع آوری یک قانون و منبع خوب دقت زیادی و وقت زیادی را میطلبد لذا پیشنهاد می شود از یک کتاب کمکی که این کار را به خوبی برای شما انجام داده و کار شما را خیلی راحت می کند استفاده نمائید که در این زمینه کتاب آئین دادرسی موسسه علوی پیشنهاد میشود با این تذکر که این کتاب هم در تست های آن غلطهای مشاهده میشود که دقت نمائید. 

با امید موفقیت شما در آزمون این وبلاگ آماده دادن پاسخ به هر گونه سوال ومشاوره به شما عزیزان میباشد    

 

 

منابع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

حقوق مدني:
1) حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين..................................................دكتر سيد حسين صفايي
2) حقوق مدني(2) اموال و مالكيت............................................................دكتر ناصر كاتوزيان
3) حقوق مدني(3) اعمال حقوقي...........................................................دكتر ناصر كاتوزيان - جزوه درسي حقوق مدني (3) دكتر دروديان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهيدي
4) حقوق مدني(4) وقايع حقوقي............................................................دكتر ناصر كاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دكتر دروديان
5) حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دكتر صفايي - دكتر اسدالله امامي
6) حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزيان
7) حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث......................................................دكتر ناصر كاتوزيان
8) قانون مدني در نظم حقوق كنوني.........................................................دكتر ناصر كاتوزيان
9) قانون مدني و قانون مسئوليت مدني
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دكتر اسكيني-دكتر عرفاني
11) قانون تجارت
12) قانون تصفيه امور ورشكستگي
13) قانون صدور چك
14) آئين دادرسي مدني و بازرگاني............................................دكتر سيد محسن محمدزاده افشار
15) كتاب هاي دكتر شمس
16) قانون آئين دادرسي جديد
17) قانون اجراي احكام مدني
متون فقه:
18) لمعه دمشقيه( متون 1 و 2)....................................................................دكتر شيرواني- جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري
19) خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني..........................................................رضا شكري نشر پردازش


متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات كنكور كارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.


منابع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

حقوق جزاي عمومي:
1) بايسته هاي حقوق جزا......................................................................دكتر ايرج گلدوزيان
2) زمينه حقوق جزاي عمومي......................................................................دكتر رضا نوربها(اصلی)
3) حقوق جزاي عمومي (جلد1و2).......................................................دكتر محمدعلي اردبيلي
4) قانون مجازات اسلامي (مواد1 تا62 مكرر)


حقوق جزاي اختصاصي:
5) حقوق جزاي اختصاصي......................................................................دكتر ايرج گلدوزيان
6) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال و مالكيت)....................................دكتر ميرمحمدصادقي(اصلی)
7) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)..........................دكتر ميرمحمدصادقي(اصلی)

8) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص).........................................دكتر محمدهادي صادقي

۹)حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)..................دکتر حسین میر محمد صادقی(اصلی)
۱۰) بحث قانون مجازات اسلامي.................................................................دكتر ايرج گلدوزيان
1۱) قانون مجازات اسلامي (مواد63 تا729 )


آئين دادرسي كيفري:
1۲) آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 )..........................................................دكتر محمد آشوري

۱۳) آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 و3 و4 )..................................................دكتر آخوندي
۱۴)آئین دادرس کیفری ................................................دکتر خالقی(اصلی)

۱۴) عدالت كيفري........................................................................................دكتر آشوري
۱۵) قانون آ.د.ك.د.ع. مصوب 1378
۱۶) قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت مصوب 1373


متون فقه:
۱۷) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بيع، اجاره، وديعه، وكالت، عاريه، قرض، ضمان،رهن، نكاح و طلاق، حدود و قصاص و ديات، اخذ به شفعه و ارث(اصلی)
۱۸) تحریر الروضه فی شرح العمه(اصلی) 
۱۹) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شكري( نشر پردازش )


متون حقوقي

۲۰) Law text
۲۱) Law made simple
۲۲).C.S.E law

منابع كارشناسي ارشد حقوق عمومي

حقوق اساسي :
1)بايسته هاي حقوق اساسي........................................................................ دكتر قاضي
2)حقوق اساسي( جلد 1و2)...........................................................دكتر سيد محمد هاشمي
3)متن قانون اساسي


حقوق اداري:
4)حقوق اداري...................................................................................دكتر ابوالحمد
5)حقوق اداري.................................................................................دكتر موسي زاده
6)حقوق اداري..........................................................................دكتر طباطبايي مؤتمني
7)حقوق اداري و قراردادهاي اداري.............................................................دكتر انصاري


حقوق بين الملل عمومي:
1) حقوق بين الملل عمومي.................................................................دكتر ضيايي بيگدلي
2) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي........................................................دكتر بيك زاده
3) سازمان هاي بين المللي.....................................................................دكتر موسي زاده
4) سازمان هاي بين المللي...........................................................................دكتر آقايي
5) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي.............................................................دكتر ممتاز


متون فقه:
8)كتب حدود و قصاص و ديات و شهادت لمعه( متن اصلي لمعه )...........................ترجمه دكتر فيض
زبان:
9) زبان عمومي


متون حقوقي:
10) Law text
11) Law made simple
12) G.C.S.E law

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر

حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بين الملل خصوصي ....................... دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا
11) تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي
متون حقوقی
10)Law Text .............................................................................دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple..............................................................................پادفیلد
12) Gees Law ............................................................................................براون
13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford

منابع كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل

1) زبان (انگليسي يا فرانسه)
2) حقوق مدني
3) حقوق تجارت
4) حقوق بين الملل عمومي.....................................................دكتر ضيايي بيگدلي
5) حقوق بين الملل خصوصي .......................دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا
6) تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي
منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل مالكيت فكري

1) حقوق مدني
2) زبان (انگليسي يا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه

منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل محيط زيست

1) زبان (انگليسي يا فرانسه)
2) حقوق اداري.................................دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني و دكتر ابوالحمد
3) حقوق جزاي اختصاصي
4) حقوق بين الملل عمومي


مطالب مشابه :


منابع کارشناسی ارشد حقوق کلیه گرایشها

۱۸) تحریر الروضه فی شرح العمه(اصلی) امکانات و جزوات و دانلود
نحوه مطالعه متون فقه

منبع اصلی: تحریر الروضه فی شرح اللمعه( علیرضا امینی-سید محمدرضا آیتی) دانلود کتب
منابع تمام گرایشهای کنکور کارشناسی ارشد حقوق

تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه دانلود عکس; آپلود
منابع تمام گرایشهای کنکور کارشناسی ارشد حقوق

دانلود نکات کلیدی کلیه دروس تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه
منابع دروس حقوق آزمون کارشناسی ارشد

تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه دانلود کتب
منابع پیشنهادی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منبع اصلی: تحریر الروضه فی شرح اللمعه »» دانلود دفترچه d سؤالات آزمون وکالت 1393
معنی ربا در کتاب ربا در اسلام

دانلود کتاب روش برداشت قرآن ; 1. ↑ شرح لمعه، ۱۹۸؛ مختصر تحریر الروضة فی شرح اللمعة.
منابع کارشناسی ارشد حقوق

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون خلاصه شرح لمعه شهید تحریر الروضه فی شرح العمه
برچسب :