فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان بر اساس قانون کار در سال 91

فرمول محاسبه حقوق
مزد مبنا =حقوق روزانه *روزهاي كاركرد
هر ساعت اضافه كار=(حقوق روزانه/7.333)*1.4
حق اولاد به ازاي هر فرزند=3*حداقل حقوق روزانه كه تا سقف 2فرزند قابل پرداخت است (
حق اولاد به ازای هر اولاد ۳۸۹۷۰۰ریال)
حق مسكن =ماهانه
۱۰۰۰۰۰ريال

بن کارگری=ماهانه 350۰۰۰ريال

سایر مزایا براساس تشخيص كارفرما مي باشد 

حقوق =مزد مبنا+حق اولاد+حق مسكن+حق بن
بيمه سهم كارگر=(حقوق-مزایای غیر مشمول) *7%

مزایای غیر مشمول در ادامه مطلب بیان شده است

ماليات حقوق پرداختی کارگر=(حقوق - موارد غیر مشمول ) - معافیت مالیاتی ماهانه حقوق

باقی مانده بر اساس نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم  


وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه است ،زير است: 


1. حقوق، دستمزد و كارمزد. 
2. فوق العاده هاي شغل. 
3. اضافه كار، شب كاري و نوبت كاري. 
4. فوق العاده خارج از مركز. 
5. فوق العاده انجام كارهاي سخت و زيان آور.
6. كمك هزينه خواربار و مسكن. 
7. مزد ايام تعطيل و مرخصي استحقاقي.
8. فوق العاده هاي ثابت و مانند آنها.
9. پاداش به جز مواردي كه مشمول كسر حق بيمه نيست.

وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه نيست، به شرح زير است:

1. بازخريد ايام مرخصي.
2. كمك هزينه اولاد.
3. هزينه سفر و فوق العاده ما موريت.
4. عيدي و پاداش نهضت سوادآموزي.
5. حق شير و پاداش افزايش توليد.
6. خسارت اخراج و مزاياي پايان كار.
7. حق همسر كه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند، پرداخت مي شود.

در مورد حداقل و حداكثر دستمزد و نيز دستمزد مقطوع توجه شما را به توضيحات ذيل جلب مي كنيم:
الف - حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه مشمولان قانون تامين اجتماعي، برابر حقوق پايه اي است كه هر سال با توجه به هزينه زندگي، از طرف شوراي عالي كار، تعيين و به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي شود.

ب - حداكثر دستمزد حداكثر حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شوراي عالي تامين اجتماعي تعيين مي شود.

ج - دستمزد مقطوع علاوه بر دستمزدهاي مذكور، طبق ماده 35 قانون تامين اجتماعي، سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي، مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي و حق بيمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت كند..


مطالب مشابه :


تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)

(جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار) فیش حقوقی آموزش و معاونت حقوقی و امور
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان بر اساس قانون کار در سال 91

فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان بر اساس قانون کار فیش حقوقی پرسنل
فیش حقوق معلمان

کار و فناوری. هنر دریافت فیش حقوقی فرهنگیان آذربایجان غربی از طریق سایت های اداره آموزش
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 93 (جزئیات افزایش 25 درصدی حقوق اداره کار در سال 1393)

(جزئیات افزایش 25 درصدی حقوق اداره کار در سال 1393) فیش حقوقی معاونت حقوقی و امور
مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران

مشاهده فیش حقوقی ساعات کار کارگزاری 46سازمان تامین اجتماعی زیر نظر اداره کل شرق
فیش حقیر، صله‌ی حقیر

سالها پیش که در شهرکرد کار می‌کردم فیش‌های حقوقی عمومی اداره فیش حقوقی حقیر
طریقه مشاهده فیش حقوقی از طریق سایت نوقات

توجه داشته باشید فقط فیش حقوقی تمامی ماههای سال ۸۳ و فعلا تا دستور کار تغییر
سامانه صدور فیش حقوقی بازنشستگان

سامانه صدور فیش حقوقی اداره تامین پوشش بیمه و ایجاد سابقه از اولین روز اشتغال به کار
برچسب :