مجموعه موضوعات پيشنهادي پايان نامه ها

- بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

- بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

- بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

- رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

- میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

- راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

- بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

- بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

- رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

- بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

- شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

- بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

- بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی.....................

- بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

- ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

- رابطه  هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

- ارزیابی طرح مدارس هوشمند براساس الگوی ارزشیابی سیب

- بررسی چالشهای توسعه مدارس هوشمند در .........................

- موانع توسعه یادگیری الکترونیکی در ................................

- عوامل تعیین کننده یادگیری خودآموز در مدارس هوشمند و اثربخشی ابزار خود رهبری در رشد یادگیری خودآموز

- بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارائه برنامه ریزی درسی از دیدگاه .......................

- رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

- بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

- بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

- تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

- بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

- بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

- بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

- بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

- تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

- رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

- ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

- بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

- بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

- بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

- بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

- مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

- بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

- بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

- رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

- بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

- رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

- بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

- چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

- بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

- بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

- برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

- بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

- مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

- نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

- بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

- شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

- بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

- بررسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

- بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

- بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

- توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

- ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

- بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

- بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

- رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

- بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

- بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

- بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

- مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

- بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

- بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

- تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

- ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

- مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

- بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

- بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................

**********************************

عناوین پایان نامه های بازاریابی و مدیریت مرتبط با موضوع بانکی

این عناوین فقط جهت بررسی ارایه می شوند و محتوای پایان نامه ها در درسترس نیستند.


منابع انسانی
1. تدوین نظام جامع جذب، پرورش و حفظ نیروی انسانی تحصیل کرده با توجه به سیاستها، اهداف و چشم انداز بانک (رساله دکتری)
2. بررسی الگوها و نظام های بهره وری در استفاده بهینه از نیروی انسانی برای کاهش هزینه‌ها
3. بررسی آثار استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص در بانک در فعالیت‌ها و حوزه‌های مختلف
4. بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان به تفکیک رده های شغلی و تحصیلاتی
5. بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد شغلی آنها
6. بررسی الگوی رفتاری کارکنان بانک در مقابل تغییر
7. تخمین منحنی یادگیری برای رده‌های شغلی مختلف در بانک
8. بررسی تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت مشارکتی بر عملکرد واحد های صف
9. بررسی و ارزیابی بکارگیری روش های گردش شغلی، غنی سازی شغلی و توسعه شغلی در واحد‌های مختلف بانک و تاثیر تعاملی آنها بر یکدیگر (پایان نامه دکتری)
10. بررسی ارتباط بین رعایت اصول ارگونومی و بازدهی شغلی کارکنان
11. بررسی فرسودگی شغلی کارکنان صف بانک سپه و تأثیر آن بر عملکرد سازمان
12. بررسی رابطه بین درجه شعبه و عملکرد کارکنان (به تفکیک رده های مختلف سازمانی)
13. بررسی میزان اثرگذاری خروج نیروی با تجربه (بازنشستگی، نقل و انتقالات) در عملکرد سیستم
14. بررسی ریسک های مرتبط با فعالیت های کارکنان شاغل در واحدهای صف
15. بررسی میزان آگاهی های کارکنان بخش صف از ابعاد حقوقی فعالیت های روزانه
16. بررسی و آسیب شناسی سبک های مدیریتی موجود در واحدهای صف از نگاه کارکنان و شناسایی سبک غالب

بازاریابی
1. بررسی عوامل موثر بر شناسایی و حفظ مشتریان نمونه و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به آنان
2. بررسی اثربخشی و کارایی تبلیغات بانک سپه در رسانه های مختلف
3. بررسی میزان تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی بر تجهیز منابع بانک (به تفکیک سپرده ها)
4. بررسی میزان اثربخشی و کارایی هر یک از کانالهای ارتباطی مشتریان با بانک
5. شناسایی انتظارات و توقعات مشتریان بانک و ارائه الگوی جامع از سطح انتظارات وتوقعات مشتریان از خدمات بانک به منظور تدوین استراتژی های بازاریابی مطلوب (مطالعه منطقه ای) (رساله دکتری)
6. طراحی الگوها و ارائه راه کارهای مناسب برای جذب مشتریان جدید و افزایش وفاداری مشتریان قدیم (با تاکید بر یکی از انواع خدمات)
7. بررسی و ارزیابی تصور عمومی از بانک سپه به تفکیک گروه های اجتماعی
8. مطالعه و بررسی در خصوص تاثیر بکارگیری ابزارهای الکترونیکی در مقایسه با ابزارهای سنتی (به تفکیک خدمت)
9. بررسی وضعیت رقابتی در بانک های کشور و اثرگذاری آن در ارائه خدمات نوین
10. مقایسه تطبیقی الگوهای بازاریابی در نظام بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی
11. بررسی و تحلیل آماری مراجعات به بانک ها در دوره های زمانی مختلف (ساعت، روز، ماه و …)
12. بررسی و مطالعه آسیب شناسانه راهکارهای افزایش سهم بازار بانک سپه در مناطق آزاد
13. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد منابع پایدار در بانک و اثرات آنها در تخصیص بهینه منابع
14. بررسی شیوه های تبلیغات برای جذب مشتریان با توجه به ویژگی های منطقه ای
15. بررسی اثر خدمات نوین بانکی بر بهبود خدمت رسانی به مشتریان
16. بررسی نقش واحد روابط عمومی بانک در وفادارسازی مشتریان
17. بررسی امکان سنجی ارائه خدمات بانکداری اختصاصی (Private Banking) در ایران و تأثیر آن بر سودآوری

بانکداری الکترونیک
1. بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سیستم بانکداری الکترونیکی
2. بررسی نقاط ضعف موجود پیرامون زیر ساخت‌های بانکداری الکترونیکی در بانک سپه و ارائه راه حل‌های عملیاتی
3. بررسی و شناسایی آسیب های احتمالی در گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بانک سپه
4. بررسی و ارائه سیاست های اجرایی در خصوص تاثیر بکارگیری RTGS بر مدیریت نقدینگی
5. تأثیر راه اندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی بر مدیریت نقدینگی
6. بررسی نقش خدمات بانکداری الکترونیکی در افزایش منابع بانک
7. بررسی نقش آموزش کارکنان بانک در اقبال مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیک

مدیریتی
1. شناسایی عوامل موثر بر تضعیف فرهنگ سازمانی و شاخص های ارتقاء و بهبود آن
2. شناسایی عوامل موثر در بهبود ارتباطات وایجاد همدلی سازمانی
3. شناسایی سیستم های اطلاعات مدیریت تأثیرگذار در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران به تفکیک واحدها
4. بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان و ارائه مدل کارآمد CRM برای بانک سپه
5. بررسی آثار تفویض اختیار بر ارائه بهینه خدمات شعب و ارزیابی مقایسه ای آن با سایر بانک‌ها
6. بررسی عوامل موثر بر کاهش سوء استفاده های احتمالی از منابع بانکی
7. ‌بررسی مزایای اجرای برنامه های مدیریت مشارکتی و تاثیر آن بر کاهش هزینه های بانک
8. بررسی چگونگی بکارگیری مدل های نوین تصمیم گیری در بخش های مختلف بانک
9. بررسی اثرات پیاده سازی تفکرات سیستمی در بهبود عملکرد بانک
10. بررسی اثر برنامه ریزی شغلی بر توانمند سازی کارکنان
11. آسیب شناسی مدیریت جلسات و ارائه راهکارهای بهسازی روشهای مدیریتی و مدیریت جلسات

مدیریت فرآیندها
1. بررسی و تعیین عوامل موثر در تاسیس و توسعه شبکه شعب بانک در شهرها
2. ارائه راهکارهای اجرایی برای صرفه جویی در استفاده از امکانات و بررسی تأثیر آن بر سودآوری (پایان نامه دکتری)
3. بررسی راهکارهای اجرایی برای تبدیل سریع وثایق ملکی به دارایی ها بازده دار
4. راهکارهای کاهش دوباره کاری ها و عملیات تکراری و زائد در فعالیت های بانک و تأثیر آن بر سودآوری
5. بررسی نقش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانتنامه های بانکی در تجهیز منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آن
6. بررسی آثار سیاست‌های اعتباری بانک بر روند تجهیز منابع
7. بررسی و ارائه الگوهای بهینه تصمیم گیری در مدیریت با تأکید بر تمرکززدایی
8. بررسی نقش وثایق در مدیریت ریسک اعطای تسهیلات
9. ارائه مدل بهینه تعداد گیشه‌ها و دوایر شعب برای رعایت مدت  زمان توقف استاندارد مشتری در شعب
10. بررسی تطبیقی اثربخشی عملکرد باجه های تحت پوشش شعب و دستگاه های ATM بر بهبود شاخص های مالی آنها و افزایش رضایت مشتریان
11. آسیب شناسی روش های فعلی تدارکات و طراحی و ارائه الگوی بهینه برای آن
12. بررسی ریسک های عملیاتی در فرآیند اعتبارات اسنادی و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن
13. بررسی اثرات استفاده از شرکت های محلی در پشتیبانی تجهیزات شعب به جای استفاده از رویکرد تمرکز در قراردادها
14. بررسی ریسک های حقوقی و اجرایی ناشی از استناد به قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت
15. بررسی تطبیقی عقود در نظام بانکی ایران با موفق ترین الگو در نظام بانکداری اسلامی در دنیا
16. امکان سنجی گذر از سیستم بانکداری سنتی به بانکداری مجازی در بانک سپه

17. بررسی تاثیر آموزش دوره های فناوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان بانک سپه

اقتصادی
1. بررسی اثرات سیاست های دستوری تعیین نرخ سود بر بانک سپه
2. بررسی اثرات اعطای تسهیلات تکلیفی بر بانک سپه
3. بررسی راهکارهای جذب نقدینگی مازاد جامعه
4. بررسی آثار مثبت و منفی مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها و محصولات بانکی
5. بررسی تأثیر فرصت های جایگزین جذب منابع موجود در اقتصاد بر خروج منابع از سیستم بانکی
6. بررسی اثرات اجرای سیاست های برنامه پنجم توسعه کشور بر بانک سپه
7. بررسی اثر تحقق سیاست های کلی اصل 44 بر بانک سپه
8. طراحی و استقرار سیستم تعیین بهای تمام شده پول در بانک
9. بررسی و بهینه سازی سرمایه گذاری های بانک در حوزه های مختلف
10. بررسی کارایی و هم افزایی شرکت های زیر مجموعه بانک با تاکید بر صرفه های تنوع

مالی
1. بررسی و تعیین هزینه خدمات بانک به تفکیک نوع خدمت
2. بررسی ترکیب بهینه منابع در بانک سپه و تعیین اثرات آن بر بهای تمام شده پول
3. بررسی تاثیر توسعه خدمات بانکداری نوین بر درآمدهای کارمزدی
4. بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های سربار در بانک سپه
5. بررسی اثر تعداد شعب در سهم بازار و سودآوری
6. بررسی و شناسایی ابزارهای تامین مالی مشتریان در عرصه تجارت بین الملل با توجه به منافع و مصالح بانک

*************************************

بررسی عوامل موثر بر گرايش به ترک خدمت

بررسی تاثير فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی مديران

نقش مولفه های ارزشی در کاهش فشار عصبی

بررسی موانع ارتقاء شغلی زنان به پستهای مديريت

بررسی رابطه بين فرهنگ سازمانی با خلاقيت و نوآوری سازمانی

بررسی نقش سيستمهای اطلاعاتی در بهبود تصميم گيری مديران

بررسی اثرات فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی

بررسی اثرات بکارگيری سيستمهای اطلاعاتی مديريت MIS بر بهره وری سازمان

بررسی موانع ايجاد نظام مديريت مشارکتی

بررسی رابطه پاسخگويی سازمانهای محلی و اعتماد عمومی نسبت به آن سازمانها

بررسی وضعيت پاسخگويی عمومی سازمانهای خدماتی دولتی قبل و بعد از خصوصی سازی

شناسايی عوامل موثر بر اعتمادسازی بين کارکنان و مديران

سنجش سطح تعالی سازمانی با مدل الماس تعالی

شناسايی رفتار شهروندی سازمانی مديران و ارتباط آن با عملکرد

بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری

بررسی ارتباط سرمايه اجتماعی با عملکرد سازمانی

بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بهره گيری از

بررسی بهره وری اجرای اتوماسيون اداری

بررسی رابطه بين مولفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمان

بررسی رابطه بين سبک رهبری و هوش سازمانی

*************************

 

 


مطالب مشابه :


شاخصهای ارزیابی دوره های آموزشی در سطح سوم

- ایجاد نگرش و تفکر سیستمی در کارکنان - بهبود عملکرد در پس آزمون بانک اطلاعات
فهرست پايان نامه های بانکی ارايه شده دانشجويی

دانلود پایان نامه تفکر سیستمی اطلاعات در بانک ها با در جهت بهبود عملکرد
موضوعات و عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کلیه گرایش ها

دانلود پایان نامه تفکر سیستمی در بهبود عملکرد بانک ها و نقش آن در
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نگرش و تفکر سیستمی در بانک شهر

و تفکر سیستمی. در بانک در برنامه ها و نهایتاٌ عملکرد کل سیستم را بهبود
قوانین تفکر سیستمی

و تفکر سیستمی است ما در هزینه ها دارند زیرا بهبود بانک آنرا در
موضوعات پیشنهادی پایان نامه و تحقیق

های فراشناختی تفکر خلاق در به بانک ها در دوره تفکرات سیستمی در بهبود عملکرد
تفکر سیستمی (قسمت دوم)

تکنولوژی به سرعت در حال بهبود است و گذارید ، بانک آنرا در تفکر سیستمی این
موضوعات پيشنهادي پايان نامه ها

های فراشناختی تفکر خلاق در به بانک ها در دوره تفکرات سیستمی در بهبود عملکرد
اصول هشتگانه مدیریت کیفیت

۵- رویکرد سیستمی در مدیریت ۶- بهبود بهبود عملکرد در کارایی در سطح سازمان ها
مجموعه موضوعات پيشنهادي پايان نامه ها

های فراشناختی تفکر خلاق در به بانک ها در دوره تفکرات سیستمی در بهبود عملکرد
برچسب :