آشنایی با عملگرهای ویژوال بیسیک .نت

عملگرهای ویژوال بیسیک .نت

عملگرها نمادهایی (ابزارهایی) هستند که برای ترکیب و کار کردن بر روی داده ها به کار می روند. ویژوال بیسیک .نت از انواع عملگرهای متعددی پشتیبانی میکند مثل عملگر های  محاسباتی ، مقایسه ای(رابطه ای) ، منطقی ، رشته ای ، ترکیبی و ...  .

عملگرهای محاسباتی و رشته ای

عملگر های محاسباتی  اعمال محاسباتی را بر روی عملوند ها انجام می دهند . هر یک از عملگر های +، - ، * ، / در همه ی زبان ها وجود داردند . عملگر توان (^) یک عدد  را به توان عدد دیگر می رساند.عملگر mod  برای محاسبه باقیمانده تقسیم به کار می رود . این عملگر ، عملوند اول را بر عملوند دوم تقسیم می کند (تقسیم صحیح) و باقیمانده را بر می گرداند. عملگر\ (تقسیم صحیح) عملوند اول را تقسیم بر عملوند دوم می کند و خارج قسمت صحیح تقسیم را بر می گرداند و از باقیمانده صرف نظر می کند .عملگر منفی "-" که تفاوت آن با عملگر تفریق این است که بر خلاف عملگر تفریق که روی دو یا چند عملوند تاثیر می گذارد این عملگر  فقط بر روی یک عملوند تاثیر می گذارد. (فقط یک عملوند دارد)

عملگر های رشته ای برای کار کردن بر روی رشته ها (ترکیب رشته ها )مورد استفاده قرار می گیرند . عملگر & برای  ترکیب دو رشته مورد استفاده قرار می گیرد . عملگر + دو کار متفاوت انجام می دهد : جمع معمولی و  ترکیب رشته ها . این عملگر با توجه به محلی که مورد استفاده قرار گرفته است (بین دو عدد یا رشته ) واکنش مناسب را نشان می دهد.

تقدم عملگر ها

ویژوال بیسیک اعمال ریاضی را به ترتیب خاصی انجام می دهد . ابتدا اعمال درون پرانتز و سپس بالاترین تقدم را به توان می دهد و بعد نوبت ضرب و تقسیم و سپس جمع و تفریق است .اگر از پرانتز استفاده نکنید همان روال قبلی را انجام می دهد بدون توان.

اگر در یک عبارت ، عملگرهایی با تقدم یکسان وجود داشته باشد ، ویژوال بیسیک محاسبات را از چپ به راست انجام می دهد .

مثال:

3*4/2

در این عبارت به دلیل اینکه ضرب و تقسیم دارای تقدم یکسان هستند ، ویژوال بیسیک ابتدا ضرب را انجام داده و سپس حاصل ضرب را بر دو تقسیم خواهد کرد ؛ بدین ترتیب نتیجه برابر 6 خواهد بود. اگر می خواهید ترتیب انجام محاسبات را تغیر دهید  می توانید از پرانتز ها استفاده کنید . در پرانتز های  تو در تو ویژوال بیسیک از داخلی ترین پرانتز شروع کرده و رو به بیرون حرکت می کند.

مثال:

(6+4 – (12-4()+2

ویژوال بیسیک ابتدا (12-4 ) را محاسبه خواهد کرد سپس6+4 را محاسبه و منهای حاصل 12-4 می کند و در پایان حاصل را با 2 جمع می کند. نتیجه برابر با 4 خواهد بود.توجه داشته باشید هر پرانتز باز شده باید بسته شود.

عملگر

مفهوم

مثال

نتیجه

^

توان

2^2

4

*

ضرب

2*4

8

/

تقسیم

10/2

5

- (تفریق یکانی)

منفی

-10

-10

+

جمع

2+4

6

-

تفریق

4-2

2

mod

باقیمانده

10 mod 3

1

\

تقسیم صحیح

10\3

3

&  یا +

ترکیب رشته ها

“mar”&”yam”

“mar”+”yam”

Maryam

Maryam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملگر های رابطه ای یا مقایسه ای

این گونه عملگر ها هیچگونه عملیات ریاضی انجام نمی دهند ، بلکه داده ها را مقایسه می کنند .  فواید این عملگر ها این است که برنامه را هوشمند تر می کنند . نتیجه عمل عملگرهای رابطه ای همیشه true  یا false است .نکته ای که اینجا باید به آن اشاره بکنیم این است که عملگر =  هم می تواند در دستورهای انتساب مورد استفاده قرار بگیرد و هم در دستورهای مقایسه ای و این ویژوال بیسیک است که کارکرد آنها را تشخیص داده و به طور مناسب عمل خواهد کرد.هنگام استفاده از عمگرهای رابطه ای ، ممکن است حالت خاصی پیش آید و آن null بودن یکی از اجزای مقایسه است . در این حالت ویژوال بیسیک مقدار null را بر می گرداند نه ture یا False را. ویژوال بیسیک برای مقابله با این وضعیت توابعی دارد که در آینده با آنها آشنا خواهیم بود.

عملگر های رابطه ای ، علاوه بر مقادیر عددی می توانند بر روی رشته ها هم عمل کنند و آنها را با هم مقایسه کنند.

هنگام مقایسه رشته ها به نکات زیر توجه کنید:

• حروف بزرگ کوچکتر از حروف کوچک هستند، یعنی "َALI "  از  "ali" کوچکتر است.

• حروف الفبا به همان ترتیبی که هستند مورد مقایسه قرار می گیرند ،یعنی "َA"کوچکتر از "B" است و نام "ahmad" قبل از "ali" قرار خواهد گرفت.

• رقم ها کوچکتر از حروف هستند ، یعنی "2" از "two" کوچکتر است.

ویژوال بیسیک برای مرتب کردن داده ها از جدول ASCII استفاده می کند.

به دستورهای مقایسه ای زیر توجه کنید:

“abcd”>”ABCD”

“yes!”<”yes?”

“happy”<>”HAPPY”

“farzad”>”farhad”

“all student for class”>=”all student”

 

ویژوال بیسیک عملگر مقایسه ای دیگری به نام Like  دارد که در ادامه با آن آشنا خواهید شد.هنگام مقایسه دو مقدار باید ، نوع آنها با هم سازگار باشد . به عنوان مثال دو عدد یا دو رشته را می توان با هم مقایسه کرد ، ولی نمی توان یک عدد را با یک رشته  یا یک مقدار منطقی مقایسه کرد.حتی مقایسه انواع داده ی دقیق اعشاری هم در اکثر موارد منجر به اشتباه خواهد شد زیرا ویژوال بیسیک این قبیل اعداد را گرد می کند.

 

عملگر

مفهوم

مثال

نتیجه

بزرگتر از

4>3

درست

< 

کوچکتر از

3<9

درست

>=

بزرگتر یا مساوی

10>=10

درست

<=

کوچکتر یا مساوی

4<=21

درست

=

مساوی

5=9

نادرست

<> 

نامساوی

6<>6

نادرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملگر های منطقی

عملگر های منطقی بر روی عبارات منطقی عمل می کنند. عبارات منطقی دارای دو ارزش درستی یا نادرستی اند . عملگر های منطقی که در ویژوال بیسیک وجود دارد به ترتیب تقدم عبارتند از 1.not ، 2.and  ،3.or 4.Xor  و ...

عملگر Not بر روی یک عبارت عمل می کند و ارزش آن را نقیض می کند. اگر عبارت دارای ارزش true  باشد نقیض آن دارای ارزش False  است و برعکس. عملگر And بر روی دو عبارت عمل می کند. ارزش نتیجه وقتی True  است که ارزش دو عبارت True  باشد و در غیر این صورت ، False  است. عملگر Or بر روی دو عبارت عمل می کند. ارزش نتیجه وقتی False  است که ارزش دو عبارت False  باشد و در غیر این صورت ، False  است. عملگر Xor روی دو عبارت عمل می کند. ارزش نتیجه وقتی True  است که ارزش یکی از دو عبارت  True و ارزش دیگری False باشد.

 

 

 

؟

 

 

 

 

 

 

ترکیب عملگر های رابطه ای و منطقی

با استفاده از ترکیب عملگر های رابطه ای و منطقی می توان قدرت برنامه نویسی را افزایش داد.کاربرد And  و or بیشتر از سایر عملگرهاست.با Xor می توان دو گزینه ی انحصاری را با هم مقایسه کرد . اگر هر دو گزینه ی Xor درست باشند ، کل عبارت نادرست خواهد بود.

 

عملگر

مثال

نتیجه

And

(2<3)and(4<6)

True

Or

(2<3)or(6<7)

True

Xor

(2<3) xor(7>5)

False

Not

Not(3=3)

false

 

تقدم عملگر ها بر اجرای آنها تاثیر بسزایی دارد. عبارت زیر را در نظر بگیرید:

A*b>f/10

به نظر شما ویژوال بیسیک آیا ابتدا   B را با F مقایسه کرده و حاصل آن را در A ضرب می کند و سپس بر 10 تقسیم می کند ؛ این کار بی معنی است ، چون حاصل مقایسه T یا F است و نمی توان روی آن اعمال ریاضی انجام داد .

ترتیب

عملگر

1

^

2

- (تفریق یکانی)

3

* ، /

4

\

5

Mod

6

- ،+

7

= ,<>,<,>,<=,>=

8

Not ,and , or,xor

 


مطالب مشابه :


سورس های ویژوال بیسیک 6 قسمت 12

پروژه های برنامه نویسی - سورس های ویژوال بیسیک 6 قسمت 12 - ویژوال بیسیک 6 -#c - ویژوال بیسیک 2008
آموزش توابع api ویندوز در ویژوال بیسیک 6

آموزش توابع api ویندوز در ویژوال بیسیک 6. نویسنده : فرشاد حاتمی کیا | تاریخ : 1:28 - یکشنبه سی ام
آشنایی با عملگرهای ویژوال بیسیک .نت

عملگرهای ویژوال بیسیک .نت. عملگرها نمادهایی (ابزارهایی) هستند که برای ترکیب و کار کردن بر
سورس های رایگان ویژوال بیسیک

پروژه های برنامه نویسی - سورس های رایگان ویژوال بیسیک - ویژوال بیسیک 6 -#c - ویژوال بیسیک 2008
خرید نرم افزار مدیریت پارکینگ به زبان ویژوال بیسیک 6

خرید نرم افزار مدیریت پارکینگ به زبان ویژوال بیسیک 6. نویسنده : فرشاد حاتمی کیا | تاریخ : 15:29
سورس کدهای ویژوال بیسیک

سورس کدهای ویژوال بیسیک قسمت دوم برنامه اول: این برنامه فرم را به صورت انیمیشن باز کرده و
پروژه ویزوال بیسیک

از لینک زیر می توانید برنامه های مختلفی (بازی ، پروزه مدیریتی ،شبیه سازی و )به زبان ویژوال
خرید امکانات نرم افزار فروشگاه پوشاک به زبان ویژوال بیسیک 6

خرید امکانات نرم افزار فروشگاه پوشاک به زبان ویژوال بیسیک 6. نویسنده : فرشاد حاتمی کیا
خرید نرم افزار فروشگاه ورزشی به زبان ویژوال بیسیک 6

پروژه های برنامه نویسی - خرید نرم افزار فروشگاه ورزشی به زبان ویژوال بیسیک 6 - ویژوال بیسیک 6
برچسب :