سئوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد (تئوری حسابداری)

 سال 1380

 1- فرضيه بازار موثر اوراق بهادار در حسابداري چه تاثيري داشته است , بحث کنيد.

 2- کاربرد تئوري قيمت گذاري دارائي سرمايه اي (CAPM) را در حسابداري تشريح نمايد.

 3- در زمينه اندازه گيري سود 3 نظريه وجود دارد, بحث نماييد.ضمنآ در شرايط محيطي حسابداري ايران با کدام نظريه موافقيد, با استدلال بيان نماييد.

 4- مباني اندازه گيري ارزش جاري و بهاي تمام شده تاريخي را با يکديگر مقايسه نموده و با دلايل مشخص نماييد که کدام يک از مباني اندازه گيري فوق با شرايط فعلي محيطي حسابداري ايران ارجح تر است.

 5-انواع مراجع وضع و تدوين استانداردهاي حسابداري در جهان را نام برده و مزايا و معايب هر کدام را با توجه به شرايط محيطي کشورها بحث کنيد.بنظر شما کدام يک از انواع مراجع تدوين فوق با شرايط محيطي حسابداري ايران سازگارتر است, بحث کنيد.

 6- به نظر شما آيا استانداردهاي مناسب حسابداري براي ايران دست يافتني است, با استدلال بحث کنيد.

 7- به نظر شما علل عدم توفيق چارچوب نظري و عدم گسترش نقش آن در تدوين استانداردهاي حسابداري چيست؟(از طريق بيان فرضيه بحث و استدلال نماييد).

 8- به نظر شما آيا ارائه يک تئوري عمومي حسابداري ممکن است, با توجه به نظريات موافقين و مخالفين بحث و استدلال نماييد.

 9- مفهوم حفظ سرمايه و انواع نظريات مربوط به آن و تعيين سود مبتني بر آن مفاهيم را مورد بحث قرار دهيد.

 10- تنگناهاي مفاهيم حسابداري در ساخت يک تئوري حسابداري کدامند, بحث و استدلال نماييد.


سال 1381

 1- منظور از تحقيقات مثبت حسابداري (POSITVE ACCOUNTING RESEARCH) و همچنين تئوري هاي دستوري (normative) و توصيفي (DESCRIPTIVE) را درحسابداري تشريح کنيد.

 2- مفاهيم زير را تشريح و با يکديگر مقايسه نماييد:

 مفروضات بنيادي حسابداري  ACCOUNTING POSTULATES

 محدوديت هاي حسابداري  ACCOUNTING CONSTRAINTS

 اصول فراگير حسابداري   ACCOUNTING PERVASIVE PRINCIPLES

فرآيند کسب درآمد EARNING PROCESS

  3- نقش گزارش ها و بيانيه هاي زير را در تدوين , تحول و تکامل تئوري حسابداري توصيف کنيد.

ASOBAT

  APB#4

 TRUE BLOOD REPORT

 SATTA

 SFAC NO.1-7


سال 1382                                          

1- مباني مختلف اندازه گيري را در حسابداري مالي توصيف و براي هر يک از اين مباني مثالي بزنيد.

2- مفاهيم زير را تشريح و با يکديگر مقايسه کنيد.

 Net Income:Earning:Comprehensive Income

3- منظور از ساختار ساده و ساختار پيچيده در محاسبه EPS چيست؟


 سال 1383

1- گزارش ها و بيانه هاي مجامع حرفه اي حسابداري را که در تدوين و تکامل تئوري حسابداري نقش داشته اند, به ترتيب تاريخ انتشاربيان کنيد؟

2- در ارتباط با طبقه بندي سرمايه گذاري در سهام ساير شرکت ها,  SFAS#12 را با SFAS#115 مقايسه کنيد.

3- مباني مختلف ارزش يابي دارايي ها و بدهي ها را در حسابداري مالي تشريح و ضوابط انتخاب هر يک از اين مباني را با توجه به تئوري حسابداري و ويژگي هاي کيفي اطلاعات توصيف کنيد.


سال 1384

1- محاسبه سود هر سهم را در ساختار هاي ساده و پيچيده سرمايه با يکديگر مقايسه کنيد.

2- ضمن تشريح سود جامع و اجزاي متشکله آن, نحوه ARTICULATION صورتهاي مالي را در ارتباط با اين سود توصيف کنيد.

3- چارچوب نظري هيات استاندارد هاي حسابداري مالي (FASB) را با مباني نظري و گزارشگري در ايران(نشريه 113)مقايسه کنيد.

4- دو ويژگي کيفي اطلاعات حسابداري را که نقش عمده اي در تدوين استاندارد هاي حسابداري (از لحاظ  مباني ارزشيابي)دارند توصيف کنيد.


سال 1385

 1- حسابداران به روشهاي گوناگون کوشيده اند مسئله هایي مانند شناخت درآمد را حل کنند, اين روشها يا ديدگاههاي ارائه شده کدامند تشريح نمائيد.

 2- مفاهيم حسابداري را تعريف نموده و مشکلات و تنگناهاي آنها را با توجه به انواع طبقه بنديهاي مفاهيم در تدوين تئوري حسابداري مورد بحث و تحليل قرار دهيد.

 3- يکي از مربوط ترين مباحث مطروحه در بيانيه AAA اين است که تئوريها و رويکرد هاي در حال افزايش حسابداري موجب اين استنباط مي شود که در حسابداري, پاراديمهاي چند گانه در حالت رقابت وجود دارد, اين پاراديمها کدامند؟ تشريح نمائيد.

 4- يکي از دلايل تمايل به يکنواخت کردن استاندارد هاي حسابداري بالا رفتن اهميت شرکتهاي چند مليتي است.عواملي که دربرقراري يکنواختي ميان استاندارد هاي حسابداري کشور هاي مختلف ايجاد مشکل مي کند, کدامند؟ تشريح نموده و چگونه مي توان نسبت به برطرف کردن اين مشکلات اقدام نمود.(براي مثال مي توانيد تفاوتهاي اصلي حسابداري و گزارشگري مالي در مدل حسابداري انگليسي, امريکائي و مدل اروپائي اشاره نمائيد.)

 5- ميزان حقوق سهامداران اقليت در تئوري روش اصلي و شخصيت اصلي چه تفاوتي دارند؟ تشريح نموده و نحوه گزارشگري آن درترازنامه با توجه به تئوريهاي فوق و استاندارد حسابداري شماره 18 ايران بنويسيد.

 6- تخصيص ماليات بخشي از اصول پذيرفته شده حسابداري محسوب مي شود.بکارگيري روشهاي تخصيص طي دوره ماليات و تخصيص بين دوره اي ماليات هر دو الزامي مي باشد.

الف_ دلايل لزوم بکارگيري روش تخصيص طي دوره ماليات را بيان کنيد.

ب_ حسابداراني که موافق بکارگيري روش تخصيص بين دوره اي ماليات مي باشند, استدلال مي کنند که ماليات بر در آمد توزيع سود نيست.بلکه نوعي هزينه است.اهميت اين نظر را مورد بحث قرار دهيد.

ج _ در مورد هر يک از اقلام مستقل از يکديگر زير, از لحاظ اختلاف دائمي يا اختلاف زمان بندي بودن آن اظهار نظر کنيد.

د _ هزينه هاي بر آوردي تضمين کالا که از لحاظ گزارشگري مالي*هنگام فروش شناسايي و از لحاظ محاسبه سود مشمول ماليات, هنگام وقوع هزينه از سود کسر مي گردد.

 و _ ماهيت حسابهاي ماليات انتقالي به دوره هاي آتي و همچنين نحوه طبقه بندي آنها را در صورت وضعيت مالي مورد بحث قرار دهيد.

 7- سود هر سهم در مواردي که ساختار سرمايه شرکت داراي سهام عادي اول دوره*سهام عادي منتشر شده طي دوره*سود سهمي*سهام خزانه با توجه به اطلاعات زير داشته باشند.محاسبه کنيد؟ در صورتيکه قبل از اعلام سود سهمي تجزيه سهام داشته باشد چه تغييراتي مي کند*توضيح دهيد.

    1_ سود خالص  200000

    2_ زيان غير مترقبه (خالص بعد از کسر ماليات)                   (60000)

    3_ سود سهام ممتاز 6% با سود انباشته ارزش اسمي هر سهم 200 ريال* تعداد سهام 1000 (6%*200*1000)                      12000

    4_ تعداد سهام عادي منتشر شده در اول دوره  100000

    5_ تعداد سهام منتشر شده نقدي در 83/4/1   20000

    6_ تعداد سهام صادر شده به عنوان سود سهمي در اول مهر ماه 84 بميزان 10%      12000

    7_ تعداد سهام خزانه خريداري شده در اول ديماه 83                    10000


سال 1386

 1- مفهوم و جايگاه Measurement در حسابداري (مبتني بر تئوري حسابداري)را بطور جامع تبيين کنيد.

2- وجوه افتراق و تشابه بين تئوري حسابداري و پژوهشهاي حسابداري را توضيح دهيد.

 3- چارچوب نظري تئوري حسابداري را ارائه نماييد.

 4- مفهوم اصل افشاء را در تئوري حسابداري تبيين کنيد.

 5- رابطه بين عوامل سياسي, وضعيت اقتصادي, تئوري حسابداري و فرآيند حسابداري را تبيين کنيد.

 6- Explained to english:Cash method and Cash Flow Statement


  سال 1387

1- ارتباط هدف هاي حسابداري در تئوري بنياني حسابداري (ASOBAT) با رويکردهاي ارائه شده در شرح تئوري حسابداري و پذيرش آن توسط انجمن حسابداران رسمي آمريکا (SATTA) را ارائه نماييد.

 2- نقش روش مبتني بر ارزش و روش مبتني بر رويداد در تدوين تئوري حسابداري را بنويسيد.

 3- ضمن تشريح مفاهيم زير و بيان ارتباطات ميان آنها, توضيح دهيد که آنها با کدام يک از رويکرد هاي تئوري دستوري حسابداري درارتباط هستند.

1- Moral Hazard          

2- Economic Consequences         

3- Adverse Selection

4- Information Asymmetry

 4- آخرين تصميمات FASB و IASB در بيانيه مشترک خود درباره چهارچوب مفهومي مشترک در مورد اهداف و ويژگي کيفي اطلاعات حسابداري را بيان و آنها را با اهداف و ويژگي هاي کيفي چهارچوب مفهومي قبلي FASB و IASB مورد مقايسه قراردهيد.

 5- تئوري رويدادي (Events Theory) چيست؟ آيا تاکنون از اين تئوري در چهارچوب مفهومي استفاده شده است؟ کاملآ توضيح دهيد.


 سال 1388

 1- پارادايم چيست و کاربرد آن را در حسابداري بيان نموده و پارادايم ارزش اقتصادي اطلاعات در حسابداري را تشريح نماييد.

 2- تحقيقات رفتاري و تحقيقات انتقادي در حسابداري مبتني بر چه اهدافي و مفروضاتي است تشريح نموده و تفاوتهاي آنها را با يکديگر مقايسه نماييد.

 3- مفروضات ديدگاه کارکرد گرايي و ديدگاه تفسيري در حسابداري را توضيح داده و تفاوتهاي آنها را بنويسيد.

 4- اگر به جاي گزارش جداگانه صورت سود و زيان,گردش حساب سود انباشته و سود و زيان جامع,آنها را تنها در يک صورت مالي يکجا گزارش نماييم, درآن صورت اين موضوع با کدام يک از تئوري هاي حقوق صاحبان سهام (Equity theory) قابل توجيه است؟ لطفآ توضيح دهيد؟

 5- پيامد هاي اقتصادي استاندارد هاي حسابداري با کداميک از تئوري هاي توصيفي حسابداري قابل تفسير است؟ آنها را بيان نموده و شرح دهيد.

 6- آيا شخصيت حسابداري يک واحد اقتصادي را مي توان مبنايي براي تعريف واحد گزارشگر (Reporting Entity) دانست؟ دليل خود را بيان کنيد.


سال 1389

 1- ديدگاه سنتي تئوري حسابداري را با ديدگاه محتواي اطلاعاتي از نظر متدولوژي (Methodology) مقايسه و تفاوت هاي آنها را بيان کنيد.

 2- مفاهيم  value_Relevance و Event study را در تحقيقات حسابداري بازار سرمايه تعريف و مباني آنها را توضيح دهيد.

 3- ديدگاه کارايي (Efficient - Perspective) تئوري اثباتي حسابداري را درباره مديريت سود توضيح دهيد.

 4- تدوين الگو (Model) در تئوري و تحقيقات حسابداري چگونه است؟ توضيح دهيد.


مطالب مشابه :


آموزش صورت های مالی شرکت

خاص خود را دارد.مثلا اول دارايي ها ذكر مي شود، بعد بدهي ها و درآخر حقوق صاحبان سهام. چيست
نحوه صحیح استفاده از مفاهیم بنیادی PEG.. P/B... P/E...جهت موفقیت در بازار سرمایه

ارزش دفتری یک شرکت عبارتست از میزان حقوق صاحبان سهام تقسیم p/e چيست ؟ p/e يا نسبت اتكاي p/e
نمونه سوالات حسابداری شرکتها

» بدهكار ثبت» آن چيست جمع حقوق صاحبان سهام را كاهش و دارايي ها را افزايش مي دهد. 3)
صورت مالی چیست ؟

به عبارت ديگر تمام اقلامي كه حقوق صاحبان سهام را تغيير مي دهند بغير از آورده و ستانده
سوالات درس حسابداري مديريت قسمت اول

72- رابطه بازده حقوق صاحبان سهام يا roi چيست ؟ roi= بازده حقوق صاحبان سهام .
راس گيري چك چيست و چه كاربردي دارد؟

راس گيري چك چيست و چه بدهیهای بلند مدت ارزی 31 حقوق صاحبان سهام 3110 سرمایه
رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي برات چيست و مطالبه وجه و
سئوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد (تئوری حسابداری)

چارچوب نظري و عدم گسترش نقش آن در تدوين استانداردهاي حسابداري چيست؟ حقوق صاحبان سهام
حسابداري مقايسه اي

1ـ دلايل انتخاب اين 4 كشور جهت بررسي چيست اثر آن در صورت تغييرات حقوق صاحبان سهام
مفهوم ذخيره كاهش ارزش سرمايه‌گذاري چيست؟

مطابق آن، افزايش سودآوري و حقوق صاحبان سهام اين شركت ها بر nav و سود سهام چيست
برچسب :