لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

داوطلب گرامی، توجه داشته باشید که تنها یکبار می توانید انتخاب رشته نمایید و پس از آن امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت. کلیه داوطلبان حاضر در جلسه مجموعه 2 آزمون سراسری رشته های غیرپزشکی و مجموعه 7 آزمون سراسری رشته های علوم پزشکی اعم از قبول و یا مردود مجاز به انتخاب رشته/شهر جدید می باشند داوطلبانی که به منظور خودآزمایی در آزمون شرکت نموده اند مجاز به انتخاب رشته/محل جدید نمی باشند. داوطلبان تنها مجاز به انتخاب حداکثر 20 رشته/محل از رشته های مجموعه امتحانی خود می باشند. داوطلبان مجموعه 7 (آزمون رشته های گروه علوم پزشکی) استثنائاً می توانند رشته/محلهای خود را از مجموعه امتحانی 2 (گروه علوم تجربی و کشاورزی) نیز انتخاب نمایند. گزینش علمی داوطلبان براساس اولویت نمره کل و از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی رشته موردنظر را کسب نموده اند از محل انتخابهای بیست گانه داوطلبان صورت می گیرد. داوطلبان در انتخاب رشته/محل خود به جنس پذیرش و قید پذیرش بومی خواهران در برخی از محلهای دانشگاهی دقت داشته باشند. در مجموعه هفت امتحانی دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در مرکز بین المللی کیش ارائه شده است. داوطلبان لازم است در خصوص انتخاب این محل دانشگاهی به نکات ذیل دقت نمایند.

  • پذیرفته شدگان این مرکز اجازه انتقال و یا جابجایی تحت هیچ شرایطی (حتی مواردی که براساس ضوابط دانشگاه امکان جابجایی دارند شامل فرزندان شهید، فرزندان اعضاء هیأت علمی، مزدوجین زن و ...) داده نخواهد شد.
  • شهریه تحصیل در مرکز بین المللی کیش مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه و در زمان ثبت نام به داوطلبان اعلام خواهد شد.

آخرین مهلت ثبت نام برای تکمیل ظرفیت مرحله دوم آزاد:

مهلت انتخاب رشته تا ساعت 24 روز شنبه مورخه 14ر11ر91 می باشد

معرفی رشته ها:

7279

داروسازی-دکترای حرفه ای

واحد علوم داروئی

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7269

اتاق عمل

واحد پزشکی تهران

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7382

بهداشت حرفه ای-کاردانی

واحد بروجرد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7293

بهداشت حرفه ای-کاردانی

واحد سبزوار

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7398

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد اراک

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7294

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد سبزوار

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7285

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد شهرکرد

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7346

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد فیروزآباد

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7366

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد کرمان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

8906

بهداشت عمومی

واحد فیروزآباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7295

بهداشت مبارزه بابیماریها-کاردانی

واحد سبزوار

مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7286

بهداشت مبارزه بابیماریها-کاردانی

واحد شهرکرد

مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

8907

بهداشت محیط

واحد فیروزآباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7291

بهداشت محیط-کاردانی

واحد بیرجند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7296

بهداشت محیط-کاردانی

واحد سبزوار

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7348

بهداشت محیط-کاردانی

واحد فیروزآباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7311

پرستاری

واحد آبادان

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7334

پرستاری

واحد آباده

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7374

پرستاری

واحد آستارا

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7320

پرستاری

واحد ابهر

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7395

پرستاری

واحد اراک

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7335

پرستاری

واحد ارسنجان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7337

پرستاری

واحد استهبان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7339

پرستاری

واحد اقلید

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7329

پرستاری

واحد ایرانشهر

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7383

پرستاری

واحد بابل

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7379

پرستاری

واحد بروجرد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7289

پرستاری

واحد بیرجند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7387

پرستاری

واحد تنکابن

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7403

پرستاری

واحد تویسرکان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7340

پرستاری

واحد جهرم

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7389

پرستاری

واحد چالوس

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7253

پرستاری

واحد خلخال

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7342

پرستاری

واحد داراب

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7360

پرستاری

واحد زرند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7393

پرستاری

واحد ساری

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7292

پرستاری

واحد سبزوار

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7323

پرستاری

واحد سمنان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7358

پرستاری

واحد سنندج

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7361

پرستاری

واحد سیرجان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7326

پرستاری

واحد شاهرود

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7362

پرستاری

واحد شهربابک

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7370

پرستاری

واحد علی آبادکتول

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7259

پرستاری

واحد فلاورجان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7344

پرستاری

واحد فیروزآباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7355

پرستاری

واحد قم

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7299

پرستاری

واحد قوچان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7371

پرستاری

واحد گرگان

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7302

پرستاری

واحد گناباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7352

پرستاری

واحد لارستان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7378

پرستاری

واحد لاهیجان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7240

پرستاری

واحد مراغه

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7242

پرستاری

واحد مرند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7248

پرستاری

واحد مهاباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7281

پرستاری

واحد ورامین

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7301

پرستاری

واحد کاشمر

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7364

پرستاری

واحد کرمان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

8990

پرستاری

واحد کلیبر

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7369

پرستاری

واحد یاسوج

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7408

پرستاری

واحد یزد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

8916

پزشکی-دکترای حرفه ای

مرکز بین المللی کیش

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7386

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد تنکابن

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7392

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد ساری

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7325

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد شاهرود

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7304

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد مشهد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7261

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد نجف آباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7407

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد یزد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

8917

دندانپزشکی-دکترای حرفه ای

مرکز بین المللی کیش

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

8991

دندانپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد بروجرد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7277

دندانپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد دندانپزشکی تهران

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7278

ساخت پروتز دندانی

واحد دندانپزشکی تهران

مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7396

علوم آزمایشگاهی

واحد اراک

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7384

علوم آزمایشگاهی

واحد بابل

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7380

علوم آزمایشگاهی

واحد بروجرد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7270

علوم آزمایشگاهی

واحد پزشکی تهران

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7238

علوم آزمایشگاهی

واحد تبریز

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7390

علوم آزمایشگاهی

واحد چالوس

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7332

علوم آزمایشگاهی

واحد زاهدان

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7327

علوم آزمایشگاهی

واحد شاهرود

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7356

علوم آزمایشگاهی

واحد قم

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7372

علوم آزمایشگاهی

واحد گرگان

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7243

علوم آزمایشگاهی

واحد مرند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7312

مامائی

واحد آبادان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7375

مامائی

واحد آستارا

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7397

مامائی

واحد اراک

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7336

مامائی

واحد ارسنجان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7338

مامائی

واحد استهبان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7385

مامائی

واحد بابل

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7288

مامائی

واحد بجنورد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7381

مامائی

واحد بروجرد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7235

مامائی

واحد بناب

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7290

مامائی

واحد بیرجند

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7388

مامائی

واحد تنکابن

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7404

مامائی

واحد تویسرکان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7341

مامائی

واحد جهرم

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7391

مامائی

واحد چالوس

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7254

مامائی

واحد خلخال

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7394

مامائی

واحد ساری

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7324

مامائی

واحد سمنان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7359

مامائی

واحد سنندج

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7363

مامائی

واحد شهربابک

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7260

مامائی

واحد فلاورجان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7345

مامائی

واحد فیروزآباد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7300

مامائی

واحد قوچان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7373

مامائی

واحد گرگان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7303

مامائی

واحد گناباد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7353

مامائی

واحد لارستان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7241

مامائی

واحد مراغه

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7244

مامائی

واحد مرند

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7249

مامائی

واحد مهاباد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7406

مامائی

واحد میبد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7282

مامائی

واحد ورامین

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7365

مامائی

واحد کرمان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7272

هوشبری

واحد پزشکی تهران

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7328

هوشبری

واحد شاهرود

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

 

گروه غیرپزشکی

 

734

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد ارومیه

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

5891

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد بابل

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

153

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد تبریز

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

4534

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد سنندج

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

305

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد شبستر

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

2361

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد شهرکرد

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

2230

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد علوم و تحقیقات

زن و مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

3544

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد گرمسار

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

4157

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد کازرون

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

1511

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد کرج

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

 

 

بقیه رشته های غیرپزشکی در سایت مرکز آزمون

 


مطالب مشابه :


سایت دانشگاه علمی کاربردی یاسوج

بروبچ دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی یاسوج درود!!! یه ترم یاسوج بودم ولی خیلی حال کردم
ماورا

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یاسوج سایت علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی
رتبه‌بندی وب‌سایت دانشگاه‌های ایران در سال 2014 + جدول 100 وب برتر

رتبه‌بندی وب‌سایت دانشگاه دانشگاه صنعتی و علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:
فهرست دانشگاه‌های ایران

جامع علمی کاربردی ۱.۹ دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی سایت دانشگاه علمی آزاد
دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی سال93 و ویرایش اطلاعات

سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی. سایت حق گستر انواع مرکز آموزش علمی - کاربردی بهزیستی
سایت برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روزانه و شبانه در ایران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه یاسوج موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال
لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی. سایت حق گستر انواع واحد یاسوج . زن و مرد .
برچسب :