مطالبی که برای پایان نامه

شروع شماره گذاری صفحات از اولین صفحه در فصل اول آغاز می شود. صفحات قبل به ترتیب حروف الفبا(الف، ب، پ، ت، ...) تنظیم می شود .

-شروع تمام پاراگرافها به استثنای اولین پاراگراف هر فصل با  یک  Tab  آغاز می شود .

-فاصله بین خطوط در متن پایان نامه 15/1 است

-فاصله خطوط برای چکیده فارسی و انگلیسی یک سانتی متر(Single) است

-زیرنویس ها در هر صفحه بطورجداگانه  از شماره یک آغاز می شود

-نام های نویسندگان و محققان غیر ایرانی به صورت لاتین در زیرنویس فقط یک نوبت آورده می شود و حرف اول نام آنها به صورت بزرگ (Capital) تایپ شود

-کلید واژه ها در زیرنویس به صورت لاتین با حروف کوچک تایپ می شود

-هیچکدام ازبخش های متن پایان نامه نباید کپی کلمه به کلمه از متون دیگر باشد (این عمل دزدی علمی به حساب می آید) .

بخش های اصلی پایان نامه

صفحه جلد پایان نامه

صفحه سفید

صفحه بسم اله الرحمن الرحیم

صفحه عنوان شناسنامه

صورتجلسه دفاع

سپاسگزاری

تقدیم

فهرست مطالب

فهرست جداول

فهرست شکل ها و نمودارها

چکیده

****(تمامی مطالب قبل از فصل اول با حروف ابجد صفحه گذاری شود)

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سوال های پژوهش یا فرضیه های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

محدودیت های پژوهش (در اختیار محقق -  خارج از کنترل محقق)

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهش

الف : مبانی نظری

ب: پیشینه ی پژوهش

    پژوهش های داخل کشور

    پژوهش های خارج از کشور

ج: جمعبندی

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه مورد مطالعه،حجم نمونه، روش نمونه گیری و ویژگی های دموگرافیک نمونه

ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی

روش اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها

فصل چهارم : یافته های پژوهش

    الف- یافته های توصیفی

    ب- یافته های استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

بحث و نتیجه گیری

دستاوردهای اصلی پژوهش

 پیشنهادهای پژوهش

الف: پیشنهادهای کاربردی

ب: پیشنهادهای پژوهشی

منابع فارسی و لاتین (مطابق با سبک APA )

پیوست ها (شماره صفحه پیوست ها با حروف یونانی)

هر پیوست با عنوان مشخص، مانند مثال زیر تنظیم شود:

      پیوست الف) پرسشنامه عملکرد تحصیلی

      پیوست ب) پرسشنامه استرس شغلی

       صفحه سفید

نحوه نگارش منابع طبق سبک APA در داخل متن و انتهای گزارش)

 

 برای
منبع نویسی و ارجاع دادن در  داخل متن به شکل زیر اقدام می گردد :


1-  اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود، نام نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز می آید(نیکخو ،1391).

2- اگر به نام نویسنده در متن اشاره می شود سال انتشار داخل پرانتز درج می گردد. مثلاً : مطلبی (1391) دریافت که بیش از 85 درصد دانشجویان علمی و کاربردی نمرات بهتری در درس آمار داشته اند.

3-  اگر به مقاله ای که دو نویسنده دارد ارجاع داده شود، نام هردو، هربار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز می آید( نیکخو و خادمی، 1391).

 4- اگر مقاله کمتر از 6 نویسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه
سال انتشارنوشته می شود و در دفعات بعد فقط نام نویسنده اول به علاوه کلمه "و همکاران" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز آورده می شود.


اگر کاری شش یا بیشتر از آن، نویسنده داشته باشد، فقط نام خانوادگی نویسنده اول و به دنبال آن "و همکاران" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج می شود.

اگر به قسمت خاصی از یک منبع ارجاع داده شود(عیناٌ نقل شده باشد)، لیست شماره صفحه یا صفحات پس از سال انتشار می آید(نیکخو،1391:ص 17). به عقیده برخی حرف ص  ،جهت شماره صفحه استفاده نمی شود.

اگر منبع الکترونیک بوده و شماره صفحه ندارد، در صورت دسترسی شماره پاراگراف آورده می شود(.خادمی،1391:پ4) - در استفاده ازحرف پ  مانند حرف ص نیز باید احتیاط کرد،برخی عقیده متفاوتی دارند.

اگر تمام یک وب سایت به عنوان منبع اشاره شود(و نه قسمتی از آن سایت(، به وب سایت مربوطه در متن اشاره می شود و نیازی به قرارگیری در فهرست منابع ندارد.

مکاتبات شخصی، سخنرانی ها، نامه ها، خاطرات، مکالمات و نامه های الکترونیک(ایمیل) نباید در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره می شود که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ خواهدبود.

نحوه نگارش منابع در پایان گزارش تحقیق:

 منابع استفاده شده در داخل متن  حتماً باید در آخر گزارش تحقیق یا مقاله به دو شکل زیر ،که ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین یا خارجی نوشته شود:

کتاب با یک نویسنده:

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف. (سال نشر کتاب). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر

کتاب با سه نویسنده:

نام خانوادگی مؤلف اول، نام مؤلف اول؛ نام خانوادگی مؤلف دوم، نام مؤلف دوم؛ نام خانوادگی مؤلف سوم، نام مؤلف سوم. (سال نشر کتاب). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر

کتاب ترجمه:

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف. (سال نشر کتاب). عنوان کتاب. (نام و نام خانوادگی مترجم). محل نشر: ناشر (تاریخ نشر اثر اصلی به میلادی)

کتاب بدون مؤلف، ولی دارای ویراستار، مترجم و یا گرد آورنده:

نام خانوادگی ویراستار، نام ویراستار (سال نشر). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر اصلی

نام خانوادگی مترجم، نام مترجم (سال نشر) عنوان کتاب. محل نشر: ناشر (تارخ نشر کتاب به میلادی)

استناد به کتاب با پدید آورنده نامشخص:

عنوان کتاب (ویرایش). (سال نشر). محل نشر: ناشر

استناد به مقاله مجله:

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره، صفحه یا صفحات.

استناد به مقاله مجله با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر:

نام خانوادگی مترجم، نام مترجم (سال نشر). عنوان مقاله به زبان اصلی، عنوان مجله، شماره، صفحه یا صفحات.

استناد به مقاله‌ای از مجموعه مقالات منتشر شده در یک کنفرانس:

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (سال نشر). عنوان مقاله. نام و نام خانوادگی مؤلف اول، نام و نام خانوادگی مؤلف دوم، عنوان مجموعه مقاله، محل برگزاری، تاریخ برگزاری، (صفحه یا صفحات). محل نشر مقاله: ناشر.

استناد به پایان نامه:

نام خانوادگی، نام (تاریخ دفاع). عنوان پایان نامه. پایان نامه دکتری یا هر مقطع دیگر، نام دانشگاه، نام شهر.

***توصیه می شود جهت مطالعه بیشتر به : منبع اصلی مطالب فوق: به کتاب شیوه‌های استناد در نگارش‌های علمی: رهنمودهای بین‌المللی که توسط آقایان حری و شاهبداغی نگارش و توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال 1385 به چاپ رسیده است.مراجعه کنید.


مطالب مشابه :


دانلود فایل Word با فرمت آماده (خام) برای پایان‌نامه

دانلود فایل Word با فرمت آماده (خام) برای پایاننامه . یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱, 12:38 | نويسنده : Sam Pir ا |
متن های ادبی برای تبریک سال نو

متن زیبا ودوستانه نوروز شعر بی غلطی است که پایان رویاهای ناتمام را تفسیر می متن برای
مطالبی که برای پایان نامه

مطالبی که برای پایان نامه سایت زیبا وب -فاصله بین خطوط در متن پایان نامه 15/1 است
راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد

مساله رعايت يك روند منطقي است بطوري كه شروع برای پایان نامه پایان نامه. نوع متن
راهنمای پایان نامه ی کارشناسی معماری

(با فونت زیبا) صفحه شروع هر فصل متن پنج نسخه کتابچه پایان نامه (اصل برای دانشجو و کپی
برچسب :