نام و جمعيت شهرهاي كشور در سرشماري 1355

تهیه شده توسط: حسین ضرغامی
منبع: سایت مرکز آمار ایران رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 7 آبادان خوزستان 294068 149285 144783 94 آباده فارس 23389 11691 11698 272 آذران(سراسكند)(هشترود) آذربايجان شرقي 6875 3608 3268 110 آذر شهر آذربايجان شرقي 19653 10006 9647 218 آزاد شهر(شاه پسند) گلستان 8761 4478 4283 149 آستارا گيلان 14150 7061 7089 355 آستانه مركزي 5162 2539 2623 128 آستانه اشرفيه گيلان 16689 8353 8336 327 آشتيان مركزي 5738 3128 2610 74 آغاجاري خوزستان 30449 15709 14740 269 آق قلعه(پهلويدژ) گلستان 6960 3681 3279 34 آمل مازندران 68963 35716 33247 197 ابرقو (ابركوه) يزد 10165 5214 4951 97 ابهر زنجان 22184 11194 10990 20 اراك مركزي 116832 59678 57154 13 اردبيل اردبيل 147865 77820 70045 239 اردستان اصفهان 7891 4342 3549 102 اردكان يزد 20914 10514 10400 223 اردكان (سپيدان) فارس 8604 4477 4127 293 ارسنجان فارس 6510 3445 3065 12 اروميه (رضائيه) آذربايجان غربي 164419 85804 78615 146 اروند كنار(قصبه) خوزستان 14323 7114 7209 208 ازنا لرستان 9548 4882 4666 111 استهبان (اصطهبانات )‌ فارس 16461 10219 9242 164 اسد آباد همدان 12083 6516 5567 174 اسفراين (ميان آباد) خراسان 11361 5900 5461 331 اسفرورين قزوين 5644 2785 2859 179 اسكو آذربايجان شرقي 11043 5553 5490 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 71 اسلام آباد (شاه آباد غرب) كرمانشاه 30818 17180 13638 45 اسلامشهر (قاسم آباد شاهي) تهران 50292 25846 24446 324 الشتر لرستان 5751 3058 2693 360 اشتهارد تهران 5074 2540 2534 307 اشكذر يزد 6177 3119 3058 253 اشنويه آذربايجان غربي 7438 3761 3677 3 اصفهان اصفهان 661510 349292 312218 103 اقليد فارس 20745 10891 9854 92 اليگودرز لرستان 23466 12291 11175 288 املش گيلان 6600 3291 3309 157 اميركلا مازندران 12779 6280 6499 65 انديمشك خوزستان 32085 16836 15249 190 اوز فارس 10353 5237 5116 64 اهر آذربايجان شرقي 32098 16327 15771 6 اهواز خوزستان 334399 175386 159013 193 ايذه خوزستان 10257 5737 4720 173 ايرانشهر سيستان و بلوچستان 11386 5958 5428 62 ايلام ايلام 32476 17293 15183 345 ايلخچي آذربايجان شرقي 5387 2703 2684 35 بابل مازندران 68059 35338 32721 113 بابلسر مازندران 18810 10236 8574 315 باد (بادرود) اصفهان 5920 3118 2802 310 باسمنج آذربايجان شرقي 6069 3135 2934 210 بافت كرمان 9457 4971 4486 167 بافق يزد 11929 6045 5884 135 بانه كردستان 15552 8215 7337 358 بجستان خراسان 5540 2793 2747 49 بجنورد خراسان 47719 25444 22275 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 358 بخشايش آذربايجان شرقي 5083 2557 2526 67 برازجان(دشتي و دشتستان) بوشهر 31611 16169 15442 363 بردسكن (برادسكن ) خراسان 5058 2568 2491 235 بردسير كرمان 8164 4116 4048 22 بروجرد لرستان 101345 51885 49460 101 بروجن چهارمحال و بختياري 20939 10728 10211 277 بستان خوزستان 6825 3443 3382 366 بستان آباد آذربايجان شرقي 5034 2598 2436 291 بشرويه خراسان 6570 3303 3267 334 بغداد آباد يزد 5598 2794 2804 290 بلداجي چهارمحال و بختياري 6587 3350 3237 72 بم كرمان 30793 15565 15228 289 بن چهارمحال و بختياري 6592 3342 3250 79 بناب آذربايجان شرقي 29169 15085 14084 168 بندر امام خميني (بندرشاهپور) خوزستان 11806 6128 5678 42 بندر انزلي (بندر پهلوي ) گيلان 55481 28586 26895 125 بندر تركمن (بندر شاه ) گلستان 17339 8950 8389 259 بندر ديلم بوشهر 7261 3556 3705 27 بندرعباس هرمزگان 87981 48084 39897 256 بندر گز گلستان 7346 3650 3696 136 بندر گناوه بوشهر 15294 7668 7626 337 بندر گنگ هرمزگان 5564 2695 2869 216 بندر لنگه هرمزگان 8797 4526 4271 75 بندر ماهشهر خوزستان 29940 15378 14462 41 بوشهر بوشهر 58956 34046 24910 105 بوكان آذربايجان غربي 20579 10860 9719 142 بهار همدان 14489 7694 6795 47 بهبهان خوزستان 49378 25565 23813 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 63 بهشهر مازندران 32166 16187 15979 126 بيجار كردستان 17224 8706 8518 52 بيرجند خراسان 46943 27296 19647 265 بيله سوار اردبيل 7008 3590 3418 215 پارس آباد اردبيل 8912 4910 4002 326 پاوه كرمانشاه 5740 3091 2649 264 پولاد شهر (آريا شهر) اصفهان 7068 3806 3262 186 پيرانشهر آذربايجان غربي 10572 5501 5071 202 پيشوا تهران 9934 5097 4837 107 تاكستان قزوين 20025 10379 9646 165 تايباد خراسان 11996 6324 5672 4 تبريز آذربايجان شرقي 597976 310887 287089 100 تربت جام خراسان 21444 11760 9684 54 تربت حيدريه خراسان 43259 23211 20048 273 تفت يزد 6864 3414 3450 284 تفرش مركزي 6657 3461 3196 156 تكاب آذربايجان غربي 12885 6660 6225 108 تنكابن مازندران 19981 10148 9833 116 تويسركان همدان 18573 9765 8808 1 تهران تهران 4530223 2382641 2147582 245 تيران اصفهان 7661 3922 3739 48 جهرم فارس 48530 25476 23054 341 جورقان همدان 5466 2986 2480 357 جوشقان قالي اصفهان 5085 2575 2510 227 جونقان چهارمحال و بختياري 8424 4307 4117 154 جويبار مازندران 13251 6341 6910 106 جيرفت كرمان 20186 11069 9117 295 چابكسر گيلان 6436 3181 3255 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 88 چالوس مازندران 25782 13352 12430 314 چاه بهار سيستان و بلوچستان 5922 3366 2556 348 چرمهين اصفهان 5320 2746 2574 188 چمگردان اصفهان 10466 5553 4913 226 چناران خراسان 8503 4335 4168 255 حاجي آباد فارس 7369 3564 3805 359 حبيب آباد اصفهان 5081 2644 2437 221 حسن آباد لقماني تهران 8686 4523 4163 130 حصارك تهران 16365 8517 7848 344 حميديه خوزستان 5388 2790 2598 228 خارك بوشهر 8353 5075 3278 233 خاش سيستان و بلوچستان 8236 4305 3931 298 خان ببين گلستان 6352 3203 3149 263 خرامه فارس 7082 3602 3480 21 خرم آباد لرستان 104912 56286 48626 343 خرم آباد تنكابن مازندران 5443 2625 2818 159 خرم دره زنجان 12573 6422 6151 15 خرمشهر خوزستان 140490 73185 67305 251 خروعليا خراسان 7504 3884 3620 246 خسروشهر(خسروشاه) آذربايجان شرقي 7647 3993 3654 367 خلجان آذربايجان شرقي 5012 2559 2453 206 خلخال اردبيل 9705 5134 4571 133 خمين مركزي 16028 8101 7927 317 خنج فارس 5883 2873 3010 70 خوراسگان اصفهان 31095 16720 14375 287 خواف (رود) خراسان 6621 3361 3260 162 خوانسار اصفهان 12146 6104 6042 354 خورزوق اصفهان 5215 2728 2487 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 311 خورموج بوشهر 6022 3130 2892 32 خوي آذربايحان غربي 70357 36160 34197 124 داراب فارس 17764 9165 8599 285 داران اصفهان 6651 3441 3210 127 دامغان سمنان 17174 8929 8245 144 درچه پياز اصفهان 14412 7390 7022 323 دررود خراسان 5779 2936 3843 15 درگز خراسان 14049 7007 7042 373 دره شهر ايلام 2292 1217 1075 19 دزفول خوزستان 121251 64884 56367 201 دستجرد برخوار(دستگرد) اصفهان 9956 5337 4619 209 دليجان مركزي 9499 4857 4642 204 دماوند تهران 9902 5094 4808 82 دورود لرستان 27621 14240 13381 93 دوگنبدان كهگيلويه و بويراحمد 23441 12304 11137 191 دولت آباد اصفهان 10269 5396 4873 203 دهاقان اصفهان 9912 5039 4873 372 دهدشت كهگيلويه و بويراحمد 2902 1912 990 342 دهق اصفهان 5447 2907 2540 267 دهلران ايلام 6980 3762 3218 336 دهنو اصفهان 5588 3045 2543 340 ديزي اصفهان 5475 2861 2614 112 رامسر مازندران 19293 9778 9515 177 رامهرمز خوزستان 11138 5693 5445 328 راميان گلستان 5719 2922 2797 212 راور كرمان 9262 4528 4734 286 رستم كلا مازندران 6642 3479 3163 10 رشت گيلان 188957 95114 93843 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 61 رفسنجان كرمان 36025 18244 17781 123 رنان(رهنان) اصفهان 17830 9436 8394 161 رودبار گيلان 12226 7243 4983 119 رودسر گيلان 18354 9407 8947 84 ريز(زرين شهر) اصفهان 26870 13957 12913 77 زابل سيستان و بلوچستان 29404 15340 14064 303 زارچ يزد 6268 3307 2961 25 زاهدان سيستان و بلوچستان 93740 49499 44241 296 زاهدان فارس 6361 3044 3317 234 زرگان (زرقان) فارس 8212 4278 3934 104 زرند كرمان 20720 10790 9930 23 زنجان زنجان 100351 52448 47903 320 زواره اصفهان 5820 2907 2913 294 زير آب مازندران 6488 3317 3171 96 ساختمان خراسان 22424 11441 10983 211 سادات محله و كتالم مازندران 9305 4556 4749 31 ساري مازندران 70753 37205 33548 261 سامان چهارمحال و بختياري 7131 3573 3558 89 ساوه مركزي 25751 13213 12538 33 سبزوار خراسان 69562 35578 33984 302 سده آشتيان اصفهان 6286 3270 3016 118 سراب آذربايجان شرقي 18361 9440 8921 214 سراوان سيستان و بلوچستان 9097 4638 4459 117 سر پل ذهاب كرمانشاه 18522 9736 8786 278 سرخس خراسان 6806 3429 3377 187 سردرود آذربايجان شرقي 10482 5440 5042 196 سردشت آذربايجان غربي 10207 5388 4819 270 سروستان فارس 6922 3494 3428 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 279 سعادت آباد(سعادت شهر) فارس 6773 3455 73 سقز كردستان 30661 16656 14005 81 سلماس (شاهپور) آذربايجان غربي 27638 14608 13030 58 سمنان سمنان 38786 19861 18925 153 سميرم اصفهان 13490 7090 6400 109 سنقر كرمانشاه 19702 10457 9245 24 سنندج كردستان 95872 52862 43010 350 سورشجان چهارمحال و بختياري 5297 2742 2555 143 سوسنگرد خوزستان 14430 7414 7006 283 سياهكل گيلان 6664 3511 3153 57 سيرجان كرمان 39464 20032 19432 194 شادگان خوزستان 10246 5325 4921 242 شال قزوين 7749 3949 3800 332 شاه دشت‌(مردآباد) تهران 5640 2913 2727 46 شاهرود سمنان 49783 27981 21802 271 شاه زند مركزي 6910 3490 3420 220 شاهين دژ (صائين دژ) آذربايجان غربي 8704 4459 4245 230 شاهين شهر اصفهان 8321 4503 3818 281 شبستر آذربايجان شرقي 6724 3285 3439 115 شوش خوزستان 18678 9690 8988 86 شوشتر خوزستان 26173 13837 12336 213 شهربابك كرمان 9233 4859 4374 51 شهرضا (قمشه) اصفهان 46956 24226 22730 308 شهرك چهارمحال و بختياري 6128 3144 2984 55 شهركرد چهارمحال و بختياري 40359 21055 19304 169 شهريار تهران 11697 6065 5632 5 شيراز فارس 425813 227758 198055 99 شيروان خراسان 21568 11053 10515 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 178 صحنه كرمانشاه 11133 6035 5098 297 صغاد فارس 6360 3081 3279 181 صومعه سرا گيلان 10983 5485 5498 335 طالخونچه اصفهان 5590 2824 2766 171 طبس خراسان 11461 5822 5639 241 طرق خراسان 7775 3913 3862 198 طرقبه خراسان 10101 5077 5024 351 عباس آباد مازندران 5290 2659 2631 134 عجب شير آذربايجان شرقي 16025 11692 4333 121 علي آباد گلستان 17918 9319 8599 248 فارسان چهارمحال و بختياري 7593 3956 3637 346 فامنين همدان 5361 2870 2486 257 فرادنبه چهارمحال و بختياري 7304 3706 3598 280 فراشبند فارس 6752 3410 3342 158 فرخ شهر چهارمحال و بختياري 12772 6421 6351 195 فردوس خراسان 10226 5437 4789 309 فريدون شهر اصفهان 6116 3161 2955 151 فريدون كنار مازندران 13944 7065 6879 160 فريمان خراسان 12385 6342 6043 68 فسا فارس 31489 16015 15474 132 فلاورجان اصفهان 16220 8491 7729 138 فومن گيلان 15108 7579 7529 147 فيروز آباد فارس 14164 7433 6731 329 فيروز كوه تهران 5704 2955 2749 352 فيض آباد خراسان 5284 2692 2592 38 قائم شهر(شاهي) مازندران 63377 32380 30997 244 قاين خراسان 7666 3907 3759 139 قرچك تهران 14925 8069 6856 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 170 قروه كردستان 11515 6133 5382 364 قروه در جزين همدان 5055 2658 2398 301 قره ضياء الدين آذربايجان غربي 6307 3351 2956 16 قزوين قزوين 139258 74345 64913 268 قشم هرمزگان 6974 3527 3447 95 قصر شيرين كرمانشاه 23224 12082 11142 240 قلعه حسن خان‌(شهرقدس) تهران 7878 4079 3799 9 قم قم 247219 128674 118545 56 قوچان خراسان 40301 21344 18957 145 قهدريجان اصفهان 14399 7652 6747 371 قيدار زنجان 3293 1705 1588 43 كازرون فارس 51527 28116 23411 28 كاشان اصفهان 84863 43874 40989 83 كاشمر خراسان 26883 14019 12864 313 كامياران كردستان 5941 3166 2775 238 كبودرآهنگ همدان 7893 4081 3812 17 كرج تهران 137926 72476 65450 140 كردكوي گلستان 14745 7402 7343 14 كرمان كرمان 140761 74644 66117 8 كرمانشاه(باختران) كرمانشاه 290600 153097 137503 361 كشكسراي آذربايجان شرقي 5072 2573 2499 225 كلاچاي گيلان 8573 4228 4345 292 كلاله گلستان 6559 3489 3070 222 كليشاد و سودرجان اصفهان 8659 4622 4037 362 كنارك سيستان و بلوچستان 5069 2753 2316 129 كنگاور كرمانشاه 16396 8576 7820 339 كوشك اصفهان 5492 2918 2574 155 كوهدشت لرستان 13241 6962 6279 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 304 كوي‌كاركنان‌فرودگاه‌ لشكري آذربايجان شرقي 6222 4189 2033 231 كياشهر (بندرفرحناز-حسن‌كياده) گيلان 8319 4136 4183 318 كيان شهر كرمان 5843 2958 2885 370 كيش هرمزگان 4177 3097 1080 356 گاليكش گلستان 5150 2615 2535 254 گاوگان آذربايجان شرقي 7384 3776 3608 266 گتوند خوزستان 7005 3681 3324 172 گراش فارس 11413 5675 5738 26 گرگان گلستان 88033 46871 41162 249 گرمسار سمنان 7557 3848 3709 365 گرمه خراسان 5047 2565 2482 250 گرمي اردبيل 7537 4029 3508 184 گز اصفهان 10621 5593 5028 66 گل آرا اصفهان 32032 16000 16032 163 گلبافت (گوگ) كرمان 12125 6015 6110 98 گلپايگان اصفهان 22062 11156 10906 252 گلشهر خراسان 7481 3867 3614 199 گلوگاه مازندران 10015 5022 4993 237 گميشان گلستان 7975 3898 4077 185 گناباد خراسان 10610 5728 4882 39 گنبد كاوس گلستان 60721 31748 28973 347 گوگد اصفهان 5341 2746 2595 229 گوهر دشت ( رجايي شهر) تهران 8332 4193 4139 243 گيلانغرب كرمانشاه 7748 4020 3728 90 لار فارس 25698 13506 12192 236 لالجين همدان 8051 4299 3752 69 لاهيجان گيلان 31383 15963 15420 299 لشت نشاء گيلان 6331 3074 3257 رتـبه در كل كشور نام شهــــر نام استان در سال 1379 جمعيت مــرد زن 78 لنگرود گيلان 29212 14947 14265 232 ماسال گيلان 8281 4107 4174 166 ماكو آذربايجان غربي 11966 6070 5896 274 مامونيه زرند مركزي 6857 3351 3506 217 ماهان كرمان 8773 4370 4403 85 مباركه اصفهان 26353 13505 12848 148 محلات مركزي 14152 7191 6961 262 محمود آباد مازندران 7098 3647 3451 37 مراغه آذربايخان شرقي 65172 35663 29509 60 مرند آذربايجان شرقي 36108 19127 16981 44 مرودشت فارس 50446 26230 24216 322 مريانج همدان 5794 3222 2572 152 مريوان كردستان 13610 7613 5997 29 مسجد سليمان خوزستان 77098 39598 37500 141 مشكين شهر اردبيل 14568 7647 6921 2 مشهد خراسان 667770 340644 327126 312 ملارد تهران 5970 3119 2851 50 ملاير همدان 47117 24049 23068 175 ملكان (ملك كندي) آذربايجان شرقي 11197 5729 5468 224 ممقان آذربايجان شرقي 8590 4471 4119 260 منجيل گيلان 7164 3648 3516 53 مهاباد آذربايجان غربي 44067 23642 20425 183 مهدي شهر(سنگسر) سمنان 10697 5161 5536 276 مهران ايلام 6847 3574 3273 300 مهربان آذربايجان شرقي 6323 3183 3140 282 مهريز يزد 6710 3307 3403 80 مياندوآب آذربايجان غربي 27739 14156 13583 59 ميانه آذربايجان غربي 36164 18619 17545


مطالب مشابه :


شهر برازجان از نظر بافت

شهر برازجان شهر برازجان به واسطه هجوم جمعیت به آن در چند سال اخیر شاهد توسعه چشمگیری از
امنیت در دشتستان (برازجان)

بچه های برازجان - امنیت در دشتستان (برازجان) - سایت شهر برازجان www.BorazjanCity.com - بچه های برازجان
جلسه شورای شهر برازجان رسمیت نیافت!+ گزارش و تصاویر جلسه

بچه های برازجان - جلسه شورای شهر برازجان رسمیت نیافت!+ گزارش و تصاویر جلسه - سایت شهر برازجان
سرودهای عروسی: هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی

شهر برازجان - سرودهای عروسی: هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی - برازجان شهرزیبای شهیدان
نام و جمعيت شهرهاي كشور در سرشماري 1355

مطالعات جمعیتی - نام و جمعيت شهرهاي كشور در سرشماري 1355 - وبلاگی در زمینه جمعیت شناسی، آمار و
برازجان

کانون شیفتگان قائم(عج)برازجان - برازجان - مســـجــدامـــام مـحــمـدباقــر موقعیت و جمعیت.
برازجان

دبير تاريخ آب‌پخش- دشتستان - برازجان - اخبار، مقاله، سؤال و نفد و بررسي كتاب‌هاي درسي تاريخ
برازجان بوشهر

سرزمین خوبم ایران - برازجان بوشهر - پاسداشت فرهنگ ناب ایرانی با شناخت اقوام و شهرهای ایران
برچسب :