اعلام ضوابط پذيرش دانشجو درآزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1390

ShowPicture.aspx?&ID=88fcc3d4-a9ff-4a73-

ويژه فرهنگيان رسمي وپيماني آموزش وپرورش
اعلام ضوابط پذيرش دانشجو درآزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1390

وزارت آموزش وپرورش جهت ادامه تحصيل فرهنگيان داراي مدرك كارداني شرايط وضوابط پذيرش دانشجو درموسسات آموزش عالي وابسته به خود را به سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرده است.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، براين اساس دارندگان مدارك كارداني مي‌توانند مطابق ضوابط مندرج در ذيل ، با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور از مورخ 3/12/89 تا 9/12/89 درآزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1390 شركت نموده ودرصورت قبولي دركدرشته محل هاي مربوط به مراكز تربيت معلم، دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي ودانشكده وآموزشكده هاي فني وحرفه اي ادامه تحصيل نمايند.

براساس اين گزارش داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش وپرورش درزمان ثبت نام درآزمون، تاريخ صدور حكم استخدامي رسمي يا پيماني داوطلبان بايد قبل از 10/12/1389بوده و درغيراينصورت مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نخواهد بود و درصورت انتخاب وپذيرفته شدن قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

در ادامه اين گزارش آمده است دريافت فرم معلم مبني برموافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين(رسمي ،پيماني) ازاداره آموزش وپرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج دردستورالعمل مربوط و عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام درآزمون است لذا درصورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي(فرم معلم) درآزمون شركت نموده وپذيرفته شود قبولي وي كان لم يكن تلقي خواهد شد.

دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني (فوق ديپلم) موردتاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري ياگواهي فراغت از تحصيل حداكثر تا مورخ 31/6/1390 براي رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و30/11/1390 براي رشته هاي تحصيلي نيمسال دوم، دارندگان مدرك تحصيلي معادل كارداني فقط به شرط قبولي درآزمون جامع، مجاز به شركت در آزمون هستند، عدم اشتغال به تحصيل همزمان درهريك از دوره هاي تحصيلي اعم از پيوسته يا ناپيوسته دردانشگاه ها وموسسات آموزش عالي دولتي وغيردولتي، فرهنگياني كه به هر نحوي قبلاً مدرك كارشناسي (پيوسته- ناپيوسته) وبالاتر از دانشگاه وموسسات آموزش عالي دولتي، غيردولتي يا آزاد بصورت معادل يا غيرمعادل ،دريافت نموده اند مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي‌باشند و با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري وممنوعيت صدور ماموريت آموزشي، فرهنگيان درخارج از ساعت اداري موظف مي توانند ادامه تحصيل دهند.


مطالب مشابه :


شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

داشتن حكم كارگزيني آموزش و پرورش) 2) دريافت در آموزش و پرورش و صدور حكم
شيوه نامه ثبت نام، انتخاب و اعزام معلمان به مدارس خارج از كشور

پــــــایگاه اطلاع رسانــی آموزش و پرورش حكم كارگزيني) و براي دريافت و تكميل
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان

داشتن حكم كارگزيني آموزش و پرورش) 2) دريافت در آموزش و پرورش و صدور حكم
تنها متولي برگزاري ICDL دركشور است

آموزش و پرورش بايد اقدام به دريافت اسكيل كارت به امتياز حكم كارگزيني براي
شيوه نامه و ضوابط ثبت نام انتخاب و اعزام نيروي انساني مورد نياز مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از

امور اداری آموزش و پرورش مدرك و تغيير حكم كارگزيني بايد دريافت و تکميل
شيوه نامه ثبت نام، انتخاب و اعزام معلمان به مدارس خارج از كشور

12 تا 19 تيرماه، زمان دريافت و تكميل وزارت آموزش و پرورش، در اين حكم كارگزيني) و
اعلام ضوابط پذيرش دانشجو درآزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1390

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش حكم كارگزيني دريافت نموده
شرایط استخدام اموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش خواهد شد و در صورت صدور، حكم­استخدامي رمز مربوط را دريافت
برچسب :