خلاصه مدیریت استراتژیک دیوید

به نام خداوند بخشنده مهربان
خلاصه ي کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید
فصل اول
ماهیت مدیریت استراتژیک
تعریف مدیریت استراتژیک :
هنروعلم تدوین ، اجرا وارزیابی تصمیمات وظیفه اي چندگانه که سازمان راقادر می سازد به
هدفهاي بلندمدت خود دست یابد.
Strategies management process : فرآیند مدیریت استراتژیک
-1 تدوین استراتژي ها
-2 اجراي استراتژي ها
-3 ارزیابی استراتژي ها
Strategy formulation : تدوین استراتژي ها
مقصود از تدوین استراتژي این است که ماموریت شرکت تعیین شود،شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان را
تهدید میکنند یا فرصتهایی رابه وجود می آورند ، شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سازمان ، تعیین هدفهایی بلند
مدت،در نظرگرفتن استراتژیهاي گوناگون وانتخاب استراتژي خاص جهت ادامه فعالیت.
اجراي استراتژي ها:
اجراي استراتژي ها رامرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند.منظور از اجراي استراتژي ها این است که کارکنان
ومدیران بسیج شوند واستراتژي تدوین شده رابه مرحله عمل در آورند.در مدیریت استراتژي مرحله اجراي مشکل ترین
مرحله بوده،وایجاب میکند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند،موفقیت مرحله اجرایی استراتژي هابدین امر بستگی
دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
Strategy evaluation : ارزیابی استراتژي ها
آخرین مرحله در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژیک بوده که سه فعالیت عمده به شرح زیر صورت می گیرد:
الف- بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژیهاي کنونی قرارگرفته اند.
ب- محاسبه وسنجش عملکرد ها
ج- اقدامات اصلاحی
اصطلاحات کلیدي در مدیریت استراتژي:
ا-استراتژیست ها:
افرادي هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشندوعهده دار سه مسئولیت اصلی هستند:
الف –ایجاد یک بستر براي تغییر
ب –ایجاد تعهد واحساس مالکیت
ج –ایجاد توازن بین ثبات ونوآوري
Milton Friedman : -2 بیانیه هاي ماموریت
سندي است که یک سازمان را از سایر سازمانهاي مشابه متمایز می نماید، ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت از
نظر محصول وبازاربوده در بیانیه ماموریت پرسشی که پیش روي همه استراتزي ها وجود دارد این است که :(((ما به چه کاري
مشغول هستیم ؟))) یک رسالت بیانگر ارزش ها و اولویتهاي یک سازمان است .
نکته:
رسالت یا ماموریت سازمان نموداري است که مسیر آینده سازمان را مشخص می نماید.
External opportunities and threat : -3 فرصتها وتهدیدات خارجی
رویدادها وروندهاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،بوم شناسی ،محیطی،سیاسی ،قانونی ،دولتی ، فن آوري ورقابتی است که
می تواند به میزان زیادي در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند،به عبارت دیگر فرآیند انجام دادن تحقیق وگردآوري و
همگون ساختن اطلاعات خارجی رابررسی عوامل خارجی یا تجزیه وتحلیل صنعت می نامند.
برخی دیگر از فرصت ها وتهدیدها عبارت انداز:تصویب یک قانون ،عرضه محصولی جدید به وسیله یک شرکت رقیب
،کاهش ارزش پول ، بالارفتن نرخ بهره، مبارزه علیه مواد مخدر وغیره .......
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
Internal strengths and weaknesses - 4 نقاط قوت وضعف داخلی:
در زمره فعالیتهاي قابل کنترل سازمان بوده که ضروري است مدیریت استراتژیک این نقاط وضعف دوایر و واحدهاي
سازمانی راشناسایی وآنها را ارزیابی کند وهمچنین می توان نقاط قوت وضعف شرکت را برحسب دستیابی به هدفهاي مورد
نظر تعیین کرد.ازجمله فعالیتهاي داخلی می توان به واحدهاي مدیریتی ،بازاریابی ،امور مالی ،تحقیق وتوسعه ،سیستم هاي
اطلاعات رایانه اي ودیگر واحدها اشاره نمود.
Long-term objectives - 5 هدفهاي بلند مدت
به صورت نتیجه هاي خاصی که سازمان می کوشد در تامین ماموریت خود به دست آورد.
منظور از دوره بلند مدت دوره اي است که بیش از یک سال بوده وازآن نظر این هدفها براي موفقیت سازمان لازم وضروري
هستندکه تعیین کننده مسیر شرکت میباشند،هدفهاي بلند مدت می تواند چالشگر ،قابل سنجش ،باثبات ،معقول وروشن
باشد.
-6 استراتژي ها
استراتژي ها ابزاري هستند که شرکت می تواند بدان وسیله به هدفهاي بلند مدت خود دست یابد.
استراتژي هاي شرکت می توانند به صورت گسترش دادن فعالیت در سطح جغرافیایی ، تنوع بخشیدن به فعالیت ها ، خرید
شرکت هاي دیگر ، تولید و عرضه محصول ، رسوخ در بازار ، کاهش دادن هزینه ها ، فروش اقلامی از دارایی ها ، تفویض
بسیاري از اختیارات و تشکیل مشارکت هاي خصوصی باشد.
Annual objectives -7 هدفهاي سالانه
هدف هاي کوتاه مدتی هستند که شرکت براي رسیدن به هدف هاي بلند باید به آنها دست یابد.هدفهاي سالانه مبنایی
براي تخصیص منابع به حساب می آیند.
8 –سیاست ها
سیاست ابزاري است که بدان وسیله می توان به هدف هاي سالانه دست یافت .مقصود از سیاست ، رهنمودها،مقررات و
رهنمودهایی است که شرکت براي دستیابی به هدف هاي اعلان شده رعایت می کند.
هنگام تصمیم گیري از سیاست ها به عنوان رهنمود استفاده می شودوهمچنین سیاست ها تعیین کننده شرایط روزمره و
تکراري شرکت می باشند.
نکته
در صحنه اجراي استراتژي ها هدف هاي سالانه و سیاست ها از اهمیت خاصی برخوردارند و د رحالی که در تدوین استراتژي
ها هدف هاي بلند مدت از اهمیتی ویژه اي برخوردار می باشند.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
الگوي مدیریت استراتژیک
فعالیتهایی که در زمینه تدوین استراتژي ها،اجرا و ارزیابی آنها به عمل می آید جنبه دائمی دارد و تنها در پایان سال یا هر
شش ماه یکبار انجام نمی شود واقعیت این است که فرآیند مدیریت استراتژیک هیچ پایانی ندارد.
مزایاي مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژي به سازمان این امکان رامی دهد که به شیوه خلاق ونوآور عمل کندواین شیوه باعث ابتکار عمل
در سازمان بوده وفعالیتهایش به گونه اي درآید که می تواند اعمال نفوذ کند
• به سازمان کمک می کند از روش منظم تر ،معقول تر ومنطقی تر راه ها یا گزینه هاي استراتژیک را انتخاب
کندوبدین گونه استراتژي بهتري تدوین نماید.که یکی ازمنافع اصلی مدیریت استراتژیک بوده
• موجب تفاهم وتعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می شود شاید تفاهم از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک
باشد که تعهد پس از آن قرار می گیرد.
• وهمچنین یکی ازمنافع بزرگ مدیریت استراتژیک موجب میشود فرصتی به دست آید تا به کارکنان تفویض
اختیار شود.
ارتباطات کلید اصلی موفقیت استراتژیک است
ارزیابی استراتژي اجراي استراتژي ها تدوین استراتژي ها
ها
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
بدترین خطایی را که استراتژیک ها می توانند مرتکب شوند این است که تنها خودشان برنامه هاي استراتژیک را 
تدوین نمایند و سپس براي اجرا آنها را به مدیران عملیاتی ارائه کنند.
کلید موفقیت استراتژي ها این است که افراد خود را مالک آنها بدانند که در آن صورت د رصحنه اجرا از هیچ 
کوششی فروگذار نخواهند کرد . مشارکت موجب افزایش تعهد می گردد.
اصول اخلاقی و مدیریت استراتژیک
اصول راهنما در سازمان که رهنمود هایی براي تصمیم گیري و رفتارها خواهد بود.در سازمان اصول اخلاقی خوب از پیش
شرط هاي مدیریت استراتژیک خوب است.
نتیجه تحقیقی نشان دهنده این امر است که مصرف کنندگان چنین می پندارند که شرکت هاي ژاپنی در مقایسه با
شرکتهاي آمریکایی بیشتر پایبند اصول اخلاقی می باشند.
مقایسه استراتژي در سازمانهاي تجاري و نظامی
بدیهی است،تفاوت عمده بین استراتژي هاي یک سازمان نظامی و تجاري این است که در سازمان تجاري براي تدوین ، اجرا
و ارزیابی استراتژي ها باید اساس مفروضات را بر پایه رقابت گذاشت ، در حالی که استراتژي هاي یک واحد نظامی بر پایه
مفروضات مبتنی بر تعارض قرار دارند.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
فصل دوم
استراتژي ها در عمل
انواع استراتژي
یک سازمان می تواند از 13 نوع استراتژي استفاده نماید آنها بدین قرارند.
استراتژي هاي یکپارچگی :
-1 یکپارچگی عمودي به بالا:
شرکت با خریدن شرکتهاي پخش یا خرده فروشی ها می کوشدبرمیزان کنترل خود بیفزاید.
در اجراي استراتژي یکپارچگی عمودي به بالا یکی از راههاي اثر بخش این است که شرکت اقدام به واگذاري حق 
امتیاز کند
انواع استراتژي
استراتژي هاي
تدافعی
-10 مشارکت
-11 کاهش
-12 واگذاري
-13 انحلال
استراتژي هاي
تنوع
-7 تنوع همگون
-8 تنوع ناهمگون
-9 تنوع افقی
استراتژي هاي
متمرکز
-4 رسوخ در بازار
-5 توسعه بازار
-6 توسعه محصول
استراتژي هاي
یکپارچگی
-1 یکپارچگی
عمودي به بالا
-2 یکپارچگی
عمودي به پایین
-3 یکپارچگی افقی
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
-2 یکپارچگی عمودي به پایین :
شرکتهاي تولیدي وتجاري مواد مورد نیاز را از عرضه کنندگان مواد اولیه خریداري می نمایند. یکی از استراتژي هاي است
که شرکت می کوشد در اجراي آن بر میزان مالکیت خود بیفزایدو شرکت عرضه کننده مواد اولیه راتحت کنترل خود
درآورد.
-3 یکپارچگی افقی :
اجراي یکی ار استراتژي هایی است که شرکت می کوشد شرکتهاي رقیب را به مالکیت خود در آوردوبر میزان کنترل خود
بیفزاید
در بسیاري از صنایع یکی از استراتژي هاي متداولی که به اجرا در می آیدیکپارچگی افقی است. 
استراتژي هاي متمرکز
-1 رسوخ در بازار :
شرکت می کوشد از مجراي تلاش هاي بازاریابی سهم بازارمحصولات و خدمات کنونی خود را افزایش دهد،ازجمله اقدامات
صورت گرفته عبارت است از:
افزایش عده فروشندگان 
افزایش هزینه هاي تبلیغات 
ترویج گسترده براي افزایش فروش 
تقویت روابط عمومی . 
-2 توسعه بازار:
عرضه خدمات یا محصولات جدید به مناطق جغرافیاي جدیداست،
-3 توسعه محصول:
شرکت می کوشد از طریق بهبود بخشیدن یا اصلاح محصولات و خدمات کنونی بر میزان فروش بیفزاید.
استراتژي هاي تنوع:
-1 تنوع همگون:
شرکت می کوشد محصولات وخدماتی جدید ولی مرتبط بر محصولات وخدمات خود بیافزاید.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
-2 تنوع افقی :
شرکت محصولات و خدماتی جدید ولی بی ربط به محصولات وخدمات خود می افزاید و به مشتریان کنونی خود عرضه می
کند.
درمقایسه با تنوع نا همگون خطر اجراي استراتژي تنوع افقی کمتر است زیرا شرکتی که دست به چنین کاري می 
زندبا مشتریان کنونی و موجود آشناست.
-3 تنوع ناهمگون :
شرکت محصولات وخدماتی جدید ولی بی ربط (نسبت به محصولات وخدمات اصلی خود) به بازارعرضه می کند.
استراتژي هاي تدافعی :
-1 مشارکت :
یکی از استراتژي هاي معرف بوده که شرکت ها اقدام به تشکیل مشارکت می نمایندودر اجراي این استراتژي دو یا چند
شرکت تضامنی موقت یا کنسرسیوم تشکیل می دهند واز فرصت پیش آمده بهره برداري می نمایند. می توان این استراتژي
را تدافعی تعاونی نامید.
-2 کاهش :
با این استراتژي شرکت می خواهد با گروه بندي جدید در دارایی ها وهزینه ها سیر نزولی فروش وسود را معکوس
نماید.گاهی این پدیده راتغییر جهت یا متحول نمودن استراتژي سازمان می نامند. هدف از کاهش این است که سازمان
درزمینه تخصصی وضع خود رامستحکم نماید.
امکان دارد شرکت به هنگام کاهش مجبور شود براي تهیه پول نقد مورد نیاز بخش هایی از زمین یا ساختمان هاي 
خود را به فروش برساند ، برخی از خطوط تولید را کاهش دهد،فعالیت هاي حاشیه اي را تعطیل نماید،واحد هاي
قدیمی و منسوخ را ببندد،از فن آوري پیشرفته یا دستگاههاي خودکار استفاده کند و تعداد نیرو ها را کاهش
دهد.
در برخی از حالت ها اعلان ورشستگی می تواند گونه اي اثر بخش از استراتژي کاهش باشد. 
-3 واگذاري :
فروش یک واحد مستقل یا بخشی از سازمان را فروش بخشی از سازمان (یا هرس کردن سازمان )می نامند.
-4 انحلال :
فروش تمام دارایی به ارزش واقعی را انحلال شرکت می نامند. انحلال به عنوان نوعی شکست به حساب آمده و از نظر
عاطفی می تواند استراتژیک بسیار مشکل به حساب آید.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
ترکیب - بسیاري از شرکتها در صددبرمی آیند دویا چند استراتژي رابه صورت همزمان درهم ترکیب نمایندولی 
اگر دامنه این فعالیتها بیش از اندازه گسترش یابداستراتژي مبتنی بر ترکیب داراي خطرات بسیار سنگین خواهد
بود.
ادغام ها وخرید هاي استقراضی :
-1 ادغام :
ازجمله استراتژي بسیار متداول این است که دو شرکت باهم ادغام می شوندیا یک شرکت شرکت دیگري رامی خرد.منظور
از این استراتژي می توان اهداف زیررانامید.
الف- استفاده بهینه از ظرفیت موجود
ب- استفاده بهینه از نیروي کار موجود.
ج-کم کردن نیروهاي ستادي مدیریت
د- به کارگیري فن آوري جدید
ه- کاهش دادن بدهی هاي مالیاتی
-2 خریدهاي استقراضی :
مقصود از این استراتژي این است که شرکتی سهام عمده شرکت دیگر را می خردو براي بازپرداخت وام هاي گرفته شده
دارایی هاي خریداري شده رابه گرویا رهن می گذارد.
استراتژي هاي عمومی (ژنریک)مایکل پورتر
ازدیدگاه پورتراستراتژي ها به سازمان این امکان را میدهد که ازسه مبناي متفاوت ازمزیت هاي رقابتی بهره گیردآنها
عبارت انداز:
رهبري در هزینه – متفاوت یا متمایز ساختن محصولات وخدمات - تمرکزنمودن
پورتراین سه مبنا را استراتژي هاي ژنریک یا عمومی می نامد.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
فصل سوم
ماموریت سازمان
بیانیه ماموریت سازمان :
هرسازمانی براي موجودیت خود،دلیلی منحصر به فرد دارد و هدفی خاص دنبال می کند . این ویزگی منحصر به فرد بودن
هدف و علت وجودي در ماموریت سازمان منعکس می گردد.
بیانیه ماموریت سازمان جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می شود و
آن بیان کننده "علت وجودي سازمان است ". اصولا ماموریت سازمان که به شیوه روشن بیان گردد می تواند هدف هاي
بلند مدت را تعیین و استراتژي را تدوین نماید.
تعیین دقیق ماموریت سازمان به عنوان اولین قدم در مدیریت استراتژیک از طرف صاحب نظران و دانشگاهیان 
شناخته شده است.
ماموریت سازمان مبناي اولویت ها ، استراتژي ها ، برنامه ها و وظایف کاري است و سازمان را قادر می سازد که 
مسیرحرکت و هدف هاي بلند مدت خود را تعیین نماید.
اغلب می توان بیانیه ماموریت سازمان را در نخستین صفحه گزارش سالانه شرکت مشاهده کرد . 
McGinnis ویژگی هاي ماموریت سازمان ازدیدگاه ورن مک جیننیز
1) سازمان را بدان گونه که هست و انچه در نظر دارد بشود معرفی نماید
2) به اندازه اي محدود باشد که برخی از فعالیت هاي مخاطره آمیز را حذف نمایدو بدان اندازه گسترده و وسیع باشد
که نویدبخش رشد خلاق و نوآوري باشد
3) سازمان را از سایر سازمان ها متمایز نماید
4) به عنوان چارچوبی عمل کند که بتوان بدان وسیله فعالیت کنونی و آینده را ارزیابی کرد
5) به حد کافی واضح و آشکار باشد تا همه اعضاي سازمان بتوانند آن را درك نمایند
مقایسه چشم اندازهاي سازمان با ماموریت سازمان
اگردربیان ماموریت سازمان سعی شود که به این پرسش پاسخ داده شود :"ما به چه کاري مشغول هستیم؟ " در سند مربوط
به چشم اندازهاي سازمان به این پرسش پاسخ داده خواهد شد : " ما می خواهیم چه بشویم "چشم اندازهاي سازمان
((بیان آینده مطلوب و امکان پذیر از یک سازمان است)) و در برگیرنده هدف هاي خاص می شود در حالی که ماموریت
سازمان بیشتر با موضوع رفتار و وضع کنونی شرکت سرو کار دارد.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
فرآیند تعیین ماموریت سازمان
پیش ازتدوین واجراي استراتژي هاي گوناگون باید ماموریت سازمان را به شیوه اي روشن تهیه کرد.مساله مهم این است که
درفرآیند تعیین ماموریت سازمان تا انجا که امکان دارد عده بیشتري ازمدیران مشارکت نمایند زیرا افرادي از مجزاي
مشارکت ، خود را نسبت به سازمان متعهد می نمایند .
یک روش بسیارمتداول براي تعیین ماموریت سازمان این است که نخست درباره ماموریت سازمان چندین مقاله انتخاب کرد
و ازمدیران خواست که براي آگاهی بیشتر این مقاله ها را بخوانند . سپس از مدیران خواست که براي سازمان ماموریت
بنویسند.آن گاه کمیته اي از مدیران ارشد این نوشته ها را جمع آوري می کنند آنها را حک و اصلاح می نمایند ، مطالب
اضافی را حذف می کنند و هرکجا لازم است مطلبی اضافه می نمایندو سرانجام یک گردهمایی تشکیل می دهند تا سند
نهایی تهیه و مورد تائید همگان قرار گیرد.و از انجایی که همه مدیران در تهیه این ماموریت نقش داشته اند و سند نهایی را
مورد تائید قرار داده اند ، سازمان می تواند این اطمینان را داشته باشد که انها در امور مربوط به تدوین ، اجرا و ارزیابی
استراتژي سازمان همکاري لازم را خواهند نمود . بنابر این استراتژیست ها از حمایت تمام مدیران برخوردار می شوند .
ماهیت ماموریت سازمان
بیان نگرش : ماموریت سازمان عبارتست از بیان نگرش و دیدگاه ها
نزدیک کردن دیدگاه هاي مختلف : یک تصمیم واقعی باید بر اساس دیدگاه هاي مختلف گذاشته شود به گونه اي که به
صورت تصمیمی درست و اثربخش در آید.
توجه به مشتري : اگرماموریت سازمان به شیوه اي مناسب تهیه شود بازتابی از انتظارات مشتریان خواهد بود دلیل عمده
براي تهیه ماموریت سازمان این است که نظرمشتریانی را جلب نمود که براي سازمان اهمیت قائلند.
اعلان سیاست اجتماعی : مسائل اجتماعی نه تنها آنچه را که سازمان ها به گروه هاي ذینفع مختلف بدهکارند مشخص
می نماید بلکه همچنین مسئولیت سازمان در برابر مصرف کنندگان ، طرفداران محیط زیست و ... رامشخص مینماید
**اجزاي تشکیل دهنده ماموریت سازمان: **
1) مشتریان : مشتریان شرکت چه کسانی هستند
2) محصولات یاخدمات: محصولات و خدمات عمده شرکت چیست؟
3) بازارها: ازنظرجغرافیایی،شرکت در کجا رقابت می کند
4) فن آوري : آیا شرکت از پیشرفته ترین فن آوري ها استفاده می کند
5) توجه به بقا ،رشد وسود آوري : آیا شرکت براي رشد وسلامت مالی از تعهد لازم برخوردار است ؟
6) فلسفه : باورها ،ارزش ها ،آرزوها و اولویت هاي اخلاقی اصلی شرکت چیست ؟
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
7) ویژگی ممتاز:شرکت داراي چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟
8) توجه به تصورمردم : آیا شرکت نسبت به مسائل اجتماعی ،جامعه و محیطی واکنش مناسب نشان می دهد ؟
9) توجه به کارکنان :آیا کارکنان به عنوان یک قلم دارایی ارزشمند براي شرکت به حساب می آیند؟
فصل چهارم
بررسی عوامل خارجی
ماهیت بررسی عوامل خارجی
هدف از بررسی عوامل خارجی این است که از فرصت هایی که می توان از آنها بهره برداري کرد و تهدیداتی را که می توان
از آنها احتراز نمود یک فهرست نهایی تهیه شود.
لازم به ذکر است بررسی عوامل خارجی با این هدف انجام نمی شود که فهرست کاملی از هر عاملی که می تواند بر سازمان
اثر بگذارد،تهیه شود ؛ بلکه هدف شناسایی متغیر هاي اصلی است که شرکت باید در برابرآنها واکنش عملی نشان
دهد.شرکتها باید بتوانند از طریق تدوین استراتژي ها در برابر این عوامل به صورت تدافعی یا تهاجمی واکنش نشان دهند ،
به گونه اي که از فرصت هاي پیش آمده در محیط خارج بهره برداري نمایند و اثرات ناشی از تهدیدات بالقوه این عوامل را به
پایین ترین حد ممکن برسانند.
فرآیند بررسی عوامل خارجی:
اگر سازمانها کارکنان و مدیران را بسیج ننمایند و به آنها اختیاراتی تفویض نکنند،در نتیجه نخواهند توانست عوامل اصلی
خارجی را شناسایی کنند،تحت نظارت قرار دهند یا پیش بینی کنند در امر شناسایی فرصت ها و تهدیداتی که متوجه
شرکت خواهد شد ناتوان می مانندو در نتیجه استراتژي هاي ضعیف به اجرا در می آورند و موجبات نابودي سازمان را فراهم
می آورند.براي بررسی عوامل خارجی لازم است عده زیادي از مدیران و کارکنان همکاري نمایند.زیرا فرآیند مشارکت در
مدیریت استراتژیک باعث می شود که اعضاي سازمان عوامل محیطی را بهتر درك نمایند و خود را نسبت به سازمان متعهد
کنند.
یکی از مسئولیت هاي اصلی استراتژیست ها این است که یک سیستم اثر بخش براي ارزیابی عوامل خارجی ارائه نمایند.این
کار شامل به کارگیري فن آوري اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهاي بسیار قوي در فرآیند بررسی عوامل خارجی می شود تا
بتوان بدان وسیله از یک سیستم کسب اطلاعات (محرمانه) رقابتی استفاده نمود.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
فرآیند بررسی عوامل خارجی
فراند بر این نکته تأکید می کند که عوامل مهمی که باعث موفقیت شرکت می شوند باید داراي ویژگی هاي
زیر باشند:
از نظر دستیابی به هدف هاي سالانه و بلندمدت از اهمیت ویژه اي برخوردار باشند. 
قابل سنجش یا اندازه گیري باشند. 
عده آنها نسبتا کم و انگشت شمار باشد. 
در همه شرکت هاي رقیب کاربرد داشته باشند. 
در سلسله مراتب سازمانی قرار گیرند. 
انواع نیرو هاي خارجی:
-1 نیروهاي اقتصادي
-2 نیروهاي اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی
-3 نیروهاي سیاسی، دولتی و قانونی
-4 نیرو هاي فن آوري
-5 نیروهاي رقابتی
از جمله متغیرهاي اصلی اقتصادي که باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از:
نرخ بهره 
قیمت سهام 
روند درآمد 
ارزش دلار در بازارهاي جهانی 
صرفه جویی به مقیاس 
میل به مصرف 
نوسان قیمت 
نرخ مالیات 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
نیروهاي اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی
از جمله متغیرهاي اصلی این گروه عبارتند از:
نرخ زادو ولدو مرگ و میر 
میزان ازدواج و طلاق 
نگرش به زندگی 
رعایت اصول اخلاقی 
برابري نژادي 
نگرش به کیفیت محصول 
تغییر در ترکیب جمعیت از نظر نژاد و جنس و سن 
تغییرات منطقه اي جمعیت 
بازیافت ضایعات 
آلوده نمودن هوا و آب 
نیرو هاي سیاسی، دولتی، قانونی:
برخی از این نیروها عبارتند از:
مقررات دولتی 
تغییر در قوانین مالیاتی 
قوانین مربوط به نام و نشان هاي تجاري شرکتها 
میزان یارانه دولت 
مقررات صادرات و واردات 
شرایط سیاسی در کشورهاي خارجی 
قوانین مربوط به استخدام 
گروههاي فشار بین المللی 
جنگ ها و تنازعات 
انتخابات محلی، ایالتی، ملی 
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
نیروهاي فن آوري:
این نیروها عبارتند از:
تحولات جدید در انتقال تکنولوژي 
کل بودجه تخصیصی دولت به امر تحقیق و توسعه 
تمرکز روي اقدامات تکنولوژیک 
ظرفیت هاي نوآوري 
قانون گذاري در ارتباط با تکنولوژي 
نیرو هاي رقابتی:
پرسش هاي کلیدي درباره شرکت هاي رقیب عبارتند از:
نقاط ضعف و قوت اصلی شرکت هاي رقیب 
چگونگی واکنش شرکت هاي رقیب به رویدادهاي جاري محیطی 
میزان ورود سایر شرکت ها به آن صنعت خاص 
استراتژي هاي شرکت ما در مقابله با ضدحمله هاي شرکت هاي رقیب 
میزان آسیب پذیري شرکت هاي رقیب اصلی در مقابل استراتژي هاي شرکت 
میزان تغییر رتبه شرکت هاي رقیب در صنعت مزبور 
برنامه هایی براي کسب اطلاعات محرمانه از شرکت رقیب
با کسب اطلاعات محرمانه از شرکت هاي رقیب می توان به نقاط ضعف و قوت آنها پی برد.نقاط ضعف شرکت هاي رقیب به
منزله فرصت هاي مناسب و نقاط قوت آنها به منزله تهدید براي شرکت ماست.
سه مأموریت اصلی برنامه کسب اطلاعات محرمانه از شرکت رقیب
-1 درك کلی از یک صنعت و شرکت هاي رقیب
-2 شناسایی زمینه هاي آسیب پذیر و ارزیابی اثرات اقدامات استراتژیک بر شرکت هاي رقیب
-3 شناسایی حرکت هاي بالقوه که امکان دارد شرکت رقیب به عمل آورد
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
روش هاي پیش
بینی
روش هاي
کیفی
روش هاي
کمی
الگو هاي
اقتصاد سنجی
رگرسیون
بستن تناسب
منابع اطلاعات خارجی
منابع انتشار نیافته شامل تحقیقات پیمایشی بر روي مشتریان، تحقیقات بازار، برنامه هاي تلویزیونی، 
مصاحبه با افراد ذي نفع
منابع انتشار یافته شامل مجله هاي ادواري، روزنامه ها، گزارش هاي مالی، کتاب ها، اسناد دولتی، 
راهنماي شرکت ها
شاخص ها که به وسیله آنها می توان اطلاعات استراتژیک را برحسب موضوع، منبع، نویسنده، شرکت 
و صنعت به دست آورد و باعث صرفه جویی در وقت خواهد شد. مثل شاخص مجله هاي ادواري
شبکه اینترنت 
ابزارها و روش هاي پیش بینی
پیش بینی یعنی در نظر گرفتن مفروضات سنجیده درباره روند ها و رویدادهاي آینده
مبتنی بر قضاوت شهودي
مفروضات: بهترین برآورد از اثرات عوامل اصلی خارجی
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
تجزیه و تحلیل رقابت: الگوي مبتنی بر پنج نیروي پورتر
از دیدگاه پورتر ماهیت رقابت به وسیله 5 عامل تعیین می شود:
هم چشمی بین شرکت هاي رقیب
مواردي که هم چشمی بین شرکت هاي رقیب شدت می یابد:
افزایش شرکت هاي رقیب 
همسان شدن بزرگی، اندازه، و توانایی هاي شرکت رقیب 
کاهش تقاضا در محصولات موردنظر 
متداول شدن روش مبتنی بر کاهش قیمت ها 
زیاد بودن موانع خروج از بازار 
بالا بودن هزینه هاي ثابت 
متداول شدن رو ش مبتنی بر خرید و ادغام شرکت ها 
فاسدشدنی بودن محصولات 
متفاوت بودن استراتژي ها و فرهنگ و مبناي شرکت هاي رقیب 
هم چشمی
شرکت هاي
رقیب
توسعه بالقوه
محصولات
جایگزین
توان مصرف
کنندگان
درچانه زدن
توان بالقوه
براي ورود
رقباي جدید
توان عرضه
کنندگان در
چانه زدن
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
توان بالقوه براي ورود رقباي جدید
موانع ورود به صنعت:
نداشتن تجربه 
وفاداري مشتریان 
نیاز به سرمایه گذاري سنگین 
نیاز شدید به استفاده نمودن از پدیده اي به نام “صرفه جویی به مقیاس” 
نیاز به استفاده از فن آوري پیشرفته 
دسترسی نداشتن به مواد اولیه 
سیاست هاي قانونگذاري دولت 
توان بالقوه براي توسعه محصولات جایگزین
وجود محصولات جایگزین باعث می شود که شرکت تولیدکننده نتواند قیمت بسیار زیادي براي محصولات تولیدي تعیین
نماید.چون در این صورت مصرف کنندگان به محصولات جایگزین روي خواهند آورد.
کاهش قیمت محصولات جایگزین باعث افزایش شدت رقابت می شود.
توان عرضه کنندگان مواد اولیه در چانه زدن
عواملی که توان چانه زنی عرضه کنندگان مواد اولیه را در صنعت تشدید می کند:
وجود تعداد زیاد عرضه کننده 
تنها چند قلم کالا براي جانشینی مواد اولیه وجود داشته باشد و هزینه روي آوردن به مواد اولیه جدید بسیار 
پرهزینه باشد.
توان مصرف کنندگان در چانه زدن
عوامل زیر توان مصرف کنندگان را در چانه زدن افزایش می دهد:
وجود مشتریان به صورت انبوه 
خرید با حجم زیاد 
وجود محصولات استاندارد یا همانند 
خریدار بتواند خود محصول مورد نیاز را تولید کند. 
محصول خریداري شده قسمت عمده هزینه هاي خریدار را تشکیل دهد. 
خریدار سود اندکی به دست آورد. 
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
تجزیه و تحلیل صنعت: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
با استفاده از این ماتریس عوامل محیطی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی:
-1 فهرست کردن عوامل خارجی به ترتیب فرصت ها و تهدیدها
-2 دادن ضریب یا وزن به آنها براساس اهمیت نسبی یک عامل از صفر تا یک
-3 دادن رتبه به هریک از این عوامل از 1 تا 4 که بیانگر اثربخشی استراتژي هاي
کنونی شرکت در نشان دادن واکنش به عامل مزبور می باشد.
-4 به دست آوردن نمره نهایی ازضرب رتبه در ضریب هر عامل.
-5 جمع بندي نمره هاي هر سازمان
حداکثر نمره براي سازمان 4 و حداقل آن 1 می باشد.
مثال در کتاب صفحه 266 و 267
ماتریس بررسی رقابت (CPM)
با استفاده از این ماتریس می توان رقباي اصلی و نقاط قوت و ضعف آنها را نسبت به موضع استراتژیک یک شرکت
شناسایی کرد.
این ماتریس دربردارنده عوامل داخلی و خارجی است.
تفاوت هاي دو ماتریس بررسی رقابت و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی:
در ماتریس بررسی رقابت عوامل تعیین کننده موفقیت سازمان گسترده تر هستند. 
در ماتریس بررسی رقابت عوامل مهم را به دو دسته تهدید و فرصت تقسیم نمی کنند. 
در ماتریس بررسی رقابت می توان رتبه ها و نمره هاي نهایی شرکت هاي رقیب را با هم مقایسه کرد . 
مثال در کتاب صفحه 268
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
فصل پنجم
بررسی عوامل داخلی
ماهیت عوامل داخلی :
هر سازمان در قلمرو واحدهاي وظیفه اي خود داراي نقاط قوت و ضعف است . در هیچ شرکتی نقاط قوت و ضعف همه دوایر
و واحدها یکسان نیست
نقاط قوت و ضعف داخلی ، فرصت ها و تهدیدات خارجی و سرانجام ماموریت سازمان مبنایی بدست میدهند که بر اساس آن
هدف هاي بلند مدت و استراتژیها تعیین میشود. و استراتژیستها به هنگام تعیین هدفهاي بلند مدت و استراتژیهاي
سازمان، از نقاط قوت سود ( تقویت ) و نقاط ضعف را از بین می برند .
شایستگی هاي ممتاز :
اگر نقاط قوت شرکتی به گونه اي باشد که شرکت هاي رقیب نتوانند به راحتی از آنها تقلید کنند ، می گویند شرکت مزبور
داراي شایستگی هاي ممتاز است .
رابرت گرانت عقیده دارند که تجزیه و تحلیل عوامل درونی سازمان اهمیت بیشتري دارد . چون عوامل محیط 
خارجی متزلزل ا ست ، باید به منابع و توانایی هایی که ثبات بیشتري دارند دست بیابیم و لذا استراتژیهاي خود را
بر این مبنی (عوامل داخلی) تدوین می نمائید .
فرایند بررسی داخلی سازمان :
براي بررسی عوامل درونی سازمان باید مدیریت بازاریابی ، امور مالی ، حسابداري ، تولید ، عملیات و ..... را دسته بندي
نمائیم تا بتوانیم مجموعه نقاط قوت و ضعف را تعیین کنیم .
بررسی عوامل داخلی در مقایسه با عوامل خارجی سازمان فرصت بیشتري به کارکنان میدهد تا بتوانند رابطه شغل 
و واحد خود را با کل سازمان بهتر درك کنند و آگاهی هاي بیشتري بدست می آورند .
رابطه بین واحد هاي وظیفه اي سازمان :
مدیریت استراتژیک فرایندي است که به روابط متقابل بسیار زیاد نیاز دارد و موفقیت سازمان در گرو همکاري و همیاري
مدیران و کارکنان همه دوایر واحدهاي سازمانی است و نا توانی در درك و شناخت روابط بین واحد هاي وظیفه اي سازمان
به ضرر مدیریت استراتژیک تمام میشود .
یکپارچگی استراتژي و فرهنگ ( بین واحدهاي وظیفه اي سازمان ): فرهنگ سازمانی یکی از پدیده هاي داخلی است که
در همه دوایر و بخش هاي مختلف سازمانی رسوخ دارد و روابط بین واحد هاي وظیفه اي را می تواند به خوبی نشان دهد .
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
فرهنگ سازمانی:
الگویی از رفتار که در یک سازمان بوجود می آید ، زیرا سازمان بتدریج می آموزد که براي حل مسایل خارجی ، سازش با
محیط و یکپارچه نمودن فعالیت هاي داخلی چگونه عمل کند . همانگونه که میدانید فرهنگ به میزان زیادي در برابر
تغییرات مقاومت می کند و می توان بصورت یک نقطه قوت یا ضعف بزرگ براي شرکت بوجود آید.
محصولات فرهنگی بعنوان اهرمی براي ارزیابی فعالیتها در سازمان می باشد. 
فرایند مدیریت استراتژیک در چار چوب فرهنگ خاص سازمان انجام میگیرد. 
فرهنگ می تواند از دو راه مانع اجراي مدیریت استراتژیک شود :
-1 اغلب مدیران از اهمیت تغییراتی که در شرایط و محیط خارج سازمان رخ میدهد غافل می مانند .
-2 پایبند بودن به فرهنگی که در گذشته اثر بخش بود .
برنامه ریزي
سازماندهی
مدیریت داراي پنج وظیفه اصلی است : ایجاد انگیزه
تامین نیروي انسانی
اعمال کنترل
برنامه ریزي :
برنامه ریزي پل لازم و ضروري بین حال و آینده است و در واقع سنگ بناي فرآیند تدوین استراتژیهاي اثر بخش است و
بنیاد مدیریت را تشکیل میدهد .
فعالیت هاي سایر وظایف مدیر مانند سازماندهی و... به برنامه ریزي خوب و مناسب بستگی دارد .
از کارهاي خاصی که در این زمینه انجام میشود عبارتند از : پیش بینی ، تعیین هدفهاي بلند مدت ، تدوین استراتژیها ،
تعیین سیاست ها و در نظر گرفتن هدفهاي کوتاه مدت است .
سازماندهی :
سازماندهی در بر گیرنده همه فعالیت هایی می شود که مدیریت انجام میدهد و منجر به یک ساختاراز کارهاي تخصصی و
روابط قدرتها ( اختیارات ) می شود .
در واقع از طریق تعیین کارها و روابط بین پست ها و اختیارات سازمانی به نوعی هماهنگی دست می یابد .
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
کارهاي مزبور شامل طرح ریزي سازمان ، تعیین شرایط احراز شغل ، شرح وظایف ، تعیین ویژگیهاي شغل ، حیطه نظارت ،
وحدت فرماندهی ، ایجاد هماهنگی ، طرح ریزي شغل و تجزیه و تحلیل شغل می شود .
ایجاد انگیزه :
فرایندي از اعمال نفوذ به افراد به گونه اي که آنها به هدف هاي خاصی دست یابند.
مقصود از ایجاد انگیزه کارهایی است که براي شکل دادن به رفتار انسانی انجام میشود ، اقدامات خاصی که در این زمینه
انجام میگیرد ، عبارتند از : رهبري ، ایجاد ارتباط ، تشکیل گروههاي کاري ، تعدیل در رفتار ، تفویض اختیار ، غنی سازي
شغل، رضایت شغلی ، تامین نیاز ، تغییر ساختار .
تامین نیروي انسانی :
فعالیت هایی که در زمینه تامین نیروي انسانی صورت میگیرد حول محور مدیریت منابع انسانی می چرخد .
از جمله کارهایی که در این زمینه انجام میشود تعیین دستمزد و حقوق ، مزایاي کارکنان ، مصاحبه ، گزینش ، استخدام ،
اخراج، دادن آموزش به کارکنان ، ایمنی کارکنان ، اجراي قانون، روابط اتحادیه هاي کارگري ، توسعه مسیر شغلی، اجراي
سیاست هاي انضباطی است .
در تلاشهایی که به هنگام اجراي استراتژیها بعمل آید ،در تامین نیروي انسانی نقشی مهم ایفا میکند .
اعمال کنترل :
مقصود از اعمال کنترل ، انجام دادن فعالیت هایی است که مدیر جهت حصول اطمینان از اینکه نتایج واقعی با نتایج برنامه
ریزي شده سازگار است ، انجام می دهد .
کارهایی که در این زمینه انجام می شود ، عبارتند از : کنترل کیفیت ، کنترل امور مالی ، کنترل فروش ، کنترل موجودیها ،
کنترل هزینه ها ، تجزیه و تحلیل انحرافات ، دادن پاداش و تشویق و ترغیب افراد
بطور خلاصه اعمال کنترل براي ارزیابی استراتژیها اهمیت ویژه دارد و شامل چهار مرحله می شود :
-1 محاسبه عملکرد افراد و سازمان
-2 تعیین معیارهاي عملکرد
-3 مقایسه عملکرد واقعی با معیارهاي عملکرد برنامه ریزي شده
-4 اقدامات اصلاحی
بازار یابی :
فرایندي براي شناسایی ، پیش بینی ، ایجاد و تامین نیاز ها و خواست هایی که مشتریان براي محصولات و خدمات دارند .
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
دو پژو هشگر به نامهاي جوئل ایوانس و باري برگمن بر این باورند که بازار یابی شامل چندین وظیفه اصلی بشرح ذیل
میباشند :
-1 شناسایی نیاز هاي مشتري :
شامل زمینه یابی در مورد مشتري ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشتري ، تعیین استراتژیها براي بخش هاي مطلوب
بازار ، جایگاه سازمان در بازار و ....... میباشد .
همانگونه که می دانید شناسایی نیازها و خواست هاي مشتریان و گرد آوري اطلاعات در مورد آنها ، نقش مهمی 
براي خریداران ، فروشندگان ، توزیع کنندگان ، کارکنان دایره فروش ، مدیران ، عمده فروشان ، خرده فروشان ،
..... و بطور دائم مشتریان کنونی و آینده را تحت نظارت دارند .
-2 خرید مواد ( ملزومات و تجهیزات ) :
یکی از وظایف بازار یابی است که شامل ارزیابی عرضه کنندگان مختلف یا فروشندگان ، تنظیم قراردادهاي قابل قبول با
عرضه کنندگان میباشد .
عواملی مانند کنترل قیمت ، رکود ، محدودیت هاي تجارت خارجی ، اعتصاب و.... می توانند فرایند خرید را پیچیده تر
نمایند.
-3 فروش محصولات یا خدمات :
مقصود از فروش ، فعالیت هاي گوناگونی است که در بازاریابی انجام می شود . مانند تبلیغ ، ترویج ، فروش شخصی ،
مدیریت نیروي فروش ، ایجاد و حفظ رابطه با مشتریان و واسطه ها . بخصوص اگر شرکتی در صدد اجراي استراتژیهاي
مبتنی بر رسوخ در بازار باشد ، این فعالیت ها از اهمیت زیادي برخوردار میشوند .
در تجزیه و تحلیل عوامل داخلی ( اجراي مدیریت استراتژیک ) یکی از وظایف اصلی مدیر ، از نظر بازار یابی این است که
نقاط قوت و ضعف سازمان را از نظر فروش تعیین نماید .
-4 برنامه ریزي محصولات و خدمات :
شامل تعیین جایگاه محصول و نام و نشان تجاري در بازار ، تدوین سیاست هاي مربوط به دادن ضمانت نامه ، بسته بندي ،
تعیین روشهاي فروش ، شکل و کیفیت محصول ، خدمات پس از فروش . .....
یکی از اثر بخش ترین روشهاي برنامه ریزي محصولات و خدمات این است که مورد تحقیق قرار بگیرد و فروش آینده
محصولات را پیش بینی نمایند .
-5 توزیع :
شامل انبارداري ، کانالهاي توزیع، تعیین محل یا مکان خرده فروشی، حوزه فروش ، وسیله حمل و نقل .
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
در حال حاضر بیشتر تولید کنندگان کالاهاي خود را مستقیماً به مصرف کنندگان عرضه نمی کنند . سازمانهاي مختلف
بازاریابی به عنوان واسطه عمل می نماید .
-6 تحقیقات بازاریابی :
مقصود از تحقیقات بازار یابی این است که درباره مساله هاي دامنگیر عرضه کننده کالاها و خدمات بصورت منظم داده هایی
را گرد آوري ، ثبت و تجزیه و تحلیل نمود .
سازمانهایی که داراي مهارت هاي عالی در زمینه تحقیقات بازاریابی هستند براي اجراي استراتژي هاي عمومی از نقاط قوت
بسیار خوبی برخوردار خواهند بود .
-7 تجزیه و تحلیل موقعیت :
یعنی هزینه ها، منافع و خطرهاي متعلق به تصمیمات بازاریابی را مورد ارزیابی قرار دهد
براي تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت سه گام لازم است .
1) هزینه هاي مربوط به یک تصمیم را محاسبه کرد .
2) کل منافع حاصل از این تصمیم را برآورد نمود .
3) کل هزینه ها را با کل منافع مقایسه کرد
منافع مورد انتظار> کل هزینه ها == > موقعیت مزبور جذابتر
مسئولیت اجتماعی از دیدگاه ایوانز وبرکمن :
مقصود از مسئولیت اجتماعی،عرضه محصولات و خدمات سالم است که داراي قیمتی معقول باشند .
یک سیاست اجتماعی روشن به عنوان یک نقطه قوت براي سازمان به حساب می آید در حالیکه یک سیاست اجتماعی
ضعیف نشان دهنده نقطه ضعف شرکت است .
هنگامی که یک سازمان به فعالیت هاي اجتماعی می پردازد ، باید این کار را به گونه اي انجام دهد که به مزایا و منافع
اقتصادي هم دست یابد .
مالی – حسابداري:
براي تدوین استراتژي ها به شیوه اي اثر بخش باید نقاط قوت و ضعف سازمان را از نظر مالی تعیین کرد.
اغلب عوامل مالی موجب می شوند که استراتژي هاي کنونی و برنامه هاي اجرایی تغییر یابند.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
واحد حسابداري باید 3 تصمیم اتخاذ کند:
1) تصمیم گیري در مورد سرمایه گذاري ها
2) تصمیم گیري درباره تامین مالی
3) تصمیم گیري در مورد تقسیم سود
انواع نسبتهاي مالی :
نسبت نقدینگی 
نسبت بدهی ها 
نسبت فعالیت 
نسبت سود آوري 
نسبت رشد 
تولید – عملیات :
فعالیتهاي این دایره شامل همه کارهایی می شود که اقلام ورودي را به کالاها و خدمات تبدیل میکند
راجر شرودر : مدیریت تولید شامل 5 وظیفه است:
1.فرایند
2.ظرفیت
3.موجودي کالا
4.نیروي کار
5. کیفیت
تحقیق و توسعه:
شرکتهایی که استراتژي توسعه محصول را به اجرا در میاورند به دایره تحقیق و توسعه اهمیت زیادي میدهند
ماموریت کلی دایره تحقیق و توسعه :
حمایت از فعالیتهاي کنونی - کمک به گشایش واحد هاي جدید - بهبود کیفیت محصولات - بالا بردن کارایی واحد تولید
- افزایش توانایی ها و ظرفیت فن آوري شرکت
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University
سیستم اطلاعات رایانه اي:
اطلاعات ، همه واحد هاي وظیفه اي شرکت را به هم مرتبط می سازد و پایه و اساس همه تصمیمات مدیریتی را بوجود می
آورد
هدف : از طریق بهبود کیفیت تصمیمات مدیریت ، عملکرد سازمان را بهبود بخشد.
:(IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی سازمان می باشد. 
این ماتریس نقاط قوت و ضعف واحدهاي وظیفه اي سازمان را تدوین وارزیابی میکند. 
براي تهیه این ماتریس باید به قضاوتهاي شهودي تکیه نمود.(روشهاي علمی) 
:(IFE) مراحل
1) فهرست کردن عوامل داخلی به ترتیب نقاط قوت و ضعف
2) دادن ضریب به عوامل بر اساس اهمیتی که دارند.جمع این عوامل برابر 1
3) دادن نمره 1 تا 4 بر اساس فعالیت شرکتها و ضریبها
4) تعیین نمره نهایی از طریق ضرب رتبه در ضریب
5) جمع بندي نمره هاي نهایی سازمان
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad University


مطالب مشابه :


دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید

دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید .
دانلود ترجمه كتاب مديريت استراتژيك فرد آر ديويد

کتاب "مدیریت استراتژیک"، اثر فرد آر. دیوید که توسط آقایان دکتر سید محمد اعرابی و دکتر علی
خلاصه مدیریت استراتژیک دیوید

به نام خداوند بخشنده مهربان خلاصه ي کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید فصل اول
کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینت

کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینت. فصلهای کتاب فرد آر دیوید که در این
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید

مدیریت اجرایی - پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید - دانشگاه آزاد اسلامی
فرآیند مدیریت استراتژیک/ خلاصه کتاب دیوید در یک صفحه!

آرمانگرایانه - فرآیند مدیریت استراتژیک/ خلاصه کتاب دیوید در یک صفحه! - تاملات مکتوب پیرامون
خلاصه کتاب ::مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک ، اثر فرد آر. دیوید ترجمه آقایان دکتر سید محمد اعرابی و دکتر علی
مدیریت استراتژیک

کتاب:مدیریت استراتژیک: و مدل ها در کشور ما عموما بر اساس دیوید است. چهاررویکرد مدیریت
برچسب :