پیش نویس اصلاحیه اساسنامه مجتمع

بسمه تعالی

اصلاحیه پیشنهادی اساسنامه مجتمع مسکونی پارس

 

مصوبه مجمع عمومی مورخ

 

به استناد قانون تملک اپارتمانها مصوب 16/12/1343ائین نامه اجرائی مصوب08/02/1342الحاقی مورخ02/11/1351واصلاحیه های مورخ28/10/1353-09/08/1358-17/03/1359-30/01/1370-11/03/1376

به نام خدا

فصل اول

ماده1)موضوع ونام :مجتمع غیرانتفاعی و غیرسیاسی بوده و اعضای وابسته به ان به نام مجتمع حق فعالیت سیاسی وانتفاعی به نفع خود را ندارند

اصلاحیه(خود و دیگران را ندارند)

ماده4)مالک هر واحد ساختمانی عضو مجتمع بوده و متعهد به اجرای کلیه تکالیف مندرج در این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی میباشد مالک هر واحد ساختمانی دارای یک حق رای در مجامع عمومی می باشد

اصلاحیه)تبصره الحاقی1:خرید یا رهن یا اجاره هر واحد ساختمانی در مجتمع به منزله قبول عضویت مجتمع میباشند

 

فصل دوم ارکان مجتمع

ماده5)ارکان مجتمع

ارکان مجتمع به شرح زیر است

الف)مجمع عمومی (عادی –فوق العاده)

ب)هیئت مدیره

ج)بازرس

اصلاحیه

ارکان مجنمع به شرح زیر است

1-مجمع عمومی(عادی – فوق العاده)

2-هیئت مدیره

3-مدیرعامل

4-بازرسان

5-شورای نمایندگان بلوکها

6-داوران

 

تبصره3ماده6:درصورتی که بین مالکان مالک محجوری وجود داشته باشد نماینده قانونی او می تواند در جلسات مجانع عمومی شرکت نماید

اصلاحیه: در صورتیکه بین مالکان مالک محجور و یامالک ضغیر وجودداشته باشد نماینده قانونی مالک

 محجوروسرپرست مالک  صغیرمیتواننددرجلسات مجامع عمومی شرکت نمایند

تبصره6)درصورتیکه مالک قسمت اختصاصی شخص حقوقی باشد نماینده ان طبق قوانین مربوط به اشخاص حقوقی معرفی خواهد شد

اصلاحیه)

تبصره 6)اشخاص حقوقی می توانند با رعایت بند الف تبصره2ماده6 به ازای مالکیت هر تعداد اپارتمان به یک یا چند نفر وکالت بدهند

تبصره1ماده10)هرشخص حاضردرجلسه مجمع به تعداد مالکیت یا نمایندگی معتبر با رعایت تبصره5ماده 6رای خواهد داشت

اصلاحیه)به تعداد مالکیت یا نمایندگی معتبربه همان تعداد حق رای خواهدداشت رعایت تبصره5و6 ماده 6الزامیست

ماده9)اصلاحیه :کلمه روزنامه محلی حذف میگردد

تبصره اضافی)ذیل تبصره ماده9

برای شرکت درجلسات همراه داشتن دعوت نامه الزامی است

تبصره اضافی ماده9)اعلام تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده یک هفته قبل از تشکیل مجمع کفایت میکند

ماده11)مالکان حداقل 5/1واحدهای مسکونی و بازرس نیز حق دارند

اصلاحیه)مالکان5/1واحدهای مسکونی –بازرسان و یادوسوم نمایندگان بلوکها حق دارند

ماده 11)درصورت عدم اجابت درخواست مالکان و...تادعوتنامه خواهند کرد

اصلاحیه )حذف جمله مذکوروایجاد تبصره اضافی

تبصره)درصورتیکه هیئت مدیره ظرف مدت ده روز از تاریخ درخواست کتبی اشخاص مندرج در ماده11ازدعوت به مجمع عمومی فوق العاده خودداری نماید و دستورجلسه پیشنهادی مغایر با مفاد اساسنامه نباشد هریک از گروههای ذکرشده دراین ماده میتواننداقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی نمایند

تبصره اضافی)مرجع بررسی عدم مغایرت دستورجلسه پیشنهادی با مفاد اساسنامه  داوران موصوف در اساسنامه میباشند داوران میبایست حداکثر پس ازپنج روزاززمان دریافت دستورجلسه پیشنهادی نظر خود را به هیئت مدیره کتبا اعلام نمایند.

اصلاحیه  

تبصره اضافی ذیل ماده11)بررسی صحت هویت مالکین متقاضی جهت برگزاری مجمع فوق العاده بر عهده شورائی مرکب از دو نفر از اعضای هیئت مدیره –دو نفر از شورای نمایندگان بلوکها دونفر از داوران و یک نفر از بازرسین خواهد بود این شورا به دعوت هیئت مدیره در صورتیکه هیئت مدیره نسیت به صحت تقاضا شبهه وارد نماید تشکیل خواهد گردید ورای خود را حداکثرظرف مدت دو هفته اعلام خواهد نمود رای صادره لازم الاجرا میباشد

اصلاحیه

 

تبصره اضافی ذیل ماده12)درصورتیکه تعداداراءشرکت کنندگان در مجامع درخصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره-بازرسان وداوران در مورد دو یاچند نفرازداوطلبین مساوی باشد انتخاب نهائی براساس تراضی و توافق طرفین و در غیر اینصورت به قید قرعه خواهد بود

وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی(سالانه)

بندهای 1و2 و تبصره های ذیل این بندها در ماده17 حذف خواهند گردید

اصلاحیه)

1-انتخاب و عزل هیئت مدیره بازرسان و داوران

2بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اعضاءمجتمع که قبلا به تصویب شورای نمایندگان بلوکها رسیده باشد

3-اتخاذ تصمیم در مورد هرنوع بهره برداری از فضاهای عمومی

10-طرح وتصویب پرداخت پاداش ومیزان ان به هریک از افرادی که در اداره امور مربوط به مجتمع یا جذب خدمات ومنابع مالی خارج از مجتمع خدمات شایانی انجام داده باشند بنا بر تشخیص و پیشنهاد هیئت مدیره

تبصره اضافی ذیل بند3)بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان اخذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی ان دوره معتبرنخواهد بود

تبصره الحاقی)به منظور تسریع امورمجتمع .مجمع وظائف و اختیارات بند3و5ماده17را به شورایی مرکب از نمایندگان بلوکها وداوران محول می نماید

ماده الحاقی)در مواردیکه بنا به تشخیص هیئت مدیره در صورت رعایت ترتیب مقرر در اساسنامه جهت تشکیل مجمع بنا به دلائلی به مجتمع خسارت وارد اید و اتخاذ تصمیم دران موارد خارج از حیطه وظائف هیئت مدیره باشد هیئت مدیره میتواند با تشکیل کمیسونی مرکب ازاعضاء هیئت مدیره-شورای نمایندگان بلوکها-بازرسین و داوران نسبت به ان موارد اتخاذ تصمیم نماید

تبصره: کمیسیون مقرر در ماده فوق پس از استماع دلائل ضرورت بدوا در مورد اضطرار موضوع رای گیری و سپس در صورت تصویب فوریت نسبت به ان اتخاذ تصمیم می نماید

تبصره: هیئت مدیره از مشروح مذاکرات کمیسیون فوق صورتجلسه تهیه می نماید تا در اولین جلسه مجمع با ذکر دلائل اضطرارو نتیجه اراءکمیسیون به اطلاع اعضاء مجمع برساند

 

هیئت مدیره

اصلاحیه

ماده الحاقی)هیئت مدیره مرکب از 5نفرعضو اصلی و دو نفرعضو علی البدل میباششد که بااکثریت اراء کتبی و مخفی حاضرین در جلسه مجمع عمومی ازبین مالکین برای مدت دو سال انتخاب میشوند

تبصره:انتخاب مجدد اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره بلا مانع است

ماده الحاقی)داوطلبین عضویت در هیئت مدیره بایستی حداقل دو روز قبل از زمان برگزاری مجمع امادگی خود را به هیئت برگزار کننده انتخابات اعلام نمایند هر یک از کاندیداها میتوانند شرح کوتاهی از سوابق –فعالیتهاو برنامه های خود را به استحضار شرکت کنندگان در جلسه برسانند

تبصره الحاقی)درصورت عدم وصول تقاضای کاندیداتوری در هیئت مدیره تاسقف مورد نیاز پذیرش این تقاضا در جلسه مجمع بلا مانع است

ماده الحاقی)داوطلبین عضویت در هیئت مدیره باید دارای شرایط زیر باشند

1-مالک بوده و ساکن یکی از بلوکهای مجتمع باشد

تبصره:درصورت موافقت مالک همسرقانونی وی میتواند جهت عضویت در هیئت مدیره داوطلب شود

2-حداقل سن 20 سال و حداکثر70سال

3-قبول و تعهد به مواد اساسنامه با قرار در مجمع عمومی مربوط

4-اشتهار به امانت داری و مدیر و مدبر بودن

5- عدم قیمومیت

6-عدم محکومیت کیفری

7-دارا بودن حداقل مدرک پایان تحصیلات متوسطه

تبصره اضافی)اسقاط هریک از شرائط ماده فوق از اعضاء هیئت مدیره به منزله خروج شخص از هیئت مدیره میباشد

تبصره اضافی)مستاجرین و یا نمایندگان مالکین نمی توانند به عضویت هیئت مدیره منصوب شوند

تبصره الحاقی ماده22)تغییر سمت در داخل هیئت مدیره بااکثریت اراء بلامانع است

ماده الحاقی)تصویب ترازنامه و صورتهای مالی هردوره مالی به منزله تائید عملکرد هیئت مدیره و مفاصا حساب قطعی هیئت مدیره برای همان دوره مالی خواهد بود

ماده الحاقی)هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان هیچیک متفقا یا منفردا به هیچ وجه مجاز به انجام معامله و یاعقد قرارداد خدمت ویا خرید یااعطاءوتحصیل اعتبارو نظایران به نفع وطرف خود و بستگان درجه یک خود نمیباشند

ماده الحاقی)در صورت انتخاب نماینده بلوکها به عنوان عضو هیئت مدیره –بازرس ویاداورخواه به صورت عضو اصلی یا عضو علی البدل سمت وی به عنوان نماینده بلوک منتفی و شخص دیگری طبق ظوابط به جای وی به عنوان نماینده بلوک انتخاب خواهد شد

تصحیح کلمه اصلاحی

کلمه مدیر عامل در ماده 22به منشی تغییر میابد

حذف تبصره ماده 23

ماده الحاقی)شرکت بازرسان اصلی. اعضاءعلی البدل هیئت مدیره ورئیس یا جانشین رئیس شورای نمایندگان بلوکها و همچنین یک نفر از داوران درجلسات رسمی هیئت مدیره بدون داشتن حق رای بلامانع و نسبت به ان تاکید میشود

تبصره الحاقی به ماده24)در صورتیکه عضوی به دلیل غیبت بدون عذر موجه به ترتیب مقرردرماده24 یا استعفاءازعضویت خارج شوداین نحوه عمل موجب سلب مسئولیت از وی نخواهد بود بلکه چنانچه بنابرگزارش بازرسان کناره گیری وی موجب زیانهای مالی یارکودواخلال درامور مجتمع گرددعضویادشده ضامن بوده ومسئول جبران خسارتهای وارده یا خسارت احتمالی تعویق امورخواهدبود

ماده الحاقی)درصورتیکه هیئت مدیره به هر علت برکنار یا مستعفی و یا معذور از انجام وظائف قانونی خود باشند شورای نمایندگان بلوکها موظف میباشند بلافاصله از میان خود هیئت مدیره موقت را انتخاب ومسئولیتهای قانونی هیئت مدیره را به انان محول نموده و حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به برگزاری انتخابات در مجمع عمومی فوق العاده برابرشرائط اساسنامه اقدام نمایند

ماده الحاقی)درصورتیکه هریک از اعضای هیئت مدیره در طول دوره عضویت شئونات و ظوابط موجود دراساسنامه را رعایت ننماید بطوریکه ادامه روند کار در هیئت مدیره با مشکلاتی مواجه شود ویا اینکه شرائط لازم در ماده الحاقی(شرائط داوطلبین)ازوی اسقاط گردد بنا به تقاضای هیئت مدیره - بازرسان و یا هیئت داوران شورای نمایندگان بلوکها میتوانند درصورت تصویب با اکثریت اراء نسبت به عزل وی تصمیم لازم را بگیرند

وظائف و اختیارات هیئت مدیره

اصلاحیه کلمه )کلمه مدیر عامل در تمامی موارد جایگزین مدیر اجرائی میگردد

اصلاح بند2 ماده28)انتخاب و استخدام مدیرعامل از بین متقاضیان با رعایت  ماده  الحاقی  وتبصره الحاقی ذیل ان انجام خواهدشد

تبصره الحاقی)در شرائط مساوی مالکین ویاساکنین مجتمع اولویت خواهند داشت

بندالحاقی)برکناری و لغو قرارداد مدیرعامل

بندالحاقی)اتخاذتصمیم مقتضی در زمینه ارتباط با شرکت ایران سازه و پیگیری تعهدات انجام نشده مربوط به وسیله ان شرکت یا قائم مقام قانونی ان تا حصول نتیجه

ماده الحاقی)هیئت مدیره پس از رفع کلیه نواقص و تکمیل هر یک از ساختمانها و تاسیساتی که کاربرد ان مستقلا منحصر به هربلوک میشود از قبیل(تاسیسات-تهویه-اسانسور و غیره)میتواند نسبت به تحویل موقت و قطعی انها طبق مقررات اقدام نماید .ولی مجاز به تحویل قطعی مشاعاتی که به نحوی ارتباط به سطح کل مجتمع پیدا می نماید نیست مگر اینکه شرکت ایران سازه ویاهرموسسه ای که قائم مقام یا جانشین شرکت مزبور میشود کلیه تعهدات خود را نسبت به ایجاد و تکمیل تاسیسات وتجیهزات ساختمانهای مجتمع انجام داده باشد

رکن الحاقی )مدیرعامل

مواد وتبصره های این فصل الحاقی خواهند بود

ماده)وظائف مدیر عامل:وظائف مدیر عامل بعنوان رئیس اجرائی بلوک به شرح زیر است

1-سعی در ایجادتفاهم بین کلیه ساکنین و مالکین بلوک

2-اجراءمصوبات هیئت مدیره مطابق اساسنامه

3-ارتباط دائم با نمایندگان بلوکها به منظور اگاهی از نواقص و مشکلات ساکنین

4-نظارت بر حسن انجام وظیفه کارکنان مجتمع

5-نظارت بر حسن انجام کارشرکتها و اشخاص یا واحدهای طرف قرارداد طبق مفاد قراردادهای منعقده

6-اجراءتعهدات مجتمع در برابراشخاصو سازمانهای حقیقی و حقوقی

7-به کار گماردن کارکنان موردنیاز پس از تصویب هیئت مدیره

تبصره:در شرائط مساوی اولویت با ساکنین مجتمع میباشد

8-پرداخت به موقع هزینه ها و انجام تعهدات مالی مجتمع

9-ابلغ میزان شارژ ماهیانه مالکین و پیگیری جهت وصول .جنانچه مالک یا مالکین اعم از شخص مالک یا ساکن راس موعد مقررنسبت به پرداخت شارژ ماهیانه خود اقدام ننمایدمدیر عامل اقدام به ارسال تذکرکتبی با ده روز مهلت جهت پرداخت خواهد داد اگرچنانچه بازهم فردی اقدام به پرداخت شارژ ننمود مدیرعامل مراتب را کتبا به هیئت مدیره گزارش نموده تا برحسب مورداقدام قانونی معمول گردد

10-پیش بینی و تهیه لوازم و قطعات یدکی مصرفی موردنیاز

11-بازدید از تاسیسات و مشاعات مجتمع به منظور رفع معایب و گزارش ماهانه به هیئت مدیره

12-براورد هزینه کل سالیانه مجتمع و ارائه ان به هیت مدیره برابر ائین نامه های مربوطه

13-ارائه پیشنهادهای لازم به هیئت مدیره درزمینه ارتقاءرفاه ساکنین

14-ارتباط با شرکت ایرانسازه و یا شرکت یا سازمانی که جانشین ان گردد به منظور رفع نواقص مجتمع وسایرتاسیسات عمومی و رفاهی

15- سایر امورووظائفی که برحسب مورد در حدوداساسنامه توسط هیئت مدیره به مدیر عامل ارجاع میگردد

16-تهیه وتنظیم ائین نامه های موردنیازوطرح وپیشنهاد ان در هیئت مدیره جهت تصویب

17-انجام مکاتبات اداری براساس اختیارات تفویض شده و گزارش نتیجه کار یه هیئت مدیره

18-مدیر عامل موظف است هرسه ماه یکبارگزارش مالی مجتمع را بصورت کتبی به اطلاع خزانه دار برساند

19-مدیرعامل مسئول حسن رفتارواعمال کارکنان مجتمع درانجام وظائفشان است

20-مدیرعامل میتواند باتصویب هیئت مدیره نسبت به استخدام مدیر داخلی اقدام و بخشی از اختیارات خودرا بنا به تشخیص  به وی محول نماید

تبصره:مدیر داخلی باید شرائط لازم  را دارا باشدتعیین شرائط لازم بر عهده هیئت مدیره میباشد

تبصره:درصورت اجرای بند20ماده الحاقی بهرحال مسئولیت برعهده مدیرعامل است و مدیر عامل پاسخگوی مشکلات و نواقص خواهد بود

21-درکلیه مواردی که مربوط به اداره مجتمع میباشد مدیر عامل نماینده قانونی کلیه مالکین و ساکنین در برابر مقامات دولتی به عنوان خواهان یا خوانده بوده و میتواند برحسب مورد با موافقت هیئت مدیره به انتخاب وکیل اقدام نماید

تبصره: درصورتیکه مدیرعامل خارج ار وظائف و اختیارات خود و مصوبات هیئت مدیره در قبال اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مجتمع تعهداتی ایجاد نماید تعهد شخص وی محسوب میشود ومجتمع هیچگونه مسئولیتی دراین موارد نخواهدداشت

تبصره:سقف بودجه مدیرعامل برای خریدلوازم مصرفی و غیر مصرفی در ابتدای هرسال براساس درصدافزایش شارژماهیانه توسط هیئت مدیره تصویب وابلاغ میشود و درصورت تجاوز از ان مبلغ مستلزم اخذمجوزازهیئت مدیره خواهد بود

تبصره:مدیرعامل ازطریق درج اگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی با حضورهمه اعضاء هیئت مدیره وپس از مصاحبه حضوری و ارائه برنامه پیشنهادی با اکثریت اراء انتخاب خواهد شد

ماده الحاقی)درصورت فوت استعفاءبرکناری ویامعذوریت مدیرعامل هیئت مدیره نسبت به انتخاب و استخدام مدیر عامل طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد کردمادام که مدیرعامل انتخاب نشده رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضاءهیئت مدیره وظائف اورا درحدود موازین مقرر حداکثر به مدت سه ماه انجام خواهد داد و پرداخت حقوق همسان مدیرعامل به مدت سه ماه به نامبرده بلامانع است

ماده الحاقی) شرائط مدیرعامل

مدیر عامل علاوه برداشتن شرائط مندرج در ماده الحاقی راجع به شرائط هیئت مدیره باید دارای شرائط زیر باشد

تبصره:تبصره الحاقی درمورد ساکن و مالک بودن از شرائط مدیرعامل اسقاط میگردد

1-حداقل سن سی وپنج سال و حداکثر65سال

تبصره:هیئت مدیره میتواند درصورت تشخیص به توانائی فرد یا افراد در اداره مجتمع با تصویب در شورای نمایندگان بلوکها به میزان پنجسال از حداقل و حداکثر میزان سن مدیرعامل بکاهد و یا بران بفزاید

2-متاهل باشد

3-حداقل دارای مدرک لیسانس و یا سابقه پنج سال مدیریت مجتمع های مسکونی همطراز را داشته باشد

4- سپردن وثیقه و تضمین کافی

ماده الحاقی)مدیرعامل پس از انتخاب شدن با سپردن وثیقه و تضمین کافی بنا به تشخیص هیئت مدیره می تواند مشغول به کار شود

بازرسان

ماده الحاقی)مجمع عمومی دو نفررابه عنوان بازرس اصلی و یک نفررا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهدکرد

تصحیح کلمه)کلیه کلمات با قید بازرس به بازرسین تغییر خواهد یافت

بند1 ماده 29اصلاحیه جمله)رسیدگی برنحوه کار و فعالیت هیئت مدیره مدیرعامل و شورای نمایندگان

ماده الحاقی)شرائط انتخاب بازرسان: بازرسان علاوه بر شرائط مندرج در ماده الحاقی شرائط اعضاء هیئت مدیره وتبصره ذیل ان باید توانائی انجام امور محوله را دارا باشند

اصلاحیه بند7ماده29)در جلسات هیئت مدیره و شورای نمایندگان بلوکهاشرکت و........به هیئت مدیره و شورای نمایندگان بلوکها.......

ماده الحاقی : شرائط ثبت نام داوطلبین بازرسی برابر شرائط مندرج درماده الحاقی مربوط به هیئت مدیره میباشد

ماده الحاقی)انجام وظائف بازرسان افتخاری است ولی متوان به استناد بند10الحاقی به وظائف و اختیارات مجمع عمومی با پیشنهاد هیئت مدیره به هریک از انان پاداش مناسبی باتصویب مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت شود

رکن الحاقی )شورای نمایندگان

ماده الحاقی)به منظور ارتباط مستمر بین مالکین وساکنین با هیئت مدیره وهمچنین همکاری با هیئت مدیره دراداره امورمجتمع شورائی به نام شورای نمایندگان بلوکهاتشکیل میگردد

ماده الحاقی)شورای نمایندگان بلوکها از اجتماع نمایندگان منتخب بلوکهای الماس برلیان و فیروزه شکل میگیرد

ماده الحاقی)مالکین وساکنین هریک ازبلوکها ازبین خود به ترتیب مقرر در ماده الحاقی ذیل ازبین خود افرادی که علاقمند و اشنا به مسائل مجتمع میباشند را به عنوان نمایندگان بلوک برای مدت یکسال انتخاب مینمایند

ماده الحاقی)تعداد نمایندگان بلوکها جهت نمایندگی بلوک در شورای نمایندگان بلوکها به شرح زیر میباشد

بلوک الماس(ا)5نفربلوک برلیان(بی)7نفربلوک فیروزه(سی)5نفر

تبصره:دوسوم نمایندگان منتخب بایستی مالک باشند

ماده الحاقی با توجه به اینکه مسائل داخلی هربلوک به صورت مجزای از سایر بلوکها و توسط نمایندگان هربلوک هماهنگ میشود لذا به منظور مشارکت فعال ساکنین ایجاد حساسیت ورسمیت نمایندگان بلوک تاکید میشود انتخابات داخلی هربلوک مطابق قواعد مجمع عمومی عادی ولی دربعدکوچکتردرهربلوک و بانظارت هیئت مدیره به ترتیب زیر انجام شود

1-مجمع بلوک سالی یکباربارعایت تاریخ مندرج درجدول تنظیمی به منظوربررسی عملکرد و درامد هزینه بلوک ونیزانتخاب نمایندگان بلوک برگزار میشود جدول مذکورباهماهنگی هیئت مدیره و شورای نمایندگان بلوکها تنظیم واعلام خواهدشد

2-اعلام تاریخ تشکیل جلسه مجمع بلوک دوهفته قبل از طریق نصب اطلاعیه باذکردستورجلسه دربلوک وارسال تصویران به هیئت مدیره انجام میشود

3-جلسه بلوک با حضور نصف بعلاوه یک ازمالکان یا ساکنان که به وسیله نمایندگان بلوک اعلام میشود رسمیت خواهدداشت ودرصورت عدم حصول حدنصاب ذکرشده جلسه دوم به فاصله 15روز تشکیل وتصمیمات متخذه با هرتعداد قابل اجراخواهدبود

تبصره:به منظور نظارت برحسن اجرای کارلازم است هیئت مدیره نماینده ای ازبین خود را به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسه معرفی تاذیل صورتجلسه را امضاء نماید

تبصره:صورتجلسات در 3نسخه (یک نسخه برای هیئت مدیرهیک نسخه برای شورای نمایندگانو یک نسخه برای نمایندگان بلوک )تنظیم خواهدشد

تبصره:انتخاب مجددنمایندگان بلوک بلامانع است

تبصره:درصورت استعفاءیاهرعلت دیگر که نمایندگان بلوک نتوانندانجام وظیفه نمایند مالکین وساکنین بلوک مربوطه بنابه دعوت نامبرده ویابنابه پیشنهاد حداقل یک سوم ساکنین یا شورای نمایندگان بلوکها بلافاصله نماینده دیگررا انتخاب و به هیئت مدیره اعلام مینمایند

موادالحاقی)

نمایندگان هر بلوک حداقل ماهی یکبار با مالکین و ساکنین بلوک جلسه داشته و نظرات و پیشنهاد های مورد نظر را بررسی و پس از تائید به وسیله نمایندگان بلوک مراتب را کتبا به شورای نمایندگان بلوکها اعلام میدارد.

مواد الحاقی)

شورای نمایندگان بلوکها حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و تصمیمات متحده و پیشنهاد های نهائی را کتبآ به هیآت مدیر ارائه خواهند داد.

مواد الحاقی)

شورای نمایندگان در اولین جلسه که با حضور نماینده از طرف هیات مدیره تشکیل میشود انتخابات داخلی جهت اداره جلسات شورای نمایندگان بلوکها برگزار و از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس جلسات و یک نفر را به عنوان نایب رئیس  و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب و در این مورد صورتجلسه ای که با امضاء نمایندگان حاضر عضو هیآت مدیره و بازرسان تکمیل می شود تنظیم و یک نسخه از صورتجلسه را ظرف مدت 3 روز به هیآت مدیره ارائه خواهند کرد.توضیح اینکه نایب رئیس در غیاب رئیس جلسات را اداره خواهد کرد.منشی جلسات موظف است خلاصه مذاکرات و صورتجلسات را در دفتر مخصوصی ثبت و به امضاء شورا رسانیده و تصویری از ان را ظرف مدت 3روز به هیآت مدیره ارائه نمایید.هریک از منشی ها در غیاب دیگری انجام وظیفه خواهد کرد.(4)

تبصره:نمایندگان بلوکها باید شخصا در جلسات شرکت نمایند ونمی توانند به شخص دیگری وکالت دهند.

تبصره:شورای نمایندگان بلوکها نظرات خود را به صورت پیشنهاد و بی انکه جنبه مداخله ای در امور اجرایی داشته باشد به هیات مدیره تقدیم خواهد نمود.

مواد الحاقی)

جهت هماهنگی بین نظرات هیات مدیره و شورای نمایندگان بلوکها اعضاء هیات مدیره در صورت دعوت شورا ویا بنا به تشخیص خود میتوانند در جلسات شورا شرکت نمایند.

مواد الحاقی)-وظائف شورای نمایندگان بلوکها

1-شورا به عنوان بازوی توانای هیآت مدیره بوده و در هر مورد که هیات مدیره تشریک مساعی انان را خواستار گردد از هر گونه کوشش و سعی در جهت رفع مشکل دریغ ننمایید.

2-رئیس و یا نایب رئیس شورای نمایندگان بمنظور تماس دائم با هیات مدیره و اگاهی از کیفیت و نحوه اداره مجتمع موظف می باشند در جلسات هیات مدیره بدون حق رآی شرکت فعال داشته باشند.

3-ابلاغ مصوبات هبات مدیره به مالکین و یاساکنین.

4-سعی در ایجاد محیط مناسب زندگی و ایجاد حس همکاری بین ساکنین کلیه بلوکها.

5-توصیه در خصوص مسائلی که انجام انها برخلاف عرف اداب زندگی آپارتمانی اخلاق عمومی جامعه عفت عمومی شئون زندگی اپارتمان نشینی باشد و در صورت عدم رعایت ساکنین و تکرار مراتب را هیات مدیره گزارش خواهند نمود.

6-بازدید متناوب از مشاعات ورودیها و پشت بام ها به اتفاق مدیر عامل و ارائه پیشنهاد های مربوط به هیات مدیره.

7-همکاری با مدیر عامل جهت وصول هزینه اشتراک ماهیانه ساکنین بلوک.

8-اقدام و همکاری در سایر اموری که عرفا و ماهینآ در چهارچوب اساسنامه در حدود وظایف شورا باشد.

مواد الحاقی)

باتوجه به حجم کار هیآت مدیره مراجعه فرد فرد ساکنین به هیآت مدیره و مدیر عامل  ممکن است باعث رکود کارهای اجرائی بلوک گردد لذا  ساکنین مشکلات و نواقض مشاعات بلوک خود با کل بلوک را با نمایندگان بلوک در میان گذاشته تا در صورت لزوم توسط نمایندگان به هیآت مدیره گزارش شود معذالک هر کدام از ساکنین میتوانند در مورد مسائل فوری و ضروری و یا داشتن پیشنهاد ها و نظرات سازنده یا طرحهایی که میتواند در تامین رفاه بیشتر ساکنین موثر باشد با هیآت مدیره ارتباط برقرار سازند

ماده الحاقی )شورای نمایندگان موظف است در اجرای ماده الحاقی (وظائف مجمع)حداکثرتانیمه اول اسفند بودجه پیشنهادی هیئت مدیره را دررابطه باتعیین میزان شارژواحدهاتصویب  ومصوبه خودراجهت ابلاغ به ساکنین و اجرای ان به هیئت مدیره اطلاع دهد

رکن الحاقی)داوران

ماده الحاقی)هرگونه اختلافاتی که درزمینه اجراءمفاداساسنامه پیش ایدبدوا ازطریق داوری حل و فصل خواهد شد درموارد اختلاف هیئت مدیره ویا اختلاف ارکان مندرج در اساسنامه بایکدیگر رئیس هیئت مدیره میتواند به هیئت داوران مراجعه نماید

تبصره:رای هیئت داوران در این موارد نافذ و لازم الاجرا میباشد

ماده الحاقی)هیئت داوران بایستی در اراء خود رعایت عدالت را نموده و خود را امین مالکین و ساکنین بدانند

ماده الحاقی) مسئولیت نظارت برحسن جریان انتخابات در مجامع وتفسیراساسنامه درصورت بروزاختلاف یا سوء استنباط از ان برعهده هیئت داوران است

ماده الحاقی)هیئت مدیره موظف است یک نسخه از مصوبات و ائین نامه های خود را جهت هیئت داوران ارسال نماید در صورتیکه هیئت داوران ایرادی به مصوبات و یا ائین نامه ها وارد نماید هیئت مدیره مکلف است نسبت به اصلاح یا ابطال آن اقدام نماید

تبصره:تصمیمات هیئت داوران در دفتری ثبت ودرموارد مقتضی به ارگانهای اجرائی ابلاغ خواهد شد

ماده الحاقی)درصورت تخلف هیئت مدیره یا بازرسان ازمقررات قانونی یا اساسنامه مجتمع هیئت داوران مراتب را کتبا ابلاغ و رفع اثراز تصمیمات غیرقانونی را تقاضا می نماید و درصورت عدم متابعت ارگان ذیربط ازتصمیم هیئت امناءشورای نمایندگان بلوکها را جهت استحضار و اتخاذ تصمیم درمورد اخذ رای اعتماد دعوت خواهد نمود

ماده الحاقی)مجمع عمومی ازبین مالکین سه نفرازافرادصاحب نظردرامورحقوقی فنی ومالی را به عنوان داوران اصلی و دونفررابه عنوان داوران علی البدل به منظور شرکت در هیئت داوران به منظور حل اختلافات مجتمع به مدت دوسال انتخاب مینمایند

ماده الحاقی)ترکیب هیئت داوران عبارت است از3نفرازمنتخبین مجمع یکنفربه تشخیص هیئت مدیره از میان اعضاء هیئت مدیره یا ساکنین با معرفی کتبی یکنفر از شورای نمایندگان بلوکها به تشخیص شورا ازمیان نمایندگان یا ساکنین با معرفی کتبی

تبصره:انتخاب مجدد داوران بلا مانع است

تبصره: درصورت استعفاءویا به هرعلت دیگرهرکدام ازداوران اصلی منتخب مجمع جهت انجام وظیفه معذوریت یابند داور علی البدل(مقدم از نظرتعداداراء)جانشین وی خواهد شد

تبصره:خدمت داوران افتخاری است لکن شمول ماده الحاقی       به انان منعی نخواهدداشت

ماده الحاقی)مرجع تفسیر اساسنامه و همچنین بررسی شرائط مندرج در اساسنامه نسبت به افراد و ارکان مختلف در مواد الحاقی بر عهده هیئت داوران است

ماده الحاقی )هیئت داوران میبایست حداقل ماهی دوبار جهت بررسی موارد محوله و اتخاذ تصمیم تشکیل جلسه بدهند

ماده الحاقی)در مواردی که با قید فوریت مسئله ای به هیئت داوران ارجاع میگردد هیئت داوران مکلفند ظرف مدت حداکثر 48ساعت رای خودراصادر و به اشخاص یا ارگانهای ذینفع جهت اجراء ابلاغ نمایند

ماده الحاقی)هیئت داوران بایستی حداکثرظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول کتبی شکایات نسبت به صدور وابلاغ رای اقدام نماید

تبصره:درموارد بررسی شرائط داوطلبن در ارکان مختلف و یا موارد استخدامی بنا به ضرورت هیئت داوران میتواند همزمان با انجام انتخابات یا استخدام افراد نسبت به صدوررای اقدام نماید

ماده الحاقی)کلیه مالکین و ساکنین و ارگانهای اجرائی مجتمع داوران منتخب را به عنوان داورمرضی الطرفین ودارای حق سازش قبول و داوری ورای انان را در ارتباط فی مابین در چارچوب اساسنامه قطعی و لازم الاجرا میدانند

ماده الحاقی)چنانچه هریک ازطرفین ازاجراءرای و نظر داوران استنکاف نماید ذینفع میتواند به مراجع قانونی مراجعه نماید

ماده الحاقی)نمایندگی مجتمع جهت مراجعه به داور یا درخواست اجراء رای داور ازمراجع ذیصلاحیت و تعقیب ان تا حصول نتیجه و صدور حکم با مدیرعامل است مگرانکه هیئت مدیره شخص دیگری را انتخاب ومامور پیگیری اینکار نماید

ماده الحاقی)هرنوع هزینه طرح و بررسی دعاوی به عهده طرف متخلف است

ماده الحاقی)شرائط انتخاب داوران :داوران علاوه بر داشتن شرائط مندرج در ماده الحاقی (شرائط داوطلبین هیئت مدیره)باید دارای شرائط زیر باشند

1متاهل باشد

2-اشتهار به عدالت و امانتداری

3-دارا بودن توانائی لازم در انجام وظائف محوله

امور مالی و وظائف خزانه دار

تبصره ذیل ماده 33 حذف میگردد

تبصره ذیل ماده33الحاقی)مدیرعامل موظف است ایین نامه اجرائی ماده 33را بالحاظ نمودن قوانین کشورو اساسنامه مجتمع  وبا در نظرگرفتن حقوق مالکین در مشاعات ظرف مدت سه ماه تهیه و جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه نماید

اصلاحیه ماده 33)حق برداشت الی اخر جمله حذف میگردد

اصلاح ماده 34)  برداشت از حسابهای موضوع ماده 33وهمچنین امضاءکلیه اوراق بهادارو تعهد اور از قبیل قراردادها-چکها واسناد تعهداور و نظائر ان با دو امضائ از سه امضاء رئیس هیئت مدیره –مدیرعامل و خزانه دار ممهور به مهر مجتمع معتبر است که در هر حال امضاء خزانه دار ثابت خواهد بود.درغیاب رئیس هیئت مدیره عندالزوم امضاء نائب رئیس جایگزین و معتبر میباشد در صورتی که به خزانه دار به عنوان امضاء ثابت دسترسی نباشد .به منظور پیشگیری از هرگونه وقفه در امور مجتمع هیئت مدیره میتواند در صورت ضرورت با تشکیل جلسه ای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره را موقتا به عنوان خزانه دار تعیین و به بانک معرفی نماید

ماده الحاقی)کلیه پرداخت های مجتمع ازبیست میلیون ریال به بالا بوسیله چک با تنظیم سند انجام خواهد شدمگر در موارد استثنائی که مبلغ مذکور تاسقف سی میلیون ریال بنا به تشخیص و تصویب هیئت مدیره بدون صدور چک امکان پذیر باشد

ماده الحاقی )خرید اجناس و وسائل و انعقاد قرارداد تا میزان سی میلیون ریال بدون استعلام بها و بیش از این مبلغ تا میزان پنجاه میلیون ریال ازطریق استعلام بها مجاز خواهد بود و مازاد بر ان مبلغ ازطریقه مناقصه انجام خواهد شد

تبصره:خرد کردن میزان معامله یا خرید و یا قرارداد در هرمورد مجاز نمی باشد

تبصره: سقف مذکور هرساله براساس نرخ تورم و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب در مجمع عمومی قابل تغییر خواهد بود

ماده الحاقی)دستور پرداخت تعهدات مجتمع در چهارچوب اختیارات مدیر عامل و باامضاء وی معتبرخواهدبود

ماده الحاقی)هزینه ها و مخارج غیر عادی از قبیل نصب پرده ها-تابلوها و تجهیزات ایمنی و تزئینی در مشاعات بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره با رعایت قوانین مقرر قابل انجام میباشد

ماده الحاقی)هرنوع خرید و انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و مراکز انحصاری بدون استعلام و مناقصه با ارائه صورت حساب معتبرمشروط برانکه کمترین قیمت را در مقایسه با سایر مراکزخریددرنوع مشابه خود داشته باشد مجاز خواهد بود

تبصره الحاقی)در موارد فوری و ضروری که بنا به تشخیص جلسه مشترک هیئت مدیره وحداقل دو سوم از اعضاءشورای نمایندگان بلوکها (بااکثریت ارا)تاخیر ناشی از انجام تشریفات ورعایت ماده الحاقی درخصوص خریدویا معامله و یا انعقاد قرارداد موجب ضرر و زیان و یا مشکل اساسی برای مجتمع گردد .به منظور رعایت مصالح عمومی اکثریت مالکین و ساکنین ترک رعایت تشزیفات ماده مذکور مجاز خواهد بود

ماده الحاقی)درصورتیکه برای انجام عملیات ضروری وفوری مجتمع موجودی نقدی و بانکی تکافو ننماید هیئت مدیره مجاز خواهد بود به پیشنهاد مدیرعامل و یا خزانه دار با استفاده از اعتبارات شبکه بانکی یا بوسیله استقراض کوتاه مدت از اشخاص حقیقی و حقوقی کمبود نقدینگی را برطرف و بلافاصله پس از جمع اوری ازساکنین به تناسب سهم انان نسبت به استرداد قروض اقدام نماید

تبصره: برای استقراض بیش از پانصدمیلیون ریال تا سقف یک میلیارد ریال مصوبه شورائی مرکب از هیئت مدیره داوران و شورای نمایندگان بلوکها الزامی است مبالغ بیش ازیک میلیارد ریال با طرح وتصویب در مجمع عمومی قابل استقراض است

ماده الحاقی)ضوابط و مقررات تعیین پیمانکاران مورد نیاز براساس ائین نامه پیمانها و مناقصات و قراردادها خواهد بود

تبصره:مدیرعامل موظف است ظرف مدت سه ماه ائین نامه اجرائی ماده الحاقی را تهیه و جهت تصویب یه هیئت مدیره ارائه نماید

ماده الحاقی)به هریک از اعضاء هیئت مدیره وبازرسان به شرط انجانم وظیفه برابراین اساسنامه مبلغی به عنوان پاداش از محل منابع مالی مجتمع حسب پیشنهاد هیئت مدیره ضمن بودجه تسلیمی  و تصویب مجمع عمومی با توجه به شرکت در جلسات و فعالیت هائی که  انجام داده اند مشروط بر انکه حداقل ده ماه از عضویت ایشان گذشته باشد قابل پرداخت است میزان پاداش هر سال با نظر مجمع قابل تغییر خواهد بود

ماده الحاقی)خزانه دارموظف است همه ماهه میزان دریافت و پرداخت های قطعی و وضعیت مالی از جمله اقلام دارائی ها و ملزومات مجتمع را کتبا به هیئت مدیره گزارش نماید

تبصره:هیئت مدیره موظف است گزارشات خزانه دار موضوع ماده الحاقی را به عنوان سند بایگانی نماید

فصل چهارم حذف میگردد

فصل ششم حقوق و وظائف مالکان

 تبدیل بند19 به ماده الحاقی بعد از ماده 45)مالکان و ساکنان نمی توانند از واحد ساختمانی خود برای ایجاد محل کسب استفاده نمایند همچنین هر گونه کاربری خلاف اخلاق حسنه و یا مغایر با ارامش یک مجتمع مسکونی خانوادگی ممنوع میباشد

ماده الحاقی)توزیع اعلامیه تراکت تبلیغاتی نصب و الصاق نوشته و کاغذ و سایرموارد مشابه برروی دیوارها و اسانسورها همچنین توزیع در میان اپارتمانها بدون اخذ مجوز از هیئت مدیره ممنوع است

ماده الحاقی)به استناد منشور جهانی کودک کودکان حق استفاده از امکانات مجتمع وبازی در فضاهای مجازرا برابرمصوبات هیئت مدیره دارند

تبصره مدیرعامل موظف است ظرف مدت سه ماه ائین نامه اجرائی ماده الحاقی را تهیه و جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه نماید

ماده الحاقی)هیئت مدیره میتواند قوانین مربوط به تعیین جرائم جهت کسانیکه قوانین مجتمع را نادیده میگیرند تصویب و جهت اجرا به مدیر عامل ابلاغ نمایند<


مطالب مشابه :


نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

یادداشتهای یک کارشناس ثبتی - نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص - قوانین حقوقی -ثبتی- اداری- عمومی
نمونه اساسنامه و چارت تشکیلاتی

1- نام و نوع شرکت : فعاليت شرکت طبق مفاد اساسنامه , - مديريت اجرايي پروژه هاي ساختمانی.
اساسنامه شرکت مهاب کاوش شرق

شرکت مهاب کاوش شرق اساسنامه شرکت فعالیتهای عمرانی و ساختمانی و خدماتی از قبیل طراحی
نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

پورتال حقوقی متین فر - نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس
اساسنامه مجتمع

اساسنامه پیشنهادی ماده 6 - شرکت در جلسات و ج - مالکین واحدهای ساختمانی حق
پیش نویس اصلاحیه اساسنامه مجتمع

مجتمع مسکونی پارس - پیش نویس اصلاحیه اساسنامه مجتمع - امده ایم بازندگی کردن قیمت پیداکنیم نه
نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

یادداشتهای یک کارشناس ثبتی - نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص - قوانین حقوقی -ثبتی- اداری- عمومی
نمونه اساسنامه و چارت تشکیلاتی

1- نام و نوع شرکت : فعاليت شرکت طبق مفاد اساسنامه , - مديريت اجرايي پروژه هاي ساختمانی.
اساسنامه شرکت مهاب کاوش شرق

شرکت مهاب کاوش شرق اساسنامه شرکت فعالیتهای عمرانی و ساختمانی و خدماتی از قبیل طراحی
نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

پورتال حقوقی متین فر - نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس
برچسب :