دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1391 1142- مدیریت بازرگانی (کد گرایش1) دو

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1391


1142- مدیریت بازرگانی (کد گرایش1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه ارومیه 4 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 5 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه اصفهان 7 - گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه اصفهان 3 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه اصفهان 4 - گرایش بازاریابی-شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه اصفهان 6 - گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه اصفهان 4 - گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه الزهرا (س) 8 - فقط زن-گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه ایلام 7 -  
روزانه دانشگاه تبریز 6 - گرایش بازرگانی بین المللی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 8 - گرایش بازاریابی بین الملل
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 2 - گرایش بازاریابی بین الملل-بورسیه کارکنان رسمی شاغل در نیروی انتظامی
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش مدیریت بیمه
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش بازاریابی-محل تحصیل مجتمع آموزشی عالی قم
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش بازاریابی بین­ الملل
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت بیمه –محل تحصیل مجتمع آموزشی عالی قم
روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر 10 -  
روزانه دانشگاه سمنان 10 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 5 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 7 - گرایش مدیریت تحول- با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 7 - گرایش مدیریت مالی- با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
روزانه دانشگاه شاهد 7 - گرایش بازاریابی بین المللی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شاهد 5 - گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 - گرایش بازرگانی بین المللی
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 6 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 6 - گرایش مالی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش بازرگانی بین الملل
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش مدیریت بیمه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش مدیریت بیمه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 7 - گرایش بازاریابی بین الملل
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 7 - گرایش تحول
روزانه دانشگاه گیلان-رشت 8 -  
روزانه دانشگاه لرستان- خرم آباد - 10 فقط زن-گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه لرستان-خرم آباد 10 - فقط مرد- گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه مازندران-بابلسر 17 -  
روزانه دانشگاه یزد 10 - مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه یزد 8 - مدیریت تحول
روزانه دانشگاه یزد 10 - مدیریت مالی
روزانه دانشگاه یزد 8 - مدیریت بازاریابی- شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه یزد 8 - مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه یزد 8 - مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 6 -  
شبانه دانشگاه ارومیه 2 -  
شبانه دانشگاه الزهرا (س) 6 - فقط زن- گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه الزهرا (س) 4 - فقط زن- گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه ایلام 6 -  
شبانه دانشگاه تبریز 2 - گرایش بازرگانی بین المللی
شبانه دانشگاه تهران - 2 گرایش مدیریت بیمه
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش بازاریابی-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه دانشگاه تهران - 2 گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه تهران - 2 گرایش بازاریابی بین الملل
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت بیمه- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مدیریت مالی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش مدیریت تحول- با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش مدیریت مالی- با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
شبانه دانشگاه شاهد 4 - گرایش بازاریابی بین المللی- شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شاهد 3 - گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 3 -  
شبانه دانشگاه شهید چمران اهواز 2 - گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه شهید چمران اهواز 2 - گرایش مالی
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش بازرگانی بین الملل- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش مدیریت بیمه- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش مدیریت بیمه- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 - گرایش بازاریابی بین المللی
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 - گرایش تحول
شبانه دانشگاه گیلان-رشت 4 -  
شبانه دانشگاه مازندران-بابلسر 12 -  
شبانه دانشگاه یزد 4 - مدیریت بازاریابی
شبانه دانشگاه یزد 4 - مدیریت تحول
شبانه دانشگاه یزد 4 - مدیریت مالی
شبانه دانشگاه یزد 6 - مدیریت بازاریابی- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه یزد 7 - مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه یزد 6 - مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 12 - محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه
نیمه حضوری دانشگاه تربیت مدرس 10 - گرایش بازاریابی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور- مرکز بین­ الملل عسلویه 8 - گرایش بازاریابی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز بین­ الملل عسلویه 15 - گرایش بازاریابی بین الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز بین­ الملل کیش 8 - گرایش بازاریابی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز بین­ الملل کیش 15 - گرایش بازاریابی بین الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 8 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 8 - گرایش مدیریت مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش بازارگانی  بین الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران (واحد ری) 8 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران (واحد ری) 8 - گرایش بازاریابی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران (واحد ری) 15 - گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران (واحد ری) 15 - گرایش بازرگانی  بین الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز کرج 8 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز کرج 8 - گرایش بازاریابی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز کرج 15 - گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز کرج 15 - گرایش بازرگانی  بین الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار 8 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار 15 - گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی داشنگاه شیخ بهایی-اصفهان(غیرانتفاعی) 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس-تبریز 18 - گرایش بازرگانی  بین المللی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس-تبریز 18 - گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 18 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 18 - فقط زن- گرایش بازاریابی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 18 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 18 - فقط مرد- گرایش بازاریابی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز 18 - گرایش بازرگانی  بین المللی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز 18 - گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین-فولادشهر اصفهان 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال-رشت 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار 18 - محل تحصیل واحد خرمدره
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار گیلانی-رشت 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا-آبیک قزوین 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما-محمودآباد 18 -  
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور - محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور - محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور - محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
بین الملل دانشگاه تهران 12 - گرایش بازاریابی- محل تحصیل واحد بین المللی ارس واقع در جلفا
بین الملل دانشگاه تهران 12 - گرایش بیمه- محل تحصیل واحد بین المللی ارس واقع در جلفا
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 40 - گرایش بازاریابی بین الملل- محل تحصیل واحد بین الملل چابهار
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 40 - گرایش بازاریابی - محل تحصیل واحد بین الملل چابهار
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 20 - گرایش مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس زاهدان- دانشگاه سیستان بلوچستان
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 40 - گرایش مدیریت مالی - محل تحصیل واحد بین الملل چابهار
بین الملل دانشگاه سیستان  وبلوچستان- زاهدان 20 - مدیریت تحول- محل تحصیل پردیس زاهدان- دانشگاه سیستان بلوچستان
 

1142- مدیریت حمل و نقل بین قاره ای (کد گرایش1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر 3 - با ضرایب مدیریت بازرگانی
 

1142- آماد (کد گرایش1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
شبانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 7 - فقط مرد- با ضرایب مدیریت بازرگانی
 

1142- مدیریت منابع انسانی (کد گرایش8)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش منابع انسانی بین الملل
شبانه دانشگاه تهران - 2 گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
شبانه دانشگاه تهران - 2 گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
شبانه دانشگاه تهران - 2 گرایش منابع انسانی بین الملل


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش صورت گرفت
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محصل تحصیل ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل عسلویه 4 گرایش بازاریابی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل عسلویه 4 گرایش بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش 7 گرایش بازاریابی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش 12 گرایش بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 4 گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 3 گرایش مدیریت مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 8 گرایش بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 4 گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 گرایش مدیریت مالی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران –واحد ری 5 گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران –واحد ری 5 گرایش بازاریابی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران –واحد ری 8 گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران –واحد ری 8 گرایش بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 7 گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 7 گرایش بازاریابی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 10 گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 8 گرایش بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 5 گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 10 گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر تبریز 8 گرایش بازرگانی بین المللی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر تبریز 6 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین- فولادشهر اصفهان 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار 8 محل تحصیل واحد خرمدره
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار- رشت 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا- ابیک قزوین 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما- محمودآباد 8  
مجازی دانشگاه تهران 50 گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 50 گرایش بیمه - شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 50 گرایش بازاریابی بین الملل –شیوه آموزش محور
   

مدیریت حمل و نقل بین قاره ای - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 2 با ضرایب مدیریت بازرگانی
  


مطالب مشابه :


دانشگاه های پیام نور استان قزوین

تشکلات پیام نور مرکز تاکستان - دانشگاه های پیام نور استان قزوین آبیک – بلوار
تیم فوتسال دانشگاه پیام نور شهرجدید هشتگرد

دانشگاه پیام نور آبیک. دانشگاه پیام نور شهر جدید
سیستم ارسال پستی کتاب به تمام نقاط جهان

محل فروش کتب درسی و کمک درسی *دانشگاه پیام نور *مرکز* ارسال به تمام نقاط کشور آبیک آستانه
لیست دانشگاههای غیرانتفاعی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بصیر - آبیک دانشگاه پیام نور دانشگاه غير
دانشگاه پیام نور

مقام اول: دانشگاه پیام نور. مقام دوم: دانشکده فنی حرفه ای هیئت آبیک داوری هندبال
مراسم خواستگاری (پاییز 90)

دانشگاه پیام نور واحد آبیک عنوان: مراسم خواستگاری. دانشجو: بهناز علی. استاد: آقای نجارپور
کارشناسی ارشد(منابع_طرفیت دانشگاه ها-دروس ارشناسی ارشدو .. )

انجمن مدیریت جهانگردی در دانشگاه پیام نور نجف
عکسهای از زمین واقع در البرز برای احداث دانشگاه پیام نور الوند

عکسهای از زمین واقع در البرز برای احداث دانشگاه پیام نور » آدرس کارخانجات شهرستان آبیک
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1391 1142- مدیریت بازرگانی (کد گرایش1) دو

دانشگاه پیام نور- مرکز بین­ الملل موسسه غیرانتفاعی مولانا-آبیک
برچسب :