نمونه آزمون املای سال سوم راهنمایی

به نام خدا     آزمون درس املای فارسی سال سوم راهنمایی در سالتحصیلی 90-91

       نام :                 نام خانوادگی :    

شمارک

 

ردیف

5/0

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 1-در نوشتن واژه های عربی مانند اجراء ، املاء و... بهتر است همزه ی پایانی حذف گردد. درست            نادرست

 2-در نوشتن املا ، به صدا و حرکات پایانی کلمات به ویژه اسم باید توجه کرد.                   درست            نادرست

الف

5/0

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1-تشخحیص شکل املایی درست در کلمات« هم آوا » به کمک .................... و ...................... آن ها در جمله امکان پذیر است.

ب

1

گزینه درست را انتخاب کنید.

 1-کدام واژه تنها یک شکل املایی دارد؟

  الف- اساس       ب-حیات          ج- مشورت        د- عمل

 2-کدام ترکیب از نظر املایی درست است؟

   الف- خوار گل      ب- عیسای مسیح        ج-املاء فارسی        د-تحذیب نفس

 

ج

1

کلمات ردیف «الف» با کدام یک از کلمات ردیف «ب» ترکیب شوند تا بتوانند از نظر جمع یا مفرد بودن در کنار هم قرار گیرند.(دو کلمه در ردیف «ب» اضافی است»

 

موعظه ، لطیف ، صنعت ، صورت

الف

صنایع ، الطاف ، مواعظ ، صور ، لطایف ، صنم

ب

د

5/0

5/0

5/0

 

5/0

5/0

5/0

     5/0

 پرسش های تشریحی

1-شکل درست کلمات را بنویسید.  موجّح (.........................)  ترجیه (.........................)

 2- شکل دیگر کلمات را بنویسید.  آشیان (........................)  آینه (............................)

 3- هر یک از کلمات زیر را با افزودن یک صفت گسترش دهید.

    خانه (......................................... )      دریا (................................................. )

 4-واژه های  زیر را با « ان » فارسی جمع ببندید.

    ستاره (................................. )   شایسته ( ................................. )

 5- با افزودن پیشوند مناسب به هریک از فعل های زیر ، یک فعل پیشوندی بسازید.

    داشت ( ..................................... )     رفت (............................................... )

 6-مفرد کلمات زیر را بنویسید.

     خصال (.................................. )  مصائب (......................................... )

 7-از مصدر « شنیدت » فعل های خواسته شده را بنویسید.                

  الف- ماضی نقلی ، دوم شخص مفرد (.......................... )   ب- ماضی بعید ، اول شخص جمع (...............................)

 8-با توجّه به جمله واژه ی درست را انتخاب کرده و زیر آن خط بکشید.

  الف- این طرف تنها ............ جنگ ، ایمان بود.( صلاح – سلاح )

  ب- موش گفت: « وقت آن است که باقی ............... خود را به ادا رسانم . ( ضمان – زمان )

  ج- از بسیاری غلامان و ........... ملک وی هیچ خبر ندارد. ( صریر – سریر )

  د- ایرانیان بنای این گونه آثار را .............. آخرت می گویند . ( ثواب – صواب )

 9-در عبارت زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل صحیص آن را بنویسید.

 -پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوظ ننماید و اگر از او پوشیده دارند اصتراق سمع نکند.

10-جدول زیر را کامل کنید.

متضاد

مترادف

هم خانواده

مفرد

واژه

 

 

 

 

اصحاب

 

 

 

 

 

و

 

 

 

 


 به نام خدا      متن املای تقریری سال سوم راهنمایی

  اسلام ، دینی جهانی است و پیامبر آن (ص) پیام آور رحمت و سعادت برای جهانیان است. سخنان سرشار از حکمت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) ، مرز مکانی و رنگ روزگار ویژه ای ندارد. ص2

جوان ایرانی نیاز دارد که در وهله ی اوّل ، خود و تاریخ و فرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد، سپس با جریان های عمده ی فکری جهان آشنا گردد و بدین گونه دارای قریحه ی نقد و تحلیل گردد. ص26

 آن چه به ما در شناخت افراد یاری می رساند ، مشورت با پدر و مادر ، معلّمان دلسوز و مربّیان باتجربه است که ما را از دام و چاه این راه آگاه می سازد. آسیب های این مسیر را نشان می دهد. ص63

روزها می گذشت و هر روز ، درخت وجود نصیرالدّین پربارتر می شد ، امّا هرچه بیش تر می آموخت ، عشق و علاقه اش به دانش اندوزی نیز بیش تر می شد . به تشنه ای می مانست که ساعت ها در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فروزان مانده است و سپس به آب می رسد ؛ ولی هرچه از آن می نوشد ، گویی تشنه تر می شود.ص90

 هنوز صدای «آریو برزن» و « آرش» و آوای « یا حسین » سرداران شهیدی چون چمران ، همّت ، شیرودی و... در درّه های تنگ ، کوهساران وآسمان ایرانی پیچیده است که دلیر مردان را به دفاع از ایران فرا می خوانند.ص109

پروردگارا، توفیق فرمانبری از خویش و دوری از نافرمانی را روزی ما بفرما، زبان ما را به درست گویی و گفتار شایسته گویا بگردان، دل های ما را به دانش و معرفت ، زینت ببخش ، چشم های ما را از گناه و خیانت ، بپوشان.ص145

 

نام و نام خانوادگی :                                                        باسمه تعالی                                        صفحه اول  

آموزشگاه :                                         اداره ی  کل آموزش و پرورش استان اردبیل            تاریخ امتحان :    /  / 91            

شماره کارت:                                     اداره سنجش آموزش و پرورش استان                        ساعت شروع :    11 قبل از ظهر

نام حوزه امتحانی :                               سوالات ارزشیابی هماهنگ پایه سوم راهنمایی         مدت : 40 دقیقه

  نام درس    :   املای فارسی .....                                                                               تعداد صفحه :    2   صفحه

  نوبت ارزشیابی :   شهریور   

 

 


ردیف

دانش آموزان عزیز لطفاًً پاسخ سوالات را با  خود کار آبی یا مشکی درمقابل آن بنویسید .

بارم

الف

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 1-واژه ی « صفیر » به معنی « فرستاده شده» است.                                                     درست q            نادرستq   

 2-تلفظ برخی واژه های پرکاربرد با شکل نوشتاری آن تفاوتی ندارد.                      درست  q           نادرستq   

 

 

 

1

 

 

 

 

ب

 

 

 

 

جاهای خالی را با استفاده ازکلمات زیر کامل کنید.(دو کلمه اضافی است.)

               « عربی – معنا – وند – درست نویسی – پیشوند – فارسی»

 1-یکی از راه های واژه سازی به کارگیری ................. هاست.

2-شناخت واژه های هم خانواده در زبان .................... ، ما را در ............................... آنها و درک بهتر................ عبارات کمک می کند.

 

 

1

 

 

ج

گزینه درست را انتخاب کنید.

 1-مفهوم کدام واژه با مفهوم گزینه های دیگر ارتباط ندارد؟

  الف- اختصارq          ب-رخصت q            ج- ترخیص q          د- مرخصq   

 2-مفرد واژه های « اصحاب ، عشّاق ، حِکَم» در کدام گزینه آمده است؟

   الف- صحابه ، عشق، حکمتq                ب- صحابی ، معشوق ، حُکم  q     

    ج-صاحب ، عاشق ، حکمت q                د-صاحب، عشق ، حکومتq   

 

 

 

 

1

 

 

د

پرسش های تدریجی:

1-شکل دوم واژه ها را بنویسید.                           جاروب (                         )       میهمان (                          )

2-با توجه به معنا دو واژه ی « هم آوا» بنویسید.

      پوشیده شده : 1- (.................................)  2- ( ...................................)

3-کلمات « گزار – گذار » را با واژه ی مناسب ترکیب کنید. 

        1- خدمت ( .................................... )           2- تأثیر(............................................. )

4-واژه های زیر را با «ان» فارسی جمع ببندید.

    1-فرشته (......................................... )            2- دل برده (..................................................)

5-از مصدر«دیدن » سوم شخص جمع فعل خواسته شده را بنویسید.

  1-ماضی استمراری امروزی: (................................... )       2- ماضی استمراری قدیم (........................................ )

6-برای واژه های زیر ، یک مترادف و یک متضاد بنویسید.

1-    افراط: (.................... ،  ..............................)    2-نظیر: (........................... ،  .................................)

7-واژه های درهم ریخته را دو به دو ترکیب کنید و بنویسید.

         ( عیسی – جنوب – آهو – مرضیه – خانه – مسیح – دریا – تیزپا )

1-.............................  2-..................................  3-...................................  4-.........................................

8-با توجه به جمله ، واژه ی درست را انتخاب کرده و زیر آن خط بکشید.

  الف) کاهل وار .......... .( برخواستند – برخاستند )

  ب ) بر خرد و .... تو پوشیده نیست که راسو قصد من دارد. ( فراست – فراصت )

  ج) جوانان باید از این آبشخورهای پاک و ... فرهنگ ایرانی بهره بگیرند. ( ضلال – زلال )

  د) جوان ایرانی نیاز دارد که در ..... ی اوّل ، خود وتاریخ وفرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد. ( وهله – وحله )

9-در عبارت زیر غلط های املایی را پیدا کرده وشکل درست آن ها را بنویسید.

دوستان در تمام لحضات به ما کمک می کنند . مساحبت با یک دوست خوب و شکیبا هم چون وزش نسیم دل انگیزی است که احساس آرامش و سبکی و صفای درون را در ما زنده می سازد . به بیان دیگر تنهایی یکی از دشوارترین مصاعب است.

 

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

5/1

 

 

نمره با عدد :               نمره با حروف :                              نام وامضای مصحح :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا      متن املای تقریری سال سوم راهنمایی            مدت: زمان تقریر

  هر که حاجت مسلمانی روا کند ، هم چنان باشد که همه ی عمر را خدمت کرده باشد. برادر خویش را نصرت کن که اگر ظالم بُوَد یا مظلوم ، بازداشتن وی از ظلم ، نصرت وی بُوَد. ص3

نگاه کن مرغان هوا و حشرات زمین را هریکی بر شکلی و برصورتی دیگر و همه از یک دیگر نیکوتر؛ هریکی را آن چه به کار باید، داد و هریکی را بیاموخته که غذای خویش چون به دست آورد و آشیان خویش چون کند. ص47

سعدی در گلستان می فرماید: « مثَل هم نشین بد چون آهنگر است ، اگر جامه نسوزد ، دود در تو گیرد و مَثَل هم نشین نیک چون عطّار است که اگر مُشک به تو ندهد ، بوی در تو گیرد. » . ص67

سخن ، ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن . چون بازپرسند، جز راست مگوی . تا نخواهند ، کس را نصیحت مگوی و پند مده. ص80

بزرگ و والا کسی است که در حادثه ها و تلخ کامی ها نشکند و راه گم نکند و هنرمندتر از او کسی است که از حادثه ها و دشواری ها پلی بسازد. برای رفتن و به مقصد رسیدن. ص107

ای مهربان ، آرزومندم همواره دوستی خوب و یک دل داشته باشی تا اگر فردا آزرده شدی یا پس فردا شادمان گشتی، با هم از عشق سخن بگویید و دوباره شکوفا شوید. ص129

 

 

 

                                                                                                                                                      پیروز باشید

 


مطالب مشابه :


جزوه ی ادبیات فارسی سال سوم راهنمایی

جزوه ای خوب برای گرفتن نمره ی عالی در درس ادبیات فارسی؟؟!! امتحانش مجانیه!! قالب‏ها‏‏ی شعری
گزیده ی تاریخ ادبیّات سال سوم راهنمایی

موارد مهم­تر تاریخ ادبیّات فارسی سال سوم راهنمایی. ابوالفضل رشیدالدّین میبدی
جواب نوشتن درس سوم

ادبیات سال سوم راهنمایی. جواب نوشتن درس
نوشتن درس يازدهم

این وبلاگ کاملا خصوصی بوده و فقط برای کمک کردن به دوستان هم سن و سال در این درس است.در اين جا
نمونه آزمون املای سال سوم راهنمایی

به نام خدا آزمون درس املای فارسی سال سوم راهنمایی در سالتحصیلی 90-91 نام
جواب نوشتن درس دوم

این وبلاگ کاملا خصوصی بوده و فقط برای کمک کردن به دوستان هم سن و سال در این درس است.در اين جا
نوشتن درس نهم

این وبلاگ کاملا خصوصی بوده و فقط برای کمک کردن به دوستان هم سن و سال در این درس است.در اين جا
سوالات درس فارسی سال سوم راهنمایی

ادبیات دوره راهنمایی - سوالات درس فارسی سال سوم راهنمایی - درباره ادبیات دوره راهنمایی
نوشتن درس دوازدهم

این وبلاگ کاملا خصوصی بوده و فقط برای کمک کردن به دوستان هم سن و سال در این درس است.در اين جا
برچسب :