سر فصل های کارشناسی ارشد عمران

زبان تخصصی
. ریاضیات
. مقاومت مصالح
. تحلیل سازه ها
. مکانیک خاک
. مکانیک سیالات

مکانیک خاک :

. طبیعت خاکها و کانی های رسی 2. حدود اتربرگ و دانه بندی 3. طبقه بندیخاکها 4. روابط وزنی حجمی 5. تراکم در خاک 6. تنش در خاک 7. آب در خاک ( یکبعدی و چند بعدی ) 8. تحکیم 9. مقاومت برشی 10. پایداری شیروانی 11. رانش در خاک

مقاومت مصالح :

. تنش و کرنش ، نمودار تنش و کرنش ، قانون هوک ، انرژی کرنشی الاستیک ، تنش برشی و کرنش برشی ، تفاوتهای تنش نرمال و تنشهای برشی

. تبدیلات تنش ، دایره مور ، تبدیلات تنش مهم ( تنش تک محوره ، برش خالص ، تنش هیدرواستاتیک ) ، تبدیلات کرنش ، دایره مور برای کرنش

. اثر پواسن ، قانون هوک برای تنشهای چند محوره ، تنشهای سه محوره

. تغییر حجم ، کرنش حجمی ، مدول بالک

. تنش در پوسته های جدار نازک تحت فشار

. تحلیل تنش میله های نامعین ، سیستم های معادل فنر سری ، فنر موازی

. تحلیل تنش میله های مرکب ، اثر حرارت ، تغییر شکل ناشی از وزن میله

. معادلات دیفرانسیلی تعادل تیرها ، رسم نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی ، ممان گسترده

.( مقاومت خمشی تیرها و اساس مقطع تیرهای هموژن ( تک ماده ای

.

تیرهای مرکب ( چند ماده ای ) ، خمش توام با نیروی محوری ، بار محوری خارج از مرکز ، هسته مقطع

. توزیع تنش برشی در مقاطع مستطیل و غیره ، تعیین جریان برش در مقاطع جدار نازک ، اصل پیوستگی جریان برشی ، مرکز پیچش ( مرکز برش))

.( خمش نامتقارن ( دو محوره

. تغییر شکل ناشی از خمش در تیرها

. پیچش مقاطع دایره ای شکل ، پیچش مقاطع جدار نازک بسته ، پیچش مقطع مستطیل ، پیچش مقاطع جدار نازک باز

. کمانش ستونها، رابطه اولر ، طول موثر ستونها ، تنش بحرانی ، بار بحرانی ، ستونهای صلب با فنر

تحلیل سازه ها :

. مقدمه : اصول ایستایی ، انواع تکیه گاه ها ، درجه آزادی ، جسم صلب

. اصول ترکیب اجسام صلب

. روابط شرطی و نامعینی داخلی در سازه ها

. تشخیص سازه های اسکلتی

5. تشخیص خرپاها

.( تحلیل خرپاهای معین استاتیکی ( روش گره ها و مقطع زدن

. خط تاثیر ، روش مولر برسلاو ، خط تاثیر ساز های معین استاتیکی ( تیر ، قاب ، خرپا ) ، کاربردهای خط تاثیر

.

( محاسبه تغییر شکلهای خمشی در تیرها ( قضایای لنگر سطح ، روش تیر مزدوج

(. روشهای انرژی برای محاسبه تغییر شکل سازه ها ( کار حقیقی ، قضیه کاستیلیانو ، روش کار مجازی

. روشهای تحلیل سازه های نامعین : روش نیروها ( سازگاری تغییر شکلها ) ، قضیه حداقل انرژی ، روش شیب افت ، روش توزیع لنگر کراس

مکانیک سیالات :

 تعاریف عمومی و خواص سیالات   

هیدرواستاتیک و فشار در سیالات

نیروی شناوری و تعادل اجسام شناور

سکون نسبی در سیالات

سینماتیک سیالات و رابطه پیوستگی در سیالات

دینامیک سیالات و رابطه برنولی

وسائل اندازه گیری دبی ( وانتوری متر – اریفیس – سرریز – پیتوت )

تحلیل ابعادی و قوانین مدلسازی در سیالات

جریان لایه ای و روابط آن بین صفحات موازی و لوله های تحت فشار

رابطه در مومنتم

جریان آشفته در لوله های تحت فشار

خط انرژی و گرادیان هیدرولیکی در سیستم های تحت فشار

لوله های موازی و سری

ریاضیات :

ریاضیات 1 و 2 عمومی :

اعدادمختلط – جبر خطی – حد و پیوستگی – مشتق و کاربردهای آن – بحث های اولیهانتگرال – تکنیکهای انتگرال گیری – کاربردهای انتگرال – انتگرالهای ناسرهدنباله ها و سریها – توابع دو متغیره ( مسایل حد و مشتقات جزئی ) – هندسه تحلیلی – بحث های مربوط به عملگر نابلا – مسایل اکسترمم در توابع دومتغیره – میدانهای برداری ( انحناء ... ) – انتگرالهای دوگانهانتگرالهای سه گانه – انتگرالهای منحنی الخط نوع اول و دوم – قضیه گرینانتگرالهای منحنی السطح نوع اول و دوم – قضیه دیورژانس – قضیه استوکس

معادلات :

بحثهای مقدماتی – تبدیل لاپلاس – معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاترمسایل خاص در معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر – دستگاه معادلاتدیفرانسیل خطی – معادلات دیفرانسیل مرتبه اول – مسیرهای قائم و پوش دستهمنحنی ها – حل معادلات دیفرانسیل با روش سری های توانی – معادلات لژاندر وبسل


مطالب مشابه :


دانلود نرم افزار ترسیم دیاگرام برش و خمش

دانلود نرم افزار ترسیم نمودار برش و خمش. از اجزای تیر ، نمودار برش و و تحلیل تخصصی
. نرم افزار رسم دیاگرام خمش و برش و تغییر مکان تیرها

نرم افزار رسم دیاگرام خمش و برش و تحلیل می کنه. نمودار نیروی از اپتدای تیر
آزمایش خیز تیر

اولین گام در تحلیل تیر، تعیین نمودار نیروی برش در تیرها و رسم ترسیمه های
آموزش تصویری مقاومت مصالح و استاتیک

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور مصالح مانند تنش، کرنش، پیچش، برش، خمش و خمش تیر حول
پكيج اول نرم افزارهاي مهندسي عمران

هفته چهارم مرداد ۱۳۹۳ هفته چهارم تیر و رسم نمودارهای برش و خمش رسم نمودار برش و خمش
دانلود گزارش کار ازمایشگاه مقاومت مصالح

رسم نمودار در ازمایش خمش در اینجا ما سعی در بررسی سازه های ستونی یعنی تحلیل و طراحی
آموزش استاتیک ومقاومت مصالح

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی (3) برش در تیر خمش تیر حول دو محور
سر فصل های کارشناسی ارشد عمران

تنش و کرنش ، نمودار تنش و کرنش ، قانون هوک ( مرکز برش)) .( خمش تحلیل ابعادی و قوانین
برچسب :