الگوی تعرفه شهرداریها 1

استانداري آذربايجان شرقي

معاونت امور عمراني

دفتر امور شهري و شوراها

شورای اسلامی شهرگوگان وشهرداری شهر گوگان

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 تعـرفـه عــوارض محلي
 و هـزينـه خـدمات، كارمـزد
 سال 1389
شــهرداري‌هاي استـان آذربايجـان
شرقي(شهر گوگان)
 

                                زمستان 88
  

 

 

 بسمه تعالي

تعرفه عوارض محلی شهرداری

عوارض محلي شهرداری شهر گوگان به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بندهای 9، 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداري و هزينه خدمات، كارمزد به استناد بند 26 و ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دستورالعمل‌ها و آئين نامه‌هاي اجرايي به استناد بند 9 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، طبق پيشنهاد شماره مورخ / / 13 شهرداری شهر گوگان  در جلسه............ مورخ   /11/1388 شورای اسلامی شهر فرهنگی وتوریستی گوگان به تصويب رسيد.

 

توضيح:

1- در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، کليه تشريفات تصويب و تأييد و آگهي عمومي عوارض مقرر دراين تعرفه قبل از 15 بهمن هر سال طی و از ابتداي سال بعد قابل اجرا است.

2 - عوارض سال آينده دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نظامی و غيردولتی و... بايستی كتباً به آنها اعلام شود تا اعتبار لازم را پيش بيني و در پرداخت به موقع آن مشکلی پيش نيايد.

 3 - با تصويب اين تعرفه، مصوبات قبلي از ابتداي سال بعد (1389) ملغي مي‌گردند لذا شهرداري فقطمفاد اين تعرفه رااجرا خواهد كرد.

 

 

 

فهرست:
- مقدمه
فصل اول: عوارض
- ماده1: مقررات عمومی عوارض و تسهيلات
- ماده2: تعاريف
- ماده 3: نحوه صدور پروانه ساختمان
- ماده 4: موارد مستثنی از دريافت پروانه و پرداخت عوارض
-         ماده 5: عوارض صدور پروانه
-         ماده 6: نحوه تمديد و تجديد پروانه ساختمان
-         ماده 7 : تأخير در احداث ساختمان دارای پروانه احداث و تأخير در اخذ پايان کار
-         ماده 8: تجديد بناي ساختمان
- ماده 9: نحوه صدرو پروانه ساختمان المثني
-         ماده 10: مناسب سازي ساختمان‌هاي عمومي
-         ماده 11: نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان تجديد بناي ساختمان
- ماده12: عوارض احداث ديوار
-         ماده13: عوارض ايجاد در اضافی
-         ماده 14: عوارض مازاد بر تراكم
-         ماده 15: عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر
- ماده 16: عوارض ابقاي ساختمان
- ماده 17: عوارض بهره برداري از معبر
- ماده 18: عوارض تفكيك عرصه
- ماده 19: عوارض تفكيك كليه اعياني‌ها به صورت واحد يا طبقاتي
- ماده 20: عوارض كسري مساحت کمتر از حد نصاب تفكيك
- ماده 21: حفظ و توسعه باغ در محدوده و حريم شهر
- ماده 22: سهم شهرداری از تفکيک اراضی و از بابت کابری‌های عمومی
- ماده 23: سهم شهرداری از ورود به محدوده شهر
- ماده 24: ضوابط احداث پاركينگ
- ماده 25: عوارض حق مشرفيت
- ماده 26: بيمه شهروندان
- ماده 27: نحوه استفاده از ساختمان
- ماده 28: عوارض معامله (نقل و انتقال)
- ماده 29: عوارض پيمان‌ها و قراردادها
- ماده 30: عوارض فعاليت و حرفه
- ماده 31: عوارض فعاليت‌هاي خانگي
- ماده 32: عوارض حق بيمه
- ماده 33: عوارض نصب تابلو
- ماده 34: عوارض قطع درختان معابر شهر
- ماده 35: عوارض (حق) نظارت و طراحی مهندسين

- ماده 36: عوارض سطح شهری

- ماده37: توسعه فضای سبز ـ توسعه فرهنگ شهرنشينی

 - ماده 38: عوارض ذبح احشام

 - ماده 39: عوارض حق الثبت

 - ماده 40: عوارض حمل بار

 - ماده 41: عوارض توزين باسکول

 - ماده 42: عوارض سينما و نمايش

 - ماده 43: عوارض حق الارض سالانه معابر جديد الاحداث و ساير معابر

 - ماده 44: عوارض سالانه دكل هاي مخابراتي

 - ماده 45: نحوه وصول درآمدهاي شهرداري

 - ماده 46: ملغي شدن معافيت‌هاي قبلي عوارض شهرداري

 - ماده 47: سهم آموزش و پرورش

 
فصل دوم: هزينه خدمات، كارمزد

 - ماده 48: هزينه ترميم حفاری‌های معابر شهر

-  ماده 49 : هزينه آماده سازي

 - ماده 50: بهای خدمات مديريت پسماندها

 - ماده 51: هزينه خدمات، کارمزد

-   ماده 52 : تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري

-   ماده 53: تعرفه هزينه صدور پروانه و مجوزهای تاکسيرانی

 - ماده 54: تخلفات و جرايم تاکسيرانی

- ماده 55 : هزينه خدمات آتش نشاني و امور ايمني

 

 

 

باسمه تعالی

پيش گفتار

      امروزه يکی از چالش های مهم مديريت شهری در مواجهه با رشد و گسترش روزافزون شهرنشينی و به تبع آن گستردگی مسائل و مشکلات و معضلات شهری و افزايش انتظارات مردم ، ناتوانی در تامين نيازها و خدمات مورد نياز آن به لحاظ نداشتن منابع درآمدی پايدار در شهرداري ها می باشد . و با به کارگيری روش های فعلی و سنتی و با اتکاء به منابع درآمدی فعلی درشهرداری ها هرگز نمی توان نسبت به کاهش يا برطرف نمودن مشکلات شهری که شرط لازم برای ايجاد محيط زيست مناسب وکيفيت مطلوب زندگی تامين نيازهای شهروندان در شهرهاست فائق آمد .

     لذا دفترامور شهری و شوراها در اجراي مصوبه معاونين امور عمراني استاندار ي هاي كشور و در راستای انجام وظايف قانونی در سال جاری با توجه به اهميت موضوع ، کارگروه منابع درآمدی شهرداری ها را با نگاه جديد تشکيل و با به کارگيری و استفاده از تجارب گذشته و نظرات کارشناسان ، کارکنان مجرب درآمد شهرداری ها و اخذ نظرات متخصصان و صاحب نظران با تشکيل جلسات متعدد راهکارهای جديدی را در بخش درآمد شهرداری ها با جلب مشاركت هاي مردمي ، جذب و استفاده از سرمايه های بخش خصوصی در عمران شهري را در دستورکارخود قرارداده هرچند که مديريت پيچيده شهری و تامين منابع درآمد شهرداری ها و مديريت هزينه درشهرداری ها مقوله پيچيده ای است که به خرد جمعی و اصلاح قوانين و مقررات و كارکارشناسی درسطح کلان نياز دارد .

علی ايحال مجموعه حاضر با تأکيدات و ارشادات جناب آقای دکتر بيگی استاندار محترم و آقای مهندس اشرف نيا معاون محترم امور عمرانی استانداری و رئيس کارگروه منابع درآمدی شهرداری ها و با تلاش اعضای محترم کارگروه و کارشناسان درآمد شهرداری های استان و بالاخص آقای عباس خراسانی كارشناس مسئول امور شهري دبير و عضو كارگروه و کارشناسان امورشهری و شوراها تدوين و در اختيار شهرداری ها و شوراها و فرمانداری ها قرار می گيرد . تا ضمن به کارگيری مجموعه حاضر در ايجاد منابع درآمدی در شهرداری ها از پيشنهادات خود ما را در جهت نيل به اهداف کمک نمايند .

                                                                        مرتضی موحدنيا

مدير كل امور شهري و شوراها و نايب رئيس كارگروه    

 


مقدمه

     شهرداري‌ها به عنوان دستگاه محلي با تنوع وظايفشان در دنيا از جايگاهي بسيار با اهميت‌تر از كشورمان به فعاليت خود ادامه داده به طوري كه خيلي از ابزارهاي لازم براي مديريت شهري را در اختيار دارند هرچند بيش از يك قرن از سابقه تأسيس شهرداري در ايران سپري شده ولي هنوز شهرداري ها موفق به دستيابي به جايگاه واقعي‌خود نشده‌اند . موضوعي كه به عنوان يكي از چالش‌هاي فرآوري شهرداران و ساير مسئولان مورد توجه قرار گرفته ولي به دلايل مختلفي در اجراي امر تكراري ايجاد مديريت واحد شهري نتوانسته‌ايم موفق شويم و در نتيجه به دليل فقدان درآمد پايدار و مناسب از طرفي و فقدان ضمانت لازم براي اجراي وظايف فعلي‌شان از طرف ديگر و عدم مشاركت مناسب و كافي آنها در تصميم‌گيري هاي شهري و ضعف و نواقص بعضي از قوانين مرتبط با مديريت شهري از جهات ديگر، رفتار شهرداري‌ها از مسير بايسته و واقعي خارج گرديده و بيشتر به روزمرگي مبتلا شده به طوري كه هر روز مشكلات پيش‌روي شهرداري‌ها بغرنج‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود . موضوعي كه نمود عيني آن را در انواع آلودگي‌‌هاي زيست محيطي ، ترافيك ، فقدان يا ضعف خدمات عمومي شهرها ، نقص در زيرساخت‌هاي شهري ، انواع آشفتگي‌هاي موجود در ساخت و سازهاي مغاير با ضوابط و ... در نهايت بحران زندگي شهري مي‌توان به راحتي درك كرد . در اين ميان لازم است به يكي از مشكلات اصلي شهرداري كه فقدان درآمد پايدار و مناسب بوده توجه جدي معمول شود به طوري كه درصد قابل توجهي از مشكلات شهرها و شهرداري‌ها قابل حل خواهد بود هرچند شهر مشابه موجود زنده و پويا براي بقاي خود با عوامل مختلف به طور مستقيم يا غيرمستقيم ارتباط دارد .

     ضمن توجه به موضوعات متنوع شهرداري‌ها ، از مواردي كه پس از تشكيل شوراهاي شهر مهم و در راستاي تمركز زدايي بوده واگذاري اختيار تصويب عوارض و بهاي خدمات شهرداري به شوراهاي شهر است و در اين راستا دفتر امور شهري و روستايي وقت ( فعلاً دفتر امور شهري و شوراها ) با تشكيل كميته راهبردي درآمد شهرداري‌هاي استان آذربايجان‌شرقي، هر ساله با اختياري كه قانون‌گذار در قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن، قانون تجميع عوارض و در حال حاضر قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال 1378 در رابطه با نظارت به وزارت كشور (به استانداران تفويض شده است) بر اجراي قوانين مذكور قائل شده الگويي تهيه و ضمن شفاف سازي عوارض و بهاي خدمات ، وحدت رويه‌اي در اعمال روش‌ها و نحوه محاسبه مطالبات شهرداري ايجاد نمايد .

    در سال جاري (1388) طبق مصوبه معاونين عمراني استانداري‌هاي كشور ، دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان‌شرقي با تشكيل كارگروه منابع درآمدي شهرداري‌هاي استان به رياست معاون محترم امور عمراني ، با اخذ نظرات شهرداري‌ها نسبت به بررسي الگوي سال‌هاي قبل، در گروه‌هاي كارشناسي و بعد توسط كارگروه ، به تهيه الگوي سال 1389 اقدام نموده كه جا دارد از كليه عزيزان به ويژه مسئولين محترم درآمد شهرداري‌هاي استان تقدير شود .

        با اين حال شايسته است ضمن عنايت لازم به بحث عوارض و بهاي خدمات ، شهرداري‌ها به مديريت هزينه و بهبود روش‌هاي ارايه خدمات ، حمايت از مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در امور شهري ، واگذاري امور شهرداري به بخش خصوصي ، حمايت از گردشگري ، يافتن منابع درآمد جديد به شهرداري با توجه به موقعيت هر شهر و ... توجه و اهتمام وافر داشته باشند . هر چند زحمات شبانه‌روزي شهرداران محترم و كاركنان شهرداري‌ها بر كسي پوشيده نيست و شوراهاي محترم شهر نيز كمك حال آنها بوده و خواهند بود به اميد آنكه شاهد شهرهايي متعادل و انديشيده باشيم و الگوي مذكور بتواند در اين راه مؤثر باشد.

     در آخر از عنايت لازم آقاي موحدنيا مديركل محترم امور شهري و شوراها در رابطه با تهيه اين الگو و كليه اعضاي كارگروه و آقايان اسبقي و هلالي كه ضمن عضويت در كارگروه در ويراستاري الگو كمك كرده اند تقدير مي شود .

 

با تشكر ـ خراساني

دبير كارگروه منابع درآمدي شهرداري‌هاي

آذربايجان‌شرقي

 

 

مقدمه شهرداری گوگان

 

شهرنشینی هنر زیستن انسانها در کنار هم و شهر محل تبلور هوشمندانه این هنر است .

در راستای برنامه ریزی برای اصلاح ساختار درآمدی شهرداریها و پویایی آن و ساماندهی وصول مطالبات حقوق حقه شهروندی و شهرداری در اجرای مطالعات میدانی در محدوده و حریم شهر و شناسائی کاستی های وضع موجود از جمله ناکارایی ساختار قبلی و رهایی از مشکلات و توجه به فعالیت بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی منطقه و لزوم تجدید نظر در رفع ابهامات و نواقصات ، شهرداری گوگان  را بر آن داشت در راستای ایفای رسالت های دولت کریمه جمهوری اسلامی در این تحول مهم و تغییر در ساختار درآمدی شهرداریها متناسب با شرایط روز در دستور کار خود قرار داده و بر اساس نقطه نظرات کارشناسان محترم استانداری ، تعرفه شهر گوگان که در رابطه با هزینه خدمات و آئین نامه های اجرائی به استناد قانون شهرداریها و وظایف شوراها بوده را بدین منظور تهیه و اقدام نماید که بحث اصلی در کنار این موارد حمایت دولت از شهرداریها و آئین نامه های مشخص تجمیع عوارضات خواهد بود ، لذا باید دامنه قانون گسترده تر گردد تا شهرداریها با بهره گیری از برتری نسبی شهرها و نقش آنها در فرایند توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گام گسترده تری در مدیریت شهری و توسعه را با راهبرد نهائی مدیریت کارآمد را داشته باشد .

   جاي دارد از لطف و عنايت مدير كل محترم امور شهري وشوراها استانداري آذربايجان شرقي جناب آقاي مهندس موحدنیا  و جناب آقاي مهندس خراساني كارشناس محترم ودبیر کارگروه مربوطه تقديروتشكر نموده و از خداوند متعال براي اين عزيزان توفيقات روزافزون را خواهانم .

ضمناً از همكاران شهرداري شهرگوگان آقايان  مهندسين ( مهديقليزاده ، عبدالرحماني ،خدایاری، ،كربلايي محمدي) تقدير و تشكر ميگردد وضمنا از راهنمايي هاي آقايان (پناهي ،حسین زاده ،منافی ،ستاری وقصابی ) در بررسي براي تهيه تقدير مي نمايم.

                                                                                                     با تشکر                                                                                                

                                                                                     ميرسياوش اسبقي


اعضاي كارگروه منابع درآمدي شهرداري‌هاي آذربايجان‌شرقي

1-     محمد اشرف نيا – معاون امور عمراني استانداري و رئيس كارگروه

2-     مرتضي موحدنيا – مدير كل امور شهري و شوراها و نايب رئيس

3-     عباس خراساني – كارشناس مسئول امور شهري و دبير و عضو كارگروه

4-     ميرسياوش اسبقي ـ شهردار گوگان

5-     يونس هلالي – مسئول امور مالي شهرداري سهند

6-     محمد رضا بهره‌مند ـ شهرداري تبريز ( كارشناس مديريت درآمدها )

7-     ابوالقاسم قليزاده ـ مسئول درآمد شهرداري مرند

8-     علي قليزاده آذري ـ مسئول امور مالي شهرداري شبستر

9-     بابك نقي‌پور ـ مسئول درآمد شهرداري هاديشهر

10-  محرم بيرامي ـ مسئول درآمد شهرداري ميانه

11-  عبداله شهبازي ـ مسئول درآمد شهرداري بناب

12-  مجيد عابد كمالي ـ مسئول درآمد شهرداري مراغه

13-  داود صادقي‌زاده ـ مسئول درآمد شهرداري مراغه

14-     حسين سرابي‌نژاد ـ مسئول درآمد شهرداري سراب

15-     عليرضا پوربابا ـ شهرداري آذرشهر

16-     بهبود اماني ـ مسئول درآمد شهرداري اهر

17-     جمشيد ملت دوست ـ مسئول درآمد شهرداري منطقه 1 تبريز

18-     محمود فاخري فرد ـ مسئول درآمد شهرداري منطقه 4 تبريز

19-     خليل سعادتي ـ مسئول درآمد شهرداري منطقه 5 تبريز

20-     سهند علي محمدزاده ـ مسئول درآمد شهرداري منطقه 6 تبريز

21-     محمد رضا اجاقي ـ مسئول درآمد شهرداري سردرود

 

گروه هاي كارشناسي منابع درآمدي شهرداري‌هاي آذربايجان‌شرقي

1-     گروه تبريز با محوريت مديريت درآمدهاي شهرداري تبريز

2-     گروه مراغه با محوريت شهرداري مراغه

3-     گروه ميانه با محوريت شهرداري ميانه

4-     گروه سراب با محوريت شهرداري سراب

5-     گروه اهر با محوريت شهرداري اهر

6-     گروه مرند با محوريت شهرداري مرند

7-     گروه آذرشهر با محوريت شهرداري آذرشهر

8-     گروه شبستر با محوريت شهرداري شبستر

 

ضمناً از آقايان ابراهيم بقايي (شهرداري منطقه 7 تبريز) ـ علي اكبر بهره‌مندفر (شهرداري منطقه 8 تبريز) ـ عزيزاله مولامي (شهرداري سردرود) ـ علي شكوهي (شهرداري اهر) و ساير همكاراني كه در تهيه اين الگو همكاري نموده اند تقدير مي شود .

 

 

..................................................................................................................

 

موضوعات قابل توجه در تصويب عوارض

1- در بررسي و پيشنهاد و تصويب تعرفه هر شهر به منظور تشويق و اعمال محدوديت در موضوعات خاص رعايت حداكثر ( سقف تعيين شده ) و حداقل ( پايه و مبنا ) و ... الزامي است .

2 – پيش بينی روش‌های حمايت از سرمايه گذاران با تعديل عوارض و وصول تدريجی آنها

3 – به جای اخذ عوارض ، سهم شهرداری را در مشارکت‌ها از اعيانی‌ها و عرصه و... كه ضمن حمايت از سرمايه گذاران به ايجاد درآمد پايدار شهرداری منجر خواهد ‌شد مي‌توان لحاظ نمود.

4 – استفاده حداکثر از مشارکت مردم و دستگاه‌ها دولتی و غير دولتی در تصميم گيری‌ها و انجام پروژه‌های عمرانی

5 – ابلاغ تعرفه به کليه واحدهای شهرداری جهت اطلاع و رعايت موارد مرتبط الزامی است.

6 – ابلاغ ضوابط شهرسازی به واحدهای درآمد شهرداری جهت رعايت آنها در وصول عوارض مصوب ، به طوری که وصول عوارض صرفاً با رعايت ضوابط مربوطه از جمله شهرسازی و ضوابط طرح‌های تفصيلی و هادی و آيين نامه مالی و ........ بايد باشد .

7– ممهور نمودن کليه صفحات تعرفه به مهر شهرداری، شورای شهر و فرمانداری ( تأييد کننده ) مصوبه ضروری است .

8 – اخذ نظرات كليه واحدهاي شهرداري از جمله معاونين و مديران  و كارشناسان شهرسازي ، حقوقي ، مالي  ، خدمات شهري و .... در موارد مرتبط

...................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

عوارض


ماده 1

مقررات عمومی عوارض و تسهيلات تشويقي

 

1) در مورد خانواده‌هاي معظم شهداء (فرزند و همسر و پدر و مادر شهيد)، آزادگان و جانبازان بالاي 20% جانبازي و رزمندگان بيش از 6 ماه حضور مستمر در جبهه عزيز و همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور با توجه به بودجه مصوب سالانه كل كشور يا هر قانون خاص مصوب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پيش بيني در قانون بودجه سال 1389 يا قانون خاص، تا 120 متر مربع از عوارض پروانه مسكوني رايگان براي يك واحد بهره‌مند خواهند شد . اين تسهيلات مشمول عوارضي مثل مازاد بر تراكم ، كسري مساحت تفكيك ، پاركينگ نخواهد بود. ضمنا تسهيلات اين بند مشمول افرادي كه قبلاً از اين تسهيلات استفاده كرده‌اند نمي‌شود.


2) براي احداث يك واحد مسكوني (حداكثر تا 200 مترمربع) كه در تملك مسجد باشد صدور پروانه ساختماني عوارض ندارد.

 

 3) در زمين‌هائي كه مالكيت آنها به صورت مشاعي متعلق به ورثه بوده و حداكثر تعداد واحدهاي مسكوني به تعداد ورثه باشد براي يك بار عوارض صدور پروانه ساختماني آن عبارت است از متوسط زير بناي هر واحد كه از تقسيم سطح كل زيربنا (سطح ناخالص كل بنا) بر تعداد واحد مسكوني مطابق عوارض تک واحدی محاسبه خواهد شد.

 

4) مساحت پارکينگ الزامی مطابق ضوابط طرح تفصيلی و يا هادی در محاسبه عوارض زيربنا کسر خواهد شد . و در صورت احداث پاركينگ اضافي و استفاده به عنوان پاركينگ به آن قسمت نيز عوارض تعلق نخواهد گرفت.

 

5) قيمت ( ارزش ) منطقه‌اي روز عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارائي هر شهر مي‌باشد و در اجراي ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1367 تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

 

6) در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملكي داراي چند بر باشد قيمت منطقه‌اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر (بر ملک اعم از بر دسترسي شامل در ورودی و پنجره می‌باشد) بعد از تعريض محاسبه خواهد شد. 

 

7) مالكين کليه واحدهاي مسكوني كه داراي پروانه ساختماني معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) مي‌باشند بنا به ضرورت اگر خواستار تعويض و تغيير نقشه‌هاي ساختماني بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود.

 

8) پروانه‌هاي ساختماني مسكوني كه مراحل صدورشان وفق مقررات (تهيه و تأييد نقشه‌های ساختمانی و تعيين تکليف نهايی کليه عوارض مربوطه) تا قبل از اجرای اين مصوبه طي شده باشد مشمول مقررات اين تعرفه نبوده و شهرداري موظف به صدور پروانه‌هاي مذكور بر مبناي ضوابط قانوني قبلي مي‌باشند. بديهی است که مالکين و ذينفع‌های اين نوع پرونده‌ها تا آخر شهريور سال اجرای اين مصوبه مجاز به استفاده از اين تبصره می‌باشند. که در صورت عدم اقدام تا تاريخ مذکور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد که اين موضوع بايد به نحو شايسته کتبآ موقع اقدام متقاضی به وی ابلاغ گردد.

 

9) دهنه مورد نظر براي هر مغازه يعني بر هر مغازه در اين دستورالعمل عبارت است از فاصله بين دو تيغه (عرض مغازه)، بنابراين چنانچه يك مغازه داراي چند درب باشد ملاك محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن يعنی به بزرگ ترين بر ملک عوارض پذيره تعلق خواهد گرفت. چنانچه دهنه‌ها از جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترين بر مغازه ملاك عمل خواهد بود.

مثال: اگر دهنه مجاز واحد تجاری به معبری 14 متر و معبر ديگر 12 متر باشد ملاک محاسبه عوارض، دهنه 14 متری ملک (دهنه طولانی) با مبنای گران ترين ارزش منطقه‌ای خواهد بود.

 

10) در زمان صدور پروانه ساختماني واحدهاي تجاري، اداري و صنعتي، فرهنگي، ورزشي و بهداشتي و... در کاربری مربوطه فقط عوارض پذيره محاسبه و دريافت مي‌شود.

 

 

11) در ساختمان‌هاي مختلط مسكوني، تجاري عوارض زيربناي مساحت مسكوني و تجاری وفق مقررات و ضوابط مربوطه دريافت خواهد شد.

 

 12) محاسبه عوارض پذيره و مسكوني براساس قيمت منطقه‌اي روز مي‌باشد كه عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارائي هر شهر مي‌باشد.

 

 

13)  عوارض پذيره مجتمع‌هاي اداري و تجاري مانند پاساژ، تيمچه، سراي در زمان احداث و صدور پروانه آن تا عمق 25 متر بر مبنای 100% قيمت منطقه‌اي بر ملک و مازاد بر عمق 25 متر بر مبنای90% قيمت منطقه‌اي بر ملک محاسبه خواهد شد. در صورت اعمال تسهيلات اين تبصره مبنای محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی ارزش منطقه‌ای گران ترين بر ملک موضوع تبصره 6 مقررات اين ماده اعمال خواهد شد.

14) عوارض فضاهای راهرو در پاساژ 50% پذيره تعلق گرفته و براي فضای باز قابل رؤيت از تمام طبقات عوارض تعلق نمی گيرد.

 

 

15)  عوارض پذيره واحدهاي صنعتي كلاً بر اساس قيمت منطقه‌اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.

 

 

16) در محاسبه عوارض پذيره نيم طبقه احداثي در داخل ساختمان‌های تجاری صرفاً مساحت نيم طبقه ايجاد شده ملاك محاسبه بوده و عمق جبهه براساس بند (14) تعيين مي‌شود.

 

17) بخشنامه شماره 34/3/1/23753 - 19/10/70 وزير محترم كشور در خصوص محاسبهعوارض احداثمجتمع و يا پاساژ به شرح زير با ضريب 5/1 برابر اقدام خواهد شد.

 

18) رعايت بخشنامه شماره 34/3/1/18555 - 27/8/71 وزير محترم كشور در خصوص صدور پروانهساختماني وپايانكار به املاكفاقد سند رسمي در شهرهاي مشمول الزامي است.

 

19) احداث ساختمان براي مساجد، امام زاده‌ها و تكايا و حسينيه‌ها و پايگاه‌هاي مقاومت بسيج به انضمام كتابخانه و يا موزه در محوطه آنها پايگاه‌هاي مقاومت بسيج از نظر احداث (بعد از تأييد شدن نقشه‌ها و صدور پروانه ساختماني و پرداخت عوارض سطح شهر) عوارض ندارند. چنانچه قسمت‌هايي از اماكن مذكور به عنوان تجاري و خدماتي و ... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني دريافت نمايند به شرح ضوابط تعرفه، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنين نحوه پرداخت عوارض ساختمان‌های صندوق‌های اعتباری عام المنفعه و غير دولتی مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان‌های بانک‌ها با 20% کاهش يعني با وصول 80% عوارض متعلقه اقدام خواهد شد.

 

20) در صورت افزايش زيربناي پروانه ساختماني عوارض اعيانی احداثی جديد با اشل و ضريب و ارزش منطقه‌ای زمان صدور مجوز افزايش زيربنا، محاسبه و وصول می‌شود. ضمناً زيربنای قبلی با فرمول و ضريب زمان مراجعه و با ارزش منطقه‌ای زمان صدور پروانه (قبلی) محاسبه و در صورت تعلق        مابه التفاوت وصول خواهد شد.

21) به منظور تشويق سازندگان پارکينگ‌های عمومی در کاربری مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازی، عوارض ندارد.

 

22) مطابق ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي در صورت احداث تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات اقامتي (نظير هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسيسات ورزشي مثل استخر) در كاربري مربوطه از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه عوارض پذيره صنعتي خواهند بود.

23) به منظور تشويق احداث پاركينگ ، هر گونه اعياني پيلوت و پاركينگ و همچنين قسمت‌هاي اشتراكي ساختمان‌های مسکونی مانند روشنايي، انباري تا حداكثر 15 متر مربع براي هر واحد در پيلوت و داكت عوارض احداث ندارد و چنانکه مساحت پارکينگ احداثی کمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهری باشد ولی ظرفيت گنجايش تعداد خودرو به تعداد مورد نياز طرح را داشته باشد به شرطي كه در جابجايي و گنجايش خودروها ايراد وارد نشود عوارضی تحت عنوان کسری يا حذف يا کاهش پارکينگ دريافت نخواهد شد . و در صورت احداث پاركينگ اضافي و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهري و استفاده به عنوان پاركينگ به آن قسمت نيز عوارض تعلق نخواهد گرفت .

 

24) معلولان عزيز طبق تبصره 2 ماده 9 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ارديبهشت سال 1383 پروانه ساختماني تا 200 متر مربع مسکونی و تا 30 متر مربع تجاری در کاربری مربوطه برای يک بار به شرطی که در مالکيت معلول باشد هزينه‌هاي (عوارض) صدور پروانه، آماده سازي زمين و عوارض نوسازي آنها رايگان مي‌باشد.

 

25) با تصويب اين تعرفه عوارض , عوارضی تحت هر عنوان از جمله سرقفلی در صدور پروانه و ... ملغی ‌می‌گردد.

 

26)  چنانچه ساختمان‌هاي غير مسكوني به واحدهاي متعدد تقسيم شوند تفكيك عرصه را شامل نشوند عوارضي معادل 5 برابر مابه التفاوت عوارض پذيره قبل و بعد از تقسيم محاسبه و وصول خواهد شد. بديهي است رعايت كليه ضوابط شهرسازي از جمله تأمين پاركينگ مورد نياز عرض دهنه مجاز براي اجراي اين بند الزامي است.

 

27) براي قسمت‌هاي سايبان جايگاه‌هاي عرضه مواد نفتي معادل 30% عوارض زيربنای صنعتی محاسبه و دريافت خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعيانی‌ها ديگر مثل تعويض روغن و فروشگاه و ... با مبناي تجاري تعيين می‌شود.

 به منظور حمايت از احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز در سال 1389 قسمت‌هاي سايبان اين جايگاه‌ها كه به منظور تأمين گاز خودروها احداث شوند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود.

 

28)  در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی‌های مرتبط ، در صورت اعمال عوارض مشرفيت و پرداخت غرامت به مالك ، ارزش منطقه‌ای عرض معبر بعد از عقب کشی املاک مبنای محاسبه عوارض خواهد بود.

 

29) در صورت بروز اختلاف در مورد عوارض بين شهرداری و مؤدی مرجع رفع اختلاف کميسيون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری خواهد بود.

 

30) عوارض ساختمان هائی چون آسايشگاه معلولان و سالمندان، بازپروري معتادان و.... با رعايت مقررات شهرسازي عوارض احداث ندارند. در صورت تبدل اين نوع ساختمان‌ها يا استفاده غير از موارد مذكور، در زمان تبديل برابر مقررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد.

 

31) تأمين پارکينگ کارخانجات و ادارات و ساختمان‌های عمومی ديگر با رعايت ضوابط شهرسازی در فضای باز به صورت سايبان بلامانع است.

 

32)  در صورت تبديل استفاده ساختمان‌های مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری در جهت توسعه امر گردشگری عوارضی دريافت نخواهد شد.

 

33)  به منظور حمايت از آثار تاريخی و با ارزش با اعلام سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری عوارض نوسازی يا سطح شهری دريافت نخواهد شد.

 

34) رعايت قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن و به ويژه ماده 16 آن قانون يعنی کاهش حداقل 50% عوارض ساخت و تراکم و تقسيط بدون کارمزد باقی مانده مطالبات شهرداری الزامی بوده بديهی است مبلغ کاهش مذکور توسط دولت (مسکن و شهرسازی) تأمين و پرداخت خواهد شد.

 

35)  رعايت بند الف ماده 4 مصوبه شماره 126560/ت43165ن مورخ 22/6/88 موضوع اصل 127 قانون اساسي يعني اعمال حداكثر 100.000 ريال عوارض زيربنا براي هر مترمربع واحدهاي طرح مسكن مهر الزامي است.

 

36) عوارض مراكز معاينه فني كليه خودروها (اعم از سبك و سنگين)، با اشل صنعتي محاسبه و از كليه درآمدهاي حاصله از معاينه خودروها معادل 15% عوارض شهرداري تعيين و بايستي صاحبان اين مراكز به حساب شهرداري واريز نمايند. بديهي است صدور مجوز احداث بنا منوط به اخذ مجوز از مراكز مربوطه از راهنمايي و رانندگي، محيط زيست و ساير مراجع ذي‌ربط خواهد بود.

 

37) واحدهاي آهن فروشي و بلوك‌زني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضايعات آهن، لاستيك و ... كه علاوه براي قسمت‌هاي مسقف و احداثي از فضاي باز به عنوان انباركالا و باسكول استفاده مي‌نمايند قسمت‌هاي مسقف مشمول عوارض پذيره تجاري بوده و فضاهاي باز معادل 50% عوارض استفاده به عنوان تجاري مشمول دريافت عوارض پذيره تجاري خواهد بود و اخذ مجوز در صورت مسقف نمودن همان محل 50% مابه‌التفاوت زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد (با ارزش منطقه ايعوارض زمان مراجعه)

 

38) تسهيلات مقرر در اين ماده (ماده 1) در صورتي پابرجا خواهد كه مطابق مجوز صادره مورد استفاده قرار گيرد در صورت هرگونه استفاده غيره مشمول مقررات جاري از جمله طرح در كميسيون ماده 100 و دفتر عوارض مربوطه خواهد بود.

 

39) براي كاركنان شاغل در شهرداري كه بيش از 24 ماه به صورت رسمي، پيماني، قراردادي مشغول خدمت باشند تا زيربناي 120 مترمربع مسكوني براي يكبار در طول خدمت حداكثر تا سقف 10 ميليون ريال عوارض احداث ندارد . بديهي است هر كارمند از يك روش فوق‌الذكر فقط مي‌تواند استفاده نمايد . ضمناً تسهيلات مشمول افراد شاغل در شركت‌هاي طرف قرارداد شهرداري نخواهد بود.

 

40) عوارض صدور پروانه و عوارض ابقاي اعياني در صورتي كه توسط شهرداري محاسبه و مالك يا ذي‌نفع مقداري از آن را واريز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار واريز شده كسر و مابقي مطالبات به نسبت اخذ نشده محاسبه و به روز مراجعه و اخذ گواهي مفاضا اخذ خواهد شد

 

مثال : اگر عوارض صدور پروانه يا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در كميسيون ماده 100 مبلغ 50000000 ريال باشد و مالك در سال 1386 مبلغ 10000000 ريال (20%) از عوارض مذكور را پرداخت نمايد و از پرداخت بقيه بدهي عوارض اعلامي شهرداري خودداري نمايد و در سال 1389 براي پرداخت بقيه بدهي عوارض مراجعه نمايد كل عوارض به سال مراجعه (1389) محاسبه و به دليل پرداخت 20% از عوارض اعلامي ،80% محاسبه زمان مراجعه اخذ خواهد شد .

 بديهي است اين بند مشمول جرايم آراء كميسيون ماده 100 نخواهد بود . 

 

41)  به منظور ايجاد انگيزه فعاليت بيشتر در بخش خصوصي در راستاي افزايش و توسعه مراكز فرهنگي و گردشگري از قبيل خانه‌هاي فرهنگي، كتابخانه، سينما، مراكز تفريحي و ورزشي از قبيل سالن‌ها و مجموعه‌هاي ورزشي، مراكز توريستي و اقامتي از قبيل كمپ‌هاي گردشگري، هتل‌هاي پنج ستاره و بيشتر در مقابل مجموع زيربناهاي احداثي با اشل مربوطه مجوز از كل زيربنا به عنوان واحد تجاري بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد. كاربري اين املاك چنانچه تعيين نشده باشد منظور خارج از محدوده و داخل حريم شهر باشد پس از طي مراحل مربوطه تغيير كاربري از سازمان جهاد كشاورزي (تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري باغات و اراضي زراعي) شهرداري معادل قسمت اعياني ايجادي ، هزينه (عوارض) تغيير كاربري و ورود به محدوده و سهم شهرداري را معادل 20% مطابق فرمول مربوطه اخذ خواهد نمود ضمناً طي مراحل تصويب كاربري مربوطه از مبادي ذيربط الزامي است.

 

42)  10% عوارض زيربنا و پذيره را شهرداري براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر هزينه خواهد نمود ( در شهرهايي كه سازمان بهسازي و نوسازي دارند در اختيار سازمان مذكور قرار داده مي شود.)

43) درصد عوارض آموزش و پرورش و عوارض آتش‌نشاني، فضاي سبز، توسعه فرهنگ شهرنشيني، از مبلغ قابل وصول با رعايت ضريب تعديل ماه مربوطه محاسبه و دريافت خواهد شد.

 

44) تشويق متقاضيان در پرداخت عوارض (خوش حق حسابي)

با توجه به قانون نوسازي و عمران شهري و به منظور تشويق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسريع در پرداخت نقدي كليه عوارض پروانه‌هاي ساخت ، پروانه‌هاي كسب و پيشه ، عوارض ابقاي اعياني (زيربنا، پذيره، پيش‌آمدگي در معابر عمومي، مازاد بر تراكم اعياني)، حق‌الارض و عوارض تفكيك با ضرايب تعديل زير محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماه

1 فروردين

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 و 12

عوارض متعلقه به درصد

 

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

 

الف) اين تسهيلات صرفاً مشمول پرداختي هاي نقدي بوده و در صورت پرداخت اقساطي ، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهد بود .

ب) با توجه به پيش‌بيني تسهيلات لازم براي مسكن مهر و بافت‌هاي فرسوده ، اين تسهيلات مشمول موارد مذكور نمي‌باشد.

ج) اين تسهيلات صرفاً به موارد فوق مشمول بوده و براي ساير موارد مثل جرايم كميسيون ماده 100، تغيير كاربري، عوارض خودرو، اجاره‌ها و فروش مستغلات و تأسيسات شهرداري، عوارض عدم تأمين  پاركينگ و كسري حد نصاب تفكيك و تفكيك عرصه و تمديد و تجديد پروانه و تأخير در اخذ پايانكار ، هزينه‌هاي حفاري و آماده سازي، عوارض كليه معاملات، نوسازي، سهم شهرداري نخواهد بود .

 

45) رفع هر گونه اختلاف مابين شهرداری و مؤديان بايستی توسط کميسيون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری رسيدگی و تصميم گيری گردد و هرگونه اقدام مغاير، غير قانونی می‌باشد .

 

46)  وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حريم مصوب شهر مجاز مي‌باشد .

 

47)  هبه درآمدهای شهرداری از جمله عوارض با پيشنهاد شهرداری و تصويب شورای شهر با رعايت سقف بودجه مصوب شهرداری و صرفه و صلاح شهر و شهرداری برای افراد بی سرپرست و ناتوان، حادثه ديده، نخبگان، کارکنان شهرداری و فرزندان آنها و ..... بايستي اعمال شود .

 

48)  به منظور حمايت از اقشار آسيب پذير و تشويق ساخت و سازهای مقاوم و انبوه سازان و.... تسهيلات لازم در عوارض صدور پروانه پيش بينی شده که در زمان تصويب می‌توان بيش از آن نيز لحاظ نمود .

 

49)  با تصويب اين تعرفه عوارض ، عوارض قبلی برای سال 1389 از جمله عوارض سرقفلی و .... ملغی می‌شود و دريافت هر گونه عوارض ديگر غير قانونی خواهد بود .

 

50)  بعضاً در ضوابط طرح‌های توسعه شهری از جمله تفصيلی هزينه هايی مانند تعديل ارزش منطقه‌ای تجاری و مسکونی و عملکردهای منطقه‌ای و ناحيه‌ای ويا هر عنوان ديگر قيد شده که با توجه به اختيار تصويب عوارض توسط شورارها اخذ مبالغ مذکور و مشابه آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و بايد صرفاً به استناد اين تعرفه هرگونه عوارض وصول شود.

 

51)  کليه معافيت‌های شهرداری به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده ملغی شده لذا از اعطای هرگونه معافيت مگر به موجب قوانين خاص به دليل فقدان وجاهت قانونی بايد خودداری گردد.

 

52) به منظور حمايت از دستگاه‌های دولتی، عوارضی همچون صدور پروانه تعديل شده و در زمان تصويب می‌توان بيش از آن نيز لحاظ نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب مشابه :


فهرست قبول‌شدگان اصلي و ذخيره آزمون استخدامي شهرداري‌هاي آذربايجان شرقي ( تبريز ) در سال 1390

کافی نت سهنديه تبريز 04134431814 - فهرست قبول‌شدگان اصلي و ذخيره آزمون استخدامي شهرداري‌هاي
الگوی تعرفه شهرداریها 1

استخدام شهرداریها 5- گروه اهر با محوريت شهرداري اهر. 6- گروه مرند با محوريت شهرداري مرند. 7
استخدام بانك سپه

ايجاب نيوز - استخدام بانك سپه | ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه,معافيت خدمت
آگهی استخدام۸۷۲ نفر در بانک قرض الحسنه مهر ایران

شهرداري تبريز به ليگ ۲۰ نفر تبریز/۲ نفر ورزقان/ ا نفر اهر/۲ نفر متن آگهی استخدام با
مسائل و مشكلات مرتبط با مديريت شهري و روستائي با حضور علیلو نماینده شبستر بررسی شد.

دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري استخدام در
ما در كفش هايمان « خس و خاشاك» نداريم

نامه سرگشاده به عباس فلاح،‌ نماينده اهر و استخدام كرده ايم و از طرف شهرداري
معرفی گرایش عمران - راه و ترابری

دانشگاه آزاد اهر . مشغول بکار شوند و يا در اداراتي نظير راه و ترابري، شهرداري و استخدام
87 كشته و 600 مصدوم؛ آخرين آمار از قربانیان زلزله

به گفته ساعي، چهار شهر اهر، ورزقان، هريس و كليدر و خدمات ايمني شهرداري استخدام.
برچسب :