آفات و بیماری ها و علفهای هرز عمده باغات پسته استان قزوین:

آفات و بیماری ها و علفهای هرز عمده باغات پسته استان قزوین:

آفات باغات پسته استان شامل: پسیل و زنجره پسته-پروانه چوبخوار-زنبور های مغز خوار پسته- پروانه میوه خوار پسته-بلشک پسته-شپشک واوی-شته های پیچیده برگ-پروانه برگ خوار خاکستری پسته-انواع چوب خوار-کرم سفید ریشه-سوسک سرشاخه خوار میباشد.

بیماریهای مهم درختان پسته شامل:

پوسیدگی طوقه و ریشه پسته (گموز)-آلترناریا-قارچ سمی اسبی(از نوع قارچهای ماکروسکوپی و بزرگ در باغات قدیمی  و سنتی حومه قزوین)میباشند.

علفهای هرز عمده باغات پسته قزوین شامل:

مرغ و انواع نازک برگهای ریزم دار-تلخ بیان وسیرین بیان-پیچکها-خارشتر میباشد.

ارقام موجود در استان قزوین:

در شهرستان قزوین:چهار رقم: کله بزی-بقالی-تجاری-بادامی و در شهرستان بویین زهرا: پسته قرمز-پسته سفید-کال خندان-بادامی

ارقام خارج از استان نیز بیشترین توسعه با رقم اوحدی بوده و دیگر ارقام نیز مانند احمد آقایی-اکبری-کله قوچی-خنجری دامغانی بطور پراکنده وجود دارند.

 

008.jpg


مطالب مشابه :


آفات مهم گندم

کشاورزی و فضای سبز در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای سبز مهم گندم . سن گندم ، شته
آفات, بیماریها و علفهای هرز فضای سبز شیراز و راههای کنترل آنها.

بیماریها و علفهای هرز فضای سبز شیراز در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای سبز شته ها
پروژه آفات و بیماری های مهم درخت بید

پروژه آفات و بیماری های مهم هرز موجود در فضای سبز و روش‌های کنترل شته بید
بیماریهای مهم درختان میوه

کشاورزی و فضای سبز در های مهم و خطرناک درختان مکنده مثل شته‌ها، زنجره‌ها
شته سبز گندم Sitobion avena

شته سبز گندم Sitobion avena آفات مهم زراعی دانلود کتاب های فضای سبز.
آفات و بیماری ها و علفهای هرز عمده باغات پسته استان قزوین:

و فضای سبز در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای واوی-شته های پیچیده
آفات مهم گیاهی

مجله جامع کشاورزی و فضای سبز - آفات مهم های مختلف کشاورزی و فضای سبز در -شته سبز:
آفات و بیماری های شایع فضای سبز اصفهان

آفات و بیماری های شایع فضای سبز مهم فضای سبز شهر اصفهان در فضای سبز شهر عمدتاً
شته سبز سيب Aphis pomi

شته سبز سيب Aphis pomi آفات مهم زراعی دانلود کتاب های فضای سبز.
آفات و بیماریهای گل رز

کشاورزی و فضای سبز در در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای سبز شود این شته مهم
برچسب :