حرکات پا در شنای کرال سینه

حركات پا گام اول : بهتر است آموزش شناي كرال سينه را از تمرينات پا زدن در اين شنا آغاز كنيد و بدين منظور در كنار استخر بنشينيد و با قرار دادن دستها در پشت بدن بر روي زمين پاها را صاف و كشيده از زمين بلند كنيد . در اين حالت با حفظ كشيدگي پنجه هاي پا و صاف بودن زانوها سعي كنيد پاهايتان را به آرامي از يكديگر عبور داده ، شبيه قدم زدن پاها را حركت دهيد .


مطالب مشابه :


دانلود فیلم آموزش شنا بصورت تصویری

دانلود فیلم آموزش شنا بصورت تصویری آموزش شنای پای دوچرخه غوطه ور شدن در آب ( فلوتینگ )
فصل دوم - پای دوچرخه

پس از اينكه كمي در زدن پاي دوچرخه در اين دانلود فیلم آموزش شنا بصورت تصویری آموزش شنای
آموزش پای دوچرخه

آموزش پای دوچرخه . از شنای پای دوچرخه استفاده می شود ریتم اصلی پای دوچرخه همان شل بودن در
آموزش شنای کرال سینه

2012/11/26 ">آموزش شنای 2012/10/3 ">آموزش شنا کرال پشت. 2012/10/3 ">آموزش پای دوچرخه. 2012/10/3 ">آموزش شنای
شنای قورباغه

دانلود فیلم آموزش شنا بصورت تصویری آموزش شنای پای دوچرخه غوطه ور شدن در آب ( فلوتینگ )
حرکات پا در شنای کرال سینه

دانلود فیلم آموزش شنا بصورت تصویری آموزش شنای پای دوچرخه غوطه ور شدن در آب ( فلوتینگ )
نکته ششم - اصول اساسی شنا

دانلود فیلم آموزش شنا بصورت تصویری آموزش شنای آموزش شنای پای دوچرخه
نکته پنجم

دانلود فیلم آموزش شنا بصورت تصویری آموزش شنای آموزش شنای پای دوچرخه
اموزش شنا - اموزش شنا تنفس

دانلود فیلم آموزش شنا بصورت تصویری آموزش شنای آموزش شنای پای دوچرخه
هماهنگی دست و پای در شنای قورباقه

دانلود فیلم آموزش شنا بصورت تصویری آموزش شنای پای دوچرخه غوطه ور شدن در آب ( فلوتینگ )
برچسب :