لامپ های CRT

یکی از روشهای تصویرسازی در لامپهای تکثیر کننده فوتونی ، استفاده از لامپ تصویر است. لامپ تصویروسیله‌ای است که برای تصویرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطح اول در یک لامپ تصویر درست مانند سطح اول در یکلامپ تکثیر کننده فوتونیاست. تفاوتی که هست این است که

lamp-T.jpg

یکی از روشهای تصویرسازی در لامپهای تکثیر کننده فوتونی ، استفاده از لامپ تصویر است. لامپ تصویروسیله‌ای است که برای تصویرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطح اول در یک لامپ تصویر درست مانند سطح اول در یکلامپ تکثیر کننده فوتونیاست. تفاوتی که هست این است که توزیع فضایی نقش نورکه از سیستم اپتیکی تحویل می‌شود، برای کاربرد بعدی حفظ می‌شود.

انواع لامپ تصویر

دو نوع لامپ تصویر وجود دارد که یکی در تولید علائم الکترونیکی نظیر دوربين هاي تلويزيونيمورد استفاده قرار می‌گیرد کهلامپ ذخیرهنام دارد و دیگریلامپ مبدلیا تقویت کننده است که تولید تصویری از صحنه می‌کند که با چشم غیر مسطح دیده نمی‌شود.لامپ ذخیره

یک لامپ ذخیره از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت خواندن و قسمت نوشتن، که قسمت نوشتن از یکسطح فوتوالکتریکو یکسطح ذخیرهتشکیل شده است. با اعمال ميدان الكتريكيیامغناطیسیبین این دو سطح فوتوالکترونهای گسیلیده از کاتد به سوی نقطه متناظرشان در سطح ذخیره هدایت می‌شوند. در سطح ذخیره این الكترونهاولید یک توزیع بار نایکنواختی که به مانند یک تصویر آینه‌ای توزیع نور در کاتد فوتوالکتریک است، می‌کنند.


ایننقش بار بوسیله یک باریکه الکترون در روی سطح ذخیره به صورت مجموعه‌ای ازخطوط نزدیک به هم و متوازی خوانده می‌شود. از آنجا که مقدار بار مورد لزومبرای تولید یک توزیع یکنواخت بستگی به تابندگی دارد که نایکنواختی راتولید کرده است، تغییرات بار علائمی را بوجود می‌آورد که می‌توان بعد ازتقویت برای تولید یکتصویر تلویزیونیبازنمون کرد.

مبدل تصویر یا تقویت کننده

تقویت کننده‌ها و مبدلهای تصویر تولید تصویر مرئی می‌کنند. یک تقویتکننده تصویر از یک صفحه تاریک ، تصویری تولید می‌کند که به آسانی قابلمشاهده است. مقابل انتهای این لامپها نظیر لامپهای ذخیره یکفتوکاتدگسیلنده و یکعدسی الکتروستاتیکبرای کانونی کردنتوزیع الکترونروی صفحه مخصوص قرار دارد. در مبدلهای تصویر یک صفحه فسفری تصویر را دریافت می‌کند. با یک ولتا‍ژشتاب مناسب ، فوتوالکترون می‌تواند فسفر روی صفحه را تحریک کند و روشنایی تصویر را زیاد کند. در آن صورت تحریکفسفرهای مرئی ، تصویر روی فوتوکاتد را به تصویر مرئی تبدیل می‌کند.

تقویت تصویر

برای تقویت تصویر فوتوکاتد دوم در جلوی پرده فسفری اول قرار می‌گیرد و یک روش دیگر استفاده ازصفحه میکروکانالدرون لامپ تصویر است. این وسیله از تکثیرکن‌های کانالی کوتاه و طولی زیادکه کناد هم لوله شده و تولید یک صفحه گرد را داده‌اند، تشکیل شده است. فوتوالکترونها شتاب گرفته و وارد یک کانال می‌شوند و پیش از اینکه به پردهفسفری متصل و به روی صفحه میکروکانال برخورد کنند، تکثیر می‌شوند.

محدودیت لامپ ذخیره

اگر قسمتی از تصویر خیلی روشن باشد، منطقه اطراف را تحت تاثیر قرارمی‌دهد. اگر جسم تغییر نکند، تصویر به صورت یک تصویر بعدی نمایان می‌شود. این مورد از چارچوبی به چارچوب دیگر اتفاق می‌افتد. در موارد مشخص اینتاثیر ناکامل قدرت تفکیک سیستم را به اندازه نقش تصویر تحت تاثیر قرارمی‌دهد.

صفحه فسفري‌

هر ماده‌اي است كه در معرض تابش پرتو، (پرتوتابيده شده ممكن است فرابنفش يا پرتوالكتروني باشد)، نور مرئي تابش كندفسفر ناميده مي‌شود. رنگ‌هاي فلورسنت نيز نور فرابنفش نامرئي را جذبمي‌كنند و نور مرئي با يك رنگ خاص را تابش مي‌كنند.

در يك لامپاشعه كاتدي نيز سطح داخلي صفحه تلويزيون با فسفر پوشيده شده است. وقتيالكترون‌ها با صفحه برخورد مي‌كنند، صفحه تابش مي‌كند. در تلويزيون‌هايسياه و سفيد فقط يك نوع فسفر وجود دارد كه با برخورد الكترون به آن نورسفيد تابش مي‌كند؛ اما در تلويزيون رنگي3نوع فسفر وجود دارد كه بهصورت نقاط يا رديف‌هايي هستند كه نور قرمز، سبز و آبي تابش مي‌كند. اگر بهصفحه تلويزيون نزديك شويد، مي‌توانيد اين نقاط رنگي را ببينيد. در مقابل 3پرتو الكترون وجود دارد كه اين 3 رنگ را روشن مي‌كنند. رنگ‌هاي ديگر ازتركيب اين رنگ‌ها به دست مي‌آيند. وقتي روي صفحه يك نقطه قرمز داريم، پرتوالكترون نور قرمز عمل مي‌كند و فسفر نور قرمز را روشن مي‌كند. وقتي يكنقطه سفيد داريم، هر سه رنگ با هم روشن مي‌شوند و تركيب آنها نور سفيد راتشكيل مي‌دهد. تا به حال هزاران فسفر مختلف براساس رنگي كه تابش مي‌كنند ومدت زماني كه تابش آنها طول مي‌كشد، فرمول‌بندي شده‌اند.

پرتوالكترون در واقع تصوير را روي صفحه نقاشي مي‌كند. مدارهاي الكتريكي درونتلويزيون به كمك سيم‌پيچ‌هاي مغناطيسي، پرتو الكترون را به صورت رفت وبرگشتي و بالا و پايين روي صفحه حركت مي‌دهند. پرتو الكترون يك خط ازتصوير را از چپ به راست نقاشي مي‌كند و سپس بسرعت برمي‌گردد، كمي پايينمي‌آيد و يك خط افقي ديگر را نقاشي مي‌كند و همين طور تا پايين ادامهمي‌يابد. زماني كه پرتو به ابتدا برمي‌گردد، خاموش است و اثري روي صفحهنمي‌گذارد. زماني كه پرتو روشن است و خطوط تصوير را نقاشي مي‌كند با تغييرشدت پرتو درجه‌هاي مختلف رنگ توليد مي‌شود و به اين ترتيب تصوير تشكيلمي‌شود، چون فاصله بين خطوط بسيار كم است، مغز ما همه آنها را مانند يكتصوير مي‌بيند. از بالا تا پايين صفحه تلويزيون به طور معمول 480 سطر وجوددارد كه تصوير را تشكيل مي‌دهد.

عملكرديك سيستم تلويزيون

عملكردفني يك سيستم تلويزيوني با كيفيت تصاوير توليد شده سنجيده مي‌شود و يكتصوير هنگامي با كيفيت بالا ارزيابي مي‌شود كه بازسازي نزديك به كامل يكصحنه واقعي باشد تغيير عمده‌اي در تصوير يك صحنه به دلايل هنري (به عنوانمثال محو و يا مات كردن بخش‌هايي از پس زمينه تصوير)ممكن است انجام شوداما هدف اصلي از تكنيك تلويزيون بازسازي مجدد و يا حتي‌المقدر مشابه تصويرصحنه اصلي مي‌باشد.

با توجه به مطالب فوق نتيجه مي‌شود كه ارزيابي شماتصاوير تلويزيوني در نهايت به صورت نظري خواهد بود و اين امر نمي‌تواندبراي مهندسين و متخصصان تلويزيون مطلوب باشد زيرا آنها به معيارهاي عملي وكمي نياز دارند تا در طراحي و عملكرد تلويزيوني و توسعه محصولات جديد ازآنها استفاده برده و نتيجه كار خود را به صورت كمي ارزيابي نمايند.

تعيين معيارهاي كيفي عيني براي تصاوير تلويزيون با توجه به لزوم مقايسه مابين اين تصاوير با سيستم عكاسي و فيلم پيچيده‌تر مي‌شود.

عكاسي مقدم بر تلويزيون بوده و كيفيت فيلم به طور سنتي مبنايي براي تعيين كيفيت تصاوير تلويزيون محسوب مي‌شود.

بارهاعنوان شده كه هدف سيستم تلويزيون آنالوگ متداول، مشابه‌سازي كيفيت فيلمسينمايي 16 ميليمتري مي‌باشد و همچنين هدف سيستم HDTV (تلويزيون با وضوحبالا) رسيدن به كيفيت فيلم‌هاي سينمايي صفحه عريض مي‌باشد

مقايسهكيفيت تصاوير تلويزيون و فيلم مشكل است و نمي‌تواند دقيق باشد زيرا به طورذاتي تفاوتهايي مابين فرايندهاي به كار رفته در عكاسي و تلويزيون وجوددارد كه اين امر را غيرممكن مي‌سازد. با وجود اين تفاوتها، متخصصانتلويزيون مي‌بايست استانداردهايي عملي براي تعيين كيفيت تصاوير به كاربرندكه مشابه استاندارهاي مربوط به فيلم باشد گرچه اين مقايسه نمي‌تواند دقيقباشد.

طي ساليان گذشته تحقيقات مفصلي توسط صنايع عكاسي و تلويزيون دراين خصوص به عمل آمده و تعاريف عملي از معيارهاي كيفي تصاوير تلويزيون بههمراه روش‌هاي اندازه‌گيري و مشخصات فني مربوط از اين تحقيقات حاصل شدهاست. ليست جامع اين معيارها همراه با روش‌هاي اندازه‌گيري براي سيستم‌هايرنگي و تك‌رنگ به طور مشترك توسط EIA (انجمن صنايع الكترونيك) و TIA (انجمن صنايع مخابرات) تحت استاندارد EIA-TIA-250-C تدوين و منتشر شدهاست. گرچه اين جزوات به منظور تدوين استانداردهاي سيستم ارسال سيگنالتدوين شده اما مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد كل سيستم مي‌باشد.


ازآنجايي كه خرابي و ضعف عملكرد در يك سيستم معمولاً تجمعي مي‌باشد،استانداردهاي انتقال نيز نسبت به سيستم كامل، شديدتر و داراي معيارهايبالاتري مي‌باشد.


معيارهاي كيفيت تصوير

معيارهاي كيفيت تصوير رامي‌توان به دو گروه تقسيم كرد. معيارهاي اصلي كه در مورد كليه سيستم‌هايتصوير كاربرد دارد و عيوب تصويري كه بعضي از آنها مختص تصاوير تلويزيونيمي‌باشد، معيارهاي اصلي شامل وضوح تصوير، مقياس خاكستري و نسبت سيگنال بهنويز و رنگ‌سنجي مي‌باشند كه در اين نوشته به طور اجمال به آنها پرداختهمي‌شود.
مطالب مشابه :


جزوه آموزشی سیم پیچی موتورهای سه فاز

جزوه آموزشی سیم پیچی مطالب آموزش در زمینه سیم پیچی موتور سه فاز برای دوستان
آموزش نصب آيفون تصويري

آموزش برق و الکترونیک و سیم پیچی - آموزش برق و روابط دیاگرام سیم پیچی موتور سه
لامپ های CRT

آموزش برق و الکترونیک و سیم پیچی و سیم پیچی - آموزش برق و سیم پیچی موتور
نرم افزار سیم پیچی موتور

آموزش و معرفی نرم افزارهای نرم افزار سیم پیچی موتور
دانلود رایگان فیلم کلیپ آموزش پاورپوئینت تعمیر موتور-برق-مکانیک خودروهای پژو-زانتیا-پارس و ..

پژو 405 ›آموزش تصویری تعمیر موتور پژو 206 و فیلم آموزشی سیم پیچی موتور ›دانلود
پیدا کردن سرسیم های موتور آسنکرون

پیدا کردن سرسیم های موتور آسنکرون - plc,آموزش plc ، دانلود * سیم پیچی آموزش تصویری
سیم پیچی موتور سه فاز یک طبقه 24 شیار 4 قطب

سیم پیچی موتور سه فاز یک آیفونهای تصویری کتاب آموزش راه اندازی موتور های تک
انواع موتورهای الکتریکی

در یک موتور موتور شامل آهنرباهای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی آموزش تصویری
اموزش تعمیر و عیب یابی اتو برقی

اموزش تعمیر و عیب یابی اتو برقی سیم پیچی. موتور
برچسب :