نگارش سوم راهنمایی 1390 بر اساس کتاب جدید

نگارش (10 نمره)

1.مونولوگ ودیالوگ را توضیح دهید . (1)

2. با توجه به شیوه ی بازگردانی ، نظم ونثر زیر را به زبان امروزی بازگردانی نمایید. (2)

خبرت هست که مرغان سحر می گویند-آخر ای خفته ، سر از خواب جهالت بردار

.............................................................................................................

پاسی از شب گذشته ، سیلی در رسید که اقرار دادند پیران کهن که برآن جمله یاد ندارند ودرخت کنده ، می آورد.

.............................................................................................................................................

3. برای کلمه ی (درس) مراعات نظیر بسازید ودر یک جمله بکار ببرید . (1.5)

4. با توجه به تصویر مقابلیک جمله ی ادبی و یک جمله ی زبانی درتوصیف آن بنویسید . (1)

5. مراحل یک کار تحقیقی را بیان کنید . (1.5)

6- از زبان بلبلی که بر روی شاخسار با خدای خود راز ونیاز می کند یک بند بنویسید. (1)

7. نشانه های نگارشی [ ،؛. ؟ : ! ] را در متن زیر به کار ببرید (هرکدام یک بار) . (1.5)

روباه به زاغی که روی شاخه درخت رفته بود وقالب پنیری درمنقار داشت نگاه کرد وگفت ۝ «شنیده ام از پدرم که تو را آوازی خوش است ۝ آیا راست شنیده ام ۝ اگر چنین است ۝ لطفی کن وگوش ما را به صدای دل انگیزت آشنا کن ۝زاغ از شنیدن سخنان روباه مسرور شد ۝ دهن بازکردنهمان و قالب پنیر از منقارش افتادن همان » .

8- شکل دوم کلمات زیر را (مخفف) بنویسید. (5/0)

الف- که این () ب- بسیار ()

انشا ء (10 نمره)

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید . (معیارهای ارزشیابی ذیل را درنظر داشته باشید .)

(درک موضوع- شرح وبسط موضوع– استفاده بجا ازاشعار،آیات ، احادیث، ضرب المثل ها – خوانایی وپاکیزگی– نشانه گذاری - نداشتن غلط املایی– رعایت نکات دستوری )

A.با درک مفهوم بیت زیر انشایی بنویسید .

B- نه داناتر آن کس که والاتر است-که والاتر آن کس که داناتر است

C.در خصوص جایگاه دوستان در دوره ی نوجوانی توضیح دهید .


مطالب مشابه :


نقد مونولوگ های گره لیو

نقد مونولوگ‌های گروه تئاتر « لیو این یک قرارداد غیر واقعی نمایشی است که در آثار واقع گرا
دانش های ادبی و نکاتی مربوط به انشا کلاس سوم راهنمایی

ص16/ 4-مونولوگ و دیالوگ را تعریف کنید.اگر ص69/ 15-یک متن جذاب باید دارای سه ویژگی باشد نام
ٍ،نمونه سوال انشا سوم نوبت اول

14- یک نمونه مونولوگ 6- در متن ادبی برای زیبا و آراسته کردن سخن از چه عناصری استفاده می کنیم ؟
از نتایج سحر - سه گانه ی نقد مکتوب از رمان خاله بازی- 1- نقد علی رزم آرای

یک متن را می‌خواند و به برداشت شخصی خود می‌رسد، در واقع خواننده این مونولوگ یک دست
نمونه سوال پیشنهادی انشا و نگارش سوم راهنمایی

2- با استفاده از شیوه های پرورش متن ، یک بند گفت و گوی درونی نویسنده با خویش را مونولوگ
مجموعه سوالات نگارش سوم راهنمایی نوبت دوم خرداد91 - 130 سوال

مونولوگ 102- گفتار یک نفره ای که می تواند مخاطب داشته باشد 107- یک متن جذّاب باید دارای سه
نگارش سوم راهنمایی 1390 بر اساس کتاب جدید

مونولوگ ودیالوگ را توضیح دهید . (1) 2. دو روش برای بازنویسی یک متن را بیان کنید . (1) 2.
نمونه سؤال درس انشا و نگارش سال سوم نوبت اوّل طرّاح : سرکار خانم فرحناز شیردل

اندیشه های یک از مونولوگ ودیالوگ به ویژه در داستان با استفاده از شیوه های پرورش متن
خیالپردازی یک روز نیمه خاکستری یا نوستالژی با "تجربه نزیسته"

مونولوگ های مهوع - خیالپردازی یک روز نیمه خاکستری یا نوستالژی با "تجربه نزیسته" - این کافی
نوشتن قشنگ ترین مونولوگ ها و دیالوگ های دنیا در کلاس درس

ادبیات متوسطه ی اول طرقبه - نوشتن قشنگ ترین مونولوگ ها و دیالوگ های دنیا در کلاس درس - روش های
برچسب :