کتابهای کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان فلاورجان تا اردیبهشت ماه 1388-قسمت پنجاه و دوم

1378

48/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

وحید دستگردی

اقبالنامه حکیم نظامی گنبوی

79

1378

49/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

جانسون پاشا

منظومه گاشن راز محمود شبستری

80

1380

50/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

پوران فرحزاد

نیمه های ناتمام

81

1374

51/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

محمد نوارگر خالقی

گاشن عشق

82

1378

52/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

ضیا الدین سجادی

شاعر صبح پؤوهش در شعر خاقانی

83

1380

53/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

سید صادق گوهری

منطق الطیر مقالات طیور

84

1376

54/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

محمد تقی عطار نژاد

کشکول عطار

85

1379

55/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

بدیع الزمان فروزانفر

دیوان عطار

86

1377

56/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

محمد روشن

منطق الطیر

87

1373

57/801

شعر سنتی یا کلاسیک

 

حسین الهی قمسه ای

گزیده منطق الطیر

88

1375

58/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

عبدالمحمد آیتی

پیر نیشابور

89

1377

5/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

علی جعفر زال

اصلاحات و واژه های کلیدی قلم اشعار حافظ

90

1380

60/801

شعر سنتی یا کلاسیک

-----

دکتر عبدالحسین زرین کوب

پله پله تا خدا

91

1381

61/801

شعر فارسی – نقد و تفسیر

-----

صادق گوهرینی

نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

92

1381

1/62/801

برجسته ترین آثار ادبی جهان آنها

-----

حسن شهباز

سیری در بزرگ ترین کتاب های جهان

93

1381

2/62/801

برجسته ترین آثار ادبی جهان آنها

-----

حسن شهباز

سیری در بزرگ ترین کتاب های جهان

94

1381

3/62/801

برجسته ترین آثار ادبی جهان آنها

-----

حسن شهباز

سیری در بزرگ ترین کتاب های جهان

95

1381

4/62/801

برجسته ترین آثار ادبی جهان آنها

-----

حسن شهباز

سیری در بزرگ ترین کتاب های جهان

96

1380

63/801

شعر

-----

محمد رضا شفیعی کدکنی

تازیانه های سلوک نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی

97

1381

1/63/801

مجموعه داستان های شاهنامه فردوسی 1

-----

حمید رضا نگهبان

سرگذشت رستم داستان تولد و مرگ رستم همراه با شرح ابیات و واژه های دشوار و برگردان متن منظوم به نثر

98

1381

2/63/801

مجموعه داستان های شاهنامه فردوسی 1

-----

حمید رضا نگهبان

سرگذشت رستم داستان تولد و مرگ رستم همراه با شرح ابیات و واژه های دشوار و برگردان متن منظوم به نثر

99

1381

64/801

مجموعه داستان های شاهنامه فردوسی 2

-----

حمید رضا نگهبان

گذر از هفت خان: منشور جهان پهلوانی رستم در نبرد هفتخان (همراه با شرح ابیات و واژه های دشوار و برگردان متن منظوم به نثر

100

1381

1/65/801

شعر فارسی قرن 12

-----

عبدالرضا رضایی نیا

یوسف در آغوش معرفی و برگزیده شعر غنیمت نیجابی

101

1381

2/65/801

شعر فارسی قرن 12

-----

عبدالرضا رضایی نیا

یوسف در آغوش معرفی و برگزیده شعر غنیمت نیجابی

102

1380

66/801

شعر فارسی قرن 8

-----

بها الدین خرمشاهی – مهرداد نیکام

برگزیده و شرح اشعار حافظ

103

1381

67/801

غزل انگلیسی – قرن 16

تقی تفضلی

ویلیام شکپسیر

غزل های عاشقانه

104

1383

1/68/801

شعر فارسی

-----

کریم زمانی 

شرح جامع مثنوی معنوی دفتر اول

105

1382

2/68/801

شعر فارسی

-----

کریم زمانی 

شرح جامع مثنوی معنوی دفتر دوم

106

1382

3/68/801

شعر فارسی

-----

کریم زمانی 

شرح جامع مثنوی معنوی دفترسوم

107

1382

4/68/801

شعر فارسی

-----

کریم زمانی 

شرح جامع مثنوی معنوی دفتر چهارم

108

 

 

 

 

 

 

 

 


1382

5/68/801

شعر فارسی

-----

کریم زمانی

شرح جامع مثنوی معنوی دفتر پنجم

109

1382

6/68/801

شعر فارسی

-----

کریم زمانی

شرح جامع مثنوی معنوی دفترششم

110

1382

7/68/801

شعر فارسی

-----

کریم زمانی

شرح جامع مثنوی معنوی فهرست راهنما

111

1380

69/801

شعر فارسی از آغاز تا امروز

-----

دکتر سیروس شمیسا

سیر غزل در شعر فارسی از آغاز تا امروز

112

1380

70/801

حماسه یونانیان قدیم

سعید نفیسی

هرمر

ایلیاد هومر

113

1370

71/801

درباره فردوسی و شاهنامه رستم و سهراب

-----

دکتر جعفر شعار

غمنامه رستم و سهراب

114

1382

72/801

شعر فارسی – فال گیری

-----

شمس الدین محمد حاقوا

دیوان حافظ همراه با فال (متن کامل)

115

1378

73/801

شعر فارسی – قرن 5

محمد دبیر صادقی

علی بن جولوغ

دیوان حکیم فرخی سیستانی

116

-----

74/801

شعر فارسی – مقدمه و حواشی و فهرست

-----

مدرس رضوی

دیوان حکیم ابوالمجد مجد و دین آدم سنائی غزنوی

117

1383

75/801

شعر فارسی – قرن 5 قمری

علی شیر محمدی

بابا طاهر همدانی

متن درست و کامل رباعیات بابا طاهر

118

 

سال انتشار

کد

موضوع

مترجم

مؤلف

عنوان کتاب

ردیف

1368

1/802

تاریخ ادبیات

-----

رحیم ذوالنور

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

1

1375

2/802

تاریخ ادبیات

-----

استاد علامه جلال الدین همایی

تاریخ ادبیات ایران

2

 

سال انتشار

کد

موضوع

مترجم

مؤلف

عنوان کتاب

ردیف

1378

1/803

نمایشنامه

فرنگیس شادمان

ویلیام شکسپیر

تراژدی مکبث

1

1379

2/803

نمایشنامه

مرجان بخت مینو

تنسی ویلیا فر

اتوبوسی به نام هوسی

2

1380

3/803

نمایشنامه

جواد پیمان

ویلیام شکسپیر

لیو شاه

3

1380

4/803

نمایشنامه فارسی آنجا که ماهیها سنگ می شوند؟

-----

خسرو حکیم رابط

گزیده ادبیات معاصر نمایشنامه

4

1380

1/5/803

نمایشنامه فارسی قرن 14

-----

علی اصغر خطیب زاده

آخرین معرکه(ویژه دانش آموزان دبیرستانی )

5

1380

2/5/803

نمایشنامه فارسی قرن 14

-----

علی اصغر خطیب زاده

آخرین معرکه(ویژه دانش آموزان دبیرستانی )

6

1380

6/803

نمایشنامه فارسی قرن 14

-----

عبدالحی شماسی

خواجه نصیر الدین طوسی ویژه دانش آموزان دبیرستانی

7

1381

1/7/803

نمایشنامه فارسی قرن 14

-----

میلاد اکبر نژاد

در سایه سارسوگ سکوت

8

1381

2/7/803

نمایشنامه فارسی قرن 14

-----

میلاد اکبر نژاد

در سایه سارسوگ سکوت

9

1378

8/803

نمایشنامه فارسی قرن 14

-----

گوهر مراد

پرندگان در طویله

10

 

سال انتشار

کد

موضوع

مؤلف یا مترجم

عنوان کتاب

ردیف

1380

1/1/804

داستان یا رمان آمریکایی

هاوار (فاست)

اسپار تاکوسی

1

1378

2/1/804

داستان یا رمان آمریکایی

هاوار (فاست)

اسپار تاکوسی

2

1377

2/804

داستان یا رمان آمریکایی

زهرا خانلوی

داستانهای دل انگیز ادبیات فارسی

3

1379

1/3/804

داستان یا رمان آمریکایی

نصرالله منشی

ترجمه کلیله و دمنه

4

1379

2/3/804

داستان یا رمان آمریکایی

نصرالله منشی

ترجمه کلیله و دمنه

5

1376

4/804

داستان یا رمان آمریکایی

جمال میر صادقی

ادبیات داستانی

6

1374

1/5/804

داستان یا رمان آمریکایی

سید الدین محمد عوضی

جوامع الحکایات

7

1378

2/5/804

داستان یا رمان آمریکایی

ناصر کشاورز

قصه های  شیرین جوامع الحکایات

8

1378

6/804

داستان یا رمان آمریکایی

دکتر مهری باقری

کارنامه اردشیر بابکان

9

1376

1/7/804

داستان یا رمان آمریکایی

آنا پلویسکی

قصه گویی در خانه و خانواده

10

1376

2/7/804

داستان یا رمان آمریکایی

آنا پلویسکی

قصه گویی در خانه و خانواده

11

1376

8/804

افسانه حماسه

آمنه ظاهری عبده وند

اسفندیارو رویین تنی

12

1377

9/804

داستان یا رمان آمریکایی

جان کریستوفر

وقتی سه پایه ها به زمین آمدند

13

1375

10/804

داستان یا رمان آمریکایی

جلال آل احمد

دید و بازدید

14

 

11/804

داستان یا رمان آمریکایی

محمد محمدی اشتهاردی

حکایتهای شنیدنی

15

1378

12/804

داستان یا رمان آمریکایی

جعفر ابراهیمی

قصه های شیرین مثنوی معنوی

16

1377

13/804

داستان یا رمان آمریکایی

عبدالمجید نجفی

قصه های شیرین رمان نامه

17

1374

14/804

برای گروه های سنی

ناصر ایرانی

راه بی کناره

18

1378

15/804

داستانهای انگلیسی

راشل آندرسون

صورتهای کاغذی

19

1379

16/804

داستان

رومن گاری

سپیده دم در میعاد

20

1379

17/804

رمان فارسی

میمنت میر صادقی

رمانهای معاصر فارسی

21

1380

18/804

داستانهای پرتغالی

بائولوکو ئیلو

دیدار با فرشتگان

22

1378

1/19/804

داستانهای فارسی

دکتر منوچهر کی مرام

ملکه مارگوجلد دوم

23

1378

2/19/804

داستانهای فارسی

دکتر منوچهر کی مرام

ملکه مارگوجلد دوم

24

1379

20/804

داستانهای فارسی

داریوش عابدی

حکایت سند باد بحری و 6 قصه دیگر

25

1378

21/804

افسانهای حماسه

لاین رید بنکس

ماجراهای شاه میداس

26

سال انتشار

کد

موضوع

مترجم

مؤلف

عنوان کتاب

ردیف

1379

1/22/804

داستان یا رمان آمریکایی

حسین ابراهیمی

ژولی جانسون

قهرمان آرمانهای کوچک

27

1379

2/22/804

داستان یا رمان آمریکایی

حسین ابراهیمی

ژولی جانسون

قهرمان آرمانهای کوچک

28

1379

23/804

داستان یا رمان

مهدی فرغادمیان

ایند بلیتون

معمای هلیکوپتر

29

1379

24/804

داستان های ایتالیایی

بهمن فرزانه

اینیا تسیو سیلونه

یک مشت نمشک

30

1380

25/804

داستانهای آمریکایی قرن 20

حسین فقیهی

دانیل استیل

کلون و من

31

1378

26/804

داستانهای انگلیسی

حسین ابراهیمی

چارلز دیکتر

سرود کریسمس

32

1378

27/804

داستانهای فارسی

-----

محمد رضا شمس

قصه حسن کرد شبستری

33

1378

28/804

داستانهای استرالیایی

شهریار ضرغام

ماری الوین پاشه

برامی اسب وحشی

34

1379

29/804

رمان نوجوان

سارا قدیانی

جونا اسپایری

هایدی

35

1375

30/804

داستان واقعی

----

مظغر سربازی

عقاب کلیمانجارو

36

1378

31/804

داستانهای کوتاه

-----

محسن سلیمانی

شاهکارهای ادبی جهان

37

1373

32/804

رمان تاریخی

-----

حمزه سردادور

چشمه آب حیات

38

1378

33/804

رمانهای کوتاه

محمد دادگر

لئوتولستون

مرگ ایوان ایلیچ

39

1373

34/804

داستانهای فارسی

-----

حسین فتاحی

عشق سالهای جنگ

40

1374

1/35/804

رمانی از بوسنی

حسین ابراهیمی

دیوید مونری

عشق گمشده

41

1374

2/35/804

رمانی از بوسنی

حسین ابراهیمی

دیوید مونری

عشق گمشده

42

1378

36/804

رمان نوجوان

صدیقه ابراهمی

کاترین پاترسون

جیرووخانه اسرار آمیز

43

1379

39/804

داستانهای فارسی

عباس پژمان

ژوزه ساراماگو

سال مرگ ریکاردوریش

44

1378

37/804

رمان نوجوان

حبیب الله لزگی

رولددال

قهرمان دنیا

45

1379

1/38/804

داستان روسی

اصغر رستگار

فیردورا استایولکی

جنایت و مکافات

46

1379

2/38/804

داستان روسی

اصغر رستگار

فیردورا استایولکی

جنایت و مکافات

47

1379

39/804

داستانهای فارسی

-----

فرامرزبن خدادادی

سمک عیار

48

1379

1/40/804

داستانهای فارسی

-----

عبدالله الکاتب الارجانی

سمک عیار

49

1375

41/804

داستانهای فارسی

-----

مهرداد غفار زاده

نیمه های فراموشی

50

1379

1/42/804

رمان

گامایون

بوریسی پولدوی

داستان یک انسان واقعی جلد اول

51

1379

2/42/804

رمان

گامایون

بوریسی پولدوی

داستان یک انسان واقعی جلد دوم

52

1366

43/804

داستان فارسی

اسدالله طاهری

رابرت.م.پیرسیگ

دن و فن نگاهداشت موتور سیکلت

53

1379

44/804

داستانهای فرانسوی

پرویز شهدی

اونوره دو بالزاک

فراز و نشیب زندگی بدکاران

54

1377

45/804

رمان علمی تخیلی

-----

فریبا کلهر

هوشمندان سیاره اوراک جلد اول

55

1380

46/804

داستانهای کوتاه دانماری

محمد شمس

-----

44 قصیه از هانسی کریستین آندوسی

56

1375

1/47/804

رمان تاریخی

ذبیح الله منصوری

رابرت ماسی

نیکلاوآلکساندرا جلد 1

57

1375

2/47/804

رمان تاریخی

ذبیح الله منصوری

رابرت ماسی

نیکلاوآلکساندرا جلد دوم 

58

1379

1/48/804

داستانهای آمریکایی

حسن شهباز

مارگارت میچل

بر باد رفته جلد اول

59

1379

2/48/804

داستانهای آمریکایی

حسن شهباز

مارگارت میچل

بر باد رفته جلد دوم

60

1380

49/804

داستان فارسی

-----

محمد  کجوی

از باد رفته

61

1371

50/804

رمان

ابراهیم یونسی

جودج گیسینگ

میراث شوم

62

1379

51/804

رمان داستانهای انگلیسی

حسین ابراهیمی

جان کریستوفر

رمانهای سه گانه جان کریستوفر

63

1377

1/52/804

رمان

حسینعلی مستعان

ویکتور هوگو

بینوایان جلد1

64

1377

2/52/804

رمان

حسینعلی مستعان

ویکتور هوگو

بینوایان جلد 2

65

1375

53/804

داستان فارسی

اسدالله طاهری

زکریا مخرور

بررسی داستان امروز

66

1375

1/54/804

رمان

پروین ادیب

لور اکالبا کیانی

کوزت و ماریوسی جلد1

67

1379

2/54/804

رمان

پروین ادیب

لور اکالبا کیانی

کوزت و ماریوسی جلد2

68

1380

55/804

داستان فارسی

مهدی غبرائی

احمد احرار

افسانه شبامان

69

1379

1/56/804

رمان نوجوان

شیرین مهاجرانی

رولد دافل

پسر

70

1379

2/56/804

رمان نوجوان

شیرین مهاجرانی

رولد دافل

پسر

71

1380

57/804

داستان انگلیسی

منوچهر بدیعی

جیمز جویسی

چهره مرد هنرمند در جوانی

72

1379

58/804

داستانهای پرتغالی

مهدی غبرائی

ژوزه ساراماگو

بلم سنگی

73

1378

59/804

داستانهای فارسی کوتاه

-----

مهدی آذر یزدی

قصه های تازه از کتابهای کهن

74

1379

60/804

داستان فارسی

-----

محمد رضا یوسفی

قصه شیرین یادگار زریران

75

1367

61/804

داستان یا رمان

ناصر موفقیان

مبشل سلدو

شعبده بازان

76

1374

62/804

داستان یا رمان

قاسم صنعوی

هربرت جورج ولز

مرد نامرئی

77

1376

63/804

داستان یا رمان

-----

مهدخت کشکولی

سراب

78

1372

64/804

داستان یا رمان

غلامرضا سمیعی

پالا ژرک وسیت

داستانهای درد انگیز

79

1376

65/804

داستان یا رمان

-----

منوچهر کی مرام

مروارید سیا

80

1374

66/804

داستان یا رمان

قاسم صنعوی

پی یر گامارا

اسرار تولوز

81

1369

1/67/804

داستان یا رمان

قاسم صنعوی

اوگینا سمیو نوونا گیتر کورگ

زیر آسمان کولما جلد 1

82

1369

2/67/804

داستان یا رمان

قاسم صنعوی

اوگینا سمیو نوونا گیتر کورگ

زیر آسمان کولما جلد 2

83

1380

68/804

داستان یا رمان

-----

سید علی رضوی بهابادی

قصه ی هزار گیسو

84

1380

69/804

داستان یا رمان

-----

محمد رضا یوسفی

قصه آینه

85

1375

70/804

داستان یا رمان

امید علی راسترو

رابرت زماکیسی  و باب گیل

بازگشت به آینده

86

1377

71/804

داستان یا رمان

ابراهیم یونس

چارلز دیکتر

داستان دوشهر

87

1379

72/804

داستان یا رمان

اصغر رستگار

آنتون دو سنت اگزوپری

شازده کوچولو

88

1379

73/804

داستان یا رمان

رضا فاضل

3 رتورسی . کلاروک

2010 : اودسیئه 2

89

1379

74/804

داستان یا رمان

حسین صادت اوعلی

لئو تو لستوی

حاجی مراد

90

1380

75/804

داستان یا رمان

محمد قصاع

تام کلنسی و مارتین گرینرگ

شبکه بی رحم

91

1951

76/804

داستان یا رمان

نگار صدقی

گرپیستین  بوپش

فراتر از بودن

92

1378

77/804

داستان یا رمان

مهناز داودی

رولددال

غول بزرگ مهربان

93

1380

78/804

داستان یا رمان

جلال خسرو شاهی

آنتو نیو اسکارمتا

پستجی

94

1380

1/79/804

داستان یا رمان

فروغ احمد

پادتر یک مود یانو

خیابان یوتیکهای و تاریک

95

1380

2/79/804

داستان یا رمان

فروغ احمد

پادتر یک مود یانو

خیابان یوتیکهای و تاریک

96

1378

80/804

داستان یا رمان

سپیده خلیلی

اکدو لفگانگ

شبح سفید

97

1380

81/804

داستان یا رمان

بهمن فرزانه

گراتزیا دلدوا

چشمای سیمونه

98

1379

82/804

داستان یا رمان

حسین ابراهیمی

لوییس سکر

آخرین گودال

99

1380

83/804

داستان یا رمان

-----

محمد قاسم زاده

شهر هشتم

100

1380

84/804

داستان یا رمان

میترا معتضد

جیمز ردفیلد

پیشگویی آسمانی بصیرت دهم

101


مطالب مشابه :


زندگینامه بیژن مفید

او بعد از اتمام تحصیلات دبیرستانی، دوره هنرپیشگی را نمایشنامههای که خود او نوشته و در
زنانه

تهران در میان بچه های دبیرستانی ،که هر چه فکر می ها نمایشنامه های کلاسیکی که در زیر
میخائیل بولگاکف نویسنده و نمایشنامه‌نویس مشهور روسی

میخایئل پس از پایان تحصیلات دبیرستانی در ۱۹۰۹ به شد و نگارش نمایشنامه های "آپارتمان
تاریخچه نمایش شهر قصه

شهر قصه اولین بار خارج از « آتلیه تئاتر» در دبیرستانی های بیژن مفید نمایشنامه
نقش آذری‌های مهاجر در تئاتر خراسان

نمایشنامههای تئاتر اذری‌ها نخست در محل بازل، خانم سپهرلک و دختران دبیرستانی نیز
ما حرکت می کنیم ... یادی از ابراهیم گله دارزاده و جشنواره تئاتر دانش آموزی بهبهان

بچه های دانش یا سوم دبیرستانی احتمالا نمایشنامه های زیادی
کتابهای کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان فلاورجان تا اردیبهشت ماه 1388-قسمت پنجاه و دوم

تازیانه های سلوک نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم نمایشنامه. (ویژه دانش آموزان دبیرستانی ) 5.
برچسب :