قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بخش دوم

‌فصل پنجم - تکالیف انضباطی پرسنل، تشویقات، تنبیهات و چگونگی رسیدگی به شکایات‌ماده 101 - پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها از نظر امورانضباطی تابع آیین‌نامه‌ای می‌باشند که تکالیف انضباطی پرسنل،‌میزان تشویقات وتنبیهات انضباطی و حدود اختیارات فرماندهان و مسئولان در زمینه اعمال آنها را درحدود مقرر در این قانون تعیین می‌نماید.‌آیین‌نامه انضباطی فوق توسط ستاد مشترک باهمکاری و هماهنگی وزارت دفاع و نیروهای سه‌گانه و سازمان عقیدتی سیاسی تهیه و درصورت‌تصویب مقام رهبری به اجراء گذارده می‌شوند.‌ماده 102 - پرسنل به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی به شرح زیر تشویق می‌شوند:‌الف - تشویق شفاهی.ب - تشویق کتبی.ج - تشویق در دستور قسمتی.‌د - تشویق در دستور نیرو یا سازمان.ه - تشویق در فرمان همگانی ارتش.‌و - مرخصی تشویقی حداکثر به مدت 30 روز در سال.‌ز - پاداش و جوائز.ح - اعطای نشان.ط - رفع تنبیهات.ی - ارشدیت.‌تبصره - اعطاء درجه تشویقی از طریق ارشدیت به میزانی که منجر به نیل به درجهبالاتر گردد انجام می‌شود.‌ماده 103 - تنبیهاتی که به علت تخلفات پرسنل اعمال می‌شود به شرح زیر است:‌الف - توبیخ شفاهی.ب - توبیخ کتبی.ج - توبیخ در دستور قسمتی.‌د - توبیخ در دستور نیرو یا سازمان.ه - توبیخ در فرمان همگانی ارتش.‌و - خدمت شبانه روزی در قسمت، حداکثر تا 30 روز.‌ز - بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه، حداکثر تا 30 روز.ح - کسر حقوق حداکثر به میزان یک پنجم، حداکثر به مدت 4 ماه.ط - انتظار خدمت حداکثر تا 6 ماه.ی - بدون کاری حداکثر تا 3 ماه.ک - محرومیت از ترفیع به مدت محدود و حداکثر دو سال در زمان صلح و چهار سال درزمان جنگ.ل - تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود یا دائم.م - معافیت از خدمت.ن - اخراج از خدمت.‌تبصره 1 - اعمال تنبیهات مذکور در بندهای (‌ز) و (ح) این ماده منوط به تفویضاختیار از سوی فرماندهی کل (‌ مقام رهبری) به فرماندهان می‌باشد.‌تبصره 2 - در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود اعمال شود، پس ازانقضای مدت مزبور پرسنل مورد تنبیه یا رتبه قبل از تنبیه با‌همان سابقه به خدمتادامه داده و ترفیعات بعدی آنان بر اساس درجه یا رتبه مزبور خواهد بود و در صورتیکه تنزیل درجه یا رتبه به طور دائم اعمال‌شود، پرسنل مورد تنبیه پس از طی حداقلمدت توقف در درجه یا رتبه تنبیهی با احتساب قدمت خدمت در درجه یا رتبه قبل ازتنزیل به درجه یا رتبه‌بالاتر نائل شده و ترفیعات بعدی آنان طبق مقررات این قانونخواهد بود.‌ماده 104 - رسیدگی به تخلفات پرسنل که فرمانده نیروی مربوط برای آنان پیشنهادمحرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت و یا‌اخراج از خدمت می‌دهدو همچنین رسیدگی به شکایات پرسنل از رده‌های بالاتر در امور خدمتی، در هیأت‌هاییمرکب از اعضاء مشروحه زیر به عمل‌می‌آید:‌الف - معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین وی.ب - رییس بازرسی نیروی مربوط یا جانشین وی.ج - مسئول سازمان عقیدتی سیاسی نیروی مربوط یا جانشین وی.‌د - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات نیروی مربوط یا جانشین وی.ه - نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح.‌تبصره 1 - چنانچه پرسنل متخلف یا شاکی، جمعی وزارت دفاع یا ستاد مشترک باشند،مقامات هم‌تراز وزارت دفاع و مشترک هیأت را تشکیل‌خواهند داد و پیشنهاد تنبیهاتفوق‌الذکر نیز به وسیله وزیر دفاع یا رییس مشترک به هیأت ارائه خواهد شد.‌تبصره 2 - هیأت‌های رسیدگی می‌توانند از اشخاصی که ضروری تشخیص می‌دهند به منظوراظهار نظر دعوت نمایند لیکن حق رأی منحصر به‌اعضاء اصلی هیأت است.‌تبصره 3 - دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعیات وی در جلسه رسیدگی الزامی استلکن در صورتی که دو بار بدون عذر موجه در‌جلسه هیأت حضور نیابد این حق از وی سلبمی‌گردد.‌تبصره 4 - حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و دلائل مربوط وخلاصه پرونده و سوابق پرسنل متخلف به تمامی‌اعضاء هیأت و همچنین شخص متخلف کتباًاعلام می‌گردد.‌تبصره 5 - شکایات پرسنل از رده‌های بالاتر تنها در صورتی که قابل طرح در این هیأتخواهد بود که قبلاً توسط پرسنل مزبور به فرمانده یک رده‌بالاتر و فرمانده نیرویمربوط و در مورد پرسنل وزارت دفاع و ستاد مشترک به وزیر دفاع یا رییس ستاد مشترکگزارش شده باشد.‌تبصره 6 - تصمیمات هیأت با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و جز در موارد معافیت یااخراج از خدمت و شکایت از فرماندهان نیروها و رییس‌ستاد مشترک و وزیر دفاع، پس ازدرج در فرمان همگانی قابل اجراء می‌باشد. در این موارد نیز در صورتی که ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ تصمیمات‌به شخص ذینفع مورد اعتراض وی قرار نگیرد پس از درج درفرمان همگانی قابل اجراء است و در صورت تسلیم اعتراضیه، موضوع در هیأت مذکوردر‌ماده 105 این قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی هیأت مزبور پس از درج درفرمان همگانی قابل اجراء خواهد بود. ذینفع نسبت به آراء قابل اجراء هر‌یک از دوهیأت می‌تواند به مراجع صالحه قضایی تنظیم نماید.‌تبصره 7 - رسیدگی به تخلفات مرتبط با جنگ که برای عاملین آنها پیشنهاد تنبیهاتفوق‌الذکر گردیده است بر عهده دادگاه‌های نظامی خواهد بود‌که به منظور رسیدگی بهجرائم و تخلفات پرسنل، در مناطق مورد نیاز تشکیل می‌گردد.‌تبصره 8 - اعمال تنبیهات مذکور در این ماده به وسیله فرماندهی کل، منوط به طیمراحل فوق‌الذکر نمی‌باشد.‌ماده 105 - هیأت تجدید نظر از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:‌الف - رییس ستاد مشترک.ب - وزیر دفاع.ج - فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی.‌د - رییس سازمان عقیدتی سیاسی.ه - رییس سازمان حفاظت اطلاعات.‌و - رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح.‌تبصره 1 - پرسنل معترض به تصمیمات هیأت رسیدگی مذکور در ماده 104 می‌بایست ظرفمدت یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیمات هیأت،‌اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه ستادمشترک تحویل و یا با پست سفارشی ارسال نمایند.‌تبصره 2 - چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأت‌های رسیدگی و هی.‌هیأت تجدید نظر بهموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله ستاد‌مشترک با هماهنگی وزارت دفاع وهمکاری نیروهای سه‌گانه تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می‌رسد.‌فصل ششم - پایان خدمت‌ماده 106 - خدمت پرسنل در ارتش و وزارت دفاع و سازمان وابسته به آنها به یکی ازصور زیر پایان می‌یابد:‌الف - شهادت.ب - جانباز شدن.ج - بازنشستگی.‌د - بازخریدی.ه - انتقال.‌و - معلولیت.‌ز - فوت.ح - استعفاء.ط - معافیت از خدمت.ی - اخراج.‌ماده 107 - پرسنل در موارد زیر شهید و یا در حکم شهید محسوب می‌شوند:‌الف - کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت.ب - کشته شدن یا فوت در هر گونه مأموریت رزمی یا جنگی و در طول رفت و برگشت به سببمأموریت.ج - کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح و یاقاچاقچیان.‌د - کشته شدن در هر گونه حملات زمینی، هوایی و دریایی دشمن.ه - کشته شدن یا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصی.‌و - کشته شدن توسط اشرار، سارقین مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت.‌ز - کشته شدن توسط ضد انقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن.ح - کشته شدن در هر گونه آموزش‌های رزمی و عملیات مانوری.ط - کشته شدن حین آزمایش و تحقیقات در زمینه اسلحه و مهمات و وسائل جنگی وخنثی‌سازی مواد منفجره و محترقه به سبب مأموریت.ی - کشته شدن به سبب خدمت از طریق سوء قصد اعم از این که در ایام خدمت یا غیر خدمتباشد.ک - فوت در اثر جراحات، صدمات و بیماری‌های حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا،مشروط بر این که جراحات یا صدمات مذکور علت‌فوت باشد.‌تبصره - منظور از مأموریت‌های مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همینعنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته جمعی از طرف یگان‌مربوط واگذار می‌شود.‌ماده 108 - پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دستدهند، یا بیش از یک سال به منظور درمان بستری گردند، و یا‌به علت فقدان سلامتی،تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یک سال کارآیی خود را به دستنیاورند، چنانچه در یکی از موارد‌مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان به وجودآمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می‌شوند.‌جانبازان و معلولین از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند شد:‌الف - پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارآیی از دست رفتهایشان جزئی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای‌آنان وجود داشته باشد به خدمتادامه خواهند داد.ب - پرسنلی که خسارات وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارایی از دست رفتهایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توأم با مشقت‌باشد لکن شخصاً مایل بهادامه خدمت باشند به خدمت ادامه می‌دهند و در صورت عدم تمایل بازنشسته می‌گردند.ج - پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارایی از دست رفتهایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب‌نماید و پرسنلی که بیش ازیک سال بستری باشند بازنشسته می‌گردند.‌تبصره 1 - تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی بر عهدهکمیسیون عالی پزشکی می‌باشد.‌تبصره 2 - پرسنلی که بر اساس این ماده بازنشسته می‌گردند چنانچه حداکثر تا 5 سالپس از بازنشستگی سلامت خود را به نحوی بازیابند که به‌تشخیص کمیسیون عالی پزشکیامکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتی که واجد صلاحیت اعاده به خدمتباشند با تمایل شخصی و‌با تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون با درجه یارتبه قبل از بازنشستگی به خدمت اعاده می‌گردند.‌ماده 109 - جانبازان به تناسب آسیب وارده از یک ماه تا چهار سال ارشدیت برخورداریمی‌گردند.‌تبصره 1 - طبقه بندی صدمات وارده بر جانبازان و میزان ارشدیت استحقاقی طبقآیین‌نامه‌ای خواهد بود که با توجه به آیین‌نامه مشابه در بنیاد‌شهید توسط ستادمشترک تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.‌تبصره 2 - تشخیص جانباز بودن پرسنل از نظر تطبیق وضعیت آنان با موارد مذکور درماده 107 این قانون و همچنین تعیین میزان ارشدیت‌استحقاقی هر یک از جانبازان برعهده کمیسیون مذکور در ماده 120 این قانون می‌باشد.‌تبصره 3 - مزایای شغل جانبازان بند ب ماده فوق که به خدمت ادامه می‌دهند صرف نظراز مشاغلی که به آنان محول می‌گردد حداقل معادل‌مزایای شغل آنان در زمان جانبازشدن خواهد بود.‌ماده 110 - پرسنل مشمول این قانون با داشتن 30 سال خدمت یا 60 سال سن بازنشستهمی‌شوند.‌تبصره 1 - در مواقع استثنایی و نیاز ارتش و تمایل پرسنل، در صورت تصویب هیأتمذکور در ماده 105 این قانون بازنشستگی به مدت محدود به‌تعویق خواهد افتاد.‌تبصره 2 - پرسنلی که دارای حداقل 25 سال سابقه خدمت باشند می‌توانند شخصاً تقاضایبازنشستگی نمایند قبول یا رد تقاضای آنان موکول به‌نظر نیرو یا سازمان مربوطمی‌باشد و صرف تقاضای بازنشستگی رافع مسئولیت‌های محوله نخواهد بود.‌تبصره 3 - در صورتی که پرسنل در طول اجرای تنبیه تنزیل درجه یا رتبه بازنشستهشوند با درجه رتبه تنبیهی بازنشسته خواهند شد.‌تبصره 4 - تصویب بازنشستگی با رعایت مقررات این قانون به عهده مقامات مذکور درماده 78 این قانون خواهد بود.‌ماده 111 - ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها در موارد استثناییمی‌توانند در صورت نیاز، پرسنل بازنشسته‌ای را که صلاحیت اعاده‌به خدمت داشتهباشند و سن آنها بیش از 65 سال نباشد با تمایل شخصی آنان و تصویب هیأت مذکور درماده 105 این قانون با درجه یا رتبه و قدمت‌خدمت قبل از بازنشستگی برای مدت محدودبه خدمت اعاده نماید.‌تبصره 1 - تقاضای بازنشستگی مجدد قبل از انقضاء مدت فوق ممنوع است لیکن سازمانمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مزبور آنان را مجدداً‌بازنشسته نماید.‌تبصره 2 - پرسنلی که به خدمت اعاده می‌گردند از تاریخ اعاده، حقوق و بازنشستگیآنان قطع شده و از حقوق درجه یا رتبه خود و مزایای شغل‌مربوط استفاده می‌نمایند واز نظر کلیه امور استخدامی مانند سایر شاغلین با آنان رفتار و مدت خدمت جدید اینقبیل پرسنل بر سنوات خدمت قبلی‌اضافه و موجب تجدید نظر در حقوق بازنشستگی آنانخواهد شد.‌ماده 112 - ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند از پرسنلبازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت با حفظ‌وضعیت و حقوق بازنشستگیبه طریق خرید خدمت استفاده نمایند.‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و سازمانامور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌نماید.‌ماده 113 - نظامیان بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوص نظامی را ندارند مگر درمواردی خاصی که استفاده از لباس نظامی از طرف ارتش‌اعلام گردد.‌ماده 114 - پرسنل پس از انجام خدمت به میزان حداقل دو برابر مدت آخرین دورهآموزشی بعد از اتمام آن دوره، در صورتی که حداقل 5 سال بیش‌از مجموع سنواتی که بههزینه ارتش تحصیل کرده‌اند سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تقاضای بازخریدینمایند. تصویب این تقاضا با هماهنگی‌نیرو یا سازمان ذیربط به عهده مقامات مذکور درماده 78 این قانون خواهد بود.‌تبصره - در زمان جنگ و مواقع بحرانی و شرایطی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصویبتقاضای بازخریدی به عهده شورای عالی دفاع‌می‌باشد.‌ماده 115 - به پرسنلی که سوابق خدمتی آنان بازخرید می‌شود به ازاء هر سال خدمتقابل احتساب از نظر بازنشستگی مبلغی معادل یک برابر و‌نیم آخرین حقوق و مزایاپرداخت خواهد شد.‌تبصره - در صورتی که پرسنل در طول اجرای تنبیه تنزیل دائمی درجه یا رتبه بازخریدشوند با درجه یا رتبه تنبیهی بازخرید خواهند شد.‌ماده 116 - ارتش می‌تواند در صورت نیاز پرسنل بازخرید شده‌ای را که صلاحیت اعادهبه خدمت داشته باشند و از مدت بر کناری آنان بیش از 5‌سال نگذشته باشد با تقاضایشخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون فقط برای یک بار با درجه یا رتبهو قدمت خدمت قبلی به خدمت‌اعاده نماید. این قبیل پرسنل باید وجوهی را که بابتبازخرید سوابق خدمت دریافت داشته‌اند مسترد دارند.‌ماده 117 - در صورت درخواست یکی از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولتیا نهادهای انقلاب اسلامی پرسنل با تمایل شخصی و‌هماهنگی نیرو یا سازمان مربوط باتصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون منتقل می‌گردند.‌تبصره 1 - در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود داردانتقال پرسنل با تصویب شورای عالی دفاع امکان‌پذیر است‌و در شرایط مزبور در صورتامر فرماندهی کل، پرسنل منتقل شده به سازمان‌های دیگر اعاده می‌گردند.‌تبصره 2 - اداره بازنشستگی و بیمه ارتش مکلف است کسور بازنشستگی و بیمه پرسنلمنتقل شده (‌اعم از سهم دولت و پرسنل) را به سازمان‌مربوط واریز نماید.‌تبصره 3 - پرسنلی که از ارتش منتقل شده‌اند در صورت داشتن کارآیی لازم و صلاحیتاعاده به خدمت با همان درجه یا رتبه و سابقه قبل از انتقال‌ممکن است با تصویبمقامات مذکور در ماده 78 این قانون اعاده گردند.‌ماده 118 - پرسنلی که به یکی از بیماری‌هایی که قانون، شرایط ویژه‌ای برایمستخدمین مبتلا به آنها پیش‌بینی نموده است، از قبیل سل و سرطان‌مبتلا شوند، ازتسهیلات آن قوانین برخوردار خواهند شد.‌ماده 119 - موارد فوت در حین انجام وظیفه یا با سبب آن به شرح زیر است:‌الف - فوت در محل خدمت و همچنین در حال رفت و برگشت یا خارج از محل خدمتی درارتباط با امور خدمتی.ب - فوت در طول مأموریت غیر از موارد مذکور در ماده 107 این قانون از لحظه ابلاغتا خاتمه مأموریت در ارتباط با مأموریت.ج - چنانچه پرسنل در ساعات خدمت یا به سبب امور خدمتی یا در طول مأموریت بیمار شدهو یا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح‌گردیده و بعداً فوت شوند.‌د - فوت در اثر بیمارهای ناشی از موقعیت یا شرایط خاص خدمتی.ه - فوت در رفت و برگشت از مرخصی.‌تبصره - فوت در غیر از موارد مذکور در این ماده فوت عادی محسوب می‌گردد.‌ماده 120 - برای تشخیص شهید، جانباز، فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، فوتعادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت حسب‌مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک،نیروها و سازمان‌های مربوط کمیسیون‌هایی با عضویت اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:‌الف - مسئول امور پرسنلی یا جانشین وی.ب - رییس بازرسی یا جانشین او.ج - متصدی امور قضایی یا حقوقی.‌د - نماینده فرمانده یگان یا سازمان مربوط.ه - یک نفر پزشک (‌رییس بهداری مربوط یا نماینده او) .‌و - مسئول عقیدتی سیاسی یا نماینده او.‌ز - مسئول امور شهدا یا نماینده او.ح - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات یا نماینده او.‌ماده 121 - چنانچه نظریه کمیسیون مندرج در ماده فوق ظرف مدت یک ماه از تاریخابلاغ مورد اعتراض جانباز یا معلول یا یکی از وارث شهدا یا‌متوفی قرار گیرد صدوررأی نهایی بر عهده کمیسیون تجدید نظر که از مقامات زیر تشکیل می‌گردد می‌باشد:‌الف - رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او.ب - رییس اداره بهداری ستاد مشترک یا جانشین او.ج - معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او.‌د - رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او.ه - معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او.‌و - مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا نماینده او.‌ز - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش یا جانشین او.‌ماده 122 - آیین‌نامه اجرایی مواد 107 و 119 و 120 و 121 این قانون توسط وزارتدفاع و با هماهنگی ستاد مشترک و نیروها تهیه می‌گردد.‌ماده 123 - استعفاء پرسنل در صورت تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده 78این قانون حسب مورد تابع یکی از بندهای زیر‌می‌باشد:‌الف - محصلین در مدت طی دوره آموزشی بدو خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هایوابسته به آنها و یا به هزینه آنها یا بلافاصله پس از‌پایان آموزش با پرداخت دوبرابر هزینه‌های تحصیلی مستعفی می‌گردند.ب - پرسنلی که علاوه بر سنوات آموزشی مدتی خدمت نموده‌اند به میزان یک دوم مدتمزبور از پرداخت هزینه سنوات آموزشی معاف‌می‌باشند. در مورد آخرین دوره آموزشی،سنوات خدمتی پس از آن ملاک محاسبه خواهد بود.ج - پرسنلی که ارتش و وزارت دفاع یا سازمان‌های وابسته به آنها برای تحصیل آنانهزینه‌ای پرداخت نکرده است پس از خدمت به میزان مدت‌حداقلی که برای تقاضای استعفاءدر قرارداد استخدامی تعیین گردیده مستعفی می‌گردند.‌تبصره - در محاسبه مبلغی که برای تحصیل پرسنل صرف شده است کمک هزینه تحصیلی، حقوقو مزایای پرداختی به آنان در مدت تحصیل،‌هزینه‌های جاری تحصیلی در مراکز آموزشی،وجوهی که بابت شهریه به مؤسسه‌های آموزشی پرداخت شده است، فوق‌العاده مأموریتآموزشی در‌داخل یا خارج از کشور و هزینه نوشت افزار و تهیه مدارک تحصیلی، خوراک وپوشاک منظور می‌گردد.‌ماده 124 - تصویب استعفاء در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوعجنگ وجود دارد، در اختیار شورای عالی دفاع می‌باشد.‌ماده 125 - پرسنل مستعفی در صورت نیاز یکی از نیروها یا سازمان‌ها با تقاضای شخصیو داشتن صلاحیت اعاده خدمت در صورتی که مدت بر‌کناری آنان بیش از 5 سال نباشد باتصویب مقامات ماده 78 این قانون با حفظ درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبل از استعفاءممکن است فقط برای یک‌بار به خدمت اعاده شوند. این پرسنل باید وجوهی را که در زماناستعفاء دریافت داشته‌اند مسترد نمایند و متقابلاً وجوهی را که پرداخت نموده‌اندبه‌آنان بازگردانده می‌شود.‌ماده 126 - پرسنلی که تا 4 سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه صلاحیت نیلبه ترفیع را به دست نیاورند و همچنین پرسنلی که فاقد‌توانایی لازم برای انجاموظایف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط باشند و نیز پرسنلی که ادامه خدمت آنهابه مصلحت ارتش وزارت دفاع و‌سازمان وابسته به آنها نبوده و در حد اخراج نباشند باتشخیص هیأت‌های رسیدگی موضوع ماده 104 این قانون از خدمت معاف گردیده و با درجدر‌فرمان همگانی با آنان به ترتیب زیر رفتار می‌شود:‌چنانچه حداقل 20 سال سابقه خدمت داشته باشند در ردیف بازنشستگان منظور خواهند شدو در غیر این صورت سوابق خدمتی آنان بر اساس مقررات‌این قانون بازخرید می‌گردد.‌ماده 127 - ارتش می‌تواند در موارد حذف و یا تعدیل سازمان، پرسنل مربوط را مشروطبر این که در سازمان‌های دیگر ارتش شغل مناسبی برای‌آنان وجود نداشته باشد باداشتن 15 سال سابقه خدمت بازنشسته و کمتر از 15 سال را بازخرید نماید. به مدت خدمتمشمولین این ماده فقط از نظر‌احتساب وجوه بازخریدی و حقوق بازنشستگی 5 سال اضافهمی‌گردد لیکن در هر صورت سنوات مؤثر در حقوق بازنشستگی آنها از 30 سالبیشتر‌نخواهد بود.‌تبصره - کسور مربوط به سنوات اضافه شده از محل اعتبارات وزارت دفاع تأمینمی‌گردد.‌ماده 128 - تصویب بازنشستگی و بازخریدی موضوع مواد 126 و 127 این قانون به عهدهمقامات مذکور در ماده 78 این قانون خواهد بود.‌تبصره - حذف یا تعدیل سازمان منوط به تصویب فرماندهی کل می‌باشد.‌ماده 129 - پرسنل در موارد زیر با حکم دادگاه صالح و یا رأی هیأت‌های رسیدگیموضوع ماده 104 این قانون اخراج می‌گردند:‌الف - از دست دادن صلاحیت ادامه خدمت.ب - ارتکاب تخلفات انضباطی موجب اخراج از خدمت.‌فصل هفتم - دریافتی ماهانه پرسنل‌ماده 130 - وجوه دریافتی ماهانه پرسنل کادر ثابت و پیمانی عبارت است از مجموعحقوق و مزایای مستمر به علاوه مزایای شغل منهای کسورات.‌بخش اول - حقوق و مزایای مستمر‌ماده 131 - حقوق ماهانه پرسنل از مجموع چهار عامل زیر تشکیل می‌گردد:‌الف - حداقل حقوق - مبلغ معینی است که به عنوان کمترین میزان حقوق دریافتی در سطحپرسنل مشمول این قانون پرداخت می‌گردد.ب - حق کارآیی - مبلغی است برابر با حاصل ضرب رتبه حقوقی به توان دو در واحد حقکارآیی.ج - حق ارتقاء - مبلغ ثابتی است که به طور یکسان در ازای نیل به یک درجه یا رتبهبالاتر به حقوق پرسنل افزوده می‌گردد.‌د - حق پایه - مبلغ ثابتی است که به طور یکسان در ازای هر پایه که پس از هر دوسال خدمت به پرسنل تعلق می‌گیرد، به حقوق آنان افزوده‌می‌گردد.‌تبصره 1 - اولین رتبه حقوقی برای پرسنلی که بر اساس تحصیلات پائین‌تر از پایاندوره ابتدایی استخدام می‌شوند برابر است با یک و برای‌دارندگان مدارک تحصیلی پایاندوره ابتدایی برابر است با 2 و در ازاء هر سال تحصیل بالاتر از آن یک واحد به آنافزوده می‌گردد. در محاسبه اولین رتبه‌حقوقی پرسنل، سنوات آموزشی قبل از نیل بهدرجه یا رتبه در بدو استخدام نیز منظور می‌گردد.‌تبصره 2 - اولین رتبه حقوقی کارمندان موضوع ماده 74 این قانون برابر است بارتبه‌های مذکور در همان ماده.‌تبصره 3 - رتبه تبصره پرسنل پس از اولین رتبه برابر است با تعداد درجات یارتبه‌های دریافتی پس از نخستین درجه یا رتبه به اضافه اولین رتبه‌حقوقی.‌ماده 132 - چنانچه فارغ‌التحصیلان آموزشگاه نظامی و دوره اول و دوم دانشکده علومنظامی و پرسنل موضوع بندهای الف و ب ماده 69 این‌قانون به علت دریافت ارشدیت پس ازطی حداقل مدت توقف در درجات نهایی مذکور در مواد 65 و 66 و 67 این قانون حداکثر 28سال سابقه خدمت‌داشته و شایستگی و کارآیی لازم جهت نیل به درجه بالاتر را نیز داراباشند ولی امکان اعطاء درجه به آنان وجود نداشته باشد در ازاء هر چهار سال یک‌واحدحق ارتقاء به حقوق آنان افزوده شده و به رتبه حقوقی آنان نیز یک واحد اضافهمی‌شود، در صورتی که باقیمانده خدمت پرسنل کمتر از حداقل‌مدت توقف در درجات نهاییو حداقل 2 سال باشد معادل یک دوم واحد حق ارتقاء و همچنین یک دوم مابه‌التفاوت حقکارآیی رتبه حقوقی بالاتر با‌رتبه حقوقی آنان، به حقو ایشان افزوده می‌گردد.‌ماده 133 - پرسنل مذکور در بند ج ماده 69 این قانون پس از 4 سال توقف در درجهسرتیپ‌دومی در صورت شایستگی و کارآیی لازم جهت نیل به‌درجه بالاتر، چنانچه امکاناعطاء درجه به آنان وجود نداشته باشد، در ازاء هر چهار سال یک واحد حق ارتقاء بهحقوق آنان افزوده شده و به رتبه‌حقوقی آنان نیز یک واحد اضافه می‌شود.‌ماده 134 - در محاسبه حق ارتقاء پرسنلی که به درجات سرتیپی، سرلشگری و سپهبدی ودرجات مشابه آنان در نیروی دریایی نائل می‌گردند در‌ازاء هر درجه دو واحد حقارتقاء به حقوق آنان افزوده شده و همچنین در محاسبه رتبه حقوقی آنان نیز در ازاءهر یک از درجات مزبور دو واحد منظور‌می‌گردد.‌ماده 135 - پرسنلی که مدارک تحصیلی بالاتر از مدرک استخدامی خود ارائه نمایند ومورد نیاز قبول سازمان واقع شود در صورتی که ارائه مدرک‌تحصیلی جدید موجب درجه یارتبه آنان نگردد صرفاً در محاسبه رتبه حقوقی، به جای اولین رتبه حقوقی ناشی از مدرکتحصیلی قبلی، اولین رتبه‌حقوقی مدرک جدید مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.‌در صورتی که ارائه مدرک تحصیلی جدید موجب تغییر درجه یا رتبه آنان گردد در محاسبهحقوق آنان به ترتیب زیر عمل می‌شود.‌در محاسبه حق ارتقاء، حق ارتقاء‌های قبلی به اضافه حق ارتقاء‌هایی که پس از اولیندرجه جدید به آنان تعلق خواهد گرفت ملاک محاسبه خواهد بود.‌حق کارایی آنان همچون پرسنلی که در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید استخدام شوندمحاسبه و بابت خدمت قبلی مبلغی معادل حاصل ضرب واحد‌حق کارآیی در تعداد ارتقاء‌هایقبل از ارائه مدرک در مجموع اولین رتبه حقوقی قبلی و رتبه حقوق قبلی به آن افزودهخواهد شد.‌تبصره - در محاسبه حقوق، تغییر رتبه کارمندان موضوع تبصره 2 ماده 74 این قانون درحکم ارائه مدرک تحصیلی جدید سایر پرسنل می‌باشد.‌ماده 136 - با توجه به سختی و کیفیت خاص خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هایوابسته به آنها و به منظور حفظ قدرت جذب نیروی‌انسانی به آنها، حداقل و حداکثرحقوق پرسنل مشمول این قانون از حداقل و حداکثر حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری20 درصد بیشتر خواهد‌بود.‌ماده 137 - مزایای مستمر پرسنل مبالغی است که به تناسب تعداد عائله تحت تکفل آنانبه عنوان کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله‌مندی‌پرداخت می‌گردد.‌تبصره - میزان کمک هزینه مسکن پرسنلی که از خانه‌های سازمانی استفاده نمی‌کنند ومیزان اجاره‌بهای خانه‌های سازمانی باید به نحوی تعیین‌گردد که با توجه بهاجاره‌بهای مسکن در سطح جامعه، به پرسنل استفاده‌کننده از خانه‌های سازمانی وسایرین به میزان واحدی در امر مسکن کمک شود.‌ماده 138 - وزارت دفاع مکلف است با هماهنگی ستاد مشترک و نیروها لایحه میزانحداقل حقوق، واحد حق کارآیی، واحد حق ارتقاء و واحد‌حق پایه را با توجه به مواداین بخش و نیز جداول مزایای مستمر پرسنل و همچنین جداول مبالغی را که ماهانه بهپرسنلی که قبل از نیل به درجه یا رتبه‌در بدو استخدام، مراکز و دوره‌های آموزشی راطی می‌نمایند پرداخت می‌گردد، حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه وبه مجلس‌شورای اسلامی تقدیم نماید.‌تبصره - عوامل متشکله حقوق باید به نحوی تعیین گردد که با توجه به این که بر اساساین قانون حقوق ماهانه پرسنل جایگزین حقوق فوق‌العاده‌شغل مستمر قبل از اجرای آنمی‌شود وضعیت حقوق پرسنل نسبت به وضعیت حقوقی قبل تنزل ننماید.‌بخش دوم - مزایای شغل‌ماده 139 - به پرسنلی که عهده‌دار انجام مشاغل خاصی هستند که به نحو فوق‌العادهاز یک یا چند عامل از عوامل زیر برخوردارند، ماهانه مبلغی به‌عنوان مزایای شغلپرداخت می‌گردد:‌الف پیچیدگی شغل.ب - سختی شغل.ج - پذیرش خطرات.‌د - حساسیت و سنگینی مسئولیت شغل.ه - ایجاد فرسودگی جسمانی به وسیله شغل.‌و - مهارت لازم در مشاغل تخصصی.‌تبصره 1 - برای هر یک از عوامل فوق‌الذکر مبلغی به عنوان حداکثر مزایای آن عاملمشخص می‌گردد که به مشاغلی که از یک یا چند عامل فوق‌برخوردار باشند به تناسببرخورداری، درصدی از مبالغ تعیین شده تعلق گرفته و در مجموع به عنوان مزایای آنمشاغل در نظر گرفته می‌شود.‌تبصره 2 - مزایای مذکور در این ماده فقط به شغل تعلق گرفته و هیچ گونه ربطی بهدرجه یا رتبه ندارد و پرسنلی حق استفاده از آن را دارند که عملاً‌در شغل واگذار شدهانجام وظیفه نمایند.‌تبصره 3 - وزارت دفاع مکلف است با همکاری و هماهنگی ستاد مشترک و نیروها وسازمان‌های ذیربط آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده را تهیه‌و به تصویب هیأتوزیران برساند.‌ماده 140 - پرداخت حقوق و مزایا بر اساس این قانون از زمان تصویب و ابلاغ لایحهمذکور در ماده 138 این قانون و آیین‌نامه مزایای شغل موضوع‌ماده 139 این قانونانجام خواهد گرفت و قبل از آن کلیه پرسنل بر مبنای مقررات قبلی از حقوق و مزایایمقرره استفاده خواهند نمود.‌بخش سوم - کسورات‌ماده 141 - وجوه زیر ماهانه از دریافتی پرسنل کسر می‌گردد:‌الف - حق بازنشستگی به میزان ده درصد حقوق ماهانه.ب - حق بیمه پرسنل به میزان مقرر در قانون مربوط.ج - حق بیمه درمانی پرسنل و عائله آنان به میزان مقرر در قانون مربوط.‌د - سهم ماهیانه پس‌انداز پرسنل به میزان مقرر در قانون مربوط در صورت تمایلپرسنل به استفاده از آن.‌ماده 142 - وجوه زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر می‌گردد:‌الف - حقوق اولین ماه خدمت.ب - هر گونه افزایشی که در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال می‌گردد در ماه اولافزایش.‌ماده 143 - وجوه بند الف ماده 141 این قانون به اضافه معادل آن که از بودجه وزارتدفاع تأمین می‌گردد به طور ماهیانه و همچنین وجوه ماده142 این قانون حسب مورد بهحساب صندوق بازنشستگی ارتش واریز می‌گردد.‌ماده 144 - وجوه بندهای (ب) و (ج) و (‌د) ماده 141 این قانون ماهیانه به حساب‌هایمربوط واریز می‌گردد.‌تبصره - سهم دولت بابت خدمات درمانی برای کلیه پرسنل به میزان 3 درصد حقوق پرسنلمی‌باشد.‌بخش چهارم - دریافتی ماهانه پرسنل در موارد خاص‌ماده 145 - دریافتی ماهانه پرسنل اسیر و گروگان و مفقودالاثر و منتسب و مأمور بهخدمت بر مبنای حقوق و مزایای مستمر پرسنل حاضر به‌خدمت همتراز آنان و مزایای آخرینشغل آنها محاسبه می‌گردد.‌ماده 146 - میزان دریافتی پرسنل مأمور به خدمت در داخل ارتش، وزارت دفاع وسازمان‌های وابسته به آنها بر مبنای حقوق درجه یا رتبه مربوط و‌مزایای شغل جدیدآنان محاسبه می‌گردد.‌ماده 147 - پرسنل بازنشسته‌ای که به موجب ماده 111 این قانون به خدمت اعادهمی‌گردند از تاریخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگی آنان قطع‌شده و از حقوق درجه یارتبه خود و مزایای مستمر مربوط و مزایای شغلی که در آن انجام وظیفه خواهند کرداستفاده می‌نمایند.‌و از نظر کلیه امور پرسنلی مانند سایر شاغلین خواهند بود.‌مدت خدمت جدید این قبیل پرسنل بر سنوات خدمت قبلی اضافه شده و در میزان حقوقبازنشستگی آنان مؤثر خواهد بود.‌ماده 148 - میزان دریافتی ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبنای دو سوم و پرسنل بدونکار بر مبنای یک دوم حقوق درجه یا رتبه آنها محاسبه و‌تعیین می‌گردد.‌بخش پنجم - سایر پرداخت‌ها‌ماده 149 - پاداش و هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت در داخل و خارج از کشور وفوق‌العاده‌های انتقال، محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت‌از تسهیلات زندگی بهمیزان مشمولین قانون استخدام کشوری به پرسنل پرداخت می‌گردد.‌تبصره - آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا ومحرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به تبصره ماده 138 این قانون‌باید به نحوی تجدیدنظر گردد که مبالغ پرداختی بابت موارد مزبور جز در صورت تجدید نظر در مورد مشمولینقانون استخدام کشوری، معادل کارکنان‌هم‌طراز پرسنل، در قانون استخدام کشوری باشد.‌ماده 150 - جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق‌العاده مأموریت استفادهمی‌نمایند در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا‌نیرو ادامه کار پرسنلفنی (‌ساخت و تعمیر) و درمانی در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا می‌کند با در نظرگرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش‌ساعات خدمت، به پرسنل مربوط اضافه کارپرداخت می‌گردد. میزان اضافه کار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتدفاع با همکاری ستاد‌مشترک و نیروهای سه‌گانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.‌اعتبارات مورد نیاز جهت اضافه کار مذکور در این ماده از محل تقلیل بار مالی ناشیاز سایر مواد این قانون تأمین می‌گردد.‌ماده 151 - در صورتی که ضرورت و مقتضیات خدمتی ادامه خدمت روزانه پرسنل را ایجابنماید خوراک و سایر هزینه‌های ضروری آنان به هزینه‌ارتش تأمین می‌گردد.‌ماده 152 - لباس آن عده از پرسنل که الزاماً بایستی از لباس متحدالشکل استفادهنمایند و یا مشاغل آنان ایجاب می‌نماید که لباس خاصی بپوشند،‌به هزینه ارتش تأمینخواهد شد.‌فصل هشتم - حقوق بازنشستگی - وظیفه - مستمری‌ماده 153 - "‌حقوق بازنشستگی"، "‌حقوق وظیفه" عبارت است از وجوهی که حسب مورد بهبازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل‌پرسنل شهید یا متوفی برابر مقرراتمربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه پرداخت می‌گردد.‌ماده 154 - به پرسنل بازنشسته ماهانه مبلغی معادل افزایش حقوق آنان در طول خدمتبه اضافه حاصل ضرب سنوات خدمت در یک سی‌ام‌حقوق بدو خدمت آنان به عنوان حقوقبازنشستگی پرداخت می‌گردد.‌تبصره - چنانچه رتبه حقوقی پرسنل در طول خدمت در اثر ارائه مدرک تحصیلی بالاترارتقاء یافته باشد حقوق بدو خدمت پرسنل به تناسب‌سنواتی که با هر مدرک تحصیلی خدمتکرده‌اند محاسبه خواهد شد.‌ماده 155 - دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری تواماً ممنوع بوده و دراین حالت فقط مبلغ بیشتر پرداخت خواهد شد.‌ماده 156 - فرزندانی که یکی از والدین آنها فوت شود حق دریافت سهمیه مستمری ازحقوق وی را خواهند داشت گرچه پدر یا مادر آنها که در حال‌حیات است به هر عنوانحقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت دارد.‌ماده 157 - میزان حقوق وظیفه جانبازان موضوع بندهای ب و ج ماده 108 این قانون وحقوق مستمری‌بگیران شهدا به شرح زیر تعیین می‌گردد:‌الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوقی معادل مجموع حقوق یک درجه یا رتبه بالاترو آخرین مزایای شغلی که دریافت می‌داشته‌اند.ب - در مورد محصلین، حقوقی معادل حقوق درجه یا رتبه‌ای که بعد از پایان دورهآموزشی به آن نائل می‌شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل.ج - در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل کادر ثابت یک درجه بالاتر.‌تبصره - حقوق مستمری‌بگیران جانبازان پس از فوت عبارت است از آخرین حقوق وظیفهآنان.‌ماده 158 - میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری‌بگیران پرسنلی که بنا به تشخیصکمیسیون مندرج در ماده 120 در هر یک از موارد پیش‌بینی شده‌در ماده 119 این قانوندر حین انجام وظیفه یا به سبب آن معلول یا فوت شوند به شرح زیر تعیین می‌گردد:‌الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی آخرین حقوق و مزایا.ب - در مورد محصلین نه دهم حقوق درجه یا رتبه‌ای که بعد از پایان دوره آموزشی بهآن نائل می‌شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل.ج - در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل هم‌طراز کادر ثابت.‌تبصره - حقوق مستمری‌بگیران معلولین این ماده در صورتی که بنا به تشخیص کمیسیونمندرج در ماده 120 این قانون فوت ناشی از معلولیت‌باشد معادل آخرین حقوق وظیفه ودر صورتی که فوت ناشی از معلولیت نباشد معادل نه دهم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود.‌ماده 159 - میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری‌بگیران پرسنلی که بنا به تشخیصکمیسیون مندرج در ماده 120 این قانون به طور عادی معلول یا‌فوت می‌شود به شرح زیرتعیین می‌گردد:‌الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوقی معادل آخرین حقوق دریافتی.ب - در مورد محصلین چهار پنجم حقوق درجه یا رتبه‌ای که بعد از پایان دوره آموزشیبه آن نائل می‌شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل.ج - در مورد پرسنل وظیفه نه دهم حقوق پرسنل هم‌طراز کادر ثابت.‌تبصره - حقوق مستمری‌بگیران معلولین این ماده معادل آخرین معادل حقوق وظیفه آنانخواهد بود.‌ماده 160 - پرسنل بازنشسته در صورتی که شهید شوند با مستمری‌بگیران آنان همانندمستمری‌بگیران پرسنل هم‌درجه یا رتبه آنان برابر مقررات‌ماده 157 این قانون رفتارخواهد شد و در صورت فوت چهار پنجم آخرین حقوق بازنشستگی استحقاقی به عنوان حقوقمستمری به مستمری‌بگیران‌آنان پرداخت خواهد گردید.‌ماده 161 - پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که قبل از خدمت از کارمندان دولتبوده‌اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و یا معلولیت‌حقوق مستمری و وظیفه آنانبرابر مقررات این قانون بر مبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوط و از بودجههمان سازمان پرداخت خواهد شد و‌چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوط کمتر از حقوقپرسنل کادر ثابت هم‌تراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه بر مبنای حقوق پرسنل کادرثابت‌هم‌طراز محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.‌ماده 162 - هر گاه سابقه خدمت جانبازان و معلولینی که از حقوق وظیفه استفادهمی‌نمایند کمتر از 20 سال باشد، حقوق وظیفه مقرره را از بودجه‌وزارت دفاع دریافتنموده و هر دو سال یک بار از مبلغی معادل افزایش پایه حقوقی مربوط استفاده خواهندکرد و کسور بازنشستگی به صندوق مربوط‌واریز و پس از رسیدن به 20 سال خدمت، ازمبلغی معادل آخرین حقوق دریافتی از صندوق بازنشستگی و بیمه ارتش برخوردار خواهندشد.‌ماده 163 - وجوهی که بابت حقوق مستمری پرداخت می‌گردد تا میزان حقوق بازنشستگی برمبنای سنوات خدمت از صندوق بازنشستگی و بیمه‌ارتش و مازاد آن از بودجه وزارت دفاعپرداخت خواهد شد.‌ماده 164 - مستمری‌بگیران مشمول این قانون عبارتند از:‌الف - همسر دائم جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا شاغل باشد و شوهر در صورتیکه همسرش مخارج وی را تأمین می‌نموده است.ب - اولاد ذکور غیر شاغل تا سن 19 سال تمام در صورتی که مشغول تحصیل باشند تاخاتمه تحصیل حداکثر 23 سال تمام.ج - اولاد اناث جز در صورتی که شوهر داشته باشد یا شاغل باشند.‌د - پدر و ماری که در کفالت متوفی بوده‌اند.ه - بردار محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.‌و - برادر صغیری که در کفالت متوفی بوده تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصیل تا سن23 سال تمام مشروط به این که شاغل نباشد.‌ز - خواهری که در کفالت متوفی باشد جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد.ح - نوه‌هایی که تحت کفالت متوفی بوده‌اند پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصیل تا سن23 سال تمام و دختر جز در صورتی که شوهر داشته‌یا شاغل باشند.‌تبصره 1 - هر یک از مستمری‌بگیران چنانچه به بیماری غیر قابل علاج و یا نقص عضومبتلا گردند به طوری که برابر تشخیص کمیسیون عالی‌پزشکی برای همیشه قادر به تأمینمعاش خود نباشند مستمری آنان مادام‌العمر پرداخت خواهد شد.‌تبصره 2 - مستمری‌بگیران در طول خدمت دوره ضرورت نیز از حقوق مستمری برخوردارخواهند شد.‌ماده 165 - حقوق مستمری بین مستمری‌بگیران به طور مساوی تقسیم خواهد شد و ملاکتشخیص و تعیین اشخاصی که برابر ماده 164 این قانون‌تحت‌الکفاله می‌باشند تعرفهخدمتی یا اظهارنامه سالانه‌ای است که پرسنل در زمان اشتغال، بازنشستگی، جانبازی یامعلولیت تنظیم می‌کنند. برای‌رسیدگی به اعتراض کسانی که خود را محق به دریافتمستمری می‌دانند و در تعرفه‌های خدمتی پرسنل جزء افراد تحت تکفل قید نشده‌اند درصورتی‌که شهادت یا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هیأت‌های زیر حسب مورد دروزارت دفاع، ستاد مشترک و نیروهای سه‌گانه تشکیل می‌شود:‌الف - معاون پرسنلی نیرو یا سازمان مربوط یا جانشین وی.ب - رییس دایره قضایی نیرو یا سازمان مربوط یا معاون وی.ج - رییس بازرسی نیرو یا سازمان مربوط یا معاون وی.‌در صورتی که شهادت یا فوت در زمان بازنشستگی، جانبازی یا معلولیت اتفاق افتادهباشد هیأت رسیدگی در اداره بازنشستگی و بیمه ارتش از اشخاص‌زیر تشکیل می‌شود:1 - رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا معاون او.2 - معاون حقوقی وزارت دفاع یا جانشین وی.3 - نماینده پرسنلی ستاد مشترک.‌ماده 166 - هر یک از مستمری‌بگیران که از دریافت حقوق مستمری محروم گردد سهم ویبه سهم سایر مستمری‌بگیران افزوده خواهد شد.‌ماده 167 - جانبازان و خانواده شهدا علاوه دریافت حقوق وظیفه و مستمری از نظرکلیه خدمات رفاهی و مزایای دیگر مانند سایر جانبازان و شهدا‌در سطح کشور، تحت پوششبنیاد شهید قرار می‌گیرند.‌ماده 168 - به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز، معلول یا وظیفه کهشهید یا فوت شوند مبلغی معادل حداقل حقوق مذکور در ماده131 این قانون جهت هزینهکفن و دفن پرداخت خواهد شد.‌ماده 169 - به پرسنلی که خدمت آنان پایان می‌پذیرد و به مستمری‌بگیران پرسنلی کهشهید یا فوت می‌شوند به میزان مدتی که در طول خدمت از‌مرخصی استحقاقی استفادهنکرده باشند حداکثر معادل چهار ماه و در صورتی که سازمان با مرخصی آنان موافقتنکرده باشد معادل تمام مدت‌مرخصی استفاده نشده بر اساس آخرین حقوق و مزایا از محلاعتبارات وزارت دفاع پرداخت می‌گردد.‌تبصره - به کسانی که بازخرید، مستعفی و یا اخراج می‌گردند علاوه بر وجوه مذکور،کسور بیمه و بازنشستگی که از حقوق آنان کسر شده است از‌محل صندوق بازنشستگی و بیمهنیز پرداخت خواهد شد.‌ماده 170 - هر گاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه یا کسر گردد به همان نسبت حقوقبازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران اضافه یا کسر‌خواهد شد و مبلغ اضافی ازمحل بودجه وزارت دفاع تأمین می‌گردد.‌ماده 171 - ترک تابعیت کسانی که از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمریبرخوردارند موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع‌صندوق بازنشستگی یا صندوق دولت یاسایر مستمری‌بگیران خواهد شد.‌ماده 172 - در صورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفهیا به سبب آن در حدی باشد که به تأیید کمیسیون عالی‌پزشکی در انجام کارهای روزانهزندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند، در صورتی که در آسایشگاه جانبازاننگهداری نشوند بر حسب‌مورد و متناسب با میزان ازکارافتادگی از حقوق نگهداری کهحداقل آن 150 برابر ضرایب ریالی و حداکثر آن 300 برابر ضرایب ریالی می‌باشداستفاده‌خواهند کرد.‌تبصره - حق نگهداری این قبیل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.‌فصل نهم - امور خدماتی پرسنل‌ماده 173 - ارتش و وزارت دفاع مکلفند در حدود امکانات و اعتباراتی که به موجب بندیکم اصل 43 قانون اساسی به منظور تأمین نیازهای‌اساسی و رفاهی پرسنل شاغل و یابازنشسته و همچنین استفاده‌کنندگان از حقوق وظیفه و مستمری اختصاص می‌یابد امکانبرخورداری عادلانه و‌بدون تبعیض آنها را ایجاد نمایند.‌ماده 174 - ارتش و وزارت دفاع مکلفند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خود را از نظرامکانات درمانی به نحوی تجهیز نمایند که پاسخگوی‌نیازمندیهای پرسنل باشد.‌تبصره 1 - در مناطقی که امکانات درمانی منحصر به یگان‌های نظامی مستقر در آنهااست عائله تحت تکفل پرسنل می‌توانند از امکانات مزبور‌استفاده نمایند. هزینه خدماتارائه شده برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش به یگانهای مزبور پرداختمی‌گردد.‌تبصره 2 - در مواردی که امکانات بیمارستان‌های ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهایدرمانی پرسنل می‌باشد بیمارستان‌های مزبور با رعایت تقدم‌پرسنل کادر و وظیفه شاغلمجازند به کلیه اشخاص خدمات درمانی ارائه نمایند. هزینه خدمات ارائه شده برابرمقررات به بیمارستان‌های مربوط‌پرداخت می‌گردد.‌تبصره 3 - یگان‌ها و بیمارستان‌های مذکور در تبصره‌های فوق موظف‌اند وجوه دریافتیفوق و همچنین وجوه مشابهی که از بیماران اورژانس‌دریافت می‌نمایند را به حسابخزانه واریز و در پایان هر ماه معادل وجوه واریز شده را حداکثر در حدود اعتباراتمصوب در قانون بودجه هر سال از‌خزانه دریافت و صرف تأمین نیازمندی‌ها و توسعهامکانات خود نمایند.‌ماده 175 - جانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و عائله تحت تکفل پرسنلشاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر و مستمری‌بگیران زیر‌پوشش سازمان خدمات درمانیخواهند بود.‌تبصره - پرسنل کادر ثابت می‌توانند از امکانات سازمان تأمین خدمات درمانی ارتشنیز استفاده نمایند.‌ماده 176 - پرسنل برابر قانون استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1363.5.28 ازامکانات مزبور استفاده می‌نمایند.‌ماده 177 - کلیه پرسنل در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یاازکارافتادگی شود بیمه بوده و در مقابل سوانح مشابه‌متساوی‌الحقوق خواهند بود.‌تبصره 1 - مقررات مربوط به اجرای این ماده تابع قانون بیمه پرسنل و آیین‌نامهاجرایی آن خواهد بود.‌تبصره 2 - اعتبارات مربوط به این ماد


مطالب مشابه :


دریافتی ماهانه پرسنل

بخش اول ـ حقوق و مزایای ماده 136 ـ با توجه به سختی و کیفیت خاص خدمت در ارتش و وزارت دفاع و
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل رسمی و پیمانی و طرحی

آموزش حسابداری حقوق و مزایا (30440) وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
مستندات قانونی درباره حقوق جانبازان بسيجي

ماده 38 – حقوق و مزایای پرسنل ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی
ماده 190 آزادگان سرباز و بسیجی سپاه

- آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و ماده 38 – حقوق و مزایای پرسنل
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بخش دوم

پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها از نظر حقوق و مزایای مستمر
آیین نامه تعیین سنوات خدمتی رزمندگان دفاع مقدس

های دفاع و ایران، وزارت دفاع و حقوق و مزایای کارمندان
اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح + اصلاحیه

تبصره5 ـ پرداخت حقوق و مزایای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مستندات قانونی درباره حقوق جانبازان سرباز و بسيجي 1

خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي – حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و
توزیع 480 میلیارد تومان سهام میان بازنشستگان نیروهای مسلح

مسلح و وزارت دفاع قرار گرفته و مراحل دیگری غیر از حقوق و مزایای
برچسب :