راهنمای پودمان کسب و کار

ويژگي هاي پودمان
دانش آموزان در اين پودمان با ويژگي هاي بازار، روش خريدوفروش كه از مهارت هاي شهروندي است آشنا 
مي شوند.
دانش آموزان براي اولين بار در كتاب هاي درسي اين دوره با مفهوم و ضرورت كارآفريني، اهميت نقش 
كارآفرينان در اقتصاد جامعه آشنا مي شوند.
بيشتر دان شآموزان علاقه مند به كسب درآمد هستند و اين پودمان دان شآموزان را با انواع كسب كار، برآورد 
و پيش بيني امكانات، ابزار و وسايل لازم و چگونگي راه اندازي يك كسب وكار و نوشتن طرح كسب وكار كه
همگي در پيوند با كسب وكار است آشنا مي كند.
دانش آموزان مي تواند با استفاده از نكاتي كه در اين پودمان مي آموزند فرآورده ها و خدماتي را كه در ديگر 
پودمان ها ياد مي گيرند در قالب پروژه نهايي در بازارچه ارائه نمايد.
اهداف و شايستگي پودمان
شايستگي هاي جزيي اهداف عنصر
فرهنگ كار و تلاش(اخلاق حرفه اي) آشنايي با خصوصيات اخلاقي كارآفرينان علم
فرهنگ كار و تلاش(روابط و ويژگي هاي محيط كار) آشنايي با بازاريابي و تبليغات براي فروش محصولات و خدمات علم
فرهنگ كار و تلاش(ايمني و بهداشتكار) اهميت به دريافت و نگه داري از رسيد خريد/فروش (دستي و الكترونيكي) اخلاق
فرهنگ كار و تلاش(كسب حلال) آشنايي با را ههاي كسب درآمد درست علم
فرهنگ كار و تلاش(ارزش كار ) آشنايي با ارزش كار و تلاش ايمان
فرهنگ كار و تلاش(تأثيرات كار) آشنايي با اهميت و تاثير كار بر زندگي علم
صلاحيتهاي مشترك و غير فني(مديريت و برنامه ريزي
كاري) آشنايي با طرح كسب وكار علم
صلاحيت هاي مشترك و غير فني (كارآفريني) آشنايي با تعريف كارآفريني و اهميت نقش كارآفرينان در اقتصاد كشور علم
صلاحيت هاي مشترك و غير فني(تفكر خلاق) شناسايي برخي از رو شهاي خلاقانه فروش محصول علم
صلاحيت هاي مشترك و غير فني (مديريت و اقتصاد
خانواده)
خريد اقلام مورد نياز با توجه به اقتصاد خانواده خود عمل
صلاحيت هاي مشترك و غير فني (تفكر منطقي) توانايي تصميم گيري و انتخاب هنگام خريد عمل
توسعه حرفه اي و شايستگي فني ( شايستگيهاي فني پايه) آشنايي با برخي اصطلاحات و مفاهيم خريدوفروش علم
توسعه حرفه اي و شايستگي فني(علايق و سبكهاي كاري) شناسايي علايق كاري خود تعقل
توسعه حرفه اي و شايستگي فني(دست ورزي) تبليغ و فروش يك محصول ساده عمل
توسعه حرفه اي و شايستگي فني(شايستگي فني پايه) شناسايي ابزار خريد/ فروش محصول يا خدمت علم
توسعه حرفه اي و شايستگي فني(شناخت مشاغل و حرف) شناسايي برخي از مشاغل و حرفه هاي كسب وكار عمل
صلاحيت هاي مشترك و غير فني (مديريت منابع) شناسايي نيازهاي واقعي براي خريد عمل
صلاحيت هاي مشترك و غير فني(كارگروهي) مشاركت و فعاليت در كارهاي گروهي عمل
فرهنگ كار و تلاش(روابط و ويژگي هاي محيط كار) آشنايي با محيط خريدوفروش علم
فرهنگ كار و تلاش(ايمني و بهداشت كار) آشنايي با نكات ايمني خريدوفروش علم
ارتباط پودمان با ديگر حوز ههاي يادگيري
اين پودمان با مفاهيمي كه دانش آموزان در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي و آموزش مي بينند هم افزايي
دارد.
ارتباط پودمان با پودمان هاي ديگر
دانش آموزان با آنچه كه در اين پودمان آموخته اند مي توانند محصولات و خدمات قابل ارائه در ديگر پودمان ها را
در پروژه پاياني به كار گيرند بنابر اين پودمان كسب وكار در پيوند با پودمان هاي ديگر مانند پرورش گياهان، كار با
چوب، پوشاك، خوراك است همچنين پودمان هايي مانند مستندسازي، ارائه مطلب و جستجو مي تواند به پودمان
كسب وكار كمك كند.
تجارب و فعاليت هاي يادگيري
دانش آموزان براي يادگيري شايستگي هاي پودمان بايد كارهاي زير را تجربه كنند.
مصاحبه با كسبه 
كار با دستگاه خودپرداز و كار تخوان 
خريد اينترنتي 
بررسي فيلم آموزشي 
ارائه يك طرح كسب وكار 
تبليغ و بازاريابي 
ارائه محصول در بسته بندي مناسب 
مستند كردن خريدوفروش (ارائه، گرفتن و نگه داري برگ خريد) 
نمونه طرح درس كلي
جلسه موضوع
فعاليت هاي مربوط به
معلم
فعاليت هاي مربوط به دانش آموز
اول -كارآفريني
-معرفي برخي از انواع كسب وكار
-درآمد و پس انداز
-پاسخ به پرسش ها، كارهاي غير كلاسي،
بررسي ها، كاربرد در زندگي
-مشاركت در كار گروهي
و هم انديشي هاي پودمان
-بررسي و نقد فيلم
-تعامل با معلم و گروه
-آماده كردن نمايش
دوم
سوم -بازار، خريد، فروش
چهارم -بازاريابي و تبليغات
پنجم -مراحل راه اندازي يك كسبوكار
ششم -نوشتن طرح كسب وكار
برگزاري بازارچه در پايان هر نيم سال
نمونه طرح درس روزانه
مشخصات
كلي
پايه : اول
متوسطه
موضوع درس: بازار –خريد وفروش –بازاريابي وتبليغات تاريخ اجرا: شماره جلسه:سوم -چهارم
تعداد
فراگير:
محل تشكيل جلسه: كلاس مدت جلسه: 2جلسه 50 دقيقه اي نام دبير: صفحه:
فعاليت معلم رفتار دانش آموزان وسايل
آموزشي
روش تدريس زمان
اقدامات قبل از
تدريس
از قبل به دانش آموزان يادآوري كرده كه
5پودمان را مطالعه - 5تاانتهاي بند 8 - ازبند 4
كرده وآمادگي نمايش اين بندها را داشته
باشند .
مطالعه قبل از ورود به
كلاس
-كتاب
درسي
-تابلو
-ويدئو
پروژكشن
-اسلايد
-پوستر
-فيلم
آموزشي
اقدامات
اغازين
تدريس
احوالپرسي
وحضور
وغياب
سلام واحوالپرسي –حضور وغياب تعامل با معلم واعلام
حضور در كلاس
5دقيقه
ارزشيابي
تشخيصي
ورودي
آماده
سازي
وايجاد
انگيزه
قبل ازشروع درس جديد ، سؤالاتي از درس
قبل كه ارتباط بادرس جديددارند ونيز ارائه
سؤالاتي ازميزان اطلاعات قبلي دانش آموزان
ازقبيل:
-آياتا به حال از پس انداز خود براي خريد
وسيله اي استفاده كرده ايد؟
-از چه مكاني خريد انجام داده ايد؟
وتوجه دانش آموزان رابه تصاويركتاب درسي
وفيلم آموزشي مربوط به بازار وخريد جلب
كند .
پاسخگويي به سوالات
مطرح شده توسط دبير
وتفسير تصاوير كتاب در
قسمت بازار وخريد
-كتاب
درسي
-تابلو
-ويدئو
پروژكشن
-فيلم
آموزشي
-نمايشي
-پرسش
وپاسخ
10 دقيقه
ارائه درس جديد
چهار گروه دونفره تشكيل دهد.در هر گروه
يك نفر خريدار ويك نفر فروشنده باشد.واز
گروهها خواسته شود به ترتيب زير نمايشي
كوتاه در ارتباط با موضوع مشخص شده اجرا
كنند.
انتخاب افراد - بحث
گروهي
-نمايشي
توضيحي
2دقيقه
گروه اول= خريد اقساطي مشاهده ونقد نمايش
واظهار نظر در مورد
نمايش
5
گروه دوم= تخفيف در خريد مشاهده ونقد نمايش
واظهار نظر در مورد
نمايش
5
گروه سوم= خدمات پس از فروش مشاهده ونقد نمايش
واظهار نظر در مورد
نمايش
5
گروه چهارم= خريد نسيه مشاهده ونقد نمايش
واظهار نظر در مورد
نمايش
5
نمايشي
توضيحي
- حل مساله
- بحث
گروهي
2دقيقه
دانش آموزان را به گروههاي 3الي 4نفره
تقسيم كرده
از هر گروه خواسته شود كه يك كالا را
مشخص كرده و در رابطه بانكات مربوط به
خريد آن كالا (شامل مكان خريد
،قيمت،روش پرداخت پول،توجه به گارانتي
وخدمات پس از فروش،تاريخ مصرف و...)بحث
كنند
شركت در بحث
گروهي و اظهار نظر
وتوجه به نتايج مطرح
شده توسط ساير گروهها
-كتاب
درسي
12
نماينده هر گروه نتيجه را در كلاس براي بقيه
دانش آموزان بخواند.
ارائه نتيجه واظهار
نظر در ارتباط با نتايج
ساير گروهها
-كتاب
درسي
6
از هر گروه خواسته شود در ارتباط با تاثير
موارد زير در ميزان فروش مغز گردو بحث
كنند:
گروه 1=كيفيت مناسب
گروه 2=معرفي كالا
گروه 3= زمان ونحوه ارائه كالا وخدمات
گروه 4= قيمت مناسب
گروه 5=خلاقيت در بسته بندي
گروه 6=تشخيص نياز مردم
شركت در كار
گروهي وارائه نتيجه
بحث گروهي در كلاس
-كتاب
درسي
-پرسش
وپاسخ
توضيحي
حل مساله
- بحث
گروهي
10 دقيقه
سپس نماينده هر گروه نتيجه بحث را در
كلاس اعلام نمايد.
ارائه نتيجه واظهار
نظر در ارتباط با نتايج
ساير گروهها
10
كارهاي
پاياني
جمع
بندي
با ارائه اسلايدها يا پوسترهايي كه نشان
دهنده برخي از رفتارهاي صحيح وغلط ،كه در
هنگام خريد وفروش از خريداران وفروشندگان
سر ميزند، از دانش آموزان مي خواهد كه
تصاوير را نقد كنند.
نقد تصاوير
وتشخيص رفتارهاي
درست وغلط خريداران
وفروشندگان
-اسلايد
-پوستر
-ويدئو
پروژكشن
-پرسش
وپاسخ
-
توضيحي
-حل
مساله
10 دقيقه
ارزشيابي
پاياني
با توجه به اسلايدها وپوسترها سوالات پاياني را
مطرح مي كند:
-خريدار چه نكاتي را بايد رعايت كند؟
-فروشنده چه نكاتي را رعايت مي كند؟
-بازاريابي وتبليغات چه تاثيري بر ميزان
فروش دارد؟
پاسخگويي ونتيجه
گيري از صحبت هاي
دبير
-پوستر
-ويدئو
پروژكشن
-اسلايد
-پرسش
وپاسخ
-
توضيحي
10 دقيقه
تكاليف
از دانش آموزان مي خواهد براي جلسه
آينده به صورت گروهي وبا بكارگيري خلاقيت
يك محصول را بسته بندي كرده وبه كلاس
بياورند.
انجام كار گروهي و
بسته بندي يك محصول
با استفاده از خلاقيت
3دقيقه
منابع علمي مرتبط با پودمان
الف- كتاب هاي درسي
كتاب كارآفريني كد-شاخه كار و دانش 597 -آيت اللهي، جواد و صدري، عباس؛( شاخه كار و 
دانش)؛ 1382
601/ درسي كارآفريني- شاخه كار و دانش –كد كتاب 5 
ب- پايگاه هاي علمي
www. karafarini. gov. ir بانك اطلاعات كارآفريني 
www. karafarini. ir خانه كارآفرينان ايران 
Karafarini. sharif. edu مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف 
ent. ut. sc. ir دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران 
Enamad. ir ليست فروشگاه هاي معتبر اينترنتي 
www. taavonportal. ir سايت وزارت تعاون 
ب- كتاب هاي علمي بخش خصوصي
كارفرماي خود باشيد-سيد جليل ميرميران-انتشارات سام 
اصول بازاريابي –دكتر علي پارسائيان-انتشارات دبستان 
هيل، ناپلئون، بينديشيد و ثروتمند شويد، ترجمه مهدي قراچه داغي، انتشارات شباهنگ، 1373 
كسب وكارجوانان- انتشارات عقيق، دكتر احمد پور دارياني 
مجموعه كتاب هاي زندگينامه يك صد كارآفرين بزرگ ايراني، انتشارات جهان دانش، رضا يادگاري و مهشيد 
سنايي فرد
كسب وكار خانگي -انتشارات محراب قلم، دكتر احمد پور دارياني 
پاسخ پرسش هاي پودمان
يك كارآفرين را در شهر يا روستاي خود شناسايي كنيد و با گفتگو با او يا با خواندن روزنامه و اينترنت جدول
زير را پر كنيد و در كلاس ارائه دهيد.
نتيجه بررسي گروه
هدف اشتغال زايي-كسب درآمد –ارائه خدمت به هم وطنان
شغل/حرفه باغ دار- راهاندازي گلخانه توتفرنگي
ويژگي هاي اخلاقي ‐صبور- اعتماد به نفس بالا-انرژي بالا-مسئوليت پذير
دلايل موفقيت مشورت-اراده قوي –پشتكار- انگيزه قوي
برخي از ويژگي هاي كارآفرين، كه بايد در خودم پرورش دهم عبار تاند از:
انرژي بالا-پشتكار-آينده نگر-مسئوليت پذير-خطر پذيري حساب شده-خلاق-خوش بين-تلاشگر- صبور-قدرت
تحمل شكست-استقلال طلب- اراده قوي-اعتماد بنفس-اهل مشورت-قدرت تصميم گيري بالا-انگيزه قوي- تخصص
كافي-قدرت پيش بيني-قدرت حل مسئله-انعطاف پذيري
كار در كلاس
در گروه خود چهار شغل را شناسايي كنيد. سپس جدول زير را براي اين شغل ها پر كنيد.
دانستني ها براي دبير
شغل:
واژه شغل "استخدام شدن براي ارائه خدمت يا براي مدتي خاص"هست. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما
ست. شغل مجموعه اي از كارها و وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود. يك شخص ممكن
است در يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد. مشاغل توسط حرفه ها با توجه به نوع و
سطح شايستگي و صلاحيت دسته بندي مي گردند.
حرفه:
مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز با هم شباهت دارند. براي
مانند حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان. جوشكار يك حرفه است زيرا چندين شغل جوشكار
اسكلت ساختمان، جوشكار در و پنجره ساز و. . . را شامل مي شود.
از دانش آموزان بخواهيد با توجه به نياز هاي منطقه خود مشاغلي را شناسايي كنند و جدول زير را پر نمايند.
عنوان شغل حوزه هاي كلان اقتصادي
صنعت خدمات كشاورزي
1 پرورش دهنده قارچ- پرورش دهنده ماهي *
2 تعميركار جلوبندي ساز ماشين سواري- تعميركار موبايل *
3 كابينت ساز- درو پنجره ساز- بافنده قالي *
كار غير كلاسي
تاكنون براي تهيه كالاها و خدمات مورد نيازتان به چه مكان هايي مراجعه كرده ايد؟
بازار- فروشگاه- فروشگاه اينترنتي- مغازه
كار غير كلاسي
مزايا و معايب خريد اينترنتي را در گروه خود مشخص كنيد
مزايا معايب
 نميتوان پيش از خريد، كالاها را از نزديك بررسي كرد
 در وقت صرف هجويي م يشود
 . تنوع محصولات زياد است
 . مشتريان براي واريز پول اعتماد ندارند
 . در انرژي صرفه جويي مي شود
كار در كلاس - اولويت بندي كالاهاي مورد نياز شخصي
با توجه به وضعيت اقتصادي خانواده كالاهاي مورد نيازتان را
اولويت بندي كنيد.
اولويت بندي كالاهاي مورد نياز
-1 چراغ مطالعه
-2 كفش ورزشي
-3 فلش ديسك
-4 كتاب داستان
هم انديشي
از ليست كالاهاي مورد نياز، يكي را برگزينيد و با توجه به آن، مشخص كنيد هنگام خريد به كدام يك از نكات
زير بايد توجه كنيد.
ويژگي كالا ( قيمت، جنس، خدمات پس از فروش، استاندار، تاريخ مصرف و. . . ) 
خريد (مكان، روش خريد(پول –اينترنتي- كارت اعتباري) ) 
 كالاي انتخابي: فلش ديسك 
بررسي قيمت: بستگي به حجم آن دارد: 4گيگابايت 12000 تومان- 8گيگابايت 16000 تومان 
hp-transend-toshiba- بررسي جنس: مارك هاي زيادي در بازار موجود است اما معروف ترين آن ها 
هستند. sony
بررسي خدمات پس از فروش: در هنگام خريد بايد دقت كنيم برگه گارانتي تعويض را از فروشنده دريافت 
كنيم.
بررسي مكان خريد: خيابان جمهوري(مراكز خريد لوازم صوتي تصويري). 
نحوه خريد: مي خواهم با پولي كه پس انداز كردم خريد كنم.
گفتگوي علمي
در گروه خود در باره برخي مفاهيم خريدوفروش مانند خريد اقساطي، تخفيف در خريد، خدمات پس از فروش و
خريد نسيه باهم گفتگو كنيد و نتيجه را در كلاس ارائه كنيد.
خريد اقساطي: يعني مبلغ كل خريد به چند قسمت تقسيم مي شود و ما در زمان هاي مشخص شده بايد آن مبالغ
را پرداخت كنيم.
تخفيف در خريد: يعني فروشنده درصد كمي از مبلغ كل كالا را از ما نگيرد.
خدمات پس از فروش: يعني پس از خريدن يك كالا بابت نصب، تعمير يا تعويض كالا، فروشنده به ما خدماتي
ارائه كند
خريد نسيه: زماني كه كالايي را خريداري مي كنيم و براي پرداخت پول آن از فروشنده مهلت مي گيريم. در خريد
نسيه ممكن است مبلغي را هم پرداخت كنيم و براي مانده آن از فروشنده زمان بخواهيم.
كار غير كلاسي
با راهنمايي والدين خود، يكي از كارهاي خريد اينترنتي يك كالا، خريد با دستگاه كارت خوان، پرداخت قبض با
دستگاه خودپرداز را انجام دهيد، سپس مراحل كار را در گروه ارائه دهيد.
خريد اينترنتي(خريد اينترنتي نرم افزار آموزشي)
براي خريد وارد فروشگاه اينترنتي مي شويم. راهنماي خريد و راهنماي پرداخت اينترنتي را بررسي مي كنيم. پس
از انتخاب كالا، آن را به سبد خريد اضافه مي كنيم. در سبد خريد مشخصات و بهاي را بررسي كرده و پس از تأييد
روي گزينه ثبت سفارش و پرداخت كليك مي كنيم. وارد صفحه پرداخت مي شويم كه اطلاعات كارت بانكي را از ما
مي خواهد. در اينجا بايد مشخصات خواسته شده را از روي كارت بانكي معتبر وارد مي كنيم.
پس از واردكردن اين اطلاعات گزينه پرداخت را مي زنيم و يك شماره پي گيري به ما مي دهد اين شماره را
يادداشت مي كنيم تا اگر در تحويل كالا مشكلي به وجود آمد بتوانيم پي گيري كنيم.
خريد با دستگاه كارت خوان
با كشيدن كارت (از بالا به پايين ) در محل شيار كارت خوان هاي نصب شده در فروشگاه ها چند گزينه در منوي
كارت خوان ظاهر مي شود. پس از انتخاب گزينه خريد، منوي ورود مبلغ كالا ظاهر مي شود، مبلغ كالا را وارد نموده و
دكمه ثبت يا ورود را فشار مي دهيم. سپس پيغام ورود رمز نشان داده مي شود، شماره رمز خود را با كليد دستگاه
كارت خوان وارد نموده و دوباره دكمه ثبت يا ورود را مي فشاريم. پس از انجام اين عمليات مبلغ مورد نظر از حساب
ما كسر و به حساب فروشنده واريز مي شود. و دستگاه دو سري رسيد مي دهد كه يكي ويژه فروشنده و ديگري ويژه
خريدار است. اين رسيد پس از مدتي در اثر برخورد با نور محو مي شود لذا اگر نگهداري اين رسيد براي ما مهم است
بايد از آن كپي بگيريم.
پرداخت قبض با دستگاه خودپرداز
نخست كارت اعتباري را درون دستگاه مي گذاريم. سپس گزينه فارسي را انتخاب كرده و پس از واردكردن رمز
را « گزينة پرداخت قبوض » كارت كليد ثبت را مي زنيم. از منوي نمايش داده شده
انتخاب مي كنيم. سپس نوع قبض را مشخص كرده(مانند قبض تلفن همراه). سپس
دستگاه از ما شناسه قبض و شناسه پرداخت را مي خواهد. سپس دستگاه مشخصات
قبض ثبت شده ( نام شركت صاحب قبض و مبلغ قبض ) را نمايش مي دهد. دستگاه
از ما درخواست تأييد اطلاعات نمايش داده شده را مي كند پس از تأييد مبلغ مورد
نظر از حساب كم مي شود. و شماره پيگيري و شناسه قبض را نمايش داده و سپس
برگ چاپ شده مشخصات قبض پرداخت شده را به ما مي دهد.
. آيا مي دانيد براي فروش بيشتر با چه روش هايي مي توان تبليغ كرد؟
تراكت-بروشور-پوستر- پيامك-ايميل- بنر(برنما) -تلويزيون-معرفي محصولات در نمايشگاه ها – تبليغات
اينترنتي-بسته بندي هاي جالب- استفاده از تخفيف مدت دار-
بررسي كنيد كه هر كدام از موارد زير چگونه باعث افزايش فروش كالا يا خدمت مي شود. نتايج به دست آمده را
در كلاس ارائه دهيد.
تشخيص نياز مردم: اگر پيش از توليد و ارائه يك محصول در بازار نيازسنجي كنيم متوجه كالا يا خدمت مورد
نياز مردم م يشويم و سرمايه و وقت خود را براي توليد و ارائه كالا يا خدمتي مي گذاريم كه مطمئنيم مشتريان
زيادي در بازار دارد.
معرفي كالا: بايد ويژگي هاي كالا يا خدمت را براي مشتريان توضيح دهيم و آن ها را آگاه كنيم كه كدام يك از
نيازهايشان با استفاده از كالا يا خدمت ما برطرف مي گردد.
كيفيت مناسب: زماني كه يك كالا كيفيت مناسب داشته باشد مشتريان دوباره كالاي ما را انتخاب مي كنند و
حتي كالاي ما را به ديگران معرفي مي كند كه اين خود عاملي براي افزايش فروش مي شود
قيمت مناسب: در بازار كالايي خوب فروش مي رود كه نسبت به كالاهاي مشابه قيمت مناسب تري داشته باشد.
(البته توليدكنندگان بايد اين مسئله را رعايت كنند كه كيفيت مناسب را در نظر داشته باشند)
خلاقيت در بسته بندي: زماني كه كالاي ما داراي بسته بندي جالب و جذابي باشد مشتريان را به سمت خود
مي كشاند و مي تواند از نظر ظاهري با كالاهاي مشابه خودش رقابت كند.
زمان و چگونگي ارائه كالا و خدمت: در برخي از كالاها و خدمات زمان و چگونگي ارائه آن ها باعث جلب
مشتريان مي گردد براي نمونه مشتريان از رستوراني سفارش غذا مي گيرند كه غذا را به موقع و مرتب به درب
منزلشان برساند. يا از خدمات اينترنتي مؤسساتي استفاده مي كنند كه سرويس پر سرعتي را به آن ها ارائه دهد.
كار گروهي (ايده بسته بندي ) –پيشنهاد گروهي براي بست هبندي گردو:
مغز گردوها در بسته بندي هاي مقوايي به شكل مكعب مستطيل
طرح روي كارتون مغز گردو.
بخشي از درب كارتون نايلوني باشد كه مغز گردوها از بيرون كارتون مشخص باشند.
چگونگي بسته بندي و ارائه آن چه تأثيري در ميزان فروش كالا دارد؟ زماني كه كالاي ما داراي بسته بندي جالب
باشد مشتريان را به سمت خود مي كشاند و مي تواند از نظر ظاهري با كالاهاي مشابه خودش رقابت كند.
مشاغل مرتبط
فروشنده- بازارياب-كارشناس تبليغات- مدير فروش- متصدي امور كسب وكار-مشاور
رشته هاي تحصيلي مرتبط
كارشناسي رشته مديريت كارآفريني –كسب وكار كوچك
كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني گرايش كسب وكار كوچك
كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني گرايش سازماني
كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني گرايش بخش عمومي
كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني گرايش فناوري و آموزش
كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني گرايش ترويج كارآفريني
پرسش هاي رايج
- -1 آيا مي توان از يك كارآفرين براي سخنراني در مدرسه دعوت نمود؟
بله مي توان از كارآفرينان در مدرسه دعوت نمود تا مستقيماً خودشان از انگيزه و تلاشي كه براي راه اندازي
كارشان انجام دادند براي بچه ها صحبت كنند. در اين صورت دانش آموزان بيشتر ترغيب م يشوند.
- -2 دانش آموزان روستايي چگونه مي توانند كار در خانه مربوط به كارت هاي اعتباري را انجام دهند؟
دانش آموزان م يتوانند از طريق فيلم آموزشي كه آماده شده اين فعاليت را دنبال كنند
- -3 آيا مدرسه موظف است براي تمرين خريد اينترنتي رايانه در اختيار معلمان قرار دهد؟
اين مبحث طوري طراحي شده كه دانش آموزان در خانه و با نظارت والدين اين آموزش را ببينند. اما ممكن است
در برخي مناطق خانواده ها به رايانه دسترسي نداشته باشند در اين صورت با هماهنگي مدير مدرسه مي توان اين
تمرين را در مدرسه انجام داد.
-4 آيا گروه بندي حتماً بايد به شكلي باشد كه در كتاب تعيين شده؟
خير شما مي توانيد برحسب تعداد دانش آموزانتان و شرايطي كه در آن تدريس مي كنيد گروه ها را تشكيل دهيد
ولي نبايد تعداد افراد در گروه بيش از 5 نفر باشد.
نمونه آزمون
اهداف عنصر نمونه پرسش هاي آزمون ليست وارسي بلي خير بارم
آشنايي با خصوصيات اخلاقي كارآفرينان علم با يك كارآفرين مصاحبه كنيد و نتيجه را در
گزارشي در كلاس ارائه كنيد.
يك كارآفرين را شناسايي كند. 1
آشنايي با تعريف كارآفريني و اهميت نقش كارآفرينان در اقتصاد
كشور
علم هنگام بيان ويژگي هاي يك كارآفرين به ويژگي هاي
اخلاقي ، شغل و حرفه اشاره كند.
1
آشنايي با ارزش كار و تلاش ايمان به كار و تلاش ارزش مي گذارد. 1
آشنايي با طرح كسب وكار علم
براي را هاندازي يك كسب وكار دلخواه طرح كسب وكار
بنويسيد.
اهداف كسب وكار را در طرح ارائه كرده است. 1
تعداد نيروي كار در طرح كسب وكار ارائه شده است. 1
هزينه هاي مواد و دستمزد برآورد شده است. 1
برآورد بودجه و زمان لازم جهت راه اندازي كسب وكار 1
قيمت محصول برآورد شده است. 1
سود و درآمد محصولات يا خدمات پيش بيني شده است. 1
آشنايي با بازاريابي و تبليغات براي فروش محصولات و خدمات علم محصولات توليدشده و خدمات خود را در بازارچه ارائه
دهيد
براي محصول نيازسنجي شده است. 1
براي فروش محصول در بازارچه به درستي تبليغ كرده
است.
1
براي فروش محصول در بازارچه بازاريابي شده است. 1
حساب هزينه ها و فروش را مستند مي كند 1
شناسايي برخي از روش هاي خلاقانه فروش محصول علم محصول را با بسته بندي خلاقانه ارائه كرده است. 1
مشاركت و فعاليت در كارهاي گروهي عمل براي را هاندازي بازارچه در گروهي همكاري مي كند 1
فروش يك محصول ساده عمل محصول در بازارچه فروش خوب داشته است. 1

مصاحبه با يك كارآفرين
كاربرد فناوري هاي نو براي خريد
ارائه طرح بسته بندي مغز گردو
تهيه جدول برنامه ريزي براي پول
ماهانه
نوشتن طرح كسب وكار
با توجه به مهارت هايي كه در اين
پودمان آموزش مي بينم مي توانم
كليه محصولاتم را در بازارچه ارائه
كنم
دستگاه كارت خوان
اينترنت
دستگاه خودپرداز
نكات مربوط به دريافت و پرداخت رسيد
نكات مربوط به خريد اينترنتي
آشنايي با انواع كسب وكار خانگي-
خانوادگي- روستايي و اينترنتي
فروشنده- بازارياب-كارشناس تبليغات-
مديرفروش
پس انداز كردن درآمد
مهارت كار با كارت هاي اعتباري
يك فروشنده خوب بودن
بازاريابي و تبليغات براي فروش محصولم
همكاري و همياري در گروه


مطالب مشابه :


پاپوش(کفش روفرشی) زنانه و دخترانه

*رج .لباس دست بافت کودک* خريد اينترنتي | جملات قسمت دوم:
قابل توجّه كلاس اوّلي ها ، متن هاي جديد ديكته (املا) 92/91 نورمعلّم

خريد اينترنتي كتاب هاي ديكته در خانه و دَست – دوست كفش داشتم وبه مدرسه مي رفتم.
راهنمای پودمان کسب و کار

خريد اينترنتي گروه دوم= تخفيف در خريد مشاهده ونقد -2 كفش ورزشي-3 فلش
مجله تفریحی سرگرمی سیمرغ

با خريد همستر و خوكچه هندي خريد و فروش كالاهاي نو و دست دوم. رسانه اينترنتي جهت
لباس محلی ایران

برودري دوزي هاي زيبا به كفش افزوده شد. دست دوم پارچه يك رنگي بوده به خريد اينترنتي
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور (قسمت دوم)

ويژه اساتيد ،دانشجويان،علاقه مندان و دست اندركاران صنعت (قسمت دوم)
راهنمايي و رانندگي شهر روي دوش افسران وظيفه

فهمیدن که دست خود آدم نیست، ما خريد اينترنتي انسان هايي با كفش هاي سياه
برچسب :