شبیه سازی دایره مور در متلب (مهندس حسن فراهانی)

منبع : p30ton.com

شبیه سازی دایره مور در متلب

نقل قول :

دایره مور در محاسبات مقاومت مصالح و طراحی اجزا کاربرد زیادی دارد. در این برنامه با استفاده از متلب با گرفتن تنشهای در راستای x و y و مقدار تنش برشی تنشهای ماکزیمم و مینیمم را حساب می کند. همچنین شما می توانید با وارد کردن مقدار یک زاویه ی خاص، تنشها را در آن راستا نیز حساب کنید.

clc;

sigmax=input('Sx :');

sigmay=input('Sy :');

txy= input('Txy :');

theta= input('Theta :');;

%{

sigmax=50e6;

sigmay=-10e6;

txy=40e6;

theta=30;

%}

thetap=rad2deg(atan(2*txy./(sigmax-sigmay))./2);

sig_max=(sigmax+sigmay)/2+sqrt(((sigmax-sigmay)/2).^2+txy.^2);

sig_min=(sigmax+sigmay)/2+sqrt(((sigmax-sigmay)/2).^2+txy.^2);

if sig_max< p=""> <>

t=sig_max;

sig_max=sig_min;

sig_min=t;

end

thetas=thetap-45;

sigmaxp=((sigmax+sigmay)/2)+((sigmax-sigmay)/2)*cosd(2*theta)+txy*sind(2*theta);

sigmayp=((sigmax+sigmay)/2)-((sigmax-sigmay)/2)*cosd(2*theta)-txy*sind(2*theta);

fprintf('\n Smax : %8.4g \n',sig_max);

fprintf('Smin : %8.4g \n\n',sig_min);

fprintf('ThetaP : %6.2f \n',thetap);

fprintf('ThetaS : %6.2f \n\n',sig_max);

fprintf('Sxp : %8.4g \n',sigmaxp);

fprintf('Syp : %8.4g \n',sigmayp);

در برنامه ی بالا از توابع sind و cosd استفاده شده است، این توابع با زوایا بر حسب درجه کار میکنند و نیازی نیست برای استفاده از آنها زوایا را به رادیان تبدیل کنید.

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)


مطالب مشابه :


یک pdf جالب در مورد دایره ی مور

مهندسین جوان مکانیک - یک pdf جالب در مورد دایره ی مور - Mechanical Young Engineers
دایره مور و مسیرهای تنش و ژئوتکنیک Mohr Circles, Stress Paths and Geotechnics

مهندسی عمران & مهندسی معماری - دایره مور و مسیرهای تنش و ژئوتکنیک Mohr Circles, Stress Paths and Geotechnics -
شبیه سازی دایره مور در متلب (مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان - شبیه سازی دایره مور در متلب (مهندس حسن فراهانی) - ایجاد ارتقاء
چند برنامه کاربردی با استفاده از نرم افزار MATLAB

وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک - چند برنامه کاربردی با استفاده از نرم افزار matlab - وبلاگ مهندس
رسم دایره دو بعدی مور - mohr circle for ti calculator

مهندسی مکانیک - مهندس آرش محمدزاده - رسم دایره دو بعدی مور - mohr circle for ti calculator - تدریس خصوصی و
فيلم آموزشي ترسيم دايره مور - مقاومت مصالح

وبلاگ تخصصي مهندسي عمران اقليد - فيلم آموزشي ترسيم دايره مور - مقاومت مصالح - مهندسي عمران
برچسب :