ويتيليگو (Vitiligo)

ويتيليگو (Vitiligo

ویتیلیگو یک مشکلپوستیمستمر وبلند مدتاستکهتولیدتکههایرنگدانه هاي سفيد دربخشهایخاصی ازپوستاست.

كه بر طبق  فرهنگ لغت پزشكي (Medilexicon ) اينگونه تعريف ميشود:

"ظهورغيرطبيعيتکه های سفید رنگبدون رنگدانه در اندازه هاي مختلف، كه اغلب به صورت متقارن توزيع شده و معمولا با مناطق داراي رنگدانه داراي مرزبندي است.بطور معمول مو در مناطق آسيب ديده سفيد رنگ ميشود.مناطق بدون رنگدانه بطور كامل ملانوسيت هاي پوستيشان را طي يك فرآيند خودايمني از دست داده اند."

علل ابتلا به ويتيليگو و فراواني افراد مبتلا به اين بيماري:

در كمال تعجب علت دقيق بروز اين بيماري بطور دقيق كشف نشده است،امابیشتر تحقیقاتتا کنونبهشرحزیراست:

* اختلالخودایمنی-سیستم ایمنی بدنبیماربیش از حد فعالمیشود، وملانوسیتهاراازبینمیبرد.

    *
عدم تعادلژنتیکاسترس اکسیداتیو

    *
یکاتفاق استرس زا

    *
آسیببهپوستدراثرآفتاب سوختگیبحرانیو یا برش

    *
قرار گرفتن در معرضمواد شیمیایی خاص

    *
علتعصبی

    *
علل ویروسی

با اين حال برطبق تحقيقات انجام شده، بروز اين بيماري در اثر اختلال در سيستم ايمني بدن محتمل تر گزارش شده است.

ويتيليگو قابل انتقال نيست و امكان سرايت از فردي به فرد ديگر وجود ندارد.

حدود 1 تا 2 درصد جمعيت تحت تاثير پيدايش ويتيليگو در پوستشان قرار ميگيرند و اين به معني آن است كه خيلي رايج نيست. درصد شيوع اين بيماري هيچ ارتباطي با سن ، جنسيت ، تفاوت هاي نژادي و رنگ پوست ندارد و همه را يكسان دربرميگيرد. اما برطبق مطالعات جديد نتيجه گرفته اند كه درصد زیادی ازمواردتشخیص داده شده با شروع سن 20 سالگي است.

علائم و نشانه های ویتیلیگو بطور قابل توجهي از شخصي به شخص ديگر متفاوت است.بعضي از افراد ممكن است تنها تعداد انگشت شماري از لكه هاي سفيد- كه توسعه زيادي هم ندارند- را پيدا كنند. درحالی که دیگراندچارلکه هایبزرگسفید ميشوند کهباهمپیوستنمؤثربرمناطقبزرگترازپوستظاهر ميگردد.

انواع ویتیلیگو

به منظور توضيح ساده تر اين بيماري، دانشمندان ويتيليگو را اساسا به دو نوع تفكيك كرده اند: سگمنتال و غيرسگمنتال.

ويتيليگو غيرسگمنتال (VitiligoNon-segmental)

این رایج ترین نوعویتیلیگواستو90٪ از افرادمبتلا به این بیماری غيرسگمنتال ميباشند.

در ويتيليگو غيرسگمنتال اغلب لكه بطور مساوي در دو طرف بدن مشاهده ميشود.اين لكه هاي متقارن غيرمعمول بيشتر بر روي قسمتهايي از پوست كه روزانه در معرض نور خورشيد قرار دارند ظاهر ميشوند،مانند صورت و گردن و دستها. اما غير از اين در مناطق ديگر هم مشاهده ميشوند:

 * پشتدست
    *
بازوها
    *
چشمها
    *
زانو
    *
آرنج
    *
پا
    *
دهان

ويتيليگو غيرسگمنتال داراي زيرشاخه هاي زير است:

* Generalized Vitiligo: آشناترين الگو؛زماني كه لكه ها شروع به پيدايش ميكنند، ناحيه يا اندازه خاصي ندارند.

* Acrofacial Vitiligo: اين نوع ويتيليگو تنها زماني ايجاد ميشود كه لكه ها بيشتر بر روي دست و پا ظاهر ميشوند.

* Mucosal Vitiligo: بطوركلي ظهور نواحي بدون رنگدانه دراطرافغشاهای مخاطیولب.

* Universal Vitiligo:اين نوع بسيار نادر است.نواحي بدون رنگدانه بيشتر بدن را پوشش ميدهند.

* Focal Vitiligo: یک یاچندلکه سفید پراکندهدربرخیازمناطقکوچک.اين مورد بيشتر در كودكان خردسال مشاهده ميشود.

ويتيليگو سگمنتال (Segmental Vitiligo)

سگمنتال ویتیلیگودارایشکلظاهری متفاوتاست.این وضعیتبهسرعت گسترش مي يابد، اما پايدارتر و باثبات تر درنظر گرفته ميشود.بطور قطع نوع سگمنتال بسيار كمتر رايج است و تنها 10 درصد از افراد مبتالا به اين بيماري با آن درگير هستند. سگمنتال ويتيليگو فرد را بيشتر در سنين اوليه تحت تاثير قرار ميدهد و حدود 30٪ ازکودکانکهمبتلا به ویتیلیگوتشخیصدادهشده انداز اين نوع بيماري رنج ميبرند.

در اين نوع، لكه ها غیرمتقارناند و معمولا تمايل به تحت تاثير قرار دادن ریشههایپشتیستون فقرات ميباشد. با ثبات تر و داراي نظم بيشتري است و به خوبیبه درمانموضعیپاسخمیدهد.

گزینه هایدرمانویتیلیگو

تعدادي از درمان ها ميتوانند به منظور کاهش وضوح لكه هاي ويتيليگو نواحی مبتلایپوست انجام پذيرند.

فتوتراپی با نور UVB

در معرض قرار دادن پوستآسیب دیدهبهلامپUVBعملبسیار معمول است ویکیاز ساده ترین راه هايدرمانميباشد،از آنبه راحتی می تواندر خانهبایک لامپکوچکانجامداد.

اگر لکه های سفیددرمناطقزیادی ازبدنقرارگرفتهاست، فتوتراپیUVB بايددربیمارستان بایکدرمان کاملبدنانجام شود.لازم به ذكر است كه با وجود آنكه شواهدنشان داده است کهفتوتراپیUVB- به خصوص هنگامی کهدرترکیببادرمان های دیگراست- اثر مثبتي بر درمان ويتيليگو دارد اما هنوزکاملاغیر قابل پیش بینیو غير قابل اعتماد است.

هنوز هیچ درمانواقعیوجود نداردکه بتواند بطور كاملدوبارهرنگدانهپوست رابه پتانسیل کامل خود برساند.

فتوتراپی بانورUVA

نور ایناشعه ماورای بنفش(UVA)  يكي ديگر از روش های درمانی است که اغلبدریک کلینیکبیمارستانانجام می شود. دارويي كه حساسيت پوست به اشعه ماوا بنفش را افزايش مي دهد ،پسورالن ناميده ميشود كه بايد در حالي از اين دارو استفتده شود كه بيمار تحت فتوتراپی بانورUVA است.

به منظور دریافت هر گونه بهبود قابل توجه، بیمار را بايد مجبور به انجام چند جلسه فتوتراپي در هفته كرد. معمولا بعد از 6-12 ماه پیشرفت مشهود خواهد بودو از آن پس جلسات دو بار در هفته است.1

 


مطالب مشابه :


ویتیلیگو (vitiligo)

كلينيك دكتر شهناز يوسفيان (پوست و مو) - ویتیلیگو (vitiligo) - كرج ، چهار راه طالقاني ، كوچه يادگاري
ویتیلیگو

ویتیلیگو، تهدید کننده سلامت روحی روانی. هيچ يك از اين روش هاي درمانی این بيماري را درمان نمي
لکه های سفید پوستی

مرکز انجمن تخصصی اتی و ویتیلیگو یک بیماری پوستی است که چندان شایع نیست و فقط نیم تا یک
ویتیلیگو

باغبانی دانشگاه هرمزگان - ویتیلیگو - دوستانی که می خواهند ما را یاری کنند مطالب خود را به
برجس‌ (ویتیلیگو) ـ vitiligo

برجس‌ (ویتیلیگو) ـ vitiligo. عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر : ۱. سابقه‌ خانوادگی‌ برجس‌ ۲.
درمان برص (ویتیلیگو) در طب سنتی

پورتال طب سنتی ، اسلامی و ایرانی - درمان برص (ویتیلیگو) انجمن تحقیقات طب سنتی ایران .
دكتر سلامت-پوست مو و زيبا

مرکز انجمن تخصصی اتی و بیماری ویتیلیگو (برص ـ لک و پیس )
ويتيليگو (Vitiligo)

گزینه های درمان ویتیلیگو. انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه شهید
ویتیلیگو و جدید ترین روش های درمانی آن

آموزش پزشکی - ویتیلیگو و جدید ترین روش های درمانی آن - - آموزش انجمن سازها |
برچسب :