اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محور 1 :مطالعات استراتژيهاي بهبود شاخص هاي سلامت ؛پوشش خدمات ؛ دسترسي

محور 1 :مطالعات استراتژيهاي بهبود شاخص هاي سلامت ؛پوشش خدمات ؛ دسترسي

اولويت ها:

- بررسي ميزان انتظار بيماران و علل آن در درمانگاه هاي دانشگاه

- بررسي تأثير طرح پزشكي خانواده در ميزان پوشش سطح سلامت جامعه

- بررسي علل مراجعه مصدومين به اتفاقات بيمارستان هاي دانشگاه با توجه به طبقه بندي هاي بين المللي

 

محور 2:مطالعات ارزیابی اصلاح ساختار سازماني و تدوین استانداردهای عملکردی مورد نیاز در واحدهای سیستم بهداشت ودرمان

اولويت ها:

-   بررسی سیاستهای مدیریتی کنترل عفونت بیمارستانی در بیمارستانهای استان فارس

-   بررسي بهبود روشهاي اداري در سيستمهاي بهداشتي درماني

-   بررسي تأثير عملكرد بهداشت ودرمان در برنامه هاي دوم و سوم توسعه و مقايسه آن با برنامه چهارم

-   بررسي مقايسه اي ارائه خدمات بهداشتي درماني در سطح دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ 1، 2،و 3 با هم سطح خود

-   بررسي ميزان پيشرفت تحول اداري

-   بررسي مقايسه اي ساختار تشكيلاتي دانشگاه علوم پزشكي با دانشگاه هاي جهان

-   تضمین ومحاسبه شاخصهای بهره وری درحوزه معاونت آموزشی واموردانشگاه علوم پزشکی

-   تعیین ومحاسبه شاخصهای بهره وری در حوزه معاونت سلامت

 

محور 3 :مطالعات استراتژيهاي بهبود شاخصهاي كارايي،اثربخشي و ارتقاء كيفيت در نظام سلامت

اولويت ها:

-         بررسي ميزان اثر بخشي برنامه هاي اجرائي حمايتي از بيماران خاص (معتاد ، AIDS و ...)

-         بررسي تكميل واثربخشي شبكه بهداشت و درمان كشور

-         بررسي اثر بخشي شبكه اورژانس كشور

-         سنجش ميزان كارآئي و اثر بخشي برنامه هاي بهداشتي در چند سال گذشته (دوره سه ساله يا پنج ساله)

-         بررسي اثر بخشي كنترل هاي دانشگاه

-         بررسی ایجاد سیستم نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان

-         استقرار نظام بهبود عملکرد بر اسا مدل مدیریت عملکرد کارکنان در بخش اورژانس بیمارستان

-         مطالعه تطبیقی مدلهای نوین مدیریت منابع انسانی در بخش بهداشت ودرمان وارائه الگوی مناسب

-         مطالعه پایه ای در زمینه برآورد کمی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش بهداشت ودرمان

-         بررسی شیوه های مدیریت نگهداری بیمارستانها وارائه الگوی کاربردی

 

محور 4 : مطالعات عملکرد نظام سلامت، مكانيزم هاي خريد خدمت و اقتصاد بهداشت در نظام سلامت

اولويت ها:

-         بررسي نگرش مديران نسبت به اجراي نظام DRG در بيمارستان هاي دانشگاه

-         برآورد قيمت تمام شده خدمات و بودجه ريزي عملياتي در نطام بهداشت و درمان

 

محور 5 :مطالعات مديريت بحران حوادث غير مترقبه در سازمانهاي بهداشتي درماني

اولويت ها:

-         بررسي چگونگي سازماندهي نيروهاي تخصصي درماني در حوادث غير مترقبه و بحران

-         بررسي چگو نگي و ميزان آمادگي مراكز بهداشتي درماني در برابر حوادث و بلاياي طبيعي

-         بررسي ميزان مقاوم سازي بناي ساختمانهاي مراكز بهداشتي درماني

-         بررسي عملكرد مديران مراكز بهداشتي درماني نسبت به مدريت بحران

-         بررسي عملكرد كميته بحران در مراكز بهداشتي درماني

-         محاسبه کسورات بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه وارائه راهکارهای علمی جهت تلفیق آن

-         طراحی نظام تدارک کالا (خرید ، نگهداری وتوزیع ) در بخش بهداشت ودرمان

 

محور 6 : مطالعات تربيت نيروي انساني و مديريت منابع در نظام بهداشت و درمان

اولويت ها:

-         بررسي طرح جامع بهبود نيروي انساني در دانشگاه علوم پزشكي

-         بررسي ميزان عملكرد مديران و مقايسه تطبيقي بين آنان

 

محور 7 : مطالعات مكانيرم هاي استفاده از توانمندي هاي بخش خصوصي

اولويت ها:

بررسي زمينه ها و روشهاي همكاري و توانمندسازي سازمان هاي غير دولتي در امور بهداشت و درمان

-         بررسي روشهاي ترغيب آحاد مردم به انجام فعاليت هاي داوطلبانه و بهره گيري از خدمات آنها در بهداشت و درمان كشور

-         بررسي ميزان توجه پزشكان به حقوق بيمارن

-         بررسی امکان اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد در نظام بهداشتی ودرمان

-         اجرای طرحهای ارتقاء کیفیت در سطح بیمارستان وشبکه های بهداشت ودرمان

-         بررسی شیوه ها ومبانی نظری آزاد سازی خدمات پشتیبانی در دانشگاه های علوم پزشکی

-         مطالعه تطبیقی نظام بایگانی وScanning  در ستاد وزارت بهداشت وستاد دانشگاه ها

-         بررسی نیازهای ترابری وزارت بهداشت وارائه الگوی مناسب

-         تدوین ضوابط واستانداردهای بخش درمانگاه سرپایی و بخش بستری بیمارستان

 

 

 

محور 8 :مطالعات جامعه نگر نسبت به سازمانهاي بهداشتي درماني با تمركز بر رضايت مشتري

اولويت ها:

-         تبيين روشهاي مؤثر ارتباطات واطلاع رساني به بيماران

-         بررسي پيامدها و بازتابهاي برنامه هاي بهداشت درماني از دانشگاه علوم پزشكي از ديدگاه جامعه

-         بررسي نقش دانشگاه در گسترش فرهنگ بهداشتي جامعه

-         بررسي سيماي بهداشت در فرهنگ ايران اسلامي


مطالب مشابه :


اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کانون علمی مدیریت بهداشت و درمان عملکردی مورد شاخصهای بهره وری
مهمترین عناوین اعتبار بخشی بیمارستانها

آمار روزانه بیمارستانها به معاونت های درمان شاخص های عملکردی و تحلیل شاخصهای
تولید علم: ایران تا سال 2018 به رتبه چهارم تولید علم جهان دست می یابد.

اطلاعات و شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات با و نوآوری معاونت علمی و فناوری
خبرنامه فرزان: اجرای مرحله نخست از ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور به پایان رسید.

ثبت اطلاعات و شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات با باشد و زیر نظر معاونت تحقیقات و
گزارش کارآموزی در عرصه بهداشت محیط- بیمارستان و تصفیه خانه آب و فاضلاب

شاخصهای عملکردی: مسائل بهداشتی و درمان اعم از درمان پیش با معاونت های بهداشت و
شاخص های نهایی کیفیت پرستاری

روابط عمومی معاونت شاخصهای عملكردی • شاخص های عملکردی، ابزارهای کمّی
خواص درمانی چای سبز

معاونت حقوقی نهاد ریاست
موانع نظارت وزارت بهداشت بر سلامت محصولات کشاورزی: نبود بارکد محصولات کشاورزی، شناسنامه زمین، تکنولو

تا بهحال چه عملکردی داشته و بر اساس این شاخصهای آموزش و درمان
سیستمهای اطلاعات بیمارستان

تشکیل معاونت تحقیق و اجزای عملکردی his. ارتقاء ایمنی ،ثبت وقایع ،شاخصهای کنترل
شناخت و بررسی نقش کوآنزیم Q10 در بدن

در جهان از q7 برای درمان نارسایی در انواع مشکلات عملکردی قلب معاونت امور دام
برچسب :