مــــــــــــــرگ و یاد(شعر)


مــــــــــــــرگ و یاد(شعر)
وقت دفــــن مـــرده، مردن را ببین
   تـــا ببـینی مــــرده ی خـــــود بر زمین
نیک بنگــــر جسم خود را در قفس
  وضع حــــالش را چــــگونه بــی نفـس
چون که دفــن مرده کارش شد تمام
  روی مرده تـــل خــــاک و سنگ و نام
آن هــمه بــر قبـــر او ریزند خاک
  تا که بــــوی لاشـــه اش نایـــد ز خاک
جـمع انـدک بر مزارش حمد خوان
  بعــــد از آن تـنهــــا درون قـــبر، جان
جسم جــــان تـنهـــا کنــار یکــدگر،
  دیگـــــران از جـــمع آنــــان بـــی خبر
زندگــــان از گـــــرد قـبر او روند
  او اســــیر خـــاک و آنـــان در رهنـــد
کس به فکـــــر او نباشد ای جوان!
  چون زمانی می شوی خود هم چون آن
بعــد مرده هــر کسی در فکر خود
  گـــوئیش اصلاً نبایــــد مـــرگ خــــود
از زن و فـــرزنــد اشکی و غـمی
  تا شب هـــفـت تـــــو انـــدک مــــاتمی
بعد از آن دیگر فــرامـــوشت کنند
  لیک گـــاهـی پــــای بـــر گــورت نهند
پس برادر! بهــر خـــود فکری نما
  خـــــود بـــــرای خــــود نماقـــبری بپا
چون شود جسم عزیزت زیر خاک
  کـس نبـاشـــــد از بـــرایت سینه چــاک
چند سالی چـون ز مرگ تو گذشت
  نــــام و سنــگت گـم شود در پهن دشت
هیـــچ کس نــامی ز تـــو نارد بیاد
  جســـم تـــو خــاک و شـود نامت به باد
هیـــچ یادی از تـــو نـــاید بر زبان
  پس نـمــــا فکــــری بــــرای آن زمـان
30/2/81- قم نصرت الله جمالی


مطالب مشابه :


چند شعر درباره ی مرگ

چند شعر درباره ی مرگ «آزمودم، مرگ من در زندگی «خواب را گفته‌ای برادر مرگ// چو
شعری زیبا و بلند در مورد مرگ

شعری زیبا و بلند در مورد مرگ و برادر به شتاب، مضطرب، رفت که شعر """" امین """""
یه شعر در مورد خواهر

یه شعر در مورد و مرگ، تنها دلسوز برادر بود و حامی مادر. خواهر اگر از درد و غم
مــــــــــــــرگ و یاد(شعر)

مــــــــــــــرگ و یاد (شعر) وقت در دانشگاه مورد توجه اساتیدی چون دکتر انوار، دکتر
جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و دوستي به ترتيب حروف الفبا

جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و است یا برادر؟ ما را تهدید به مرگ کنید
شعر در مورد دوست.................................

شعر در مورد بهتر است یا برادر؟ بکشید، کودکان ما را تهدید به مرگ کنید، بازهم
برچسب :