فعالیت مکمل وفوق برنامه درس بخوانیم پایه ی اول

نام و نام خانوادگي ارايه  دهنده ي طرح

 حکیم عمرانی

نام شهرستان

مريوان

نام واحد آموزشي

دبستان پسرانه ي شاهد

پايه ي تدريس

اول

نام درس:انتخابي از دروس دانش آموز

فارسی بخوانیم

موضوع يا صفحه ي درس انتخابي

 درس 12

موضوع طرح بر اساس مصاديق چهار گانه

موضوعات درس-استعداد های خاص وتفاوت های فردی -  محلي منطقه اي

مدّت زمان اجراي عملي طرح

 15 دقيقه

مستند سازي به صورت عكس است يا فيلم

 33  قطعه عكس در قالب سي دي

شا مل چند قطعه ؟

با كارهاي گروهي   33  قطعه

از شماره ي چند تا چند است ؟

از شماره ي 1   تا شماره ي 33

موارد همكاري مدير واحد آموزشي در تهيّه ،اجرا،ومستند سازي ،طرح را تيتر وار ذكر شود

همكاري مدير واحد آموزشي در اجراي طرح عالي بوده و مشوق ما در اجراي طرح مي باشد وصميمانه از ايشان تشكّر مي كنم

تعداد دانش آموزان تحت آموزش طرح

28 نفر

تعداد دانش آموزان فعال در اجراي طرح

 28 نفر

منابع مورد استفاده در مباني علمي

راهنماي فعّاليّت هاي مكمل و فوق برنامه

تعداد فعّاليّت هاي مكمل و فوق بر نامه اي را كه در سال جاري طرا حي نموده ايد

 

منتخب جشنواره ي فعّاليّت هاي مكمل و فوق بر نامه ي سال قبل بوده ايد ؟

 خیر

سا ير همكاراني كه در تهيّه ،طراحي، و اجراي اين طرح شما را ياري كرده اند

 

درجمله اثر فعّاليّت هاي مكمل و فوق برنامه را در مدارس چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

 اجرای این طرح باعث تعمیق یادگیری در دانش آموزان می شود ومهارت خواندن دانش آموزان تقویت می شودوبا ویژگی هاوموقعیت جغرافیایی محل زندگی خود آشنا می شوند

 آیا به سی دی تبدیل شده است؟

بله

چند سی دی است؟

دو عدد

مشخصات نوشته شده روی سی دی ؟

فعالیت مکمل و فوق برنامه بخوانیم اول دبستان

ارتباط با ساير دروس

هنر   و اجتماعي

 


فرم شماره  1

نام شهرستان / منطقه :  مریوان        نام آموزشگاه : دبستان پسرانه شاهد  نوع آموزشگاه :  روستایی 5  دولتیR   غیرانتفاعی5 نام ونام خانوادگی :حکیم عمرانی پایه ی تدریس :  اول..ابتدایی سمت : آموزگار مدرک تحصیلی : .لیسانس سابقه تدریس: 7

طرح ارایه شده در ارتباط با کدام یک از مصادیق می باشد .

1- موضوعات درسیR       2- استعدادهای خاص و تفاوتهای فردیR       3- محلی ، منطقه ای  R      4- بین المللی 5

موضوع و نام ماده ی درسی : ..فارسی بخوانیم  درس یا صفحه مورد نظر : درس12. نام طرح یا فعالیت :    مکمل 5  فوق برنامه5  ترکیبیR

تحلیل محتوی (نیاز سنجی)

دلایل نیاز به این طرح در مقابل درج گردد.

1-    تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان

2-    آشنایی دانش آموزان باویژگیهایی شهرمحل زندگی خود

3-    آشنایی دانش آموزان با موقعیت جغرافیایی شهر محل سکونت خود

تعیین هدف

نگرشی

1-      به ویژگیهایی شهر محل سکونت خود کنجکاوی نشان می دهد.

2-      به محل زندگی خود علاقمندمی شود.

 

مهارتی

1-    مهارت خواندن در دانش آموزتقویت می شود.

2-    دانش آموز متن درس رابه آسانی می خواند.

3-    در مورد شهر خود توضیحاتی می دهد.

 

تعیین فعالیت یا فعالیت های متناسب با نیاز سنجی ارایه شده .

1-تهیه متنی ازتمام نشانه های خوانده شده تازمان اجرای فعالیت جهت تقویت مهارت خواندن

2-آوردن جملاتی در موردویژگیهای محل زندگی دانش آموزان درمتن تهیه شده                                      3-اشاره به موقعیت جغرافیایی استان وشهرستان محل زندگی دانش آموزان درمتن تهیه شده .

اجرای فعالیت :

( مراحل عملی اجرای فعالیت به صورت مرحله به مرحله )

در مرحله اول ازهرگروه (باروش مشاركتي) درکلاس درس می خواهیم درمدت5دقیقه جملاتی درمورداطلاعات شهرمحل زندگی خود بنویسند.سپس آموزگارآن جملات رامرتب نموده وبه صورت متن کاملی در می آوریم وبه تعداد دانش آموزان کپی می کنیم وبه آن ها می دهیم تادرمنزل وبه کمک اولیاء خود خواندن آن هاراتمرین نمایندودرخواندن آن متن هامهارت پیدانمایند.درمرحله دوم هرکدام ازآن جملات رابه صورت کارت های جداگانه ای تهیه نموده وبرای روزیاروزهای بعد ودر ده دقیقه شروع زنگ (بخوانیم) به هرکدام ازدانش آموزان یک کارت  که حاوی یکی ازجملات متن قبلی است به آن ها داده وازآن ها      می خواهیم که تاپایان پخش کردن کارت هادربین دانش آموزان جمله راخوانده وبه ترتیب برای کلاس بخوانند دردادن کارت ها به دانش آموزان تفاوت های فردی دانش آموزان رارعایت نموده وجملات را ابتدابه دانش آموزان ضعیف می دهیم تا فرصت بیشتری برای خواندن آن داشته باشندوبه دانش آموزان زرنگ کلاس جملات بلندومشکل داده وبه سایرین متناسب باتوان خود جمله ی کوتاه و ساده می دهیم .پس از پخش کارت هادربین تمام دانش آموزان  به سراغ اولین دانش آموزی که کارت رابه اوداده ایم رفته واز او می خواهیم که جمله ی کارت را بخواند.اگر جمله را کامل وبدون غلط خواند یک کارت تشویق (یا هر عامل تشویقی که آموزگار درکلاس استفاده  می کند.)به او می دهیم .به سراغ دانش آموز بعدی  می رویم تا همه ی دانش آموزان کارت خود را بخوانند. ودر زنگ هنر از فراگيران مي خواهيم كه در مورد شهر خود نقاشي بكشند و موضوع را شهر من اعلام مي كنيم . با اين كار طرح را با ساير دروس ارتباط داده ايم .

ارزشیابی از فعالیت :

معیارهای ارزیابی از فعالیت اجرا شده مورد به مورد درج گردد.

در مرحله ي ارزشيابي گروه ها كارهاي يكديگر را ارزيابي مي كنند و در باره ي آن ها به قضاوت مي پردازند و در نهايت معلم فعاليت ها را نقد وبررسي مي كند ونقاط ضعف و قوت را بيان مي كند وبر اساس چك ليست زير عمل مي كند .

 

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

شرکت فعال درکار گروهی

 

 

 

 

مشورت کردن

 

 

 

 

توجه به زمان

 

 

 

 

احترام متقابل در کار گروهی

 

 

 

 

رعایت نظم

 

 

 

 

میزان تسلط بر روان خوانی

 

 

 

 

دقت وتوجه در خواندن متن 

 

 

 

 

میزان سرعت در خواندن متن

 

 

 

 

میزان آشنایی با ویژگی های محل زندگی

 

 

 

 

میزان آشنایی با موقعیت جغرافیایی محل سکونت خود

 

 

 

 

امکانات مورد نیاز

کاغذ- در صورت امکان کامپیوتر جهت تایپ متن درغیر این صورت با خودکار نوشته می شود-در صورت امکان دستگاه فتوکپی درغیر این صورت متن به صورت دست نویس تهیه می شود.

مکان و ماه اجرای طرح

مکان اجرای طرح  کلاس درس ومنزل می باشد.زمان اجراازآذزماه به بعدبه تناسب پیشرفت فیزیکی در درس بخوانیم تا پایان کتاب می توان فعالیت طراحی کرد.

 

 


مبانی علمی ونظری به کار گرفته در فعالیت

 

 فعالیت مکمل،فعالیتی است که بر مبنای محتوای دروس یک موضوع درسی، نظیرفارسی،علوم تجربی،

هدیه های آسمان و... طراحی می شود.هدف فعالیت مکمل تعمیق یادگیری دانش آموزوایجاد فرصت برای اندیشیدن درباره ی مفاهیم وتمرین مهارت هاست.1

 

- فعالیت های کمک برنامه (مکمل): ((به آن دسته ازفعالیت های دانش آموزان که نیازمند حدی ازنظارت وسرپرستی از ناحیه ی مدیریت آموزشگاه است ومتفاوت از آموزش کلاسی است،اطلاق می شود ولی با این حال بخش مهمی از نظام تربیتی مدرسه است مانندورزش،گروه های دانش آموزی،روزنامه دیواری و...)) در منابع دیگر این واژه ی مهم راگسترده ساخته اندوآن رابه صورت عمیق تری در چار چوب برنامه مدرسه قرار داده اندوآن رابه نوعی از فعالیت های فوق برنامه متمایز کرده اند.2

 

فعالیت فوق برنامه ی درسی

 

-فعالیت فوق برنامه فعالیتی است که به منظور حفظ انگیزه وایجاد چالش دریادگیرنده به منظورتجربه درفضای آزادودر عین حال مرتبط باموضوعات درسی طراحی  می شود.دامنه ای که برای فعالیت های فوق برنامه در نظر گرفته می شوداز مدرسه تافضاهای برون مدرسه است. فعالیت های فوق برنامه را الزاماّ معلم طراحی     نمی کند،اما معلم می تواند به عنوان عامل اصلی ومحوری درطراحی فعالیت های فوق برنامه درسی پذیرفته شود.3

 

 فعالیت های فوق برنامه

 

- مطابق برخی از فرهنگ ها ودانشنامه ها مجموعه ای ازفعالیت ها وتجربیات دانش آموزان است که به خارج از حیطه ی کلاس درس (دروس آکادمیک) مربوط می شود.

 

- فعالیت های تقریباّ غیر رسمی که به کلاس وحتی گاهی به مدرسه محدود نیستند وبیش ازهرعامل دیگر از میزان علاقه،تجربه وقدرت ابتکار معلم ودانش آموزان ومدرسه متاثر می شوند. این گونه فعالیت های تربیتی رادرمقابل فعالیت های تربیتی برنامه ریزی شده (رسمی )، " فعالیت های فوق برنامه" یاا فعالیت های "غیر رسمی " می نامند.4


چگونگی یادگیری از نظر جروم برونر:

برونر انسان را موجودی اندیشمند، آفریننده ودانش پژوه می شناسد وی به اموری مانند گزینش – حفظ – تغییر و تبدیل معلومات ابزار علاقه می کند وهمین اساس یادگیری او را تشکیل می دهد. 5

جنبه ی یادگیری از نظر برونر:

1- کسب معلومات جدید:اطلاعات جدیدممکن است معلومات قبلی را تصحیح کند.2-دگرگون سازی معلومات هنگامی رخ می دهد که از تغییرآن بتوان کار اثربخش دیگری به دست آورد. 3- نظارت به صحت وکفایت معلومات زمانی صورت می گیرد که به وسیله ی ارزشیابی معلوم گرددکه دخالت درانجام دادن یک کار با یک محل تا چه اندازه لازم است ودر چه مواردی موجب عقب ماندگی یا پیشرفت می شود.یادگیری هنگامی حاصل می شود که ساختار های معنا داربه یک دیگر ارتباط یابند.6

روش مشارکتی :

تکنیک بیندیش – یاری کن – دیگران را سهیم کن دریادگیری بسیار موثر است در روش مشارکتی موارد خاصی را می توان دریافت که در یادگیری مهم هستند از جمله:

 

1- ایجاد شور وشوق وانگیزه ی درونی در فرا گیران  2- مشارکت وفعالیت دانش آموزان 3- کاهش کم رویی وخجالت دانش آموزان 4- افزایش مهارت های روانی وحرکتی در دانش آموزان 5- کسب نگرش جدید ومقبول ارزشهای اجتماعی 6- افزایش وظیفه شناسی در دانش آموزان.7

شناخت فرهنگی :

درباره ی شناخت فرهنگی باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:

1-گفت وشنودسازنده میان معلمان ودانش آموزان 2- جلب اعتماد وتوجه شاگردان به کار گشایی و حل مسایل زندگی 3- خود رهبری شاگردان 4- بهره گیری از اقتصاد فکر وذهن 5- رشد صداقت عقلی وفکری 6- ایجاد علاقه به زندگی در شاگردان وهمکاری اجتماعی . که در اجرای طرح از نظریه ی اکتشافی برونر

بهره گرفته شده است .8   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:

1،2،3،4- راهنمای طراحی و اجرای  فعالیت های مکمل و فوق برنامه در دوره ی ابتدایی – دفتر آموزش وپرورش دبستانی و ابتدایی

     

6،5- نظریه های یادگیری -  دکتر محمد پارسا

 

7- اندیشه های برتر – سازمان آموزش وپرورش استان کردستان

 

8- روانشناسی یادگیری – دکتر علی اکبر صیف

عنوان متن ارائه شده به دانش آموزان

 

كِشوَرِ ما ايران نام دارد . ما دَر اُستان كُردِستان زِندَگي مي‌كُنيم. نامِ شَهرِ ما مَريوان اَست. شَهرِما خَيلي قَشَنگ و زيبا اَست و جا هاي ديدَني زيادي دارد . كودَكان شَهرِ ما بچّه هاي سراسر دُنيا را دوست دارَند . در كِنارِ شَهرِ مان درياچه‌يِ قَشَنگي وجود دارد . اِسم اين درياچه زريوار اَست هَر سال مردمانِ زيادي برايِ گَردش به شَهرِما مي‌آيند مُسافران اَزاين درياچه ديدن مي‌كنند . ما هم هَمراه پدَر ومادَرمان به زريوار مي‌رويم ودر آن جا بازي‌ مي كُنيم . زمستان در شَهرِما برف زيادي مي‌بارد و هوا خيلي سَرد اَست.  بهارِ شَهرِما خيلي زيبا و سَر سَبز اَست.  

در روز هاي آخَرِ هَفته‌يِ بَهار بيشتر مردم براي گردش به كوه‌ها ودشت ها مي‌روند. مَردُمِ شَهرِما به زبان كُردي حرف مي‌زنند. كُرد‌هاي شَهرِما سوراني و هورامي هستند . زبان مَردم شَهرِما خيلي شيرين اَست.آن‌ها مهمان‌ها را خيلي دوست دارند . دَر بازار شَهرِما چيزهاي زيادي وجود دارد وقتي ما با پدر و مادرمان به بازار مي رويم برايمان اَسباب بازي مي‌خرند .آقاي فروشنده مي‌گويد اين اَسباب بازي هارا اَز دُبي آورده‌اند . ما نمي دانيم دُبي كُجاست تا به حال به آن جا نرفته ايم . چون از دُبي براي ما اسباب بازي ‌مي‌آورَند ما خيلي آن جا را دوست داريم . ما خيلي دوست داريم مردُم از جا‌هاي ديگر ايران و دُنيا به ديدن شَهرِما بيايند . ما هم مانند پدر ومادرِمان مهمانان را خيلي دوست داريم . ما به مهمانان خوش‌آمد مي‌گوييم . مردمِ شَهرِما در روزِ نوروز‌آتش روشن مي‌كنند . مردم نوروز را جشن مي‌گيرند . ما بچّه‌ها شَهرِمان را را خيلي دوست داريم.


مطالب مشابه :


ازدواج یک مرد با جنازه دختر 21ساله‌ای که هشت روز پیش مرده است!! (+عکس)

داماد عکس عروس را در مقابل سالن برای خوش آمد گویی به مهمانان در دست گرفته بود.
تعرفه اسکان تابستا سال 93 در ستاد اسکان شهرستان فریدونکنار برای آزادگان و ایثارگران

متن کامل قانون جامع گویی به مهمانان عزیز به شهرستان ضمن خوش آمد گویی به مهمانان عزیز به
مراسم بازنشستگی خانم یوسف نژاد

مسئول مرکز خانم محمودپور ضمن خوش آمد گویی به مهمانان که به او محول اعضا متن ادبی و
حاشیه نگاری فارس از سفر رئیس مجلس گرجستان به فریدونشهر

آماده کردن محل استقبال مردمی از مهمانان به های خوش آمد گویی و این متن را به
آداب میزبانی و میهمانی

ها را از متن کارت که به مهمانان اعلام کرد استقبال و خوش آمد گویی به مهمانان
برگزاری مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی گناوه

برای آسایش مهمانان نوروزی طی سخنانی ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان در متن آقای
گزارش مفصل و کامل از مراسم سومین سالگرد درگذشت ناصر عبداللهی

می‌شد، ضمن خوشآمد گویی به حضار حواستان به این چنین مهمانان متن سخنرانی
فعالیت مکمل وفوق برنامه درس بخوانیم پایه ی اول

درغیر این صورت متن به صورت مهمانان را خيلي دوست داريم . ما به مهمانان خوشآمد مي
برچسب :