طرح درس روزانه زمین شناسی سوم

طرح درس روزانه زمین شناسی سوم

عنوان درس:

زمين شناسی سوم

موضوع تدريس:

طبقه بندی سنگ های رسوبی

مدت جلسه:

90 دقيقه

منابع مطالعه:

کتاب سنگ شناسی دکتر ايران پناه

کانيها و سنگ های دکتر درويش زاده

کتاب درسی

صفحات تدريس:

103 تا 108

تهيه کننده:

گروه زمین شناسی نجف آباد

وسايل کمک آموزشی:

کيت سنگ های رسوبی وCD آموزشی

هدف کلی: آشنايی با سنگ های رسوبی و شناسائی آنها از بين سنگ های دگرگونی و آذرين

فعاليت های فبل از تدريس

تدوين هدف های جزئی

1-  اشنايی فراگيران با طرز تشکيل سنگ های رسوبی

2-  آشنايی فراگيران با انواع بافت سنگ رسوبی

3-  طبقه بندی ذرات رسوبی برای سنگ های رسوبی آواری

4-  شناسائی سنگ های رسوبی اواری شيميائی آلی

5-  تشخيص سنگ های رسوبی آواری شيميائی و آلی از يکديگر

 

 

 

                                                                                     حيطه های شناختی

فراگيران پس از پايان درس قادر خواهند بود:

دانش

درک و فهم

کاربرد

تجزيه

ترکيب

ارزشيابی

1-  طرز تشکيل انواع سنگ های رسوبی را بيان کنند.

2-  از روی بافت سنگ های رسوبی، نوع آنها را مشخص نمايند.

3-  سنگ های رسوبی آواری و شيميائی و آلی را از يکديگر متمايز نمايند.

4-  سنگ های رسوبی آواری را بر اساس اندازه ذرات تشخيص و نامگذاری نمايند.

5-  سنگ های رسوبی را از بين سنگ های دگرگونی و آذرين شناسائی و نامگذاری نمايند.

6-  نسبت به جمع آوری سنگ های رسوبی و نامگذاری انها اقدام کنند.

*

*

 

 

*

 

*

*

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

فعاليت های حين تدريس

 پيش نيازهای درسی: 1- مشخصه ظاهری سنگ های رسوبی، منشاء رسوبات تشکيل دهنده اين سنگ ها، نوع کانيهای اصلی سنگ های رسوبی

ارزشيابی تشخيصی: نتايج کار گروهها در جلسه قبل مورد بحث و بررسی دانش آموزان قرا گيرد. از چند فراگير ارزشيابی شود.

مراحل تدريس

روش و فعاليت های پيشنهادی

وسايل مورد نياز

معلم

دانش آموز

زمان به دقيقه

حضور و غياب

پس از حضور در کلاس و ذکر نام خدا و احوالپرسی نسبت به حضور و غياب فراگيران اقدام نموده، سپس نمايندگان گروهها نتايج حاصل از فعاليت های درس قبل را مرور و مورد بحث قرا می دهند.

فهرست اسامی دانش آموزان

*

*

20

آمادگی و ايجاد انگيزه

با نشان دادن چند نمونه سنگ رسوبی و پرسش درباره نوع سنگ، انگيزه لازم را در فراگيران بوجود می آوريم.

گچ و تخته سياه

کيت سنگ رسوبی

*

*

10

معرفی درس

سنگ های رسوبی و اهميت آنها به عنوان منابع اقتصادی و استفاده از آنها در شناسائی تاريخچه زمين و راه شناسائی اين سنگ ها

 

*

 

10

ارائه تدريس

با رسم جدول روی تخته سياه درباره صورت های مختلف دياژنز به فراگيران اطلاعات لازم داده می شود.

سپس درباره انواع بافت سنگ های رسوبی و انواع مختلف اين سنگ ها برای فراگيران توضيحات لازم داده می شود. سپس با استفاده از CD آموزشی در مورد انواع سنگ های رسوبی و راه شناسائی اين سنگ ها و طرز تشکيل اين سنگ ها اطلاعات کاملی به فراگيران داده می شود.

گچ و تخته سياه

CD آموزشی

*

*

30

جمع بندی درس

پرسش و پاسخ درباره درس و بحث گروهی درباره سنگ های رسوبی و نشان دادن انواع مختلفی از سنگ های رسوبی به فراگيران

 

 

 

 

 

 

 

*

*

10

فعاليت های پس از تدريس

ارزشيابی درس

دانش آموزان بايد بتوانند به پرسش هايی که در مورد سنگ های رسوبی از آنها می شود به خوبی پاسخ دهند.

دانش آموزان بايد بتوانند با علاقه فعاليت ها را انجام دهند در بحث گروهی شرکت کنند و به تکاليف تعيين شده پاسخ دهند. (در بررسی گزارش های گروهی و تهيه چک ليست توسط معلم)

چک ليست

گزارش کار

*

*

5

تجزيه و تحليل نمرات

 

با توجه به ميزان پاسخگويی فراگيران می توانند در مورد نتيجه تدريس آگاهی يافت.

 

*

 

 

تعيين تکليف

-       جمع آوری انواع مختلفی از سنگ های رسوبی و نامگذاری آنها توسط گروهها

-       جمع آوری اطلاعات درباره اهميت سنگ های رسوبی از نظر اقتصادی و تاريخچه زمين (بصورت گروهی)

 

 

 

*

5

 

تعيين فعاليت های تکميلی برای فراگيران:

تکاليف پيشنهادی گسترش دهنده مفاهيم درسی هم هستند. گروهها بايد بتوانند از پاسخ های خود پشتيبانی کنند و آنها را تعميم دهند.

 

 

*

 

 

 


مطالب مشابه :


طرح درس روزانه زمین شناسی سوم

گروه زمین شناسی نجف آباد(سبلان) - طرح درس روزانه زمین شناسی سوم - - گروه زمین شناسی نجف آباد
طرح درس روزانه کتاب علوم زمین دوره پیش دانشگاهی

به وبلاگ گروه زمین شناسی طرح درس روزانه کتاب طرح درس روزانه کتاب علوم زمین
طرح درس روزانه زمین شناسی

طرح درس روزانه زمین شناسی پایه سوم علوم تجربی با عنوان طبقه بندی کانیها
طرح درس روزانه علوم زمین 1

طرح درس روزانه علوم زمین 1. مشخصات. طرح درس: علوم زمین 1. موضوع درس: زمین لرزه. منابع: کتاب درسی
نمونه طرح درس روزانه

نمونه طرح درس روزانه شامل مطالب علمی و درسی برای پیشبرد اهداف کتاب های زمین شناسی می
طرح درس زمين شناسي

طرح درس زمين شناسي - فعالیت های گروه زمین شناسی استان پیوندهای روزانه
طرح درس روزانه ی جامعه شناسی 2

طرح درس روزانه ی جامعه شناسی 2 در زمین سیر کنید و از متن درس سوال طرح کنندودر
مسابقه طرح درس نویسی

دبیرخانه راهبری درس زمین شناسی در راستای اجرای بند و طرح درس روزانه خود را برای
شيوه‌نامه طراحی وتولید لوح فشرده درس زمین شناسی

مبتنی بر ict در درس زمین شناسی رابا همکاری اقدام به تهیه ی طرح درس روزانه
برچسب :