آیین نامه جهش تحصیلی ابتدایی


آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی ماده 1- اهداف ارزشیابی تحصیلی – تربیتی در دوره ابتدایی با توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( مصوب جلسه 713 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 21/7/1383) از طریق جمع آوری ، طبقه بندی ،تحلیل و تفسیر اطلاعات برای تشریح وضعیت تلاش ،پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در کلاس ، مدرسه و خارج ا ز آن (نظام مکمل و فوق برنامه ) با اهداف زیر انجام می گیرد : 1-2- اصلاح ، بهبود و ارتقاء فرایند یاددهی – یادگیری در کلاس ، مدرسه ،مراکز مکمل مدرسه وخارج ازآن به ویژه ازطریق افزایش تعامل موثروسازنده بین معلم ودانش آموز. 2-2- شناسایی و پرورش استعدادها، توانایی ها و علایق دانش آموزان با تکیه بر استعداد های برتر هر یک از آنان . 3-2- توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان 4-2- آگاه ساختن دانش آموزان و اولیاء ی از فرایند پیشرفت تحصیلی – تربیتی و جلب مشارکت آنان در بهبود عملکرد دانش آموز . 5-2- ایجاد زمینه مناسب به منظور تقویت انگیزه یادگیری و پرورش استعداد های برتر دانش آموزان  از جمله خلاقیت و نوآوری و ایجاد مهات خود ارزیابی در دانش آموزان. 6-2- تصمیم گیری در مورد ارتقاء دانش آموزان به پایه بالاتر با حصول اطمینان از میزان تحقق اهداف آموزشی- تربیتی در چار چوب مقررات مربوط. 7-2-تولیداطلاعات برای ارزیابی، اصلاح و تقویت برنامه ها و روشهای آموزشی – تربیتی  ماده 2- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی در دوره ابتدایی به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی بر اساس اهداف برنامه درسی هر پایه انجام می پذیرد . در این ارزشیابی معلم و مربی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله آزمون های عملکردی ، کار پوشه ، مشاهدات ،درس پژوهی و پروژه ، اطلاعات لازم را درزمینه فعالیتهای داخل و خارج از کلاس و مدرسه و مراکز مکمل مدرسه از دانش آموزان اعم از فردی یا گروهی جمع آوری می کند تا باخورد به موقع و مناسب را به ایشان ارائه نماید. ماده 3- گزارش نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش آموزان در طول سال تحصیلی و در هر زمان قابل ارائه می باشد لیکن برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در نوبت های زیر ارائه می شود : الف) نوبت اول در دی ماه ( شامل نتایج ارزشیای پیشرفت تحصیلی – تربیتی مهرماه تا پایان دی ماه ) ب) نوبت دوم در خرداد ماه ( شامل نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی – تربیتی مهر ماه تا خرداد ماه ) ج) ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزانی که در درس یا دروسی در خرداد ماه نیاز به آموزش و تلاش بیشتر دارند(لغایت 15 شهریور ) تصره – علاوه برموارد فوق ، مدیر مدرسه و معلم در طول هر نوبت ، حداقل دو بار دیگر اولیاء دانش آموز را از روند پیشرفت تحصیلی- تربیتی وی به نحو مقتضی مطلع می نمایند. ماده 4- وضعیت آموزشی و تربیتی دانش آموز در هردرس بر اساس ارزشیابی های به عمل آمده در طول هر نوبت با توجه به اهداف آن درس در حیطه های شناختی ، عاطفی و مهارتی طبق مقیاس زیر مشخص و گزاش می شود . نوبت اول نوبت دوم نوبت شهریور خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خوب خوب خوب قابل قبول قابل قبول قابل قبول نیاز به آموزش و تلاش بیشتر نیاز به آموزش و تلاش بیشتر نیاز به آموزش و تلاش مجدد دانش آموز در خرداد ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد که در نوبت دوم در کلیه دروس حداقل سطح قابل قبول راکسب کرده باشد. تبصره – سطح قابل قبول ، حصول اطمینان معلم یا مربی از دستیابی دانش آموز به اهداف اساسی دروس می باشد .( اهداف اساسی هر درس بخشی از اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش برای آن درس می باشد که تحقق آنها شرط حصولسایر اهداف بوده و توسط دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی مشخص می شود .) ماده 6- دانش آموزی که در خرداد ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را کسب نکند ، تا 15 شهریور فرصت دارد با شرکت در کلاس های جبرانی و یا انجام فعالیت های پیشنهادی معلم یا مربی در قالب پروژه نسبت به جبران ضعف های خود اقدام نماید . معلم یا مربی با بررسی عملکرد دانش آموز در کلاس های جبرانی یا فعالیت های انجام شده توسط وی و یا انجام آزمون ( آزمون های مناسب عملکردی ) نتیجه ارزشیابی وی را اعلام می نماید . ماده 7- دانش آموزی د شهریور ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد که در کلیه دروس حداقل سطح قابل قبول را کسب کرده باشد . تبصره – دانش آموزی که در پایان نوبت شهریور ماه حداکثر از دو درس به سطح قابل قبول نرسد ، می تواند به پایه بالاتر ارتقا یابد . تبصره 2- در مورد دانش آموزی که در بیش از دو درس سطح قابل قبول کسب نکرده باشد ، پرونده دانش آموز جهت تعیین تکلیف در اختیار شورای مدرسه قرار می گیرد . موضوع در شورای مدرسه با حضور والدین و معلم مربوط مطرح و در صورت موافقت اکثریت اعضاء دانش آموز را به شورای مدرسه ارائه دهد. تبصره 3- ارتقای دانش آموز با استفاده از مفاد تبصره 2 ماده 7 در طول دوره ابتدایی حداکثر 2 بار و به صورت غیر متوالی مجاز است .ماده 8- وضعیت آموزشی – تربیتی دانش آموزی که در حین سال تحصیلی با رعایت مقررات از مدرسه ای به مدرسه ای دیگر منتقل می شود ، توسط معلم یا مربی مدرسه مقصد ، با استفاده از مستندات و ارزشیابی های معلم یامربی مبدأ ( گزارش نوبت اول،توصیه ها و ...) تعیین می شود . ماده 9- ارائه گزارش ارزشیابی آموزشی – تربیتی دانش آموزان ،در نوبت های اول،دوم و شهریور ماه بایدبه وسیله معلم یا مربی در نمون برگ مربوط بدون قلم خوردگی، ثبت و امضاء شده، حداکثر تا 5 روز پس از پایان دوره ارزشیابی هر نوبت به دفتر مدرسه ارائه شود . تبصره – چنانچه معلم یا مربی مربوطه ،در پایان هر نوبت (به هر دلیل) نتایج ارزشیابی دانش آوزان را ارائه ندهد،مدیرمدرسه ضمن گزارش به مدیریت آموزش و پرورش اداره متبوع باید به تشخیص خود مدارک و اطلاعات مربوط به ارزشیابی دانش آموزان را برای اعلام نتیجه نهایی در اختیار معلمام یا مربیان واجد شرایط قرار دهد. ماده 10- مدیر مدرسه موظف است با همکاری معلمان و مریان حداکثر تا 10 روز پس از هر نوبت ارزشیابی ،گزارش نتایج آن را به صورت کتبی به اطلاع ولی دانش آمو برساند. تبصره :نمون برگ گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش آموزان با نیازهای ویژه،توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تهیه و پس از تایید معاون آموزش و نوآوری به استان ابلاغ خواهد شد . ماده 11- مهلت اعتراض به گزارش ارزشیابی ،حداکثر یک هفته پس از اعلام گزارش  خواهد بود . مدیر مدرسه اعتراض دانش آموز یا ولی وی را دراختیار معلم یا مربی مربوطه قرار می دهد و ایشان با بررسی مجدد و با نظارت مدیر مدرسه و در صورت نیاز طرح در شورای مدرسه،نتیجه نهایی را حداکثر ظرف مدت 3 روز اعلام می نماید . ماده 12- نتایج ارزشیابی حداکثر یک ماه پس از خاتمه هر نوبت در دفتر ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی ثبت و پس از پایان سال تحصیلی ، توسط مدیر مدرسه امضا و مهر و توسط نماینده اداره آموزش و پرورش مسدود می شود . ماده 13- ارزشیابی دانش آموزانی که دارای نقص عضو و یا مشکلات ویژه یادگیری هستند ،متناسب با ویژگی های ایشان انجام می پذیرد . ماده 14- ارزشیابی ازتعلیمات دینی دانش آموزان سایرمذاهب اسلامی واقلیت های دینی مصرّح درقانون اساسی،برابر شیوه نامه های وزارت آموزش وپروش وازتعلیمات دینی خاص آنها صورت می پذیرد ونتیجه آن مطابق ماده 4گزارش می شود . تبصره- در صورت تمایل این دانش آموز و ولی او،منعی برای شرکت وی در کلاس درس تعلیم و تربیت اسلامی (هدیه های آسمان) و ارزشیابی آن وجود ندارد. ماده 15- وضعیت تربیتی دانش آموز با توجه به حیطه های شناختی،عاطفی ومهارتی وبراساس مواردی ازجمله(رعایت آموزه های اخلاقی-احترام به ارزش های مذهبی-رعایت قوانین،مقررات وضوابط-مشارکت در کار گروهی-مسئولیت پذیری درفعالیت های جمعی-رعایت بهداشت فردی واجتماعی-اشتیاق به صداقت وامانت داری-توجه به مطالعه وکتاب خوانی)بانظرمعلم ومربی وتاییدمدیریت مدرسه(مدیریامعاون)برابرماده4گزارش می شود. ماده16-پایه تحصیلی دانش آموزی که به عللی مانندعدم دسترسی به مدرسه،بیماری ویااقامت درخارج ازکشورنتوانسته به موقع واردمدرسه شودویاوقفه ای درادامه تحصیل اوایجادشده یامدارک تحصیلی وی دراثرحوادثی ازقبیل سیل،زلزله وآتش سوزی ازبین رفته است،همجنین دانش آموزی که مدارک قابل قبولی برای ارزشیابی ندارد،بارعایت حداقل سن متعارف ثبت نام وبررسی های انجام شده ازسوی شورای معلمان،توسط شورای مدرسه تعیین میشودودرستون ملاحظات دفترآماربه رأی شورای مدرسه استنادمیشود.(سن متعارف دردوره ابتدایی برای پایه اول تاپنجم به ترتیب6و7و8و9و10سال تمام می باشد). ماده 17-باتوجه به اینکه درارزشیابی جدیدحضورفعال ومستمردانش آموزضروری است،گزارش پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزانی ارائه میشودکه حداقل 80درصدروز های آموزشی رادرمدرسه حضورداشته باشند.درصورتی که دانش آموزی باعذرموجه،کمترازاین میزان درمدرسه حضورداشته باشد،آن سال برای وی وقفه تحصیلی ودرصورت غیرموجه بودن غیبت،برای وی ترک تحصیل محسوب میشود. تبصره 1-تشخیص موجه وغیرموجه بودن غیبت برعهده شورای مدرسه می باشد. تبصره 2-درمورددانش آموزانی که یک یاچند سال وقفه تحصیلی داشته باشند،یک سال به سقف سنی مجاز تحصیل آنها اضافه می شود. ماده 18-قبول شدگان ساعی وبرجسته پایه های دوم وسوم ابتدایی بارعایت شرایت ذیل وتقاضای کتبی ولی خودمی توانندمطابق ماده6درارزشیابی شهریورماه پایه بالاترشرکت نموده ودرصورت کسب سطح پیشرفت "خیلی خوب"درکلیه دروس به صورت جهشی به آن پایه ارتقایابند. الف)ازکلیه دروس آن پایه وپایه(های)قبل،سطح پیشرفت"خیلی خوب"راکسب نموده باشند. ب)آموزش وپرورش استثنایی صلاحیت های هوشی وروانی دانش آموزرابه این منظورتاییدنماید. تبصره1-دانش آموزان موضوع این ماده از ارزشیابی دروس تربیت بدنی ووضعیت تربیتی معاف می باشند. تبصره2-استفاده ازاین ماده صرفایک باردرطول دوره ابتدایی وبرای یک پایه مجاز می باشد. تبصره 3-گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که بااستفاده ازمفاداین ماده قبول می شونددرنوبت شهریورماه ارائه شده ودردفترامتحانات باذکراسنادبه مفاداین ماده ثبت به مهروامضامی شود. ماده19-دردوره ابتدایی ،ارزشیابی ازداوطلبان آزادصرفادرپایه پنجم ابتدایی وباداشتن شرط سنی حداقل 14سال تمام انجام می شود.این ارزشیابی درکلیه مواددرسی صرفابه صورت پایانی وازتمام محتوای کتب درسی به شرح جدول ذیل به عمل می آیدونتیجه آن مطابق ماده4گزارش می شود.برای درس تربیت بدنی ووضعیت تربیتی داوطلبان آزادرتبه ای منظورنخواهدشد. ردیف نام درس نوع امتحان 1 قرآن شفاهی 2 هدیه های آسمانی کتبی 3 انشائ فارسی کتبی 4 املائ فارسی کتبی 5 قرائت فارسی(خواندن،درک مطلب ودستورزبان فارسی) شفاهی 6 مطالعات فارسی ---- 7 تاریخ وتعلیماتی مدنی کتبی 8 جغرافیا کتبی 9 ریاضیات کتبی 10 علوم تجربی کتبی 11 هنر کتبی ماده20-موادوتبصره هایی ازاین آیین نامه-که ناظربرتحصیلات ضمن سال تحصیلی دانش آموزان است-شامل داوطلبان آزادنخواهدشد. ماده21-نمونه اسنادومدارک تحصیلی دانش آموزان توسط معاونت آموزش ونو آوری تهیه وباتاییدوزیر آموزش وپرورش ابلاغ می شود. ماده22-نظارت براحسن اجرای این آیین نامه ودستورالعمل های آن درداخل وخارج کشوربه عهده وزارت آموزش وپرورش خواهدبود. ماده23-وزارت آموزش وپرورش موظف است گزارش ارزشیابی این آیین نامه راسه سال پس ازاجرای آن به شورای عالی ارئه نماید. ماده24-این آیین نامه درجلسات کمیسیون اساسنامه هاومقررات تحصیلی شورای عالی آموزش وپرورش بررسی وبه تاییدرسید وباتصویب آن کلیه مصوبات قبلی مغایر،برای مدارس مجری این طرح لغومی شود. پیوست1: اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (مصوب جلسه713شورای عالی آموزش و پرورش مورخ21/7/1383) به منظور نظام بخشی به فعالیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و باتوجه به رویکرد ها و نگرش های نوین در تعلیم و تربیت ،اصول زیر تحت عنوان « اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی » تعیین می شود : 1-جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرآیند یاددهی- یادگیری ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی-یادگیری و نه به عنوان نقطه پایانی آن تلقی شود. 2-استفاده ازنتایج ارزشیابی دربهبود فرآیندیاددهی-یادگیری واصلاح برنامه هاوروش ها هدف غایی ارزشیابی ،اصلاح وبهبودفرآیند یادهی – یادگیری است و نتایج ارزشیابی ها باید در اصلاح برنامه ها و روشها مورد استفاده قرار گیرد. 3- هماهنگی میان هدف ها،محتوا،روش های یاددهی- یادگیری و فرآیند ارزشیابی در ارزشیابی باید تناسب و هماهنگی بین هدف ها،محتواو روش های یاددهی-یادگیری مربوط به هر درس مورد توجه قرار گیرد. 4- توجه به آمادگی دانش آموزان در طراحی و اجرای انواع برنامه های ارزشیابی باید به آمادگی های جسمی،عقلی،عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود. توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی،عقلی،عاطفی،اجتماعی،اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود. 6- توجه همه جانبه به دانش ها،نگرش هاو مهارتها در ارزشیابی،متناسب با محتوای آموزش و پرورش باید به حیطه دانش ها،نگرش هاو مهارت های دانش آموزان توجه شود. 7- توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود(خودارزشیابی) درارزشیابی باید شرایطی فراهم شود که دانش آموز نیز بتواند از یادگیریها و عملکردهای خودودیگردانش آموزان ارزشیابی کند. 8- ارزشیابی از فعالیت های گروهی درنظام ارزشیابی ،علاوه برارزشیابی فردی،باید ازفعالیتهای گروهی نیز ارزشیابی به عمل آید. 9- توجه به فرآیندهای فکری منتهی به تولید پاسخ درارزشیابی بایدعلاوه برپاسخ نهایی،به فرآیندی که منجربه تولیدپاسخ شده است توجه کرد. 10- «تاکید برنوآوری و خلاقیت» درارزشیابی باید با تأکید برروش حل مسأله،زمینه رشدوشکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد. 11- تنوع روش ها وابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی با توجه به اهداف ،ماهیت و نوع موارد ارزشیابی،ازانواع مختلف روش ها و ابزارهای ارزشیابی(مانند پرسشهای شفاهی،آزمون های عملی انواع پرسشهای عینی و انشایی،روشهای مشاهده رفتار،پوشه های مجموعه کار ،ارائه مقالات و طرح ها ،گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی،ازشیابی عملکردی،ارزشیابی مستمر ، انواع دست ساخته ها،روش خود سنجی و ...) استفاده می شود. 12- استفاده از انواع ارزشیابی در فرآیند یاددهی- یادگیری لازم است با توجه به هدف ها ،محتوا و روش ای تدریس از انواع ارزشیابی ها ( از قبیل تشخیصی،مجموعی،هنجار مرجع،هدف مرجع،درونی،بیرونی،ملی و ...) استفاده شود . 13- استقلال مدرسه و معلم در فرآیند ارزشیابی در فرآیند ارزشیابی باید استقلال مدرسه و معلم در چار چوب سیاست های کلی آموزش و پرورش حفظ شود . 14- اصل رعایت قواعد اخلاقی و انسانی در ارزشیابی به موجب این اصل،ارزشیابی باید به گونه ای سازمان دهی و اجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق ، تعاملات امنسانی ، اعتماد به نفس و سلامت روانی دانش آموز یا معلم نگردد. 15- اصل توجه به تفاوت های فردی درانجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می بایست به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه شود. 16- ضرورت هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی در به کارگیری اصول فوق الذکر باید میان سازمان ها، مراکز ، ادارات ، واحدها و سایر بخش های مسئول ارزشیابی در مورد روش ها ، ابزارها ، معیارها و برنامه های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، تعهد و هماهنگی کامل وجود داشته باشد . پیوست 2: تعاریف ارزشیابی:به فرآیند نظام دار برای جمع آوری،تحلیل و تفسیراطلاعات به منظور تعیین میزان تحقیق اهداف مورد نظر،براساس ملاک ها و معیارهای مشخص شده،اطلاق می شود. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی : فرآیند منظم جمع آوری اطلاعات به منظور بررسی ،داوری و قضاوت در موردتلاش های یادگیری دانش آموزان و فعالیت های معلم در دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی براساس ملاک های معین است . ارزشیابی توصیفی : شیوه ای از ارزشیابی توصیفی – تربیتی است که اطلاعات لازم ،معتبرومستند برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیرن در ابعاد مختلف یادگیری ،بااستفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند کار پوشه ،آزمون ها(با تاکید بر آزمون ها عملکرد) ومشاهدات درطول فرآیند یاددهی-یادگیری به دست می آید؛تا براساس آن بازخوردهای کیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر درفضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش آموز،معلم و اولیاء حاصل آید. ارزشیابی تکوینی: نوعی از ارزشیابی است که در طول فرایند یاددهی- یادگیری به طورپیوسته ومداوم برای شناسایی و تقویت قوت ها و شناسایی ورفع ضعف ها ،موانع و مشکلات یادگیری فراگیران صورت می گیرد . ارزشیابی پایانی به منظور تشخیص تحقق اهداف آموزشی- تربیتی درپایان نوبت ویاسال تحصیلی ازطریق جمع بندی و تحلیل نتایج ارزش های تکوینی وسایر اطلاعات به دست آمده صورت می پذیردونتایج آن به شکل توصیفی گزارش میشود آزمون:ابزاری است برای اندازه گیری و سنجش آموخته های دانش آموزان در قالب سوالات کتبی،شفاهی و موقعیت های عملی. آزمون مداد- کاغذی: مجموعه سوالات کتبی است که توسط دانش آموزان به صورت نوشتاری پاسخ داده می شود. آزمون عملکردی : ابزاری است که به وسیله آن عملکرد،تلاش و فعالیت های دانش آموزدر موقعیت های عملی و قابل مشاهده سنجیده می شود . کارپوشه: مجموعه ای هدفمند ازنمونه فعالیت ها و کارهای مختلف دانش آموز است که به منظور مستند کردن فرآیند تلاش و پیشرفت وموفقیت او در سال تحصیلی با مشارکت دانش آموز،معلم و اولیاء جمع آوری طبقه بندی و مدیریت می شود. ثبت مشاهدات: روشی است برای ثبت و توصیف وقایع و رفتارهای قابل مشاهده دانش آموز ،در حیطه های مختلف که اطلاعات مناسبی را برای شناخت دقیق تر دانش آموز در اختیار معلم و اولیاء قرار می دهد. بازخورد:فرآیندی است که در آن معلم ،واکنش های خود را در قبال تلاش و عملکرد دانش آموز،با هدف راهنمایی،تشویق و کمک به وی و با استفاده از روش ها و ابزار های مختلف(کلامی،غیر کلامی،مکتوب و ...) ارایه می دهد. فرایند یادگیری: فعالیت ها و اقداماتی است که دانش آموز باراهنمایی و هدایت معلم برای دستیابی به اهداف آموزشی – تربیتی پیش بینی شده، انجام می دهد. گزارش پیشرفت تحصیلی – تذبیتی: جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی های تکوینی که در طول فرایند یاددهی – یادگیری با ابزارهای مناسب صورت گرفته و ارائه تصویری کلی از آموخته ها- مهارت ها – توانایی ها و نگر ش های دانش آموز به منظور تقویت نقاط قوت و رفع موانع یادگیری دانش آموز است . اهداف برنامه درسی : اهدافی است که توسط برنامه ریزان درسی برای دوره ،پایه و عناوین درسی ابتدایی،پیش بینی شده و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد. وضعیت آموزشی – تربیتی: شرایط،موقعیت و جایگاه دانش آموز است که در فرایند یادگیری باتوجه به مستندات جمع آوری شده درخصوص یادگیری ورفتار او تعیین می شود . فعالیت های مکمل فعالیت های است که معلم یا مربی به منظور غنای فرایند یاددهی – یادگیری – علاوه بر آنچه که در کتاب های درسی پیش بینی می شوند در نظر می گیرد تا فرصت های یادگیری بهتری را برای دانش آموز فراهم کند . درس پژوهی : پژوهش های است که دانش آموز در ارتباط با موضوعات درسی با هدایت و راهنمایی معلم یا مربی انجام می دهد . پروژه : مجوعه فعالیت های هئفمندی است که معلم یا مربی برای تعمیق، تثبیت و کاربست یادگیری دانش آموز به صورت فردی و گروهی تعیین می کند . کلا س های جبرانی : جلسات آموزشی اضافه برساعات درسی عادی دانش آموزان است که به منظور جبران ضعف های درسی آنها در چارچوب قوانین و مقررات شورای عالی ، توسط مدرسه پیش بینی می شود . فوق برنامه : فعالیت ها و برنامه های است که در برنامه درسی یا ساعات مدرسه منظور نشده اند ولی زیر نظر مدرسه یا در مراکز مکمل مدرسه زیر نظر منطقه یا ناحیه و به انتخاب دانش آموزان انجام می گیرند. مقیاس :یک مفهوم قراردادی است که براساس آن میزان عملکرد دانش آموزان در دستیابی به اهداف سنجیده وتعیین می شود .       آيين نامه امتحانات دوره های ابتدايی فصل اول – هدف : درآموزش ابتدايی،ارزشيابی از فعاليت های آموزشی و پرورشی از وظايف معلمان است که به منظور کارآيی و اثربخشی مدارس و مشارکت فعال دانش آموزان درفرايند ياددهی و يادگيری جهت نيل به هدفهای زيرانجام می پذيرد. 1.ارزيابی مستمر پيشرفت تحصيلی و تربيتی دانش آموزان . 2. آگاه ساختن دانش آموزان ازميزان پيشرفت تحصيلی و تربيتی خود و نيز مطلع ساختن اوليای آنان از وضعيت تحصيلی فرزندانشان. 3. پرورش استعدادها و پرورش روحيه تلاش ، ابتکار و رقابتهای سالم در دانش آموزان . 4. حصول اطمينان از تحقق شرايط لازم به منظور ارتقای دانش آموزان به پايه تحصيلی بالاتر. 5. بدست آوردن قسمتی از اطلاعات مورد نياز برای ارزشيابی از کيفيت و محتوای برنامه های آموزشی ، روشها و وسايل تدريس و کار و مدارس. 6. تشخيص استعدادها و علائق دانش آموزان به منظورراهنمايی آنان در فعاليتهای آينده . فصل دوم – کليات : ماده 1-  امتحانات دوره های ابتدايی دردو نوبت برگزار می شود، امتحانات نوبت اول لغايت دهم بهمن ماه و امتحانات نوبت دوم لغايت پايان خردادماه هرسال برگزار خواهد شد. درايام امتحانات نوبت اول کلاسهای درس داير خواهد بود درامتحانات نوبت دوم داير بودن کلاسهای درس الزامی نيست. تبصره 1- امتحان پايانی نوبت اول از مطالب تدريس شده همان نوبت و امتحان پايانی نوبت دوم از تمام محتوای کتاب درسی به عمل می آيد. تبصره 2 – نمره امتحان هر درس در نوبت اول با احتساب ضريب يک و درنوبت دوم با احتساب ضريب 2 درکارنامه درج می گردد. ماده 2 – نمره امتحان هر درس در هر نوبت ميانگين نمره امتحان پايانی و نمره ارزشيابی مستمر همان نوبت خواهد بود که برمبنای 20 مشخص می شود. ضمناً چنانچه نمره دانش آموزی پس ازمحاسبه ميانگين نمره ارزشيابی مستمر و پايانی درهريک از نوبتهای امتحانی داخلی به صورت اعشاری بود معلم مربوطه می تواند با توجه به وضعيت درسی دانش آموز درکلاس به هر نحو که صلاح می داند نمره وی را سر راست کند. تبصره 1- نمره ارزشيابی مستمر با توجه به ميزان مشارکت دانش آموز درفعاليت های يادگيری از طريق بررسی تکاليف درسی، انجام پرسشهای تدريجی، بررسی فعاليتهای مرتبط با درس خارج ازکلاس و نظاير آن تعيين می شود وحداقل 5 نمره از نمره وارزشيابی مستمر به فعاليت های خارج از کلاس اختصاص می يابد. معلم موظف است حداکثر ده روز قبل از برگزاری امتحانات هر نوبت نمره ارزشيابی مستمر را به دفتر مدرسه تحويل دهد. ضمناً معلمان بايد نمره های ثبت شده دردفتر خصوصی را در صورت مرخصی يا انتقال از طريق مدرسه به معلم جديد تحويل دهند. تبصره 2- نمره امتحانی نوبت شهريور ماه صرفاً برمبنای امتحان پايانی خواهد بود و نمره ارزشيابی مستمر دخالت نخواهد داشت. تبصره 3- دانش آموزی که به علت غيبت موجه (ثبت نام بدون حضور درکلاس با مجوز کميسيون خاص  اداره آموزش و پرورش ، بيماری و نظايرآن ) درطول هريک از نوبتهای امتحانی اول و دوم فاقد نمره ارزشيابی مستمر است و ليکن در امتحانات پايانی نوبت های مذکوردارای نمره امتحانی است ،نمره امتحان پايانی وی عيناً به جای نمره ارزشيابی مستمرمنظور می گردد. تبصره 5- نمره ارزشيابی مستمر دانش آموزی که قبل از برگزاری امتحانات پايانی با رعايت مقررات از مدرسه ای به مدرسه ديگر منتقل شود، توسط معلم مدرسه مقصد براساس ارزشيابی های وی ارزشيابی های معلم مدرسه قبلی (درصورت وجود )تعيين می شود. تبصره 6 – مدير مدرسه موظف است درطول هر نوبت حداقل يک بار (حدود يکماه قبل از امتحانات ) دانش آموز و ولی  وی را از نتايج ارزشيابی مستمر هر درس مطلع نمايد. ماده 3- نمره امتحان دانش آموزان در هر درس درنوبت های اول و دوم توسط معلم براساس نمره ارزشيابی مستمر و نمره امتحان پايانی تعيين می شود اين نمره بوسيله معلم درليست نمره ها ثبت وامضاء می شود و حداکثر 10 روز بعد ازخاتمه امتحانات هر نوبت تسليم دفتر مدرسه می گردد. ماده 4- نمره های امتحانی نوبت های اول، دوم و تجديدی و نمره انضباط حداکثريک ماه پس از خاتمه امتحانات هر نوبت دردفتر امتحانات پلمپ شدة مدرسه و کارنامه تحصيلی دانش آموزان در ستونهای جداگانه و بدون خدشه و قلم خوردگی با جوهر مشکی و با دقت ثبت می شود. تبصره 1 – نام و نام خانوادگی مدير مدرسه و مسوول ثبت نمرات در ذيل کارنامه دانش آموزان و دفتر امتحانات درج و حداکثر يک ماه پس از اعلام نتيجه قطعی امتحانات هر دانش آموز به امضای مدير و مسوول ثبت نمرات می رسد و با مهر مدرسه مهر می گردد. تبصره 2- نمونه دفتر امتحانات و کارنامه تحصيلی دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و پس از تاييد کميسيون معين شورای عالی آموزش و پرورش به مناطق آموزشی کشور ابلاغ می شود. ماده 5- دفترامتحانات مدرسه بايد حداکثر دو ماه پس از پايان سال تحصيلی توسط فردی که از سوی اداره آموزش و پرورش مامور می شود بررسی ، مسدود ، مهر و امضاء گردد. ماده 6- چنانچه معلم مربوط ظرف يک هفته پس از انجام هر امتحان ، به هر علتی اوراق امتحانی را تصحيح نکند. مدير مدرسه ضمن گزارش موضوع به اداره متبوع بايد به تشخيص خود اوراق ، امتحانی راجهت تصحيح دراختيار يکی از معلمان واجد شرايط قراردهد. ماده 7- اوراق امتحانات خرداد، شهريور و دی ماه درامتحانات داخلی به مدت شش ماه و در امتحانات نهايی به مدت يکسال نگهداری و سپس برابر مقررات امحاء می شود، ولی دفاتر امتحانی وليست اصلی نمره ها جزو مدارک تحصيلی محسوب می شود و لازم است به طور دائم نگهداری شود. درضمن کارنامه تحصيلی دانش آموز نيز تامدتی که برابر مقررات تحويل ولی وی نشده است بايد درمدرسه حفظ گردد. ماده 8- درهر نوبت به هر دانش آموز براساس رفتار، اخلاق ، رعايت موازين اسلامی، رعايت اصول بهداشت و نظافت شخصی، کيفيت حضور وغياب و رعايت مقررات مدرسه يک نمره انضباط داده می شود .نمره انضباط درمحاسبه معدل امتحانات منظور نمی شود ولی درکارنامه تحصيلی و دفتر امتحانات درج می گردد. ماده 9- برای دارندگان نقص عضو موثر در امتحانات کتبی، شفاهی و عملی مدير مدرسه يا رئيس هيات ممتحنه حوزه اجرا با اطلاع اداره آموزش و پرورش متبوع ، تسهيلاتی متناسب با نقص عضو فراهم می نمايد. و درصورت لزوم از امتحان دروس عملی که از نظر جسمی قادر به انجام آن نمی باشند معاف می شوند.درچنين صورتی اگر درس يا دروس مذکور دو نوع امتحان داشته باشد (شفاهی -عملی ) برای امتحان غيرعملی نمره 20 منظور می شود و اگر امتحان درس صرفاًعملی باشد نمره ای منظور نخواهد شد، دراين حالت صورت جلسه ای به امضای مدير و دو نفر از معلمان درامتحانات داخلی و يا رئيس هيات ممتحنه و دو نفر از اعضای آن هيات درامتحانات نهايی تنظيم می شود. تسهيلات انجام شده مستند به ماده راتوضيح می دهند و موضوع بايد درستون ملاحظات دفتر امتحانات و کارنامه تحصيلی اين قبيل دانش آموزان درج شود. تبصره 1- مديرمدرسه موظف است دانش آموزان شرکت کننده درامتحان نهايی مشمول اين ماده را کتباً به رئيس هيات ممتحنه معرفی نمايد. تبصره 2- چنانچه دانش آموزی درزمان برگزاری امتحانات و يا قبل از آن دچارسانحه ای شود، به نحوی که قادربه نوشتن نباشد، می تواند ازمنشی مناسبی که از طرف مدير مدرسه درامتحانان داخلی و رئيس هيات ممتحنه درامتحانات نهايی تعيين می شود استفاده نمايد. ماده 10- امتحان تعليمات دينی دانش آموزان اقليت های دينی مذکور در قانون اساسی برابر شيوه نامه های وزارت آموزش و پرورش انجام و نمره آن در دفاتر امتحانی و کارنامه آنان قيد می شود .ضمناً درصورت تمايل دانش آموز به شرکت درامتحان تعليمات دينی اسلامی منعی برای شرکت وی نخواهد بود. ماده 11-  پايه تحصيلی دانش آموزی که به عللی مانند عدم دسترسی به مدرسه، بيماری و يا اقامت درخارج ازکشور نتوانسته به موقع وارد مدرسه شود يا مدارک تحصيلی وی در اثر حوادثی از قبيل سيل، زلزله و آتش سوزی از بين رفته و يا وقفه های درادامه تحصيل او ايجاد شده است و همچنين پايه تحصيلی دانش آموزی که مدارک قابل قبولی جهت ارزشيابی ندارد، در دوره ابتدايی با رعايت حداقل سن متعارف ثبت نامه و بررسی های انجام شده از سوی شورای معلمان توسط شورای مدرسه تعيين می شود و درستون ملاحظات دفتر آمار به رای شورای مدرسه استناد می شود. (سن متعارف در دوره ابتدايی برای پايه های اول تا پنجم به ترتيب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 سال تمام می باشد. تبصره 4- متقاضيان شرکت درامتحانات پايه های پنجم ابتدايی بايد به همراه داوطلبان آزاد با دانش آموزان درامتحانات مربوط شرکت نمايند. تبصره 5- امتحان ورودی براساس اين ماده صرفاً به منظور تعيين پايه تحصيلی دانش آموز جهت ورود به مدرسه و ادامه تحصيل می باشد و ارزش ديگری ندارد. فصل سوم – نحوه برگزاری امتحانات پايانی : ماده 12 – امتحانات پايه های اول تا چهارم نوبت پايه پنجم ابتدايی داخلی و توسط مدارس برگزار می شود و امتحانات نوبت دوم و تجديدی پايه پنجم ابتدايی به صورت هماهنگ با سوالات واحد و برنامه معين (بصورت همزمان ) که توسط اداره آموزش و پرورش منطقه يا ناحيه مربوط طرح و تهيه خواهد شد درمدرسه برگزار می شود. تبصره – به استثنای طرح سوالات امتحانی پايه پنجم ابتدايی ، ساير امور مربوط به انجام امتحان و تصحيح اوراق پايه مذکور و بزرگسالان پايه پنجم نهضت سواد آموزی همانند پايه های داخلی دوره ابتدايی خواهد بود. فصل چهارم – شرايط قبولی درامتحانات : ماده 14 – دانش آموزی درخردادماه قبول شناخته می شود که دارای شرايط زير باشد : الف – معدل کل وی کمتر از ده نباشد. ب – نمره امتحانی نوبت دوم او درهيچ يک ازمواد درسی بدون ضريب کمتر از ده نباشد. ج – نمرات ساليانه وی درهيچ يک از مواد درسی کمتر از 30 نباشد. تبصره 1- نمره ساليانه هر درس حاصل جمع نمره نوبت اول و دوبرابر نمره نوبت دوم خواهد بود. تبصره 2 – معدل کل دانش آموز عبارت است از مجموع نمرات ساليانه همه دروس (به جز نمره انضباط ) تقسيم برسه برابر تعداد مواد درسی آن پايه . ماده 15 – حذف شد. ماده 16- دانش آموزی که نمره امتحان نوبت دوم يانمره ساليانه وی در درس يا دروسی به حد نصاب قبولی نرسيده باشد تجديد شناخته می شود و بايد در شهريور ماه درامتحان آن درس يا دروس شرکت کند ، نمرات امتحانی شهريورماه درستون تجديدی با ضريب دو درج می گردد و به جای نمره خرداد ماه همان درس يا دروس درمعدل کل محاسبه و درصورت احراز شرايط مندرج در بندهای الف و ب ماده 14 قبول شناخته می شود. ماده 17- امتحان تجديدی هردانش آموز درهمان محلی برگزار می شود که امتحانات خرداد ماه را گذرانيده است  درصورتی که محل اقامت ولی يا سرپرست دانش آموزی قبل از برگزاری امتحانات تجديدی تغيير يابد ، دانش آموز می تواند با اخذ گواهی عکس دار(حاوی مشخصات و مواد تجديدی ) از مدرسه مربوط و معرفی اداره آموزش و پرورش همان منطقه و با در دست داشتن مدارک لازم مبنی برانتقال به اداره آموزش و پرورش محل سکونت جديد مراجعه و با معرفی اداره مزبور، درامتحان تجديدی يکی از مدارس شرکت نمايد. نمره های تجديدی چنين دانش آموزی از طريق اداره آموزش و پرورش محل جديد، به اداره آموزش و پرورش قبلی جهت ابلاغ به مدرسه ای که دانش آموز قبلاً تحصيل می می کرده است ارسال می گردد تا مدرسه مذکور با توجه به نمره های ديگر وی و رعايت ساير مقررات اعلام نتيجه نمايد. ماده 18 – دانش آموزی که معدل کل وی درخرداد يا شهريور ماه حداقل ده (10) باشد ولی دريک درس نمره کمتر از ده و يا معدل کل وی حداقل دوازده (12) باشد ولی در دو درس نمره کمتر از ده کسب کند، قبول شناخته می شود. تبصره 1- استفاده دانش آموز از مفاد اين ماه درخردادماه به شرط احراز بند ج ماده 14 بلامانع است. تبصره 2 – دانش آموز نمی تواند دريک دوره تحصيلی درهر درس دو سال متوالی از مفاد اين ماده درهر درس استفاده کند. تبصره 3- استفاده از مفاد اين ماده درستون ملاحظات دفتر امتحانات و کارنامه تحصيلی و معرفی نامه ثبت نام، درج می شود. تبصره 4- مديران مدارس با برنامه ريزيهای لازم زمينه جبران ضعف درسی اين قبيل دانش آموزان را فراهم آورند. ماده 20- دانش آموزی که به علت غيبت موجه در نوبت اول دريک ، چند و يا تمام دروس نمره امتحانی نداشته باشد نمرات امتحانی نوبت دوم وی به جای نمرات امتحانی درس يا دروسی که درآنها نمره امتحانی نداشته ، منظور می گردد. ماده 21 – دانش آموزی که به علت غيبت موجه درنوبت دوم ازيک ، چند و يا تمام دروس نمره امتحانی نداشته باشد می تواند با رعايت ماده 25 و تبصره ذيل آن، درس يا دروس مربوط را امتحان دهد و برابر شرايط قبولی خرداد ماه اعلام نتيجه شود. چنانچه دانش آموز در تمام يا برخی از دروس درامتحانات غايبين موجه شرکت نکند، بدون محاسبه معدل، همراه ساير دانش آموزان تجديدی در شهريور ماه درامتحان درس يا دروس مربوط شرکت خواهد کرد اعلام نتيجه اين قبيل دانش آموزان همانند ساير دانش آموزان تجديدی خواهد بود. ماده 22 – دانش اموزی که به علت غيبت موجه درنوبت های اول و دوم دريک،چند و يا تمام مواد درسی نمره امتحانی نداشته باشد می تواند با رعايت ماده 25 و تبصره ذيل آن درس يا دروس مربوط را امتحان دهد. نمرات ماخوذه اين قبيل دانش آموزان بدون ضريب، برای نوبت اول و و با ضريب 2 برای نوبت دوم منظور می گردد و برابر شرايط قبولی درخردادماه اعلام نتيجه می شود. چنانچه دانش آموز درتمام يا برخی از دروس درامتحانات غايبين موجه شرکت نکند، بدون محاسبه معدل، همراه ساير دانش آموزان تجديدی درشهريور ماه درامتحان درس يا دروس مربوط شرکت خواهد کرد برای محاسبه معدل کل نمره شهريور ماه اين قبيل دانش آموزان بدون ضريب برای نوبت اول و با ضريب 2 برای نوبت دوم منظور می گردد و اعلام نتيجه آنان همانند ساير دانش آموزان تجديدی خواهد بود. ماده 23 – اگر دانش آموزی با عذر موجه نتواند درامتحانات هيچ يک ازمواد درسی نوبت دوم شهريور ماه شرکت کند، صرفنظر از اينکه در نوبت اول نمره داشته يا نداشته باشد، آن سال تحصيلی برای وی وقفه تحصيلی محسوب می گردد. ماده 24 – چنانچه دانش آموزی بدون عذر موجه درفاصله زمانی بعد از ثبت نام و قبل از برگزاری امتحانات نوبت اول مدرسه را ترک کند هرچند که نمره ارزشيابی مستمر داشته باشد آن سال تحصيلی برای وی ترک تحصيل تلقی شده و کارنامه مردودی صادر نمی گردد و اگر دانش آموزی بعد از برگزاری امتحانات نوبت اول بدون عذر موجه مدرسه را ترک کند يا نتواند درهيچ يک از امتحانات مواد درسی نوبت دوم و شهريور شرکت نمايد آن سال تحصيلی برای وی کارنامه مردودی صادر می گردد. ماده 25 – از دانش آموزی که درامتحانات خرداد يا شهريور ماه  دريک يا چند ماده درسی غيبت موجه کند. در امتحانات داخلی با تاييد شورای مدرسه و درامتحانات هماهنگ با تاييد کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش مربوط تا دو هفته پس از پايان ايام امتحانات ، از آن درس يا دروس امتحان بعمل می آيد. تبصره – اخذ امتحان از غايبين موجه امتحان نهايی شهريورماه با موافقت رئيس هيات ممتحنه بلامانع خواهد بود. ماده 26 – غايبين موجه امتحانات داخلی متفرقه خرداد و شهريور ماه، می توانند درصورت موافقت کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل، تا دو هفته پس از پايان ايام امتحانات ، درامتحان درس يا دروس مربوط شرکت کنند. ماده 27 – دانش آموزان ساعی و برجسته کلاس های دوم و سوم ابتدايی با رعايت شرايط زير و با تقاضای کتبی ولی خود می توانند در شهريور ماه به ترتيب پايه سوم و چهارم ابتدايی را امتحان داده ، درصورت موافقت به صورت جهشی به پايه چهارم و پنجم ابتدايی ارتقاء يابند. الف –درامتحانات خردادحداقل معدل کل آنان 18ودرکليه دروس حداقل نمره 15کسب نموده باشند. ب- درامتحانات شهريور ماه (جهشی ) دوره ابتدايی علاوه برکسب حداقل معدل 18 درکليه دروس حداقل نمره 15 کسب نمايند. د-هردانش آموزدر طول هر دوره تحصيلی فقط يکبار می تواند ازجهش تحصيلی استفاه نمايد. تبصره - نمرات قبول شدگان امتحان جهشی درستون شهريور ماه دفتر امتحانات و کارنامه تحصيلی ثبت و با ذکر استناد به مفاد ماده 27 اين آيين نامه مهرو امضاء می شود. ماده 28 – مهلت اعتراض به نمرات امتحانی حداکثر 5 روز پس از اعلام نتيجه امتحانات خواهد بود .مدير مدرسه موظف است اوراق امتحانی معترضان را جهت تجديد نظر در اختيار معلم مربوط و يک نفر ديگر از معلمان همان درس قراردهد نمره ورقه تجديد نظر شده با امضای معلم مربوط و معلم تجديد نظر کننده تاييد می گردد و درصورت اختلاف نظر ،نظر معلم سوم واجد شرط تعيين کننده و قطعی و لازم الاجرا است. فصل پنجم ساير موارد :  ماده 32 – امتحانات داوطلبان آزاد پايه پنجم ابتدايی در صورت صدور مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش براساس مفاداين آيين نامه و دستورالعملهای مربوط به با رعايت بندهای زير برگزار می شو. الف – مواد و تبصره هايی ازاين آيين نامه که ناظر برتحصيلات ضمن سال تحصيلی دانش آموزان است ، شامل داوطلبان آزاد نخواهد شد. ب.برای داوطلبان آزاد نمره ارزشيابی مستمر منظور نمی شود. ج . داوطلبان آزاد از امتحان درس ورزش در دوره ابتدايی معاف بوده و برای آنان در دروس مذکور و انضباط نمره ای منظور نمی شود. ماده 33- تثبت نام مجدد دانش آموزان درهمان پايه ای که قبول شده اند با رعايت ساير شرايط صرفاً درمدارس غيرانتفاعی يا بصورت داوطلب آزاد مجاز است . ماده 34 – کارنامه قبولی پايه پنجم ابتدايی درحکم گواهينامه پايان تحصيلات دوره ابتدايی خواهد بود. ماده 35 – مواد درسی درهر پايه تحصيلی و نوع امتحان هر درس در دوره های ابتدايی به شرح جدول پيوست می باشد. موضوع:آيين نامه امتحانات دوره های ابتدايی در ششصد و سی و سومين جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20 /12 / 1377 به تصويب رسيد.صحيت است ، به مورد اجرا گذشته شود . ماده 6 – تصميم گيری درمورد جابجايی دانش آموز و تعيين راه کارهای جبرانی ، توسط شورای مدرسه انجام می شود. ماده 7- چگونگی تکميل گزارش پيشرفت تحصيلی و تربيتی دانش آموز در دروس مختلف و همچنين ويژگی های  عمومی، نحوه بکارگيری ابزارها که به عنوان راهنما برای معلم تلقی می شود و جزوه راهنماي ارزشيابی توصيفی ، توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربيتی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی ارائه می شود. تبصره – نحوه ثبت و نگهداری مدارک تحصيلی در دفتر ثبت گزارش پيشرفت تحصيلی و تربيتی دانش آموزان توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربيتی تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده 8 – اين آيين نامه درسال تحصيلی 83 – 82 به صورت آزمايشی درتعداد محدودی از کلاس های پايه اول ابتدايی و درتعدادی از استانها قابل اجرا خواهد بود. این آیین نامه در سال تحصیلی 90-89 کل کلاس های اول و دوم و 30% از کلاس های سوم ابتدایی را در بر می گیرد و تا سال 93-92 کل پنج پایه را در بر می گیرد. ماده 9- اين آيين نامه برای مدارس مجری طرح آزمايشی جايگزين آيين نامه امتحانات دوره های ابتدايی مصوب ششصد و سی و سومين جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موج 20 /12 /1377 خواهد بود. جدول مواد درسی و نوع امتحان هر درس ردیف نام درس پایه اول پا یه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم 1 قرآن - - شفاهی شفاهی شفاهی 2 هدیه های آسمان - شفاهی شفاهی شفاهی شفاهی 3 بنویسیم(انشا فارسی) - کتبی کتبی کتبی کتبی 4 املا فارسی کتبی کتبی کتبی کتبی کتبی 5 بخوانیم(قرائت فارسی) شفاهی شفاهی شفاهی شفاهی شفاهی 6 مطالعات اجتماعی - - شفاهی - - 7 تاریخ و مدنی - - - کتبی کتبی 8 جغرافیا - - - کتبی کتبی 9 ریاضیات کتبی کتبی کتبی کتبی کتبی 10 علوم تجربی و بهداشت شفاهی عملی-شفاهی عملی-شفاهی کتبی کتبی 11 هنر عملی عملی عملی عملی عملی 12 تربیت بدنی عملی عملی عملی عملی عملی       جدول ساعات هفتگی مواد درسی دوره ابتدایی مواد درسی پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم قرآن 1 2 2 2 2 هدیه های آسمان - 2 2 2 2 املا فارسی - 2 2 2 2 بخوانیم و بنویسیم 11ساعت 6 6 5 5 مطالعات اجتماعی(تعلیمات اجتماعی) - - 2 (3)2 (3)2 ریاضیات 5 5 4 4 4 علوم تجربی وبهداشت 3 3 (2)3 3 3 هنر(نقاشی،کاردستی و...) 2 2 (2)1 (1)2 (1)2 تربیت بدنی 2 2 2 2 2 جمع 24 24 24 24 24 ü      املا ء فارسی- قرائت (خواندن و درک مطلب و دستور زبان ) در پایه ی اول مجموعا 12 ساعت که یک ساعت به قرآن اختصاص می یابد . ü      دروس علوم تجربی و بهداشت و هنر در پایه ی سوم مجموعا در هفته چهار ساعت ارائه خواهد شد . ü      (یک هفته –یک جلسه هنر،سه جلسه علوم تجربی و هفته ی دیگر دو جلسه علوم تجربی و دوجلسه هنر) ü      دروس مطالعات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم مجموعا چهار ساعت ارائه خواهد شد. ü      (یک هفته-یک جلسه هنر و سه جلسه مطالعات اجتماعی،هفته ی دیگر دو جلسه هنر و دوجلسه مطالعات اجتماعی)   جزئیات جهش تحصیلی دانش‌ آموزان   معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران به تشریح جزئیات نحوه جهش تحصیلی دانش‌آموزان پرداخت و گفت: جهش تحصیلی از پایه دوم به چهارم ابتدایی و از پایه سوم به پنجم ابتدایی است.
به گزارش سه نسل، فرناز بیگی، معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با توانا در خصوص جزئیات نحوه جهش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی اظهار داشت: مطابق آیین‌نامه امتحانات، روند جهش تحصیلی دانش‌آموزان انجام می‌شود.وی ادامه داد: والدینی که احساس می‌کنند فرزندشان از ضریب هوشی بالایی برخوردار است و می‌تواند جهش تحصیلی داشته باشد، درخواستی را در این خصوص به مدرسه ارائه می‌دهند.بیگی افزود: درخواست ولی دانش‌آموز به همراه اظهارنظر معلم وی در بحث سوابق تحصیلی و عملکرد دانش‌آموز در شورای مدرسه مطرح و در صورت تأیید این شورا، درخواستی از مدرسه به همراه کارنامه، تصویر شناسنامه دانش‌آموز و درخواست ولی دانش‌آموز به اداره آموزش و پرورش منطقه ارائه می‌شود و در صورت تأیید اداره مربوطه، درخواست‌ها به اداره استثنایی فرستاده می‌شود.وی اضافه کرد: اداره استثنایی از دانش‌آموز متقاضی، تست هوش به عمل می‌آورد و در صورتی که دانش‌آموز بتواند امتیاز لازم را کسب کند، مجاز به جهش تحصیلی خواهد بود؛ پس از آن دانش‌آموز می‌تواند امتحان پایه‌ مورد نظر را در شهریور ماه بدهد.معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران درخصوص پایه‌های جهش تحصیلی اظهار داشت: جهش تحصیلی از پایه دوم به چهارم ابتدایی و از پایه سوم به پنجم ابتدایی است.وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی خانواده‌ها می‌توانند درخواست جهش تحصیلی فرزند خود را به مدرسه ارائه دهند، اظهار داشت: بعد از پایان امتحانات، خانواده‌ها می‌توانند درخواست جهش تحصیلی فرزند خود را به مدرسه ارائه دهند که روال اداری بعد از آن طی می‌شود و به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.بیگی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا جهش تحصیلی برای دانش‌آموز آسیبی به همراه دارد، گفت:‌ نمی‌توان گفت که جهش تحصیلی به دانش‌آموز ضربه می‌زند، البته بین دانش‌آموزی که کتاب درسی را ۹ ماهه می‌خواند و امتحان می‌دهد با دانش‌آموزی که آن را یک ماهه می‌گذراند، تفاوتی وجود دارد؛ در حقیقت دانش‌آموزی که پایه تحصیلی را در ۹ ماه می‌گذراند شیب ملایمی را طی می‌کند. مصوبه هفتصد و نودوسومين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 1388/5/20  شماره ابلاغ 120/19255/8 مورخ 88/8/23 اجراي آزمايشي آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي (ارزشيابي توصيفي) ماده واحده: شورای عالی آموزش و پرورش مقرر مي دارد آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي (ارزشيابي توصيفي) كه به شرح پيوست به تأييد كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي رسيده است از سال تحصيلي 89-88 به مدت سه سال تحصيلي به صورت آزمايشي اجرا شود.اتخاذ تصميم نهايي براي اجراي قطعي، منوط به ارائه گزارش ارزشيابي از آيين نامه مذكور خواهد بود. آيين‌نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي (مورد تاييد كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي شورای عالی آموزش و پرورش) مقدمه: در اجراي مصوبه هفتصدوشصت و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 18/4/1387 آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي به شرح زير مي باشد: ماده 1- اهداف ارزشيابي تحصيلي - تربيتي در دورة ابتدايي با توجه به اهداف دوره و اصول حاكم بر ار


مطالب مشابه :


دانلود تست هوش برای دانش اموزان کلاس چهارم و پنجم ابتدایی

ریاضی پایه ی سوم ابتدایی ریاضی پایه ی چهارم دانلود تست هوش. برای دانش اموزان
تست هوش فوق العاده !!

گروه آموزشی پایه ی سوم ابتدایی کاشان - تست هوش فوق العاده گروه آموزشی پایه ی سوم ابتدایی
تست هوش:

گروه آموزشی پایه سوم ابتدایی تست هوش: در تصویری که می بینید پنج شکل وجود دارد که با یک
آیین نامه جهش تحصیلی ابتدایی

نمرات قبول شدگان امتحان جهشی درستون های سوم ابتدایی را در تست هوش به عمل
جهشی

رفتند و تست هوش ابتدایی فقط پایه های سوم و یک معلم ابتدایی بخواند. جهشی
پوشه كار در ارزشيابي توصيفي چيست ؟

سؤالات پايه سوم خودماندگی در دانش آموزان ابتدایی. را ملموس کرده ومی تواند در شناخت هوش
متن آیین نامه ارزشیابی توصیفی

قبول شدگان ساعی و بر جسته ی پایه های دوم و سوم ابتدایی با رعایت صورت جهشی به تست هوش.
پیچیده ترین مسئله دنیای ریاضیات حل شد

می پرداخته است و به علت هوش بالا دوران ابتدایی را جهشی نهايي سال سوم تست هوش.
یه پیشنهاد واسه زندگی در بهشت

منا هستم.متولد اردیبهشت 1366و ساکن تهران.سال سوم ابتدایی رو جهشی ها هوش و حافظه ی تست
برچسب :