تقدیر از اساتید تربیت معلم علامه امینی تبریز:

با سلام

24.gifبدین وسیله از زحمات دلسوزانه استاتید ارجمندم آقایان:

مهندس محمدرضا حق ره

محمدرضا زامیر

علی اصغر اکبریان

که در تربیت معلمان آینده این مرز و بوم در تربیت معلم علامه امینی تبریز می کوشند نهایت تشکر را ابراز داشته و برای ایشان در هر نقطه ایران عزیز که باشند آرزوی سلامت کامیابی و طول عمر می نمایم.

با تشکر

تقاضا دارم در صورتی که  اساتید ارجمندم مخالفتی نداشته باشند آدرس پست الکترونیکی شان را برایم ارسال نمایند تا با ایشان در ارتباط باشم.

از طرف:مهندس جواد احمدیمطالب مشابه :


مدارك مورد نياز براي ثبت نام در مراكز تربيت معلم از کاردانی به کارشناسی

ارگان‌ ذيربط به‌ دانشگاه‌ ياموسسه در مرکز تربیت معلم علامه امینی معین تبریز.
تقدیر از اساتید تربیت معلم علامه امینی تبریز:

شیمی دانان دانشگاه تبریز; و بوم در تربیت معلم علامه امینی تبریز می کوشند نهایت تشکر را
علامه امینی افتخار آذربایجان

علامه امینی تربیــــــت بدنــــــی و علـــــــوم ورزشــــــــــــی دانشگـــــاه
یادی از روز های جوانی *** قبل از حضور در اصلاندوز *** روز های شیرین تربیت معلم اردبیل

طباطبایی اردبیل ورودی 82 و کارشناسی علامه امینی تبریز 87 دانشگاه تربیت معلم علامه
یادی دوباره از بچه های تربیت معلم علامه امینی تبریز:

یادی دوباره از بچه های تربیت معلم علامه امینی تبریز: دانشگاه تبریز; علامه امینی
برچسب :