چک لیست ارزیابی بخش اورژانس

فضای فیزیکی اورژانس

1- آیا بخش اورژانس توسط علائم و تابلو های راهنما کاملا مشخص می باشد ؟

2- آیا مسیر آمبولانس توسط اتومبیل پزشکان یا اتومبیل بیماران اشغال شده است ؟

3- اگر تعداد مراجعین بیش از 50000 در ســـال باشد آیا سونو گرافی پرتابل موجود می باشد ؟

4- آیا درب ورودی بیماران سرپایی از درب ورودی بیماران بد حال منفک می باشد ؟

5- اگر تعداد مراجعین سالیانه به اورژانس کمتر از 15000 نفر است آیا ورودی های بیماران سرپائی و بد حال دردو طرف نبش ساختمان می باشد ؟

6- آیا از درب ورودی فقط بیماران بد حال وارد می شوند و همراهان در اتاق انتظار می مانند ؟

7- آیا درب اورژانس از درب اصلی بیمارستان و ورودی پرسنل مجزاست ؟

8- آیا درب اورژانس تا نیمه فلزی است ؟

9- آیا پذیرش و حسابداری اورژانس کنار هم قرار دارند ؟

10-آیا به ازاء هر 30 تا 40 هزار بیمار سالیانه به اورژانس یک نفر پرسنل تریاژ وجود دارد ؟

«با عنایت به اینکه در مراکز با مراجعه کمتر از 20-15 هزار نفر در سال نیاز به تریاژ نداریم »

11-آیا تعدا صندلی های سالن های انتظار 5/1 تا 2 برابر تعداد تخت های مورد نیاز بخش اورژانس است ؟

12-آیا در سالن انتظار بروشور هایی راجع به گردش کار در اورژانس و بیمارستان وجود دارد ؟

13-آیا مکانی از اتاق انتظار اورژانس برای بچه ها طراحی شده است ؟

14-آیا بوفه و آب سرد کن و تلفن همگانی و نماز خانه در سالن انتظار وجود دارد ؟

15-آیا تعداد اتاق معاینه پزشک به ازاء هر 30 هزار مراجعه کننده سالیانه یک اتاق می باشد ؟

16-آیا تعداد اتاقهای CPRبه ازاء هر 15-20 هزار مراجعه کننده سالیانه به اورژانس یک اتاق CPRاختصاص داده شده است ؟

17-آیا محل تحت نظر بیماران سر پایی از بیماران بد حال جدا می باشد و آیا اتاق ایزوله وجود دارد ؟

18-آیا در محل تحت نظر بیماران فقط 2-1 ساعت نگه داری می شوند ( تا زمان حاضر شدن اقدامات پارا کلینیک)

19-آیا در محل تحت نظر بیماران بد حال حدود 8-6 ساعت نگه داری می شوند ؟

20-آیا برای هر 4000 مراجعه کننده به بخش اورژانس یک برانکارد و برای هر 6000 بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس یک ویلچر وجود دارد ؟

21-اتاق گچگیری ،پانسمان ،تزریقات آیا موجود است ؟

22-آیا هیچ گونه جراحی در اتاق عمل اورژانس انجام می شود ؟

23- آیا اتاق استراحت پرسنل اورژانس جداگانه برای خانمها و آقایان وجود دارد ؟

24- آیا تعداد تخت های تحت نظر بیماران سرپایی و بد حال بر طبق فرمول زیر است ؟

ساعاتی که به طور متوسط برای بیماران سرپائی صرف می شود ×متوسط تعدادبیماران سرپائی در 24 ساعت = حد اقل تعداد تخت های تحت نظر سرپایی

24

ساعاتی که به طور متوسط برای بیماران بد حال صرف می شود ×متوسط تعداد بیماران بد حال در 24 ساعت = حداقل تعداد تخت ها ی تحت نظر بد حال

24

25- چند درصد مراجعین جزء بیماران بد حال و تحت نظر و چند درصد سر پایی و تحت نظر هستند ؟

26-آیا بیمار جهت گرافی حد اکــثر ظرف مدت 10 دقیقه توسط پرستار و بیماربر حاضرمی گردد تا گرافی انجام شود ؟

27-آیا گرافی حد اکثر ظرف مدت 20 دقیقه آماده می گردد ؟

28-آیا پزشکان آنکال جهت سونو گرافی درساعات غیر اداری حاضر می شوند ؟

29-آیا بخش رادیو گرافی ظرف مدت حد اکثر ده دقیــقه بیمـــــار را جهتctاسکن یا سونو گرافی حاضر می نماید ؟

30-آیا بخش رادیو گرافی ظرف مدت 30 دقیقه جواب ctاسکن یا سونو گرافی را می دهد ؟

31-تعداد بیماران اورژانسی بخش اورژانس ........هزار نفر در سال می باشد و اگر بیش از 50000 نفر است ،آیا آزمایشگاه مستقل در بخش اورژانس وجود دارد ؟

32-آیا آزمایشگاه قادر است آزمایشهای فوری را حداکثر ظرف مدت یک ساعت انجام و گزارش نماید ؟

33-آیا آزمایشات بیو شیمی زیر درآن آزمایشگاه انجام می شود ( موارد اورژانسی )

بیوشیمی :

آمیلاز ،ABG،بیلی روبین (مستقیم و غیر مستقیم )،ایزو آنزیم های قلبی (MB-CRK- -تروپونین )الکترولیتها(MA،K،Ca،P)،گلوکز ،BUN،پروتئین CSF

هماتولوژی

- شمارش و DIFFسلولها ( خون ،CSFو مایع مفصلی )

- تستهای انعقادی

- پلاکت

میکرو بیولوژی

رنگ آمیزی گرم ،اخذ نمونه جهت کشت

بانک خون

محصولات خونی مختلف و یخچال جهت نگه داری آنها

امکانات Typingوکراس مچ

سایر موارد

کامل ادرار ،تستهای حاملگی ßHCCو گراویندکس ،آنالیز CSFو مایع مفصلی خون مخفی درمدفوع

34-آیا در موارد اورژانسی آزمایشات حد اکثرظرف نیم ساعت حاضر می شوند ؟

35-آیا در اتاق تر تیمنت ، ایستگاه پرستاری و در قسمت بیماران بد حال ، استوک داروئی وجود دارد ؟

36-آیا پذیرش و محل تشکیل پرونده تابلو مشخص دارند ؟

37-آیا سایر وسایل و موارد راهنمایی مراجعین به شرح زیر وجود دارد ؟

الف : پیام های آموزشی

ب : نوع خدمات تخصصی بخش اورژانس

ج : آخرین درجه ارزشیابی بیمارستان و بخش اورژانس

د : آدرس و تلفن تماس مرجع رسیدگی به شکایات مراجعین

38-آیا پزشکان ، پرسنل، اتیکت و یونیفرم مخصوص دارند ؟

39-آیا اسامی پزشکان مقیم یا آنکال در محل مناسب هر شیفت نصب شده است ؟

تجهیزات ، ملزومات و دارو های بخش اورژانس

40-آیا در هر نوبت کاری تجهیزات و ملزومات بخش توسط مسئول مربــوطه مورد باز بینی قرار می گیرد ؟

41-آیا مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان هر دو ماه یکبار تجهیزات اورژانس را کنترل و فرم مربوطه را تکمیل می نماید ؟

42-آیا در صورت کمبود یا از کار افتادن تجهیزات ظرف 30 دقیقه تا یک ساعت از منابع داخل بیمارستان با همکاری سایر بخش هاتامین می گردد ؟

43-در صورت عدم وجود تجهیزات آیا ریاست بیمارستان مراتب را به مدیریت درمان اعلام می نماید تا در عرض 24 ساعت آن وسیله تهیه گردد ؟

44- آیا بخش اورژانس دارای دفتر تحویل موقت اموال و تجهیزات می باشد تا در هر نوبت مسئول مربوطه آنرا کنترل و امضاء نماید ؟

45-آیا هر وسیله پزشکی دارای شناسنامه تجهیزاتی از نظر نحوه عملکرد ، طرز نگهداری ،ضد عفونی و کارت کنترل کیفی می باشد ؟

46-آیا مسئول تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی در موارد اضطراری همکاری لازم را دارد ؟

47- آیا لیست تجهیزات و اموال موجود در اورژانس در بخش نصب می باشد و در هر نوبت کاری تحویل موقت انجام می پذیرد ؟

48-آیا نسخه فارسی دستور العمل نحوه استفاده و کار برد دستگاههای موجود به صورت کتابچه مستقلی در دسترس کار کنان اورژانس قرار دارد ؟

49-آیا نظافت منظم و روزانه در هر نوبت کاری از دستگاهها انجام می شود و با پوشش مناسب محافظت می گردند ؟

50-آیا ترالی اورژانس بطور کامل در هر تحویل شیفت به مسئول بعدی تحویل می گردد ؟

51-آیا در اتاق معاینه وسایل زیر وجود دارد ؟

تخت با پوشش مناسب چهار پایه کنار تخت

پاراوان اتوسکوپ با ذخیره باطری کافی

چراغ قوه با ذخیره باطری کافی سینی معاینه ( آبس لانگ - درجه حرارت ،)چکش رفلکس

ژل- دستکش یکبار مصرف گوشی و فشار سنج اطفال و بزرگسال

ترازو و متر فلزی اکسیژن مرکزی یا پرتابل

نگاتوسکوپ پایه سرم سقفی یا سیار

محافظ و پد چشمی سطل زباله درب دار

دستشویی با محلول ضد عفونی

52-آیا در اتاق CPRوسایل زیر موجود می باشد :

- ترالی اورژانس

- الکتروشوک سالم با پدالهای بزرگسال و اطفال با نوار اضافی به همراه ترالی حمل

- EKGسالم و دستبند های اطفال و بزرگسال به همراه لید ،ژل ،نوار اضافی و ترالی حمل

- تخت معاینه مستحکم

- تخته شوک CPR

- اکسیژن و ساکشن مرکزی یا پرتابل

- مانیتور قلبی پرتابل سالم

–قفسه دارو- سرم – گازواز لینه و سایر لوازم مصرفی

- وسایل نمونه گیری گاز های خون شریانی با محفظه ظروف نمونه گیری

- پایه سرم سیار یا ثابت

- پاراوان

- انواع ست های ضروری ( کت دان ) ، چست تیوپ ، تراکئوستومی CVP،LP،لاواژ صفاقی

-ونتیلاتور

- پالس اکسی متری

- پمپ و سرنگ انفوزیون از هر کدام یک عدد

53-آیا در اتاق پانسمان وسایل زیر موجود می باشد :

- تخت معاینه با پوشش مناسب - سطل زباله درب دار

- انواع پگ پانسمان -قفسه وسایل استریل

-ترالی پانسمان - دستکش و ماسک یکبار مصرف

-رسیور - انواع دستکش استریل و گان

- ظرف پنبه و گاز استریل - چسب معمولی و ضد حساسیت

-قیچی پانسمان - انواع تیغه بیستوری

انواع محلولهای ضد عفونی مناسب - چراغ پایه دار

سرم شستشو

54-آیا در اتاق ایزوله وسایل زیر موجود می باشد ؟

- تخت معاینه با پوشش مناسب - انواع محلولهای ضد عفونی

- دستگاه و گوشی فشار سنج ثابت -ظروف نمونه گیری

- درجه حرارت دهانی و رکتالی با محفظه های سالم - دستکش استریل و یکبار مصرف

- سینی معاینه - قفسه جهت نگه داری وسایل

- اکسیژن و ساکشن مرکزی - پگ پانسمان

- ماسک و گان به حد کافی

55-آیا در انبار اورژانس تجهیزات و اقلام مصرفی زیر وجود دارد ؟

- انواع کاتتر های مختلف انواع ژل و پماد و محلولهای ضد عفونی

انواع دستکش استریل ماسک و دستکش یکبار مصرف

انواع سرنگ و سرسوزن کلاه گان

چراغ قوه کوچک و بزرگ البسه و ملحفه پتو به میزان کافی

لو کو پلاست و چسب ضد حساسیت اپلیکاتور و آبسلانگ

انواع آتل انواع لامپ و باطری یدک

انواع سوند های نلاتون انواع آنژیوکت و و اسکالپ وین

انواع سوند فولی با کیسه ادراری پد و محافظ چشمی

انواع ست سرم ، میکروست ، ست خون لوازم و امکانات گچ گیری

انواع نخ بخیه انواع لوله های چست تیوپ و بطریهای استریل

کاتترکات داون گردنبند های ثابت کننده به تعداد کافی

انواع باند و گاز و پد های پانسمان درجه حرارت دهانی و رکتال

گوشی و فشار سنج اطفال و بزرگسال

مهار کننده های فیزیکی جهت محدود کردن بیماران پرخاشگر

56-آیا اتاق عمل سرپایی مجهز به تجهیزات زیر می باشد ؟

تخت عمل محلولهای ضد عفونی

چراغ سیالتیک سالم صندلی چرخان

نگاتوسکوپ سالم سینی معاینه

اکسیژن و ساکشن سیار محفظه نمونه گیری

چراغ اشعه ماوراء بنفش انواع چست تیوپ و بطری استریل

انواع آتل چوبی و فلزی دستگاه و گوشی فشار سنج سالم ( اطفال و بزرگسال)

انواع لوله های آزمایش و نمونه گیری انواع نخ بخیه

ترجیحاً الکتروکوتر چراغ پایه دار

ترالی جهت قرار دادن انواع ست های جراحی ظرف پنبه و گاز استریل

ترالی اورژانس ست تراکئوستومی

توالی الکتروشوک فشار ورید مرکزی (cvp)

قفسه داروو سرم خونگیری سرپائی

لگن استیل پایه دار لاواژصفاقی

قفسه ستها و وسایل استریل گان و کلاه و ماسک

ساعت دیواری

57-آیا در اتاق عمل بعد از ترخیص هر بیمار ، ضد عفونی لازم طبق دستور العمل انجام می شود یا خیر ؟

58-آیا ترالی اوژانس از نظر داررو و تجهیزات کامل است ؟

59-آیاچیدمان ترالی اورژانس به ترتیب زیر می باشد ؟

طبقه اول : دارو های اورژانسی

طبقه دوم : سرنگ، سر سوزن ، باند ، NGT دستکش یکبار مصرف ، لوله آزمایش

طبقه سوم :آنژیوکت ،اسکالپ وین ، لوکوپلاست ، انواع سرم ها .

طبقه چهارم : لارنگوسکوپ ، لوله تراشه ، ایروی ، پنس ، سوندفولی ، گوشی و فشار سنج ، ست پانسمان ، ژل ، قیچی و ظرف بتادین

60-آیا داروهای قفسه اورژانس طبق استاندارد الف : وزارت بهداشت ،درمان ، آموزش پزشکی می باشد ؟

61-آیا دارو های مخدر در قفسه مخصوص با دفتر تحویل و تحول قرار دارد ؟

62-آیا دارو های چشمی و گوشی و اسپری سالبو تامول – قرص سایمتیدین – شربت آنتی اسید ، قرص پلازیل آنتی هیستامین ، استامینوفن کدئین و 3 نوع داروی ضد التهاب غیر استروئیدی و شربت اپیکاک وجود دارد ؟

تریاژ

63-آیا اورژانس بیش از 30 هزار نفر مراجعه کننده در سال دارد ؟

64-در صورت پاسخ مثبت به سوال اول آیا مسئول تریاژ وجود دارد ؟

65-آیا مسئول تریاژ3 سال سابقه کار بالینی که 2 سال مستمر در بخش اورژانس و یکسال آن در بخشهای مراقبت ویژه باشدرا دارد ؟

66-آیا ترجیحاً دارای گواهی پایان دوره آموزشی پرستار اورژانس و گذراندن دوره آموزشی پرستار تریاژ می باشد ؟

67-آیا فرم تریاژ تکمیل می گردد ؟


مطالب مشابه :


برخی از مهمترین فرمهای کنترل کیفی در تابلو سازی

فرم تحویل موقت فرم چک لیست تابلوهای فشار فرم چک ورق
صورت وضعیت

نوع دیگر صورت وضعیت ها، شامل صورت وضعیت تحویل موقت چک لیست کلی ، خلاصه مالی کلی
چک لیست همایش؛ تضمین موفقیت گردهماییها

چک لیست همایش؛ تضمین احداث خوابگاه‌ها، نهار خوری و نمازخانه موقت ساخت باجه تحویل
چک لیست ارزیابی بخش اورژانس

چک لیست ارزیابی و اموال موجود در اورژانس در بخش نصب می باشد و در هر نوبت کاری تحویل موقت
تنظیم صورت وضعیت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

گرفت که بمنظور اجرای بقیه عملیات مورد پیمان به رسم امانت تا موقع تحویل موقت چکلیست
دستور العمل تحویل گیری قالب

دستور العمل تحویل مذکور بر اساس چک لیست های مربوطه انجام شده و موقت قالب : پس از
دستور العمل تحویل گیری قالب و آزمایش قالب های ساخته شده در خطوط پرس

دستور العمل تحویل گیری قالب و تهیه و به روزآوری چک لیست های 4/2/7/2 تائید موقت
چک لیست همایش؛ تضمین موفقیت اجلاسها و همایش ها

چک لیست همایش احداث خوابگاه‌ها، نهار خوری و نمازخانه موقت در ساخت باجه تحویل
فهرست پکیج فرم های مورد نیاز حوزه نت (فرم ها و نمونه چک لیست ها):

چک لیست مدارک موجود در پرونده
چک لیست قراردادهای پیمانکاری (بلندمدت)

چک لیست قرارداد قبل از تحویل تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به
برچسب :