نقدیک پایان نامه

زینب سعادتی

 

موضوع پایان نامه :

ارزیابی عوامل خارجی کلان موثر برعملکرد صادراتی درصنعت فرآورده های لبنی وارائه راهکار برای بهبودآن

درابتدا چکیده ای را درمورد تحقیق خودبیان کرده است.فصل  اول :مقدمه ای رانیز دارد ونیز در 3بند درموردآن توضیح داده است.تحقیق بیان مسئله دارد که دربیان مسئله به ضرورت واهمیت تحقیق اشاره کرده است  ولی انگیزه خودرا درمورد انجام تحقیق بیان نکرده است.

وهمچنین اهداف تحقیق خودرابیان کرده است که هدف اصلی ارزیابی عوامل کلان   موثر برعملکرد صادراتی درصنعت فرآورده های لبنی وارائه راهکار درجهت آن می باشد.همچنین پژوهشگر هدف های فرعی خودراذیل هدف های اصلی ذکر کرده است.هدف های اصلی تحقیق عبارتنداز 1- بررسی تاثیرویژگی های بازار هدف برعملکرد صادراتی 2- بررسی نقش دولت برعملکرد صادراتی  3- بررسی تاثیر ویژگی های صنعت برعملکرد صادراتی .فرضیه های تحقیق خودرابیان کرده است ودرذیل آن به 10 فرضیه فرعی هم اشاره کرده است .تعریف متغیرهایی ازنظر مفهومی یا اسمی را دارد ولی تعریف از نظر عملیاتی ندارد.

فصل دوم :پیشینه تحقیق

درفصل پیشینه نظری وتجربی ،درپیشینه ی نظری درابتدا به چند نظریه درموردتحقیق خود که اشاره کرده اند راذکر کرده وسپس نظر خودرا ذیل آن بیان کرده است.

ازلحاظ پیشینه ی تجربی به تحقیقات داخلی وخارجی پرداخته است ودر 38 صفحه آن را توضیح داده .

فصل 3

روش تحقیق : روش تحقیق خودرابیان کرده است وبه لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است.قلمروی تحقیق خودرابیان کرده است وقلمروی موضوعی تحقیق وواحد مشاهده وواحد تحلیل ،روش نمونه گیری خودرابیان کرده است.

جامعه آماری رابیان کرده است که باتوجه به موضوع تحقیق کسانی می توانند به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شوند که به طور مستقیم درامر صادرات  لبنیات  درگیر هستند.نمونه برداری راهم بیان کرده است در پس از آن حجم نمونه تحقیق خودرابه طور مختصر بیان کرده است که ازهرشرکت 3 نفر ازخبرگان رادرنظر گرفته شده اند به این صورت حجم جامعه موردنظر دراین تحقیق 204 نفر می باشد.

سپس روش نمونه گیری راذیل حجم نمونه بیان کرده است که چون به لحاظ پراکندگی جغرافیایی شرکت های صادراتی درسطح کشور وعدم دسترسی به تمامی کارکنان ازروش نمونه دیگر غیراحتمالی استفاده کرده است.روش وابزارهای جمع آوری اطلاعات راپس بیان کرده است که به روش کتابخانه ای ،روش میدانی است وتوضیح مختصری درمورد آن ها بیان کرده است.

روایی پرسش نامه رانیز اشاره  ای مختصری داشته ودراین تحقیق برای آزمون روایی پرسش نامه ازروایی محتوا بهره گرفته است .درپایان پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه ی هماهنگی دروانی  ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف رااندازه گیری می کند به کار می رود.روش آماری مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها را بیان کرده است.وبااستفاده از آمار توصیفی وتلخیص ویژگی های جمعیت شناختی پرداخته است .سپس ازآزمون واریانس یک عامل به بررسی تاثیر یاعدم تاثیرهریک از متغییرهای جمعیت شناسی پرداخته است وسپس به بررسی وضعیت همبستگی میان متغیرهای پرداخته وبه منظور بررسی فرضیه هاوروابط بین متغییرهای تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه ونرم افزار استفاده کرده است.

فصل 4

تجزیه وتحلیل داده ها :برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمارتوصیفی _ آمار استنباطی استفاده کرده است.ازروش آمار توصیفی بااستفاده از شاخص های آماری ،پرداخته است واز جدول فراوانی ودرصد فراوانی استفاده کرده است.

درآمار استنباطی درسطح استنباطی از آزمون تحلیل واریانس یک عامل رگرسیون چند گانه برای بررسی وضعیت متغییرهای تحقیق از آزمون  t  یک نمونه ای وآزمون فرید من استفاده کرده است.وبرای متغییرهای اصلی از میانگین وانحراف معیار استفاده کرده است.

 

 

 

فصل 5

فصل نتیجه گیری وپیشنهادات تحقیق

درابتدا مقدمه ا ی رابیان کرده – پیشنهاد هایی رابیان کرده مربوط به دولت جهت عملکردصادراتی شرکت های صادرکننده فرآورده های لبنی – پیشنهاد مربوط به صنعت فرآورده های لبنی جهت بهبود عملکرد صادراتی .1پیشنهاد مربوط به شرکت های صادرکننده فرآورده های لبنی جهت بهبود عملکرد صادراتی به ترتیب اولویت ودرآخرپیشنهادهایی رابیان کرده مربوط به تحقیقات آتی.

ودرقسمت ضمائم ،پرسش نامه را آورده است.

 

 

 


مطالب مشابه :


تعیین موضوع پایان نامه مدیریت - نمونه موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی

پایان نامه در توسعه توان صادراتی و رتبه استراتژیک در بهبود عملکرد صادراتی
نقدیک پایان نامه

موضوع پایان نامه : پیشنهاد مربوط به صنعت فرآورده های لبنی جهت بهبود عملکرد صادراتی
عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پايان نامه ارشد. ” بازاريابي و بازرگانی ”

عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پایان نامه بر عملکرد های موفق صادراتی
لیست پایان نامه های مدیریت (تمامی گرایش ها)

مقاله دانشجویی،پایان نامه صادراتی استان پایان نامه بهبود عملکرد
برچسب :