‌آزمون روانشناسي شخصيتها: Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI)

 

1- من علاقه به توسعه عقايدم از طريق............................... دارم.

الف_ بحث كردن

ب_ تفكر نمودن

2- شما معمولا با چه كساني بهتر كنار مي آئيد:

الف_ افراد آرمان گرا(‌ايده آليست)

ب_ افراد واقع گرا

3- شما توجه بيشتري به............................... داريد.

الف_ احساس ديگران

ب_حقوق مدني ديگران

4- وقتي از من درخواست شود پروژه­اي را انجام دهم، ترجيح مي­دهم:

الف- به اتمام و تكميل پروژه فكر كنم.

ب_ روي فرآيند و يا مراحل عملياتي پروژه تمركز كنم.

5- علاقمند به.......................................... هستم:

الف- تنوع و عمل

ب- سكوت جهت تمركز

6- در انجام كاري به همراه ديگران اغلب ترجيح مي دهيد:

الف- كار را به روش مورد پذيرش آنها انجام دهيد.

ب- راهي مخصوص خودتان را طراحي كنيد.

7- كداميك از اين دو براي شما اهميت بيشتري دارد:

الف- شخصي عاطفي و احساسي

ب- شخصي همواره منطقي

8- من ترجيح مي دهم:

الف- با تصميم گيري سريع و قاطع به نتيجه گيري برسم.

ب- جهت جستجو براي يافتن راه حلهاي ديگر تصميم گيري خود را به عقب بيندازم.

9- ترجيح مي­دهم در شرايطي كار كنم كه:

الف- ديگران در اطرافم باشند.

ب- تنها باشم و كسي نزديكم نشود.

10- چه عاملي بيشتر باعث ناخشنودي شما مي­شود:

الف- تئوري­ها و نظريه­های جديد

ب- افرادي كه به تئوري و اصول نظري علاقه ندارند.

11- من اغلب اوقات اجازه مي­دهم:

الف- قلبم برمغزم تسلط داشته باشد.

ب- مغزم بر قلبم تسلط داشته باشد.

12- احساس راحت­تري دارم اگر:

الف- موضوعات را هرچه زودتر تجزيه و تحليل كرده و به نتيجه‌گيري برسم.

ب- موضوعات را تا لحظه‌هاي آخر تصميم‌گيري رها كرده تا بتوانم تغييرات مورد نياز را ايجاد‌كنم.

13- من موضوعات جديد را از طريق................... ياد مي گيرم:

الف- صحبت كردن و انجام دادن

ب- مطالعه و تفكر كردن

14- كداميك قابل تحسين­تر است:

الف- يك شخص رويايي

ب- يك شخص واقع­گرا

15- كداميك از دو عمل زير كمتر اهميت دارد:

الف- نشان دادن نزديكي بيش از حد به يك شخص

ب- عدم احساس همدردي با ديگران

16- بهترين كار خود را وقتي انجام مي­دهم كه بتوانم:

الف- كار خود را برنامه­ريزي كرده و بر طبق آن عمل كنم.

ب_ در برنامه­هايم انعطاف پذير باشم.

17- اغلب اوقات من:

الف_ اول صحبت مي­كنم و بعد راجع به آن فكر مي­كنم.

ب- قبل از صحبت يا عمل، ابتدا راجع به آن فكر مي­كنم.

18- اگر يك معلم بوديد، ترجيح مي­داديد رشته­اي را تدريس كنيد كه:

الف- شامل تئوريهاي مختلف است.

ب- واقعيتها را بيان مي­كند.

19-كدام لغت اهميت بيشتري دارد؟

الف- دلسوزي

ب_دورانديشي

20- بيشتر اوقات:

الف- از اضطرابهاي آخرين لحظات پرهيز مي­كنم.

ب- از اضطرابهاي آخرين لحظات به شوق مي­آيم.

21- ترجيح مي­دهم با ديگران از طريق.............................. ارتباط برقرار كنم.

الف_ صحبت كردن

ب- نامه نوشتن

كدام لغات اهميت بيشتري دارد؟

22- الف- توليد

ب- طراحي

23- الف – عدالت

ب- دلرحمي

24- اغلب اوقات من........................ هستم:

 الف- رسمي و جدي

ب- غير رسمي و خودماني

25- در يك محفل اجتماعي با كساني معاشرت مي­كنم كه:

الف- از قبل آنها را مي­شناسم.

ب- قبلا با آنها آشنايي نداشته­ام.

كدام لغات اهميت بيشتري دارد؟

26- الف- تخيلات

ب- حقايق و واقعيات

27- الف- انعطاف پذيري

ب- قاطع بودن

28- قبل از رفتن به سفر

الف- مايل هستم همه چيز برنامه­ريزي شده باشد.


ب_ مايل هستم انعطاف­پذير باشم و در لحظه­هاي آخر تصميم بگيرم.

 


 


كليد امتياز:

يك نمره جهت هرگزينه از سئوالهاي 28-1 را درپايين يادداشت نماييد. مجموع نمرات هر ستون را در پايين هر ستون بنويسيد:

 

Intuitive

(N) شهودي

2الف   ...................

6 ب   ...................

10 ب  ...................

14 الف ...................

18 الف ...................

22ب   ...................

26 الف ...................

مجموع ...................

 

Sensing

(S) حسي

2ب   ...................

6 الف    ...................

10 الف ...................

14 ب  ...................

18 ب  ...................

22 الف ...................

26 ب  ...................

مجموع ...................

 

Introvert

(I) درون گرا

1 ب   ...................

5 ب   ...................

9 ب   ...................

13 ب  ...................

17 ب  ...................

21 ب  ...................

25 الف ...................

مجموع ...................

 

ٍExtrovert

(E) برون گرا

1 الف   ...................

5 الف    ...................

9 الف   ...................

13 الف ...................

17 الف ...................

21 الف ...................

25 ب  ...................

مجموع ...................

 

 

Perceiving

(P) ملاحظه كار

4ب     ...................

8ب     ...................

12 ب  ...................

16 ب  ...................

20ب   ...................

24ب   ...................

28ب   ...................

مجموع ...................

 

Judging

(J) منضبط

4 الف   ...................

8 الف   ...................

12 الف ...................

16 الف ...................

20 الف  ...................

24 الف ...................

28 الف ...................

مجموع ...................

 

Feeling

(F) احساساتي

3 الف    ...................

7 الف    ...................

11 الف  ...................

15ب    ...................

19 الف  ...................

23 ب   ...................

27 الف ...................

مجموع ...................

 

Thinking

(T) عقلايي

3 ب    ...................

7 ب    ...................

11ب    ...................

15 الف ...................

19 ب  ...................

23 الف ...................

27 ب  ...................

مجموع ...................

 

تيپ شخصيتي شما:

 

..............................

.............................

.............................

.............................

 

                   

درون گرا

احساساتي

 

عقلايي

INFJ: موفقيت را با پشتكار فراوان بدست  مي­آورد. طرح ايده­هاي جديد مي­نمايد و اشتياق در انجام هر كاري كه مورد نياز است از خود نشان مي­دهد. بيشترين تلاش خود را در كارها مي نمايد. آرام با قدرت و وظيفه شناس       مي­باشد. علاقه به كمك به ديگران دارد، اصول اخلاقي كه به آن پايبند مي­باشد، براي اغلب مردم مورد احترام است. هميشه از طرف مردم جهت خدمت به ديگران و جامعه از او قدرداني مي شود.

 

INTJ: افكاري بديع و مبتكرانه دارد و پرانرژي مي باشد كه فقط براي رسيدن به اهداف خود از آن استفاده مي­برد. در           زمينه­هايي كه علاقه پيدا مي­نمايد قدرت خاصي جهت سازماندهي كارها دارد و       مي­تواند كارها را با كمك و يا بدون كمك ديگران به پايان برساند. شكاك، منتقد، مستقل و مصمم و گاهي اوقات لجوج         مي­باشد. بايد ياد بگيرد كه روي موضوعات جزئي زياد تمركز ننمايد تا بتواند در موضوعات مهمتر موفق باشد.

 

 

INFP: پر از وفاداري و هواخواهي پرحرارت مي­باشد. اغلب راجع به شايستگيهاي خود صحبت نمي­كند تا زمانيكه شما را به خوبي بشناسد. علاقه فراواني به يادگيري، ايده هاي جديد، زبان و پروژه هاي مستقل دارد. احتمالاً سردبير يك مجله و يا ماهنامه مي­شود. گاهي اوقت بيش از حد، مسئوليت قبول مي­نمايد و اغلب آن را به طور كامل به پايان مي­رساند. خوش برخورداراست ولي عموماً مشغول تفكر به آن مي­باشد كه چه عواملي باعث جلب توجه و اجتماعي بودن آنها مي­شود.

 

INTP: آرام و تودار مي باشد. در آزمونهاي آموزشي، بخصوص در زمينه علمي و تئوري عمل مي­كند. عموماً به ايده ها و نظريات جديد علاقه نشان مي­دهد. توجه زيادي به محافل اجتماعي و يا بحثهاي بيهوده ندارد. به نظر مي آيد علائق منحصر به فرد و پيچيده اي دارد. نياز به انتخاب شغلهايي دارد كه بتواند از موضوعات مورد علاقه و سرگرمي او در زمينه كارهاي مفيد استفاده نمايد.

 

برون گرا

ENFP: پرحرارت و پرانرژي مي باشد و روحيه بالايي دارد. داراي قوه تخيل بالا و مبتكر        مي­باشد. تقريباً توانايي هر كاري كه به آن علاقمند است را دارد. در پيدا كردن راه حل براي هر نوع مشكل سريع عمل مي­كند و آماده كمك به هر كسي كه در مشكل باشد هست. بجاي اينكه خود را از قبل آماده كند. به توانائيهاي بالقوه اش متكي مي­باشد. توانايي يافتن دلايل كافي براي كارهاي خويش را دارد.

 

ENTP: صريح و بي ريا مي باشد و در  زمينه­هاي مختلف توانايي دارد. يك دوست پرهيجان، باهوش و پرحرف و رك مي باشد. براي لذت بردن ، از هر دو طرف يك موضوع بحث مي كند. در پيدا كردن راه حلهاي مبتكرانه در مورد موضوعات پيچيده از خود مهارتهاي خاصي نشان مي دهد. از انجام كارهاي يكنواخت روزمره سرباز مي زند. هميشه در حال يافتن موضوع جديد مورد علاقه مي باشد. قادر به يافتن دلايل منطقي براي هر كاري كه مي خواهد انجام دهد       مي­باشد.

 

 

ٍENFJ: مسئوليت‌پذير و دلسوز مي‌باشد. احساس واقعي نسبت به آنچه ديگران مي‌خواهند و فكر مي‌كنند، دارد. سعي در انجام كارهاي ديگران با توجه زياد به احساسات و عواطف آنها دارد. در ارائه يك موضوع يا رهبري يك بحث گروهي توانايي خاصي دارد و از عهده آن به آساني برمي‌آيد. زودجوش، محبوب و فعال در امور آموزشي مي باشد، در عين حال زمان كافي جهت مطالعات متنوع براي انجام بهتر كارها تخصيص مي‌دهد.

 

ENTJ: پرنشاط، صادق و موفق در مطالعات و آموزشهاي تحصيلي مي‌باشد. قدرت رهبري در فعاليتهاي مختلف دارد. معمولاً در كارهائيكه نياز به منطق زياد و بيان هوشيارانه دارد. مثل صحبت كردن در يك جمع موفق مي‌شود. اطلاعات كافي راجع به موضوعات روز دارند و همچنان به منابع اطلاعاتي خود مي افزايد. گاهي اوقات اعتماد به نفس و روحيه قويتري نسبت به تجربه واقعي خود در زندگي به ديگران ارائه مي نمايد.

 

                  

درون گرا

عقلايي

 

احساساتي

ISTJ: جدي و آرام مي باشد و موفقيت را با تمركز و پشتكار بدست مي آورد. واقع گرا، منظم و منطقي مي‌باشد. قابل اطمينان است و هميشه مي‌توان روي او حساب كرد. مايل است همه چيز منظم و مرتب باشد. مسئوليت‌پذير است. افكارش را روي كاري كه بايد انجام دهد معطوف مي‌كند و به شدت در جهت رسيدن به آن هدف گام برمي‌دارد. اينكار را بدون توجه به معترضين و كسانيكه سعي در ايجاد اختلاف در كارش را داشته باشند انجام مي‌دهد.

 

ISFJ: آرام، خوش برخورد، مسئوليت پذير و وظيفه‌شناس است. خالصانه براي انجام وظايفش كار مي‌كند و در خدمت دوستان واطرافيانش مي‌باشد. فردي بسيار دقيق و زحمتكش مي‌باشد. ممكن است در         جهت­گيري موضوعات و مهارتهاي فني احتياج به زمان بيشتري داشته باشد. چون علاقه‌اش به كارهاي فني نسبتاً پايين مي‌باشد. نسبت به وظايف و كارهاي روزمره بسيار صبور است. وفادار و محتاط و در مورد احساسات ديگران بسيار حساس مي‌باشد.

 

 

ISTP: افرادي با نگاه نافذ، آرام و محتاط، زندگي را از زاويه اي جدا و كنجكاوي منحصر به فرد تجزيه و تحليل مي‌كند، اغلب شوخ طبعي بسيار جالب از خود نشان مي‌دهد. علاقمند به اصول علمي ، علت و معلول يا چگونه و چراي موضوعات فني و تجزيه و تحليل آنها مي‌باشد. هيچگاه خود را بيش از حد خسته نمي‌كند، زيرا به نظرش تلف كردن نيرو و انرژي بيهوده است و در هيچ شرايطي به صلاح
نمي‌ باشد.

 

ISFP: خستگي‌ناپذير، خوش‌برخورد، حساس و كم ‌ادعا در مورد توانائيهاي خود مي‌باشد و از مخالفت پرهيز‌مي‌كند. ارزشها يا افكار خود را برديگران تحميل نمي‌كند. معمولاً علاقه‌اي به مديريت و رهبري‌ندارد. اما اغلب دنباله‌رو بسيار وفاداري مي‌باشد. در مورد انجام مسئوليتها يا تمام كردن وظايف روحيه‌اي توأم با آرامش و راحتي دارد. از زمان حال لذت مي‌برد و نمي‌خواهد آن را با تقلا و عجله بي‌مورد خراب نمايد.

 

برون گرا

ESTP: واقع گرا و بندرت نگران مي‌شود و يا در كارها عجله مي‌كند. از هرچه پيش آيد لذت مي‌برد. معمولاً به ورزش و موضوعات فني علاقه نشان مي‌دهد. دوست دارد در محافل مختلف شركت كند. ممكن است كمي كند و خونسرد باشد. به رياضيات و علوم فقط هنگاميكه نياز باشد علاقه نشان مي‌دهد. علاقه اي به موضوعات تشريحي طولاني ندارد. استعداد در زمينه موضوعاتي مانند اصلاح كارها و
راه حلهاي زيركانه و در تصحيح امور ظريف تبحر خاصي از خود نشان مي‌دهد.

 

ESFP: برون گرا، زودجوش، مهمان‌نواز و خوش‌برخورد مي‌باشد. علاقه زيادي به لذت بردن از زمان حال دارد. به ورزش، توليد و ساخت علاقه دارد. معمولا مي‌داند اطراف او چه مي‌گذرد و بسيار مشتاقانه حاضر به همكاري مي‌باشد براي او به حافظه سپردن حقايق و اطلاعات اهميت بيشتري نسبت به تئوريهاي پيچيده دارد و بهترين توانائيهاي او در زمينه پيدا كردن راه حلهاي منطقي و قابل قبول در مورد اختلافي پيچيده مي‌باشد. با مردم و موضوعات روزمره به راحتي كنار مي‌آيد.

 

 

ٍESTJ: واقع بين اهل عمل و كم احساس مي‌باشد. در زمينه تجارت و كارهاي فني استعداد خاصي از خود نشان مي‌دهد. در مورد موضوعاتي كه نياز به آنها ديده نمي شود،        بي­علاقگي نشان مي‌دهد ولي در صورت لزوم آن را بكارمي‌برد. علاقه زيادي به سازماندهي و هدايت فعاليتها و پروژه ها دارد. معمولا كارها را به خوبي انجام مي‌دهد. بخصوص اگر هنگام اتخاذ تصميم، احساسات و نقطه‌نظرهاي متفاوت را در نظربگيرد.

 

ESFJ: خوش قلب، خوش صحبت، محبوب و مسئوليت‌پذير مي‌باشد. از سنين پايين مشاركت و همكاري با ديگران را بخوبي ياد مي‌گيرد و از اعضاي فعال گروهها يا تيمها مي‌شود. هميشه مي‌خواهد يك كار نيك براي ديگران انجام دهد. نياز به تشويق و قدرداني از طرف ديگران دارد. علاقه كمي به تئوريها و موضوعات فني دارد. استعدادش در زمينه‌هايي شكوفا مي شود كه بطور مستقيم و چشمگيري در زندگي او تاثير بگذارد.

 برای تحلیل مدل شخصیت شغلی خود می توانید به وبلاگ http://robabnaz6.persianblog.ir/ مراجعه نمایید .

 

 

آزمون تحلیل شخصیت وشغل مایرز - بریگز ( MBTI )


آزمون تحلیل شخصیت  وشغل مایرز - بریگز ( MBTI )
   
 ویژگی‌های شخصیتی Personality ، به ویژگی‌های پایداری که رفتار یک فرد را تعیین می‌کند گفته می‌شود. یکی از آزمون‌های شخصیتی که بسیار استفاده می‌شود MBTI نامیده می‌شود که شامل ۱۰۰ تست است که ازافراد می‌پرسد، در موقعیتهای معین معمولا چه احساسسی دارند و چگونه عمل می‌کنند.

شخصیت چیست ؟
به مجموعه خصوصیاتی كه فرد در تعامل با دیگران از خود نشان میدهد .
شخصیت تطبیق منحصر به فرد هر شخص با محیط اطرافش را تعیین شخصیت هر فرد منحصر به خودش است در انطباق با محیط شكل میگیرد.

ویژگیهای شخصیتی چیست ؟
ویژگیهای پایداری كه رفتار یك فرد را تعیین میكند .
ابعاد شخصیت چیست ؟        
1) وراثت                          Heredity
وراثت یكی از مهم ترین عاملهای شخصیت افراد است .
2) محیط                    Environment
3) موقعیت                    Situatation

انواع شخصیت :
برون گرا در مقابل درون گرا EXTROVETEDVS INTROVERTED    
برون گرا : معاشرتی، اجتماعی، و مثبت هستند .
درون گرا : در خود ، ترسو ، ساكت ، معاشرتی نیستند ، اجتماعی نیستند .
حسی در مقابل شهودی SENSING VS.INTUITIVE                             
متفكر در مقابل احساسی THINKING VS.FEELING                            
ادراكی در مقابل قضاوتی PERCEIVING VS.JUDING                        


( MBTI )  چیست ؟
MYERS - BRIGGS  TYPE  INDICATOR
مفهوم تیپ شخصیتی توسط کارل یونگ و دو زن روان‌پزشک آمریکایی کاترین بریگز و دخترش ایزابل بریگز میرز برای اولین بار مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی و تحقیقات مفصل کاترین میرز و دخترش تیپ شخصیتی تمام افراد را در شانزده تیپ  ( ESTP - ESFP - ISTP - ISFP - ESTJ - ESFJ - ISTJ - ISFJ - ENTJ - ENTP - INTJ - INTP - ENFP - ENFJ - INFP - INFJ )  دسته بندی کردند و آزمون تیپ شخصی را که امروزه به آزمون میرز-بیگرز موسوم است، تدارک دیدند. این تست مفصلی است که تیپ‌های شخصیتی را اندازه گیری می کند. با توجه به نظریه کاترین میرز تمامی مردم در یکی از این شانزده تیپ قرار می گیرند. این بدان معنا نیست که انسان ها منحصر به فرد نمی باشند.
تمام تیپ های شخصیتی به یک اندازه ارزشمند هستند. هیچ تیپ شخصیتی بهتر یا بدتر نیست،تیپ شخصیتی افراد بیانگر میزان هوش افراد نیست و نمی توان از روی آن موفقیت اشخاص را پیش بینی کرد. اما روانشناسان با توجه به تیپ شخصیتی اشخاص، می‌فهمندکه چه عواملی به آنها انگیزه می دهد و در شرایط گوناگون چه رفتاری بروز می دهند. گفتنی است که در برخی از کشورها از آزمون MBTI در مصاحبه استخدام استفاده می‌شود.

چکیده : ضرورت تشکیل تیم‌ها و کارگروهی در سازمانها اهمیت مطالعات بر روی مقوله کار تیمی را آشکار میسازد. از آنجایی که ایجاد هماهنگی و دستیابی به یک ترکیب بهینه از افراد می تواند به عملکرد بالای تیمی منجر شود، این مقاله با تمرکز بر این مسئله با استفاده از ابزار «تیپ نمای مایزر- بریگز» (MBTI) بیان میشود که این ابزار نیز از روشهای ارزیابی شخصیتی است و از تئوری یونگ سرچشمه میگیرد. در واقع به کمک این ابزار میتوان ترجیحات افراد در مورد مفاهیم زندگی را بررسی کرد. درنهایت این ترجیحات به تفاوت در یادگیری، برقراری ارتباطات، مدیریت تضاد و روابط منجر میشود.(ترجیحات بیان شده توسط این ابزار برگرفته از فرایندهای روانی انسانی است)

مقدمه  :
یافتن راه حلهای خلاق و جدید برای مسائل پیچیده سازمانهای امروز، هر روز دشوارتر میشود. افراد و بخشهای سازمانها دیگر به تنهایی قادر به حل مشکلات فرا رو نیستند. ضرورت تشکیل تیم‌ها و کارگروهی در سازمانها، اهمیت مطالعه بر روی مقوله کار تیمی را آشکار میسازد.(Raymond , 2005 )
تیم‌ها اغلب از افرادی با شخصیتها و رفتارهای متفاوت تشکیل شده اند و گاه تخصص این افراد نیز متفاوت است. شاید ایجاد هماهنگی و دستیابی به یک ترکیب بهینه از افراد بتواند به عملکرد بالای تیمی منجر شود. در این تحقیق سعی شده است با بهره گیری از برخی مفاهیم، ویژگیهای یک تیم ایده آل مطرح شود.

 89شرکت از 100 شرکت برتر Fortune از تست MBTI برای تشخیص تیپولوژی کارکنان خود استفاده می کنند.
بیان مسئله :
چرا درقرن بیستم پس از طی زمانی دراز از آغاز پیدایش انسان ، هنوز جنگ وجنایت از امور روزمره وعادی است. هرروز در روزنامه ها، تلویزیون و دیگر وسائل اطلاع رسانی، همیشه و همه جا این اخبار دیده میشود و این اخبار آنقدر عادی شده‌اند که هر روز منتظر شنیدن آنها هستیم.
کارل یونگ (1961-1875)، دوست صمیمی فروید و بنیانگذار روانشناسی تحلیلی است. او معتقد بود، شخصیت علاوه بر گذشته به وسیله آینده نیز شکل می گیرد و تاکید بیشتری بر ناهشیاری داشت. قسمت اعظم ادراک هشیار و واکنش نسبت به جهان پیرامون ما به وسیله نگرشهای برونگرایی و درونگرایی تعیین میشود. درونگراها تا حدودی گوشه گیرند، اغلب خجالتی‌اند و به خود تمرکز دارند. برونگراها پذیراتر، مردم آمیزتر و از لحاظ اجتماعی پرخاشگرترند.

یونگ در ادامه کارکردهای روانشناختی را مطرح کرد که در چهار کارکرد فکری، احساسی، حسی (تجربی)، و شهودی بیان شد:
1- تیپ فکری برونگرا؛
2- تیپ احساسی برونگرا؛
3- تیپ حسی برونگرا؛
4- تیپ شهودی برونگرا؛
5- تیپ فکری درونگرا؛
6-  تیپ احساسی درونگرا؛
7-  تیپ حسی درونگرا؛
8-  تیپ شهودی درونگرا .

ابزار مایرز- بریگز : یک ابزار برای ارزیابی شخصیت است که در حال حاضر استفاده از آن بسیار متداول شده است. سالانه بین 3 تا 5 میلیون نفر در جهان توسط این ابزار خودسنجی، مورد سنجش قرار میگیرند که گاه به صورت کامپیوتری نیز مورد استفاده قرار میگیرد .
این ابزار به صورت گسترده ای برای سنجش اعتبار و روایی آزمایش شده و میتوان گفت که به صورت گسترده‌ای توسط افراد غیر روانشناس نیز، استفاده شده است و در عالم تجارت نیز از آن استفاده وسیعی به‌عمل می آید. (Murray , 1990 )
این ابزار برای تفکیک افراد نیست، بلکه تنها ابزاری است که اجازه میدهد ترجیحات افراد در مورد مفاهیم زندگی فهمیده شود. این ترجیحات در نهایت به تفاوت در یادگیری، اشکال ارتباط، مدیریت تضاد و روابط منجر میشود. این ابزار روانشناختی، یک ابزار خودسنجی و پرسشنامه های بسته شامل 100تا160 پرسش است که ترجیحات افراد را با 16 گروه شخصیتی بیان می دارد. (رابینز، 1995 )
این تیپها به صورت ویژگیهایی دو قطبی و متضاد بیان میشوند. افراد با توجه به نظریه تیپ شخصیتی از یکی از 4 حالت زیر در رفتار خود استفاده میکنند:
1-  چگونه یک شخص انرژی میگیرد؟ از طریق برونگرایی (E) در مقابل درونگرایی (I)؛
2-  چه اطلاعاتی را فرد دریافت میکند؟ از طریق حس گرایی(S) در مقابل شهودگرایی(N)؛
3-  چگونه یک فرد تصمیم میگیرد؟ تفکری (T) در مقابل احساسی(F)؛
4-  سبک زندگی که فرد میپذیرد: قاطعیت (J) در مقابل انعطاف پذیری(P).
برای راحتی و مشاهده روابط میان تیپهای شخصیتی، آنها را به صورتی که در جدول (1) مشاهده می‌شود، نشان می‌دهیم. هر کدام از این حالتها به صورت اختصاری بیان شده اند. (Jessup , 2002)
اندیشمندان بیان میدارند تنوع تیپهای روانشناختی باعث عملکرد موفق گروه میشود. آنها بیان میدارند که یک تیم متنوع از لحاظ روانشناختی اگرچه ممکن است دیرتر یک پروژه را تکمیل کند، اما نتیجه نهایی همیشه بهتر خواهد بود.
اینکه چگونه تیپهای متضاد به فرایند گروهی کمک میکنند را میتوان به صورت زیربیان کرد: برونگراها (E) امکان برقراری ارتباط بین افراد گروه را به وجود می آورند، درحالی که درونگراها (I)، عکسالعمل درونی بحثهای گروه را نشان میدهند. حسگراها(S)، حقایق و سؤالات فنی را مطرح میکنند، درحالی که شهودگراها (N) احتمالات جدید را حدس میزند. تفکرگراها (T) یک تحلیل منطقی از موقعیت تصمیمگیری ارائه میدهند. درحالی که احساسیها (F) نشانه های اینکه احساسات اعضای دیگر گروه یا مشتریان چگونه تحت تأثیر قرار میگیرد را بروز میدهند. افراد قاطع (J) تیم را از روی برنامه زمانی تعیین شده جلو میبرند، درحالی که افراد منعطف و پذیرا(P) به تیم، در نظرگرفتن راه حلهای دیگر را گوشزد میکنند.
کراجر و توسن و دیگر محققان (MBIT) بیان میدارند که مدیران اجرایی، (ESTJ)ها هستند، در حالی که رهبران ذاتی، (ENTJ)ها هستند. موفقیت هر یک از این تیپها بستگی به نوع شرایط دارد. دریک شرایط پیچیده، راه حل خلاقانه مورد نیاز است، بنابراین، (ENTJ) مناسب به نظر میرسد و اگر شرایط نرمال و روزمره باشد، (ESTJ) مطلوبتر است. ( Spiegel & Torres,2001)
در یک مطالعه با استفاده از MBTI که برروی دانشجویان دانشگاه به عمل آمد، مشخص شد که علائق شغلی آنها تا اندازه زیادی با تیپهای روانشناختی یونگ ارتباط داشته است. درونگراها علاقه زیادی به مشاغلی داشتند که مستلزم تعاملهای نزدیکی با سایر افراد نبود ، مانند مشاغل فنی و علمی ، برونگراها بیشتر به مشاغلی علاقه مند بودند که سطوح بالایی از تعامل اجتماعی را فراهم میکردند، مانند فروشندگی و روابط عمومی.

در نهایت میتوان گفت که تئوری تیپ شخصیت و ابزار (MBTI) به ما در درک بهتر نقاط قوت و ضعف افراد کمک میکند و تاثیر این عوامل را در تشکیل تیم‌ها و توسعه آنها نمی توان نادیده گرفت.افراد با تیپ‌های ترجیحی متفاوت، عملکردهای متفاوتی در گروه یا تیم خواهند داشت و گاه سرنوشت یک تیم به عملکرد برخی افراد وابسته میشود.در ادامه سعی شده است این تأثیر با بهره گیری از یک الگو نشان داده شود.
اگر چه عواملی که باعث موفقیت یک تیم میشود بسیار زیاد است، اما برخی موارد تأثیر بیشتری دارند. ناکارایی تیم‌ها ممکن است محصول ترکیب نامناسب افراد تیم باشد. مهمترین قدم (قبل از هراقدامی) ساختن تیم است؛ تیمی که موفقیت آن تقریباً قطعی باشد. معمولاً موارد زیادی هستند که پویایی گروهی را مختل میکند و باعث ناکارایی تیم میشود. هر چه سازمانها بیشتر بر مفهوم کار تیمی تأکید میکنند، بیشتر باید به این موضوع توجه شود که چگونه افراد مختلف در تیم با یکدیگر تعامل دارند. (Spiegel & Torres,2001)
عوامل اثربخشی یک تیم :
اعضای یک تیم ایده‌آل باید دارای استعداد و دانش متنوع باشند، در حالی که براحتی بتوانند بدون بروز هیچ مشکلی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
الگوهای متنوعی برای تیم‌های اثربخش ارائه شده، در این تحقیق از الگوی مطرح شده توسط کراجر و توسن(Kroeger & Thuesen , 1992) برای تیم‌های توسعه سیستمهای اطلاعاتی(IS) استفاده شده است. تیم‌های (IS) به خاطر پیچیده بودن فرایند طراحی سیستمهای اطلاعاتی و بهره گیری از اعضای بخشهای مختلف سازمان مورد مناسبی برای بررسی است و شاید بتوان نتایج این مقاله را به تیم‌های دیگر نیز انتقال داد.
از الگوهای رایج در رویکرد تیمی میتوان به الگوی طراحی کاربرد مشترک، اشاره کرد. این الگو، زمان طراحی سیستم را کوتاه میکند، در حالی که نتایج جامع و با کیفیت بالایی ارائه میدهد.( Kroeger & Thuesen , 1992). به عنوان مثال یک تیم با طراحی کاربرد مشترک که برای طراحی سیستمهای حسابداری، تشکیل شده است شامل حسابداران و همچنین متخصصان کامپیوتر است.
در الگوی طراحی کاربرد مشترک، سه عامل تحت تأثیر تفاوتهای افراد قرار میگیرد: رهبری اثربخش، ارتباطات درون تیم و انسجام گروه. تقریباً تمام عوامل به افراد درگیر در تیم بستگی دارد.
رهبر تأثیرگذار یکی از عوامل مهم در موفقیت تیم است. رهبر بدون تأثیر، بهره وری تیم را از بین خواهد برد. یک رهبر بادانش و جسور بایستی بتواند سطوح متفاوتی از عملکرد و مدیریت را ارائه کند. باید بتواند جلسات تیم را کنترل کند و تقریباً همه افراد را در مذاکره شرکت دهد تا به یک نتیجه قابل قبول دست یابد. ( ,1997Bradley,et al).
اغلب یافتن رهبرخوب، کار سختی است. هر کسی ترکیب مناسبی از توانایی تکنیکی و شخصیتی مناسب را ندارد. علاوه براین رهبر بایستی بتواند تیم را اداره و سریعاً تعارضها را حل کند. (Spiegel&Torres,2001)
ارتباطات درون تیم عامل دیگری است که موفقیت تیم را تحت تأثیر قرار میدهد و مشکلات در این زمینه می‌تواند به صورتهای مختلفی بروز نماید.
انسجام تیمی، هم به عنوان یک جزء جدا نشدنی از اثربخشی تیم است .در یک تیم منسجم، روح با یکدیگر بودن و پشتیبانی از یکدیگر را بوضوح میتوان دید. این انسجام به اعضای تیم در حل سریع تضادها یاری می‌نماید. هر اندازه سطح انسجام تیم بالاتر رود، گروه روش یکسانی را میپذیرد.( 2002،Huber)
تنوع شخصیتی اعضای تیم، چهارمین عامل موفقیت است. تعدادی از تحقیقات تاثیر تنوع تیم در عملکرد گروهی موفق را نشان دادهاند. عموماً این تحقیقات بیان میدارند که در مسائل پیچیده، تیم‌هایی با افراد مختلف و تواناییهای متفاوت دانشی و تکنیکی، اثر بخشتر از تیم‌هایی هستند که تقریباً در این جنبه ها یکسان هستند. (Bradley,et al,1997).
افراد مشخصی، رهبران ذاتی میشوند در حالی که دیگران ترجیح میدهند نقش پیروان را ایفا کنند. برخی افراد، سخنگوهای ذاتی هستند، در حالی که دیگران از بیان درونیاتشان عاجزند. هر شخص به هرحال، میتواند تأثیر مثبتی براثربخشی کلی تیم داشته باشد، اما همیشه باید یک تعادل بین تیپهای شخصیتی برقرار شود. (Jessup 2002).
عموماً بهترین رهبرها یا (ESTJ) هستند یا (ENTJ). بسته به موقعیت مورد نظر، اگر نیاز به یافتن راه حلهای خلاق و به کارگیری تکنولوژی جدید نباشد و مسائل ساختاریافته و سرراست باشند،رهبر حسی(ESTJ) گزینه مناسبی است. اما اگر تیم نیاز به رویکردهای جدید در حل مسائل داشته باشد و مسائل به آسانی درک نشوند، رهبر شهودگرا (ENTJ) گزینه مناسبی است.
برونگراها طبیعتاً راحتتر از درونگراها ارتباط برقرار میکنند. حسگراها بیشتر از شهودگراها و تفکرگراها بیشتر از احساسیها می توانند ارتباط برقرار کنند. برونگراها سخنگوهای ذاتی هستند اما حقیقت این است که تعدادی زیادی از برونگراها نمیتوانند در یک تیم باشند، چون آنها با بیان زیاده از حد عقایدخودشان، تیم را دچار تشنج میکنند. افراد حسگرا حقایق را دریافت میکنند و براحتی میتوانند آنها را به صورت سازمان یافته با دیگر اعضای تیم در میان بگذارند. (Bradley,et al,1997)
یک تیم اثربخش باید ترکیب سالمی از افراد برونگرا داشته باشد تا بتوانند ارتباطات درون تیمی کافی برقرار کنند.
انسجام تیم تحت تأثیر تفکرگراها در مقابل احساسیها است. اعضای تفکرگرا تیم به خاطر پافشاری در بیان قضاوتهایشان، اغلب اعضای حساس گروه را مورد هجوم قرار میدهند و فشار خاصی را در احساسات گروهی ایجاد میکنند. اعضای احساسی برعکس، بخوبی از روحیه کارگروهی آگاه هستند و تمامی سعیشان در این است که هارمونی تیم بهم نخورد. انسجام تیمی، وجود تعارض را انکار نمیکند، زیرا تضاد است که به قضاوت ایده ها کمک میکند. یک تیم منسجم تیمی است که قادر است تضادها را به نحوی که تفرقه های طولانی ایجاد نکند، حل کند و به فازی که نتیجه کار تیمی است، نائل شود.
معمولاً تیم‌های متجانس، زودتر به نتیجه می رسند، اما همیشه راه حلهای آنها، مانند راه حلهای تیم‌های غیرمتجانس خلاقانه و نوآورانه نیست. هر تیمی باید ترکیب بهینه ای از افراد را داشته باشد که این ترکیب بسته به شرایط و نوع مسائل پیش روی تیم‌


مطالب مشابه :


‌آزمون روانشناسي شخصيتها: Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI)

myers - briggs type indicator برتر fortune از تست mbti برای تشخیص تیپولوژی نرم افزار برای دانلود -
نرم افزار پرسشنامه سنخ نمای مایرز- بریگز MBTI

mbti در چه مواردی به کار نرم افزار تست شخصیت مینه سوتا ، فرم بلند mmpi2 -ام ام پی آی 2 . دانلود
آزمون میرز-بریگز ( MBTI )

مــذهــبـی دانــلــود. amam_khamenei. آزمون میرز-بریگز ( MBTI ) تست شخصیت . این سایت سعی
معرفی تیپ های شخصیتی MBTI

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه تبریز - معرفی تیپ های شخصیتی mbti - - انجمن علمی روانشناسی
سنخ نمای مایرز - بریگز درباره نظریه ی یونگ

پرسونا(روانشناسی) - سنخ نمای مایرز - بریگز درباره نظریه ی یونگ - مطالب روانشناسی ، تست
دانلود جزوات حسابداری

اخبار،آموزش و دانلود مقالات دانلود: تست حسابداری مالی مناسب تست آزمون شخصیت(mbti)
مایرز-بریگز (MBTI)

این هفته توو دانشگاه با یه تست شخصیت شناسی اشنا ( mbti ) موضوعات (مرجع دانلود کتاب)
برچسب :