عناوینی برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

16- احکام فقهی محیط زیست
17- احکام فقهی و حقوقی قتل اهل کتاب
18- احکام مشترک و عمومی حدود و تعزیرات
19- ادلة اثبات دعوای کیفری در فقه امامیه
20- ادله اثبات جرائم
21- اذن و رضایت مجنی علیه در ارتکاب جرم از منظر فقه و حقوق
22- ارتکاب مقدمات جرم از نظر فقه و حقوق
23- ارث زوجه از زمین
24- ارش
25- ارش الجنایه در متون فقهی ـ حقوقی
26- اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق موضوعة ایران
27- اسباب نفقه و قلمرو آن در فقه فریقین و حقوق موضوعه
28- استیناف و تجدیدنظرخواهی در احکام قضائی
29- اشتباه قاضی و نحوة جبران خسارت
30- اصول حاکم بر روابط بین‌الملل
31- اطفال و مسئولیت حقوقی آنان در فقه امامیه و قوانین مدوّن
32- اعتبار اذن ولی امر از نگاه فقه و حقوق در اجراء قصاص
33- اقدامات تأمینی سالب آزادی در فقه و حقوق
34- اکراه در قتل
35- الأسیر فی الفقه الإسلامی و القانون الدّولی
36- الحجر علی السفیه فی الفقه و القانون
37- الحقوق المدنیه فی میثاق القاهره علی ضوء المذاهب الخمسه و القانون
38- انتقال جنین از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
39- باروری‌های مصنوعی و احکام فقهی آن
40- بازشناسی نهاد حریم از منظر فقهی و حقوقی
41- بررسی احکام فقهی حقوقی انسان شبیه‌سازی شده
42- بررسی احکام فقهی و حقوقی استخاره
43- بررسی ‌اختیارات‌ ومحدودیتهای‌ قاضی‌ در استناد به ‌منابع ‌فقهی ‌و احکام ‌شرعی ‌در محاکم ‌کیفری ‌در حکومت ‌اسلامی
44- بررسی ادلة اثبات دعوا در اسلام
45- بررسی استرداد مجرمین در فقه و حقوق
46- بررسی اصل شخصی‌بودن جرائم با مسألة عاقله
47- بررسی امارات قضائی در اثبات جرائم
48- بررسی ترک فعل در جرم قتل از منظر فقه و قانون
49- بررسی تطبیقی ادلة اثبات قتل از دیدگاه فقه و حقوق
50- بررسی تطبیقی شرائط اقرار در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
51- بررسی تطبیقی ضمانت در بانکداری اسلامی در فقه شیعه و عامه
52- بررسی تطبیقی کیفر تشهیر در فقه و حقوق
53- بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق
54- بررسی جرم توهین به مقدّسات
55- بررسی حجر و احکام آن در فقه و قانون
56- بررسی حدود وظایف و اختیارات ولی نسبت به حقوق مالی و جزائی صغیر یا محجور در فقه و قانون
57- بررسی دلایل مادی و نقش قرائن و امارات در اثبات جرم
58- بررسی سقط جنین در فقه امامیه
59- بررسی سقوط تعهدات در نظام حقوقی اسلام (با تأکید بر نظام عقدی)
60- بررسی شرایط اجرای حدّ سرقت
61- بررسی شرایط موجب اثبات حد سرقت در فقه و قوانین جزائی ایران
62- بررسی فقهی حقوقی اختیارات ولی امر در مدیریت جزاء (اقامه حد و تعزیر)
63- بررسی فقهی حقوقی ادعای اعسار و احکام آن
64- بررسی فقهی حقوقی اذن ولی
65- بررسی فقهی حقوقی ارزش اقرار ناشی از اجبار، تهدید، تلقین و اغفال
66- بررسی فقهی حقوقی اضطرار رافع مسئولیت
67- بررسی فقهی حقوقی اعتبار حکم قاضی
68- بررسی فقهی حقوقی اهدای جنین
69- بررسی فقهی حقوقی تصرفات و افعال صبی ممیز
70- بررسی فقهی حقوقی جبران کاهش ارزش پول در دیون
71- بررسی فقهی حقوقی خسارت معنوی و شیوه های جبران آن
72- بررسی فقهی حقوقی تعزیرات حکومتی
73- بررسی فقهی حقوقی تقاص
74- بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم
75- بررسی فقهی حقوقی جرایم علیه حریم خصوصی
76- بررسی فقهی حقوقی جرائم مربوط به مواد مخدر
77- بررسی فقهی حقوقی جرائم مطبوعاتی
78- بررسی فقهی حقوقی حبس ناشی از اجرای محکومیت‌های مالی
79- بررسی فقهی حقوقی خسارات مازاد بر دیه
80- بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری
81- بررسی فقهی حقوقی شرط تعیین خسارت در قرارداد و آثار آن
82- بررسی فقهی حقوقی شرکتهای سهامی
83- بررسی فقهی حقوقی ضرر و زیان غیرمادی
84- بررسی فقهی حقوقی قاعدة تسلیط
85- بررسی فقهی حقوقی قاعده احسان
86- بررسی فقهی حقوقی قتل زوجه و اجنبی در فراش
87- بررسی فقهی حقوقی قرارها
88- بررسی فقهی حقوقی قرارهای کیفری در ایران
89- بررسی فقهی حقوقی کتب ضلال
90- بررسی فقهی حقوقی مبانی مسئولیت دولت
91- بررسی فقهی حقوقی مجازات تعزیری و بازدارنده
92- بررسی فقهی حقوقی محاسبة مهریه به نرخ روز
93- بررسی فقهی حقوقی مسألة تغییر جنسیت
94- بررسی فقهی حقوقی مشارکت در نظام بانکداری اسلامی
95- بررسی فقهی ارتداد
96- بررسی فقهی تروریسم
97- بررسی فقهی طلاق و طلاق‌های قضائی
98- بررسی فقهی قاعدة اتلاف و تطبیق آن در قوانین
99- بررسی فوت یا فرار قاتل و تأثیر آن بر حق اولیای دم
100- بررسی قاعدة ارش
101- بررسی قواعد سه‌گانة تعزیرات
102- بررسی کالبد شکافی از دیدگاه فقه و حقوق
103- بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد در فقه و قوانین
104- بررسی مبانی فقهی تفاوت دیة زن و مرد در حقوق جزائی
105- بررسی مثلی و قیمی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
106- بررسی مجازاتهای تبعی در نظام کیفری اسلام
107- بررسی مسألة نفی بلد و تبعید در فقه تطبیقی
108- بررسی معاملات صغیر ممیز در فقه و حقوق
109- بررسی موانع قصاص از دیدگاه امامیه و قانون
110- بررسی و تبیین جرم توهین به مقدسات
111- بلوغ شرعی در دیدگاه مذاهب اسلامی
112- بیمة خسارات تأخیر تأدیه وجه نقد
113- پیوند اعضاء در آینة فقه و حقوق
114- تأثیر رضایت بزه‌دیده و مسئولیت کیفری و تعیین مجازات از دیدگاه فقه و حقوق
115- تأثیر فوت و خودکشی مرتکب در جرائم مستوجب قصاص و دیات در نظام کیفری
116- تأدیب فرزند توسط والدین به لحاظ فقهی و حقوقی
117- تبیین فقهی حقوقی آثار تعرضات جنسی
118- تبیین فقهی حقوقی اقاله
119- تبیین فقهی حقوقی تأثیر اشتباه در قتل
120- تحلیل فقهی حقوقی تبعید در عصر ارتباطات
121- تبیین فقهی حقوقی جرم جاسوسی
122- تبیین فقهی حقوقی مبانی خسارت‌زدائی از بزه‌دیدگان
123- تحلیل فقهی حقوقی تبعید در عصر ارتباطات
124- تحلیل فقهی حقوقی مجازات اعدام در اسلام
125- تحلیل فقهی حقوقی مجازات زندان
126- تحلیل فقهی حقوقی مجازات اعدام در اسلام
127- تحکیم یا نهاد داوری در اسلام
128- تحلیل محتوا و آثار قاعدة احسان با مطالعة تطبیقی در نظام حقوق موضوعه
129- تحلیل و بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر ارش و شیوة محاسبة آن
130- تزاحم حقوق در فقه اسلامی
131- تعدیل قرارداد که یکی از شیوه‌های جبران خسارت است
132- تملک اراضی توسط دولت در فقه و حقوق
133- تناسب جرم و مجازات از دیدگاه اسلام
134- تنظیم خانواده
135- جایگاه فقهی آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران
136- جایگاه مشاوره در نظام قضائی اسلام
137- جرایم اینترنتی از نگاه فقه و حقوق
138- جرایم سازمان یافته از دیدگاه حقوق
139- جرایم ضد عفّت و اخلاق عمومی
140- جرم کودک از نگاه فقه و حقوق اسلامی
141- جرم شناسی از دیدگاه فقهی حقوقی
142- حبس در حقوق مالی و احکام جایگزین
143- حجیت علم قاضی
144- حجیت نظریة کارشناسی در امور کیفری
145- حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص
146- حضانت و مسقطات آن در فقه و قانون
147- حق حبس در عقد نکاح
148- حق و موارد سقوط حق
149- حقوق فردی در اعلامیة حقوق بشر و فقه امامیه
150- حقوق کودکان و نوجوانان
151- حقوق متقابل اقلیت ‌های دینی در حکومت اسلامی از دیدگاه فقه و قانون
152- حقوق متّهم در فقه و نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
153- حقوق متهم در قضاء اسلامی
154- حکم محارب و مفسد فی الارض
155- حکمیت در دعاوی خانوادگی
156- حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در فقه و حقوق
157- خرید و فروش اعضای شخص محکوم به اعدام
158- خرید و فروش و پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق
159- خسارات زائد بر دیه
160- خطای پزشکی در فقه و قوانین
161- خیارات و احکام آنها در عقد نکاح
162- داوری در حقوق بین‌الملل اسلامی
163- دایرة حجیت اقرار و شهادت در فقه
164- دیة شکستگی استخوان‌ها
165- دیة غیرمسلمان
166- دیه النفس فی الفقه الاسلامی
167- رابطة حقوق و اخلاق
168- رابطة نسبیت به عنوان رکن مسئولیت
169- رحم اجاره ای (بررسی فقهی حقوقی)
170- سرقفلی در فقه و قانون
171- سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق ایران
172- شرایط استماع دعوی در فقه امامیه
173- شرایط تصدّی منصب قضاء در فقه و قوانین موجود
174- شرط عدالت در شاهد و جایگاه آن در محاکم
175- شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن
176- شروط خلاف کتاب و سنّت در نکاح دائم
177- شروط ضمن عقد
178- شهادت و شرائط آن
179- شیوة دادرسی در تصادفات
180- صداق در نکاح دائم و موقّت
181- صمریه
182- ضرر معنوی در فقه و قوانین جمهوری اسلامی
183- ضمان الطبیب
184- ضمان عاقله
185- ضمان عقد
186- ضمان قهری
187- طلاق معوّض
188- عاقله از دیدگاه فقه و قانون
189- علل رافع مسئولیت کیفری در فقه و قانون مجازات اسلامی
190- عیوب فسخ نکاح از دیدگاه فقه و حقوق
191- فلسفة تنصیف دیة زن
192- قاضی تحکیم و حدود و اختیارات و وظایف
193- قاعدة احسان
194- قاعدة اضطرار در حقوق و جزاء
195- قاعدة الحاکم ولی الممتنع
196- قاعدة درء
197- قاعدة ضمان ید و کاربردهای آن در مسئولیت مدنی
198- قاعدة غرر در فقه و قانون
199- قاعدة فراش در فقه و حقوق
200- قاعدة کل معصیه لم یرد منه فیه حدّ فقیه تعزیر
201- قانون کار و مبانی فقهی و حقوقی آن
202- قتل اهل کتاب در فقه و قانون
203- قتل شبه عمل در حقوق جزائی اختصاصی
204- قراردادهای جدید و اعتبار آن در فقه و قانون
205- قصاص مرد در برابر زن از نظر فقه امامیه و اهل سنّت
206- قضاوت زن در اسلام
207- قضاوت زن در فقه تطبیقی
208- قلمرو اختیارات قاضی مأذون
209- کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در فقه، حقوق کنوانسیون (حقوق کودک)
210- کاربرد سوگند در نظام قضائی اسلام
211- کاربردهای قاعدة ضمان ید در مسئولیت مدنی
212- کودک آزاری و تفاوت مصادیق آن در فقه و قوانین بین المللی
213- گسترة حقوقی عمومی و حریم خصوصی در اسلام
214- مالکیت فکری (معنوی)
215- ماهیت پول از حیث قیمی یا مثلی‌بودن و آثار مترتّب بر آن
216- ماهیت سپرده‌های بانکی
217- ماهیت طلاق حاکم
218- ماهیت فقهی و حقوقی دیه، تحلیل میزان آن و نوع آن
219- مباشرت و تسبیب در قتل
220- مبانی حقوقی مالکیت معنونی در فقه و قانون
221- مبانی فقهی حقوقی ارث زوجه از دارائی مرد
222- مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات
223- مبانی فقهی حقوقی رشوه با تطبیق موارد عینی خارجی
224- مبانی فقهی کیفر تشهیر
225- مبانی فقهی نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزائی اسلام
226- مبانی فقهی و حقوقی جرائم اینترنتی
227- مبانی قانون گرائی در اسلام و الزام شرعی در قوانین موضوعه
228- مبانی و قلمرو کیفر تبعید در عصر حاضر
229- مجازاتهای جایگزین حبس
230- مرجعیت و قضاوت زن از دیدگاه فقه امامیه
231- مسقطات خیار عیب در فقه و حقوق اسلامی
232- مسئولیت بیت‌المال از جهت کیفری و مدنی
233- مسئولیت شرعی و قانونی قاضی در موارد خطا و تخلف در صدور حکم
234- مسئولیت کیفری و مدنی محجورین
235- مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا از دیدگاه فقه و حقوق
236- مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق
237- مسئولیت مدنی و کیفری اطفال در فقه و قانون
238- مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء
239- مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبة خسارات مازاد بر دیه
240- مصونیت کارگزاران حکومتی در فقه و حقوق اساسی
241- مقایسة بیع فضولی با انتقال مال غیر
242- مقایسة تطبیقی سازمان و تشکیلات قوة قضائیه با فقه امامیه
243- موارد پرداخت دیة عاقله در فقه و حقوق
244- موارد پرداخت دیة قتل از بیت‌المال
245- موارد پرداخت دیه از بیت المال از نگاه فقه و قوانین موضوعه
246- نظارت و بازرسی در فقه اسلامی
247- نظریه ضمان در فقه امامیه
248- نقش اولیاء دم در قصاص از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
249- نقش اولیاء دم در قصاص با تطبیق به رسائل جدید قضائی
250- نقش تورّم در مالیت پول‌های رایج و تأثیر آن در دین
251- نقش خویشاوندی در حقوق کیفری اسلام
252- نقش عرف در قانون‌گذاری اسلامی
253- نکاح موقّت مسیار
254- نگاهی نو به میزان و نوع دیه
255- نگرشی نو بر ادلة‌ اثبات جرائم جنسی در حقوق کیفری اسلام
256- وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع
257- وضعیت و احوال شخصیه فرد متولدشده از طریق جنین اهداء شده
258- هبه در فقه و قانون
259- هتک حرمه المسلم فی الفقه و القانون


مطالب مشابه :


موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم حقوق جزا, پایان نامه ارشد
عناوینی برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی - عناوینی برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد - مباحث حقوق و
کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

کارشناسی ارشد حقوق جزا تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، حقوق.
عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری) سال
عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم
موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد جزا جرم شناسی

موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد جزا حقوق ملاحظه پایان نامه کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

کارشناسی ارشد حقوق جزا تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد نقل، حقوق بین. الملل، جزا و
نمونه پروپوزال رشته حقوق جزا و جرم شناسی مصوب گروه

در پایان نامه کارشناسی ارشد خود که به ، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم
برچسب :